Mark 13

Jisas ete sawero, Gotri aka laka wu lendono

Mt 24:1-2; Lu 21:5-6

Wosini Jisas o Gotri aka laka andosini ya ri i. Ri indawani ri himache fori ya rini sawe, “Ondiyakandiyandau hima, dele Gotri aka kiro humokuto omwesika laka, aka kipe naha le ma hei!” Wowani Jisas mwanji wasa ka hinga ya rini sawe, “Kale aka laka mi heindau'u? Humokuto fo wu andosiwa kiheiye hinde apa da kumbwa. Mina. Apa funda ete wu lendoni wu humbwewa raino.”

Jisas nomo miyafo sukwano tini sawero

Mt 24:3-14; Lu 21:7-19

Wosini dani ini Jisas ka Olif kimba laka ki litisini kachi ma'aineheiwani Gotri aka laka ti ya eninda. Wondawani ri himache opuri'opuri, Pita, Jemis, Jon, Anduru wundombwa tani ya rini wu sili, “Mini ma nunu sawe, hinde gisi tambwa mi sawero sumbu sukwano? Bwele sumbu hinga to metengei naha sukwawa apa nu hambwano, kale sumbu to takaihiro, o ya sukwakonda?”

Wowani Jisas mwanji wasa ya wunu ai sawe, “Kunu ma ku hambwafwa'ai, foki hima fori apa o kunu gambokonda. Hima miyafo tani apa hi ahi tini gamboni ka hinga o wu sawekonda, ‘Ani andombwa dori to.’ Wosini apa ele himiyama hurahama ni o ya wu gambondakonda.

“Wosini dani ini ichai au anayendau ata tinga au anayeno mwanji suwa tinga ku mendiwa nawa apa apapana kei. O au ta kinawa ya sa ta. Woroti gisi jipe humbuno ti wayambwa. Ko fokipe hima le saini ko fokipe hima lenga au ti wu anayeno. Ko fweleni aulindau king apukolaka ri himache le saini king apukolaka fori ri himache lenga au ti wu anayeno. Mapwa fweleki minawe ti dindawa mapwa fweleki kapwa iche miyafo wunu hano. Kale gisi hinga ki mendino amwaka ti himiyama to che ra kinani metengei naha gwai amwaka mendindau hinga.

“Kunjenga ma ku hambwafwa'aindani ku da. Apa kunu kotimwo kinani ele wui hi'ucha hima le tambwa o kunu ra'aikonda. Wosini lotu wondau aka tiki kunu rakwaisini o kunu tanambwasikonda. Wosini apa kunu ra'aini hi'ucha hima laka le, ele ko aulindau king apukolaka le, wui mwakambe tiki ani keke o kunu esikonda. Wowa mwanji kipe ahi tini o wunu ku sawekonda. 10 Ele mapwa kipe hima hinga mwanji kipe ahi tini metengei sa wu mendi. Wosiwambwa gisi jipe o takonda. 11 Kupu tiki kunu injisini kunu kotimwo ki kunu ra ra ino gisi tawa, mwanji hinde hinga ku bwano keke ku aki kei. Mina. Ele ku bwano mwanji hinga tinda ete Gotri to o kunu hakonda. Wosiwa o gisi kumbwa o mwanji ma ku bwa. O mwanji kunjenga ku bwa hinga. Mina. Gotri Himamwale kipe to kunu ondiyandawa ku bwandano. 12 Wondano gisi ki hiparakambwe fori ri hiparakambwe foni omwemendini au himako i tapa tenge tiki hawa rini wu yewa ri hano. Wondawa yapai hima wui che leni o hingambwa wu wosindano. Wondawa ele che nuwai yapai ni enge ti akoni gumwa wu sisini wu ini au himako ni wu sawewa tani wunu yewa wu hano. 13 Ete wondawa hi ahi ti kunu ga dau o keke apa ele hima tinda sembe amwaka ti o kunu akonda. E, hima fori ani keke kwambu naha ete ri dani ka gisi jipe naha humbuno ki ri ambwewa ori hima apa Gotri ai rini ra'aino.

