Mark 15

Jisas ni Pailat tambwa wu ra'airo

Mt 27:1-2, 11-14; Lu 23:1-5; Jo 18:28-38

Wosiwani nurumbumbwa naha ele puris hima laka le, ko aulindau mekupu hima laka lenga Gotri lo mwanji hambwandau hima lenga Jutiya pe kanisol hima laka lenga funda wu wausini mwanji fo funda wu bwani ya wu mendi. Wosini Jisas ni seni kupu tiki wu injisini ra'aini Pailat ni ya wu ha. Wosiwani Pailat ya rini sili, “Mini Juta hima kupu lei king apukolaka'a?” Wowani Jisas ya sawe, “O mi bwanda to.” Ete wowani ele puris hima laka le mwanji miyafo ki au hinga ya rini wu yenda. Ete wondawani Pailat ya rini ai sawe, “Ma mendi, kale wui mwanji au hinga mini yendau ti, mini ga mwanji wasa mi ai sawe hinga'a?” O hinga ri bwawani Jisas mwanji wasache fori ri bwa nambwe. Wowani Pailat inaka walefo ya ri hambwanda.

Pailat Jisas ni me yapweke tiki ye kinani sawero

Mt 27:15-26; Lu 23:13-25; Jo 18:39-19:16

Ka Pasofa gisi laka ki Juta hima kupu leto Pailat ni uchani ka hinga wu sawendau, “Nu okokonandau kalapus hima fori ma andowa sirani sa inda.” Wowani Pailat rini andowani sirani ya ri iu. Woro ka gisi ki kalapus tiki daro hima fo, ri hi ti Barapas. Rindo hima fwelenga au wu saini gapiman hima fweleni wu yeni dinga ti wu wosiro. O sumbu keke wunu ga kalapus funda ri raruro. Wosiwani ele himiyama hurahama wu tani Pailat ni uchani ya wu sawe, “Asama asama mi wosindau hinga o hingambwa kalapus hima fori apa ma hara'aiwa sa sira.” Wowani Pailat mwanji wasa ya wunu sawe, “Kui sembe ti hinde na hinga, ka Juta hima kupu lei king apukolaka ani andowa kunu tambwa i kinani'i?” 10 Hinde wowani, rini ri hambwandaro, kale puris hima laka leto Jisas ni sembe amwaka wu ani rini kotimwo ki wu ra'airo. 11 Wondawani puris hima laka leto ele himiyama hurahama leni sembe ya wu rasainda, wowa Pailat ni uchani wu sawewa Jisas mina, Barapas ni ri andowa ta kinani. 12 Ete wondawani Pailat ya ai wunu sawe, “Dori hima, Juta hima kupu lei king apukolaka, o hi ki ku uchandau hima ni hinde hinga apa rini a wosino?” 13 Wowani wu ai uchani ya wu sawe, “Me yapweke tiki ma rini ye!” 14 Wowani Pailat ya wunu sawe, “Hinde wowani? Bwele kapwa sumbu tini ri woro keke?” O mwanji hinga ri bwakowani gamwe tinga uchani ya wu ai sawe, “Me yapweke tiki ma rini ye!” 15 Ete wowani Pailat himiyama hurahama ele ni wui okokona ni ri sawesini Barapas ni ri andowani wunu tambwa ya ri i. Ri indawani Pailat sawewani Jisas ni ra'aini tanambwasiwani au anaye hima lei tapa tenge tiki ya rini ha, me yapweke tiki rini ye kinani.

Au anaye hima le Jisas ni saweningitengiro

Mt 27:27-31; Jo 19:2-3

16 Wowani ele au anaye hima Jisas ni gapiman aka laka lengu tokwe wu ra'aisini ele biya wui au anaye hima kupu fweleni wu uchawani ya wu ta. 17 Wosini Jisas ni nika'ari naro foti ya rini wu so'oisi. Wosini kupulame foti wu ratani jangwe hinga wu balisini mwa rihi tiki king apukolaka hinga ya rini wu letisi. 18 Wosini tapa wuhi ti wu rasaisini ya wu sawe, “Se'e! Juta hima kupu lei king apukolaka!” 19 Ete wosini suwa kumbo hinga tiki wu torosini mwa rihi tiki ya rini wu dininda. O hinga wosini sungwa rini yisindani ri mu tiki wu ombungwesini mwa ti rini ni ya wu rakai rasukwanda. 20 O hinga rini wu saweningitengisini, o nika'ari naro wu dangosini ri nika'ari ni ai rini wu owesini me yapweke tiki rini ye kinani ya rini wu ra'ai.

Jisas ni me yapweke tiki yero

Mt 27:32-44; Lu 23:26-43; Jo 19:17-27

21 Wondawani hima fori, hi ti Saimon, rini Sairini pe hima, Alekisanda hima pi Rufus yapai, rindo ka ko laka tokwe raru ki tandawani Jisas i me yapweke ti ri kicha kinani ya rini wu ekichasi.

22 O hinga wosini Jisas ni wu ra ra michi fotiki ya wu i. O michi hi ti, Golikota, mwanji mu mwe ti ka hinga: Hima Mwa Hapa. 23 Wosini uku fo hi ti, waini, o ki uku kwe fo gutoro o tini Jisas ni ya wu ha, ri mendino amwaka okula kinani. Ete wowani Jisas a nambwe. 24 Ete wosini me yapweke tiki ya rini wu ye. Kini wu yesini ri nika'ari ni hisiwasi funda funda wu ra'ai kinani minga wu heisini ele nika'ari ni ya wu humwasi.

