Mark 7

Gotri lo mwanji ti atei hima i sumbu tini dikindau

Mt 15:1-9

Wondawani Farisi hima fwelenga Gotri lo mwanji hambwandau hima fwelenga Jerusalem wu andosini Jisas tambwa wu tani ya wu wau. Wu wausini wu heiwani Jisas himache fwele Farisi hima i sumbu, tapa yokosini andau sumbu, hinga wu wosi nambwe. Wunu tapa kisi tinga ahirahi ya wu anda. Tapa yokosini andau o Farisi hima i sumbu ni ele Farisi hima, ele Juta hima kupu hinga tinda ete wu sirinandaro. Wondani wunu atei sumbu tini wu toronambusini tapa wuhi yokosinimbwa ahirahi wu ano. O hinga wondani wunu hima miyafo waundau michi, maketi tokwe wu isini wu ai tani tape wuhi uku ya nambwe nawa apa ahirahi wu a hinga. Ka sumbu hinga wu toronambusindau ti, sumbu miyafo naha. Sumbu foti ka hinga: ele disi, ele hachahungwe hinga tinda ete, e, ele ahirahi andau tei yokondau ti. O hinga wu wondawani ele Farisi hima, ele Gotri lo mwanji hambwandau hima Jisas ni wu silini ya wu sawe. “Hinde wowani mi himache le atei hima i sumbu wu sirinanda nambwe? Tapa wuhi ti kisi tinga ahirahi ete toroni wu andau.” Wowani Jisas ya wunu sawe, “Gotri mwanji bwarakarandaro hima Aisaiya ku yani yani kapwa sumbu ku wondau keke mwe naha ri chengi tiki ka hinga kaisindau:

‘Dele hima wui takisopo tukumbwa hi ahi ti kipe naha wu rasaindau.
Woroti wui sembe ti ani ni apahime naha dau.
Wondani hima to owero sumbu tini Gotri lo mwanji hinga nimba wu hambwasini hima leni wu ondiyakandiyandau.
O hinga wu wondani ani ni nimba gamboni wu lotu wondau.’
Kunu Gotri lo mwanji apa ku hanja'airo. Wosini hima owero sumbu tunumbwa ete ku toronambusindau.”

Wosini Jisas ete ya wunu sawe, “Hima owero sumbu ku toronambusini Gotri lo mwanji mwe ku hikisandani ku hambwasini mwanji nimba ku gambondau. 10 Hinde wowani ka hinga a sawero? Gotri lo mwanji ete sawe, ‘Mi nuwai yapai ni sembe wahapi ma ha.’ Wosini ai sawe, ‘Hima fori nuwai yapai ni kapwa mwanji bwawa ma rini yewa sa ha.’ 11 Wowani kunu ga ka Gotri lo mwanji ni ku jamekosini ka hinga ku ai bwandau, ‘Hima fori ri nuwai yapai ni sawe, “Kini ani hakoro mwa'ambwe ahi Gotri ni ani haro,” 12 o hinga nawa ri nuwai yapai keke ri okulandau sumbu sa biya da.’ 13 O hinga ete ku sawendani kui atei hima owero sumbu ku toronambusini Gotri mwanji tikisapu hinga ku toroni ku humbwe'indau. Tambwa a sawero kapwa sumbu hinga ni miyafo ku wondau.”

Hima i sembe ni kisi wondau sumbu

Mt 15:10-20

14 Wosini Jisas himiyama hurahama miyafo ni ai uchani ya wunu ri sawe, “Kunu tinda ete, ai mwanji ma ku mendini ku hambwa. 15 Hoko tokwe dau mwa'ambwe hima foki raisini o hima i sembe ti kisi hinde wo kumbwa. Mina. Ele sumbu hima i sembe we tiki sukwandau tombwa o hima i sembe ni kisi wondau. 16 [Hima fo wasamba chele do mwanji sa mendi.]”

