Mark 9

Wosini ya wunu ri sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau. Apa doha'a ki enindau hima fwele ha hinga. Ete wu dawa Gotri kwambu hima i sembe aulindau ti kwambu ga sirano.”

Jisas tape ba fo hinga ai siraro

Mt 17:1-13; Lu 9:28-36

Wosiwani gisi fo tapa'angi hatachi funda isiwani Jisas Pita, Jemis, Jon wunu ra ra kimba hime laka fotiki ya wunu rakau. Wosini wundombwa ya wu da. Wu dani wu heiwani Jisas tape ti jamekoni ba fo hinga ya ai sira. Wokowani ri nika'ari le wu heiwani wamwa naha hinga ya okusinda. Woro doha'a nuwe pe hinde na hima to mwa'ambwe yokowa ka wamwa naha hinga sira kumbwa. Wosiwani kale Jisas himache namili heiwani Ilaicha hima pi Moses Jisas ga mwanji ya wu anambwanda. Wowani Pita o tini heisini Jisas ni ya ri sawe, “Apukolaka, aha'a ki nu dawani kipe naha. Aka namili nu kikonda, Moses keke fo, Ilaicha keke fo, mini keke fo.” Hinde wowani, wu akindani ri bwano mwanji hikisandani o hinga ri bwaro. Ete wowani hiki hinga sikani ya wunu yoho. Wowani tumwa foti hiki we tiki uchani ya sawe, “O ai Che mwe naha. Rini ani okokonandau. Ri mwanji ma ku mendi.” Wowani metengei ete ya wu ma'aika'ai. Wu ma'aika'aini hima fo wu hei nambwe. Jisas numbwa wu heiwani wunu ga ya da.

Wosini o kimba wu andosini wu sikandani Jisas ka hinga minambwe wunu nani ya ri sawe, “Kale sumbu ku heiro ti apa ku ini hima fweleni sawe kei. Waya dori Hima ri Che matimat andosini ai saino gisi ki pwe amwei ku bwe wo.” 10 Wowani o mwanji wu toronambusini wunjenga wu anambwa anambwani ya wu sawe, “Ka matimat andosini ai saino mwanji mwe mu ti hinde na hinga?” 11 Wosini ya rini wu silinehei, “Hinde wowani kale Gotri lo mwanji hambwandau hima le ka hinga sawendau, Gotri chengi tiki kaisindau ti, Ilaicha to Kurais ni mwaseni tano?” 12 Wowani Jisas ri mwanji wasa ka hinga ya ri sawe, “Ei, mwe naha wu sawendau. Ilaicha to mwaseni tani ele mwa'ambwe hinga ri wonorukweno. Wo hinde wowani ka mwanji Gotri chengi tiki dau, ka hinga sawero ti: dori Hima ri Che amwaka miyafo ri mendindawa hima le rini ningitengini ya rini saweholiyandakonda? 13 Woroti apa kunu ni a sawendau. Ilaicha taro. Ri tasiwani wundo wui inaka leki wu okokonandau sumbu ni wu sirinani kapwa sumbu rini wu wosiro, Gotri chengi sawero hinga.” Jisas uku yasindaro hima, Jon, ni o hinga Ilaicha naro.

Jisas himamwale kapwa tinga dau che foni kipe wosiro

Mt 17:14-21; Lu 9:37-43

14 Wosini ele himache rihi tambwa ya wu i. Wu ini wu heiwani himiyama hurahama miyafo wunu ga ya wu wausinda. Wondawani Gotri lo mwanji hambwandau hima fwele mwanji tiki au hinga wunu ga ya wu anayenda. 15 Wondawani ele himiyama hurahama Jisas ni wu heikoni wu apapanani rini tambwa namani wu ini ya rini wu wese'a. 16 Wu wese'awani ya wunu ri sili, “Kunu bwele mwanji ni au hinga ku anayendau?” 17 Wowani hima fori ele himiyama hurahama miyafo i nindo tiki daro to Jisas ni mwanji wasa ya ri sawe, “Ondiyakandiyandau hima! Ai hurahama che mini tambwa a rataro. Hinde wowani, himamwale kapwa rini ga dani takisopo rini dimisiwani mwanji hinde ri bwa kumbwa. 18 Gisi gisi o himamwale kapwa ete rini toronambusini nuwe tiki rini rawaindau. Wondawani sungwa wamwa takisopo rihi tiki sukwandawani, ri fu ti gingandani, ri tape rikirikinandani apwe yitindau. Woro mi himache leni a sawewani, mina. O himamwale kapwa wu rani humbwe nambwe. Wu wofuro.”