25 Nika sukwani 9 kilok hinga iwani, me yapweke tiki rini wu yero. 26 Wosini me tako fotiki Jisas ni wu kotimwondaro mwanji kairo tini me yapweke tiki kau wu yesiwani o da. Kairo mwanji ti ka hinga: Juta hima kupu lei king apukolaka. 27 Wosini au woni hili yandaro hima fopi fisi okwe Jisas ga funda ya wu ye. Fori ri tapa mama tokwe wu yesini, fori ri tapa usanji tokwe ya wu ye. 28 [Ele sumbu hinga sukwaro ti, Gotri chengi tiki kaisiro ka mwanji, “Rini ni kapwa hima leni hambwandau hinga wu hambwaro,” woro o mwanji hinga amwei naha sukwaro.]

29 Wosiwani ele hima numbo ki wu ichi'uchandani mwa wuhi wu ra'ichi'uchandani ya rini saweholiyanda, “Sa! Ka Gotri aka laka lendosini gisi namili iwa ai rasaino hima ri mindo'o? 30 Apa minjenga ma okulani, me yapweke tiki ma sikawa nu hei to!” 31 Wondawani kale puris hima laka le, Gotri lo mwanji hambwandau hima le wunu okwe ka hinga ya rini wu saweningitenginda, “Ori hima hima leni ri okulandaro. Woro rinjenga apa hinde ri okula kumbwa. 32 Kurais, Isurel pe king apukolaka, ma sikawa nu heini pwe, sembe ti nu bwe ha.” Ete wondawani hima fisi Jisas ga me yapweke ki yero hima pi okwe Jisas ni ya fi saweholiyanda.

Jisas haro

Mt 27:45-56; Lu 23:44-49; Jo 19:28-30

33 Wosiwani nika gondi, 12 kilok hinga, iwani hundu tani ele nuwe hinga tinda yohosini ete da dawani nika raini 3 kilok ya i. 34 Wowani o gisi kumbwa Jisas hapa tinga uchani ri mwanji tiki ya ri sawe, “Eloi, Eloi, lamasapakutani?” O mwanji mu mwe ka hinga, “Ai Yapai Gotri! Ai Yapai Gotri! Hinde wowani mi ani andoro?” 35 Ete wowani takai naha enindaro hima fwele o mwanji wu mendini ya wu sawe, “Ma mendi, kari Ilaicha ni uchandau.” 36 Wowani hima fori namani ini uku raundau sopu chele mwa'ambwe foti uku fo hi ti, waini, awani fu naha, o ki rawaisini rasukwani suwa kumbo tiki opakaisini Jisas a kinani ya rini ha. Wosini ya ri sawe, “Waya, nu nikisifuni pwe, apa Ilaicha rini numwani rasikano'o, mina?” 37 Ete wowani Jisas au laka ri gikoni ya ri ha.

38 Wowani o gisi naha ki Gotri aka laka we ki dau nika'ari laka foti alase naha ki lefeheni tokwe tokwe ya i. 39 Jisas ri hawani au anaye hima lei apukolaka Jisas mu tiki enindaro ti, ri haro sumbu ri heisini ya ri sawe, “Mwe naha, dori hima Gotri Che.”

40 Wondawani humwe fwele apahime hinga wu enindani ele sumbu ni ya wu heinda. Wui nindo tiki humwe foti Mariya Makitala, foti Mariya, Jemis hi tipa ga Josis ga fi nuwai, humwe foti Salomi. 41 Imbihumbwa Jisas Galili mapwa ki dawani kale humwe namili rini wu sirinandani tau rini wu okulandaro. Wondawani humwe miyafo o hingambwa wu wondani Jisas ga Jerusalem ko ki wu rarusini wu daro.

Jisas tape ti humokuto sopu tiki wu eini siro

Mt 27:57-61; Lu 23:50-55; Jo 19:38-42

42 Icheki hinga Juta hima kupu lei himati gisi sukwakondawani apa hinga ele mwa'ambwe hinga ya wu otokunanda. Woro ka gisi hunduya, Arimatiya pe hima fo, Josep, ya ta. Rini Jutiya pe kanisol hima laka fo, hi rihi ti kipe naha. Rini okwe Gotri kwambu hima i sembe aulindau ti do nuwe ki sirano tini nikisindau. Wosini Josep ri aki nambwe ri ini ri raruni Pailat mu tiki ya ri eti. Ri etisini Pailat ni Jisas hima tape keke ya ri sili. 44 Ete wowani Pailat wohambwakahambwani ya ri sawe, “Wo, kari hahiro'o?” Wosini au anaye hima i apukolaka ni uchawani tawani ya ri sili, “Jisas hahiro'o, mina?” 45 Ete wowani ei ri nawani Pailat Josep ni ya ri ohouna. 46 Wosiwani Josep nika'ari wamwa fo ya ri ra. Wosini Jisas hima tape dinga ri rasikani nika'ari wamwa o ki rini gwarosini humokuto laka ki gosiro sopu tiki ya rini eini si. Wosini Josep humokuto beiye foti dukwele dukwele ri ratani o humokuto sopu ya ri ichaki. 47 Wondawani Mariya Makitala ga Josis nuwai, Mariya, ga fi dani Jisas ni siro michi ni ya fi heinda.

Copyright information for `KWJ