Mark 2

Jisas seke kapwa hima forini rini kipe ri wosiro

Mt 9:1-8; Lu 5:17-26

Wosini gisi fwele isiwani Jisas Kapaneyam ko tokwe ya ri ai i. Wosiwani ele himiyama hurahama wu mendiwani Jisas ai tani aka rihi tiki ya da. Wowani himiyama hurahama le tani fotukumbwa ya wu wau. Wu wauwani aka we ti kwai talewani ete tani rarusirasi tiki ya ambwe. Wondawani Jisas Gotri mwanji ti ya ri bwanda. Ete wondawani hima opuri'opuri seke kapwa hima forini Jisas tambwa kicha kicha ya wu rata. Wosini hima miyafo keke ori hima ni aka we tokwe hinde wu rakaru kumbwa. Wofunu ori hima ni wu ai ra ra humokuto tenge tiki yiti yiti aka tenge tiki wu rakauni Jisas eninda michi naha ki ya wu lepongo. Wu lepongosini ori hima tei tenge tiki tukuyandawani Jisas mu tiki ya wu rawai. O keke Jisas wui sembe ti ri heiwani sembe ti rini numbwa hasiwani o seke kapwa hima ni ya ri sawe, “Ai che, kapwa sumbu mihi a rani a humbwe'ihiro.”

Jisas o mwanji hinga ni sawesiwani Gotri lo mwanji hambwandau hima fwele o michi ki wu lilindau leto inaka wuhi ki oti numbwa ya wu hambwanda, “Hinde wowani ka hima ka hinga sawendau? O hinga rini Gotri ni saweholiyandau. Hinde na hima to apa kapwa sumbu rani rumbwe kumbwa. Gotri tombwa wono.” O hinga wu hambwandawani Jisas metengei wui inaka ti ri inaka ki ri hambwasini ya wunu ri sawe, “Hinde wowani ka hinga ni inaka kuhi tiki ku hambwandau? So mwanji to ani keke amwei naha, o seke kapwa hima ni a sawewa, ‘Kapwa sumbu mihi a rani a humbwe'ihiro,’ e, ete a sawewa, ‘Ma saini tei mihi mi toroni ya ma i?’ 10 Dori Hima ri Che kwambu naha. Aha'a nuwe ki kapwa sumbu rani ri humbwendau. O tini ku hambwa kinani.” O hinga ri sawesini seke kapwa hima o rini ya ri sawe, 11 “Ando mini a sawenda, ma saini tei mihi mi toroni ya ma i.” 12 Wowani ri saini metengei tei rihi ri torosini ele himiyama hurahama miyafo rini wu heindawani ya ri i. Ri indawani ele himiyama hurahama miyafo wu apapanani Gotri hi numbwa ya wu rasai. Wosini ya wu sawe, “Injelembwa ete ta tani apa okwe ka sumbu hinga nu heinda nambwe.”

Jisas Lifai ni ucharo

Mt 9:9-13; Lu 5:27-32

13 Wosini gisi foki Jisas saini fwa mwai o ki ri ai ri indawani ele himiyama hurahama miyafo rini tambwa wu ai tasiwani Gotri mwanji ya wunu ri sawenda. 14 Wosini ri ini Alafiyas che, Lifai, ri heiwani rini takisi ya torondau aka tiki ya ri lininda. Ri linindawani Jisas ya rini sawe, “Mini ma tani ani sirina.” Wowani ri saini rini sirinani ya ri i.

15 Wosini isiti nambwe, Jisas ga ri himache lenga Lifai aka tiki ahirahi keke wu linindawani takisi ya torondau hima miyafo lenga Moses kaisiro lo mwanji hikisandau hima miyafo lenga wunu okwe ahirahi keke funda ya wu lininda. Woro ele hima hinga Jisas ni sirinandau hima miyafo naha. 16 Wondawani Gotri lo mwanji hambwandau Farisi hima fwele o ki dani wu heiwani Jisas Moses kaisiro Gotri lo mwanji hikisandau hima lenga takisi ya torondau hima lenga ahirahi ti andawani Jisas himache leni ya wu sawe, “Hinde wowani rini kale takisi ya torondau hima lenga Moses kaisiro Gotri lo mwanji hikisandau hima lenga ahirahi ri andau?” 17 Wowani Jisas o mwanji mendini ya wunu ri sawe, “Kipe tumbwa dau hima le apa dokita ni hinde wu ucha kumbwa. Hahungo mendindau hima letombwa dokita tambwa wu ino. Ani hima kipe keke a ta nambwe. Ani kapwa hima le kekembwa a taro.”

Ahirahi ti hakindau sumbu

Mt 9:14-17; Lu 5:33-39

18 O gisi ki, Jon himache lenga Farisi hima lenga wui sumbu tini sirinani ahirahi wu hakindaro. Wondawani hima fwele Jisas tambwa wu tani ya rini wu sawe, “Hinde wowani Jon himache lenga Farisi hima lenga ahirahi wu hakindawani mi himache letombwa ahirahi ti wu hakinda nambwe?” 19 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Humwe hopweno hima ri ri nau ga dawa ahirahi hinde wu haki kumbwa. Mina. Humwe hopweno hima wunu ga dawa ahirahi wu andani wu eripeno. 20 Wosiwa gisi fo tawa humwe hopweno hima ori ni toroni ra'aiwa ri nau le ya ri andosikonda. Wowambwa o gisi kumbwa ahirahi wu hakino.”

21 Wosini sumbu ako tinga sumbu hukwe tinga fini anarano keke Jisas mwanji yepe ki ya wunu sawe, “Hinde na hima to nika'ari ako sumbu torosini nika'ari simba sopu tiki ri owesini ri kapa kumbwa. Mina. O hinga ri wowa o nika'ari ako sumbu kaparo ki o nika'ari simba ai leterikowa apa sopu ti omwesika laka wono. 22 Hinde na hima to apa hacha uku, waini ako ri torosini meme tupu ba naro kowe simba tiki guto kumbwa. Mina. O hinga ri wowa apa o hacha uku waini o kowe simba ni ekichakoni apa leterino. Wowa o kowe simba ga hacha uku waini ga tinda ete walambe ino. O keke hima le hacha uku ako ti meme tupu ba naro kowe ako tukumbwa gutondau.”

Himati gisi tiki tau randau tini minambwe naro sumbu tini sawero

Mt 12:1-8; Lu 6:1-5

23 Wosini himati gisi foki Jisas witi rupwa nindo tiki indawani ri himache le ahirahi keke witi so ya wu lefurunanda. 24 Wowani Farisi hima le Jisas ni ya wu sawe, “Ma mendi. Hinde wowani mi himache le himati gisi tiki minambwe naro sumbu ti wu wondau?”

25 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Kunu Jutiya pe king apukolaka fori, Defit, ri woro sumbu tini saweni kairo chengi tini ku hambwa nambwe'e, mina? Injelembwa Defit ga ri himache lenga wu dani ahirahi nambwe keke iche tinga ya wu ha. 26 Wowani Apaiyata puris hima apukolaka daro gisi ki, Defit Gotri aka laka we tiki ri raruni puris hima na numbwa wu ano bereti foti Gotri ni haro tini ri heini o tini ri rukoni ri asini ri himache leni gamwe ya ri ha.”

27 Wosini Jisas ya ai wunu sawe, “Gotri himati gisi ti hima keke owesiro. Woroti rini hima ni himati gisi keke wosi nambwe. 28 Dori Hima ri Che tombwa himati gisi aulindau.”

Copyright information for `KWJ