Mark 8

Jisas 4,000 hurahama lenga wui che humwe lenga ahirahi haro

Mt 15:32-39

Ka gisi ki, himiyama hurahama miyafo tani fotukumbwa ya ai wu wau. Wausini ahirahi nambwe ya wu da. Wowani Jisas ri himache leni uchawani wu tawani ya wunu ri sawe, “Ani dele hima miyafo keke inaka miyafo ani hambwandau. Hinde wowani, wunu ani ga gisi namili wu dani ahirahi wu anda nambwe. Iche tinga wu handau. O keke aka wuhi tokwe wunu a humbwewa wu ini wui numbo tiki misisiweri wunu dini wu hichakono. Dele hima fwele ko sumbwe ki wu tasini wu dau.” Wowani ele ri himache mwanji wasa ya rini sawe, “Do hima da nambwe michi ki hinde na hima to ahirahi rani dele hima miyafo ni hawa wu ani sembe wuhi taleno?” Wowani Jisas ya wunu sili, “Bereti geni kunu dau?” Wowani ya wu sawe, “Tapa'angi hatachi fisi.”

Ete wowani Jisas ele hima ni sawewani nuwe tiki ya wu liti. Wu linindawani Jisas ele bereti tapa'angi hatachi fisi rukoni torosini Gotri ni wese'asini ya ri lepika. Ri lepikasini ele ri himache ni hasini ya ri sawe, “Ma humwasini wunu ha.” Wowani ya wu humwasi. Fwai'omwe fisiche naha dawani oti okwe Jisas Gotri ni wese'asini wu humwasi kinani ele ri himache ni ya ri sawe. Wowani wu humwasiwani wu ani sembe wuhi ya wunu tale. Wowani ahirahi wu aro gamwe wu rukoni hara laka tapa'angi hatachi fisi ete ya wu waro. Kale ahirahi aro hima i nindo tiki enindaro hurahama tinda ete 4,000 hinga, walefo naha. 10 Wowani rini ga ri himache lenga metengei kanu tenge tiki wu rauni Dalamanuta mapwa tokwe ya wu i.

Hima fwele kwambu naha wosindau sumbu wu hei kinani wu ucharo

Mt 16:1-4; Lu 12:54-56

11 Wu isiwani Farisi hima le tani Jisas ni mwanji au hinga wu bwandani rini wu simiyanehei kinani ya wu sili, “Gotri mini ga dawa kwambu naha wosindau sumbu ma nunu meku.” 12 Wowani Jisas mendini ri sembe ti nomo miyafo andawani ya ri sawe, “Hinde wowani do apa pe himako kwambu naha wosindau sumbu keke wu ani silindau? Mwanji mwe naha ki kunu a sawendau. Apa kwambu naha wosindau sumbu do apa pe himako ni a meku hinga.” 13 O hinga ri sawesini Jisas wunu andosini kanu tenge tiki ai rauni fwa angi tokwe ya ai ri sika.

Farisi hima lenga Herot ga wui yis mwanji yepe

Mt 16:5-12

14 Fwa angi tokwe wu sikandani ri himache le ete ya wu hambwa, bereti fwele wu rukoni wu rata nambwe. O keke apa bereti funda tombwa kanu we tiki ya da. 15 Wowani Jisas autangini ya wunu ri sawe, “Farisi hima i bereti hehenandau wo, yis, ga Herot i bereti hehenandau wo, yis, ga kipe naha ma ku hambwafwa'ainda.” 16 Wowani wunjenga wu anambwa anambwani ya wu sawe, “Bereti nunu ga da nambwe keke Jisas nunu sawero.” 17 O hinga wu hambwandawani Jisas hambwani ya wunu sawe, “Hinde wowani kunjengambwa bereti kunu ga da nambwe keke ku anambwandau? Kunu kui inaka tiki ku hambwanda nambwe'e? Kui sembe emendiki naha ete dau'u? 18 Miya kuhi dawani ku heinda nambwe'e? Wasamba kuhi dawani ku mendinda nambwe'e? Ete ku hikisandau'u? 19 Ka gisi bereti tapa'angi tumbwa a lepikasini kale 5,000 hurahama leni ani hasiwani hara laka geni ki ahirahi gamwe ku waroro?” Wowani ya wu sawe, “Tapa'angi tapa'angi hatachi fisi.” 20 Wowani Jisas ya ri ai sawe, “Gisi foki ai bereti tapa'angi hatachi fisi numbwa a lepikasini kale 4,000 hurahama leni ani hasiwani hara laka geni ki ahirahi gamwe ku waroro?” Wowani ya ai wu sawe, “Tapa'angi hatachi fisi.” 21 Ete wowani ya wunu ri sawe, “Woro kale ni ku hambwa nambwe'e?”