Kapwa sumbu naha fo o sukwakonda

Mt 24:15-28; Lu 21:20-24

14 “Ichai ku heiwa sarahumwarandau kapwa hima naha o sukwakonda. Ri sukwasini rindo ri hi na nambwe michi tiki ete ri etikonda.” Do chengi ni hambwandau hima, kipe naha ma ku hambwa. Wosiwa ka gisi Jutiya pe himiyama hurahama le sa wu akini kimba tokwe sa wu i. 15 Hima fori aka heiye tokwe dawa apa usalikamba toro ki raini aka we tokwe raru kei. Sa akini i, kimba tokwe. 16 Hima fori tau tiki dano ti apa ri ai jamekoni tani nika'ari rihi ti ruko kei. 17 Ka gisi hinga tawa ani hambwawani fiya kapwa naha, kale sembe ga dau humwe le, che leni muku handau humwe le keke. 18 O keke kunu Gotri ni ma ku uchahambwanda, o sumbu mwa miyafo yeni tikiningo naha ano gisi tiki sukwano keke. 19 Hinde wowani, kale gisi ki apa nomo miyafo naha wu rano. Imbihumbwa Gotri mwa'ambwe metengei naha ri wosiro ambwe naha ki ete ta tani apa okwe o sumbu hinga sukwa nambwe. Iche'apaki okwe ka nomo hinga hinde sukwa kumbwa. 20 Apukolaka ele gisi faiche nunu keke owe nambwe napo, apa ele himiyama hurahama tinda ete ya wunu humbu. Woro ele hima Gotri to rihi naro keke ele gisi faiche ya ri owekonda.

21 “Wondawa ka gisi ki hima fori tani ete kunu sawewa, ‘Ma hei, Kurais aha'a ki dau,’ e, fori ete sawewa, ‘O biya ki o da,’ wowa apa rini ni kui sembe mwe naha ku ha kei. 22 Hinde wowani, apa hima fwele tani gamboni o ete kunu sawekonda, ‘Ani Kurais,’ e, ‘Ani Gotri mwanji bwarakarandau hima fo.’ Wosini apa kwambu naha wosindau sumbu le, tau ba fo ba fwele o kunu mekundakonda, wui okokona ti, ele hima Gotri to rihi naro leni gamboni wunu ra'ai kinani. 23 O hinga keke ma ku hambwafwa'ainda. Ele sukwano sumbu hinga tinda ete apa naha kumbwa kunu a sawehiro.

Ichai Kurais ai tano

Mt 24:29-31; Lu 21:25-28

24 “Ka nomo laka rano gisi ele humbusiwambwa nika hunduno gisi o sukwakonda. O hinga wokowa nikahako ti apa oku hinga. 25 Wowa isangi le gwani o nama'i namatandakonda. Wondawa kale niri pe mwa'ambwe kwambu naha le ra'ichi'uchandano. 26 Wondawa ka gisi ki wu heiwa dori Hima ri Che niri wamwa tenge ki ri litisini tandawa kwambu omwesika tinga okundau hi omwesika tinga apa rini ga dano. 27 Wosini ka gisi ki Gotri tau okulandau ensel leni ri humbwewa wu ini ele rihi naro niri ambwe nuwe ambwe ki dau himiyama hurahama leni wu ratani o wu waukonda

Me fo, hi ti, fik, mwanji yepe

Mt 24:32-35; Lu 21:29-33

28 “Me fo, hi ti, fik, o mwanji yepe ma ku hambwa. Burunandaro fik ki tongo ako ti ai sukwawa o gisi ki kunu ma ku hambwa, nika tumbwa yeno gisi takaihiro. 29 Woro o hingambwa, ichai ku bwe hei. Kale sumbu hinga sukwawa ku bwe hambwa, ri ai ri tani lengenumbo tiki takaihiro. 30 Mwe naha tiki kunu a sawendau. Kale sumbu hinga tinda sukwawambwa do nuwe pe mwa'ambwe hinga tinda humbuno. 31 Do niri ga do nuwe ga humbuno. Woro ai mwanji tito hinde humbu kumbwa.

Hima fori gisi ga amwa ga hambwanda nambwe

Mt 24:36-44; Lu 17:26-30, 34-36

32 “Hima fori ka gisi ga ka amwa ga hambwanda nambwe. Gotri tau okulandau hewen pe ensel le okwe hikisandau. Dori Che okwe hikisandau. Yapai rindombwa hambwandau.

33 “Kunu hambwafwa'ai. Hinde wowani, ka gisi tano ti kunu ku hikisanda. 34 O sumbu, hima foto ri aka andosini mapwa fo tokwe indau hinga. Ri ikoni ele ri tau randau himache leni saweni tau ti hinawana wunu ha'i hatasiwa mwa'ambwe aulini wu da ki. Wondani hima forini lengenumbo naha tiki ri esisiwa, kipe naha ete ri aulini da ki. 35 O hinga keke kipe naha ma ku aulinda. Kunu ku hikisandau, aka chele yapai ai tano gisi ti. Kunu ku hambwanda nambwe, hunduya ki ri tano'o, nili kowe ki ri tano'o, apwetoko gino amwa tiki ri tano'o, nurumbumbwa ete ri tano ti. 36 Apa metengei ete ri ai tani ri heiwa ete ku tukuyanda hinga. 37 Do mwanji kunu ni ani handau ti, ele himiyama hurahama keke tinda ete ani handau. Ma ku hambwafwa'ainda.”

Copyright information for `KWJ