19 Wowani Jisas o hinga ri mendisini ele himiyama hurahama ni ya ri sawe, “Kunu do apa pe hima sembe kipe naha ku ha nambwe. Gisi geni apa kunu ga ete a dawa sembe kipe ku ani hano? Gisi geni apa kunu keke nomo ai ete a randano? O che ma ku ani rata.” 20 Wowani o che Jisas tambwa ya wu rata. Wu ratasiwani o himamwale kapwa Jisas ni heikoni metengei ete o che ni ya yetupwa. Wowani o che nuwe tiki raisini ya ri jaunjamekonda. Wondawani sungwa wamwa takisopo rihi tiki ya sukwanda.

21 Wondawani Jisas o che i yapai ni ya ri sili, “Ka gisi geni ka sumbu hinga ri wondaro?” Wowani ya ri sawe, “Kichapwache ri daro gisi tiki ete ri mendindaro. 22 Ete ri mendindawani gisi miyafo o himamwale kapwa to rini toroni hi tiki fwa tiki rini rawaindaro, rini yewa ri ha kinani. E, mini kwambu naha nawa nunu keke mi woni ma nunu okula.” 23 Wowani Jisas ya rini sawe, “O hinga hinde mi sawendau? Sembe kwambu naha mi hawa kale mwa'ambwe hinga tinda mi torono.” 24 Wowani metengei ete o che ri yapai ya uchani sawe, “Sembe ani haro. Woro kapwacheche. Ma ani okula.” 25 Jisas heiwani himiyama hurahama miyafo ete namani tandawani o himamwale kapwa ni kwambu tiki ya ri sawe, “Takisopo dimisindau wasamba kitisindau himamwale kapwa! Mini a sawendau. Mini o che ma andosini i. Apa tani rini ga ai da kei.” 26 Wowani himamwale kapwa o to kapwa ata ri sikowani o che hapa tinga rikirikinakowani rini andosini sirani ya i. Wowani o che haro hinga dawani ele hima miyafo ya wu sawe, “O che hahiro.” 27 Ete wowani Jisas ri tapa tiki rini toroni rasaiwani ya ri eti.

28 Wosini dani ini Jisas aka tiki ya raru. Wosiwani ri himache letombwa dani ya rini wu sili, “Hinde wowani ka himamwale kapwa nundo nu rani nu humbwe kinani nu simiyafuro?” 29 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Mwa'ambwe foto mina. Gotri ni uchahambwandau tombwa apa ka himamwale kapwa hinga rani humbweno.”

Jisas duwe fisi ri sawero, ri hasini ai saino

Mt 17:22-23; Lu 9:43-45

30 Wosini o michi wu andosini Galili mapwa nindo tiki ya wu inda. Wondani Jisas apa hima fori wu dau michi hambwano keke rini o tini diyaha. 31 Hinde wowani, kale ri himache leni ri ondiyakandiyandani ka hinga ya wunu ri sawe, “Apa dori Hima ri Che ni ele hima i tapa tenge tiki o wu hakonda. Wosiwa rini yewa ri hasini gisi namili iwa ri ai saino.” 32 Wowani wunu o mwanji mu mwe ti wu hambwa nambwe. Wosini rini sili ki ya wu akinda.

Namoto apukolaka?