Jisas Besaita pe miya sasindau hima forini kipe wosiro

22 Wosini Besaita ko tokwe ya wu i. Wu isiwani miya sasindau hima foni Jisas tambwa ya wu rata. Wu ratasini Jisas ni wu silini ya wu sawe, “Tapa mihi do hima ma toro.” 23 Wowani Jisas o miya sasindau hima ri torosini ra ra ko hoko tokwe ya fi i. Fi isini Jisas o hima i miya tiki sungwa yisini ri tapa pi rini torosini ya rini sili, “Mwa'ambwe mi heindau'u?” 24 Wowani o hima ma'aini ya ri sawe, “Hima fwele ani heiwani wunu me hinga kale kaka wu ichi'uchanda.” 25 Wowani Jisas ri tapa pi o hima i miya tiki ya ri ai owe. Wosiwani ete ri misindani ri miya kipe ya ete wosi. Kipe ete wosiwani apa ele mwa'ambwe hinga tinda ete amwei naha ya ri heiu. 26 Wosini Jisas rini ni aka tokwe humbwewani ri ikowani ya ri sawe, “Doha'a ko tokwe apa ai i kei.”

Pita Jisas ni amwei woro, rini Kurais

Mt 16:13-20; Lu 9:18-21

27 Wosini Jisas ga ri himache lenga saini ko laka fo, Sisariya Filipai, takaisindau ele ko mapwa tokwe ya wu i. Wu ini numbo tiki Jisas ele ri himache ni ya ri sili, “Hima le ani ni hinde hinga wu hambwandau?” 28 Wowani ya rini wu sawe, “Hima fwele ete sawe, Mini uku yasindaro hima Jon. Fwele sawe, Mini imbihumbwa pe Ilaicha. Fwele sawe, Mini kale Gotri mwanji bwarakarandaro hima fo hinga.” 29 O hinga wu sawewani Jisas ya wunu sili, “Wo kundo, ani ni hinde hinga ku hambwandau?” Wowani Pita mwanji wasa ya rini sawe, “Mini mindombwa Kurais.” Kurais mwanji mwe ti ka hinga: Gotri ri tau ra kinani humbwero hima. 30 Ete wowani Jisas ya wunu sawe, “Apa mi ani hambwaro Kurais hi ti hima foni amwei wo kei.”

Jisas ete sawero, ri hasini ai saino

Mt 16:21-28; Lu 9:22-27

31 Wosini ka hinga ya wunu ai ri ondiyakandiyanda, “Dori Hima ri Che amwaka miyafo ri mendino. Kale ko aulindau hima laka lenga kale puris hima laka lenga kale Gotri lo mwanji hambwandau hima lenga wundo gumwa rini sisini rini yewa ya ri hakonda. Ri hasini gisi namili iwa ri ai saino.” 32 Rindo ka mwanji ni amwei naha ya wunu sawe. Wowani Pita rini ra ra numbo gamba tokwe rini ra'aisini kwambu tiki ya rini sawe, “Mi hano hinga ani hambwa numbwa.” 33 Wowani Jisas jamekoni ele ri himache leni ri heisini Pita ni mwanji kwambu tiki ya ri ai sawe, “Saiten, mini ma tani ai gumwa tokwe i. Mini Gotri inaka tini mi sirinanda nambwe. Mina. Mini hima i inaka tunumbwa mi sirinandau.”

34 Wosini ele himiyama hurahama ga ri himache lenga wunu ri uchawani ya wu ta. Wowani ya wunu ri sawe, “E, hima fori ani ni sirina kinawa hi rihi ti rinjenga sa rakaisini me yapweke rihi ti ri kichani sa ani sirinani ta. 35 E, hima fori o ri himamwale numbwa ri hambwandawa, o himamwale rihi humbuno. E, hima fori inaka ti ani ga Gotri mwanji kipe ga hambwandani apa himamwale rihi andosiwa, o ri himamwale ri ai torono. 36 Wo hima fori do nuwe pe mwa'ambwe hinga tinda ete ri torosini ka himamwale rihi humbusiwa, kale mwa'ambwe hinga to apa hinde rini okulano? 37 Apa ka hima bwele mwa'ambwe ni hasini himamwale rihi ri ai torono? 38 E, hima fori do nuwe pe kapwa sumbu ete wondani Gotri ni hikisasini bwa'i bwatandau hima le wui nindo tiki dani, ai hi tinga ai mwanji ga ri yanisiwa, ichai dori Hima ri Che ele Gotri ni okulandau ensel kipe lenga ri Yapai okundau hi tinga ri ai tawa o hima ni ri saweno, ‘Hi mihi a hikisandau.” ’

Copyright information for `KWJ