17 Wosini ele himiyama hurahama miyafo ri andosini aka fo tokwe ya ri i. Wosini ri himache le ka mwanji yepe ni Jisas ni ya wu sili. 18 Wu siliwani ya wunu ri sawe, “Kunu okwe ka mwanji yepe ku hambwanda nambwe'e? Ele mwa'ambwe hoko tokwe dau hinga tinda ete hima ki raisini o hima i sembe ti kisi hinde wo kumbwa. 19 Hinde wowani, hoko tokwe dau mwa'ambwe hima i inaka tokwe i nambwe. Mina. Hima i sembe we tokwe raisini semewa ki ya raiu.” O hinga ri sawero ti, Jisas ele ahirahi hinga tinda ete hima keke kipe ri naro. 20 Mwanji fo ete ya ri sawe, “Ele sumbu hima i sembe we tiki sukwandau o tombwa hima i sembe kisi wondau. 21 Hinde wowani, hima i sembe we tiki sukwandau ti ka hinga: kapwa inaka, hima i humwe ni sawe, hili ya, hima yeni si, anahopwesini kapwa sumbu ai wo, 22 miya tiki heini okokona, ele kapwa sumbu, nimba gambo, inaka ki sawekawe sumbu, sembe enge a, Gotri ni saweholiya, rinjenga ri hi numbwa rasai, e, ambwatinambwati sumbu. 23 Kaleha'a kapwa sumbu hinga tinda ete hima i sembe we tiki dasini hoko tokwe sirani o hima ni kisi wondau.”

Finisiya pe humwe Jisas numbwa ti sembe ti haro

Mt 15:21-28

24 Wosini gisi foki Jisas ai saini o ko ri andosini Taiya mapwa tokwe ya ri i. Ri ini apa hima rini heino keke ri diyahandani aka tiki ri raruni ri yani kinani, mina. Hinde ri yani kumbwa. 25 Woro humwe fo Jisas taro mwanji tini ya ti mendi. O humwe, ti himiyama che ti, himamwale kapwa tinga dau. Wowani Jisas taro mwanji ti mendisini metengei ete Jisas tambwa ti ini ri mu tiki ti ombungwesini Jisas ni ti silini ya ti sawe, 26 “Ai che ga dau himamwale kapwa ma rani ma humbwe.” Ka humwe Girik pe humwe, Siriya mapwa ki dau, Finisiya ko tiki tini raro. 27 Jisas ni o hinga ti silini ti sawewani Jisas ya tini sawe, “Apa nui che leni ahirahi nu hawa wu awa sembe wuhi sa tale. Woro o ahirahi toroni asa tini nu humbwe'i hinga.” Jisas Juta hima kupu leni che hinga yepeni o humwe ni asa hinga sawero.

28 Wowani o humwe mwanji wasa ai ya rini sawe, “Apukolaka, mwe naha mi sawero. Woro ahirahi andau tei tako tiki dau asa leto ele che i ahirahi gomu ni andau.”

29 Wowani Jisas ya tini sawe, “O mwanji wasa kipe ni bwaro keke ma ai i. Himamwale kapwa himiyama che ni apa andosini ihiro.” 30 Wowani aka tihi tokwe ti ai ti ini ti himiyama che ti heiwani o himamwale kapwa tini andosini isiwani tei tenge tiki ya ti tukuyanda.

Jisas wasamba kitisini mwanji bwanda nambwe hima forini kipe ri wosiro

31 Wosini gisi foki Jisas Taiya mapwa andosini Saiton mapwa dikini ini Dekapolis mapwa nindo tiki i ini Galili fwa tiki ya ri ai ta. 32 Ri ai tasiwani wasamba kitisini mwanji bwanda nambwe hima forini Jisas tambwa wu ratasini rini wu silini ya wu sawe, “Tapa mihi do hima ni ma toro.” 33 Wowani Jisas ele himiyama hurahama miyafo ri andosini rini rani fi ini fini bati dani Jisas tapa tongo o hima i wasamba tiki ri owesini sungwa yini o hima i tarukwe ki ya ri owe. 34 Ri owesini niri tokwe ri mausini ata gamindache gisini ya ri sawe, “Efata.” O mwanji jamekowa ka hinga: “Apa ma mendi.” 35 Wowani o wasamba rini kitisiro metengei kipe ete wosindau tinga ri takisopo haunani mwanji kipe naha ya ri bwanda. 36 Wosini Jisas kwambu tiki ya wunu sawe, “Apa aha'a sumbu hima foni ku sawe kei.” Jisas o hinga wunu sawesiwani, mina. Wunu wu anambwa anambwawani o mwanji ya ichi'ucha. 37 O mwanji ichi'uchandawani hima miyafo wu apapanani ya wu sawe, “Ele ri wosiro sumbu tinda ete kipe naha. Kale wasamba kitisiro apa wu mendindani kale mwanji bwanda nambwe apa mwanji wu bwandau.”

Copyright information for `KWJ