Mt 18:1-5; Lu 9:46-48

33 Wosini ete wu ini Kapaneyam ko ki ya wu ambwe. Wosini aka we tiki wu rarusini Jisas ri himache leni ya ri sili, “Numbo tiki bwele mwanji tini ku anambwa anambwandaro?” 34 Wowani wunu mwanji nambwe. Hinde wowani, numbo tiki wu anambwa anambwandaro ti, namoto wunu mwaseni wui apukolaka hinga wa'aino. 35 Wowani ri litisini ele ri tapa'angi tapa'angi hatachi fisi himache rihi leni uchawani ya wu ta. Wu tawani ya wunu sawe, “E, hima fori ele hima ni mwaseni apukolaka wa'ai kinawa, rindo sa jepini ele hima ni okulani tau randau himache hinga sa da.” 36 Wosini che forini rasirani wui nindo tiki esisini, o che ni toroni lomongosini ya wunu sawe, 37 “Hima fori hi ahi ni hambwani ka che hinga fori keke wono ti, oti ani keke wondau. E, hima fori ani keke wono ti, ori ani kekembwa wonda nambwe, mina. O ai yapai keke okwe ri wondau. Rindo ani humbwewani a taro.”

Hima fori nunu omwemendi nambwe sino ti, o rini nui nau

Lu 9:49-50

38 Wosiwani Jon ete ya sawe, “Ondiyakandiyandau hima, hima fori nu heiwani hi mihi ki himamwale kapwa ri rani ri humbwendaro. Rini nunu ga ichi'uchanda nambwe hima. O keke rini ni minambwe nu naro.” 39 Wowani Jisas ete ya wunu sawe, “Kunu apa rini ni minambwe ku na kei. Hinde wowani, hima fori ai kwambu torosini ai hi ki sumbu kwambu wosindano ti, o rini apa metengei kapwa mwanji hinde ani bwa kumbwa. 40 Hima fori nunu omwemendi nambwe sino ti, o rini nui nau. 41 E, hima fori kunu heini ete ri hambwawa, kunu Jisas ni sembe handau hima, wosini kunu ni uku sumbwe gamindache hinga hawa, mwe naha ki kunu a sawendau, ichai apa mwa'ambwe wasa Gotri to rini hano.

Sembe haro hima kapwa sumbu ai wondawa Gotri ni ai gumwa sino

Mt 18:6-9; Lu 17:1-2

42 “E, hima fori ani ni sembe haro do che kapwacheche hinga forini ri sumbu ri mekusiwani o sumbu ni ri sirinani kapwa sumbu ai woni ani ni gumwa siwa, wowa o hima hinga humokuto beiye ti kwele rihi tiki injisini fwa laka tiki rini rawaino, o sumbu kapwacheche hinga. Woro hi tokwe ri raino to kapwa naha. 43 E, tapa mihi fotini mi sirinani kapwa sumbu mi ai woni gumwa mi ani siwa, o tapa mihi ma kuto. Wowa tapa mihi angi tumbwa dawa himamwale ako mi torono, o kipe. Apa tapa mihi fisi ete dawa usungwaha da nambwe hi tiki mi ino, o kapwa naha. 44 [O hi ki owechehopoche hima i tape tini andani hinde apa wu ha kumbwa. Hi ti okwe hinde apa usungwaha kumbwa.] 45 E, seke mihi fotini mi sirinani kapwa sumbu mi ai woni gumwa mi ani siwa, o seke mihi ma takuto. Wowa seke mihi angi tumbwa dawa himamwale ako mi torono, o kipe. Apa seke mihi fisi ete dawa hi tiki mi ino, o kapwa naha. 46 [O hi ki owechehopoche hima i tape tini andani hinde apa wu ha kumbwa. Hi ti okwe hinde apa usungwaha kumbwa.] 47 E, miya mihi fotini mi sirinani kapwa sumbu mi ai woni gumwa mi ani siwa, o miya mihi ma gorini ma humbwe'i. Wowa apa miya angi tumbwa dawa Gotri ko tokwe mi raruno, o kipe. Apa miya mihi fisi dawa hi tiki mini rawaino, o kapwa naha. 48 O hi ki owechehopoche hima i tape tini andani hinde apa wu ha kumbwa. Hi ti okwe hinde apa usungwaha kumbwa.

49 “Hinde wowani, simiyanehei gisi tawa Gotri ele hima ni soliwo ele ahirahi ni wondau hinga wosino. 50 Soliwo mwa'ambwe kipe. Woro soliwo au to humbuwa, hinde na hinga apa ku wosiwa soliwo ti au ai ano? Kui sembe we tiki soliwo au ni ma ku owe. Wosini kui hima lenga ma ku wahapini kipe kumbwa ku liti.”

Copyright information for `KWJ