Matthew 11

Jon ri himache fweleni Jisas tambwa ri humbwero

Lu 7:18-35

Jisas ri tapa'angi tapa'angi hatachi fisi himache rihi leni tau rano mwanji tini wunu ri saweni ri humbusini o ko ri andosini ele ko ele ko takaisini dau ko tokwe ri ini Gotri mwanji tini ri sawendani ya wunu ri ondiyakandiyanda.

Wondawani Jon kalapus tiki ri dani Kurais Apukolaka randau tau ti ya ri mendi. Wosini ri himache fwele Jisas tambwa ya ri humbwe. Wosiwani wu ini rini ni ya wu sili, “Ka Gotri chengi ki sawesiwani takondau hima ri, mindo'o, mina, hima forini nu nikisino'o?”

Ete wowani Jisas ga mwanji wasa ya wunu sawe, “Ma ku ini Jon ni ele mwanji ku mendiro ti, e, ele sumbu ku heiro ti ma rini ku sawe. Ele miyasa hima le miya wuhi ti ai wu heindau. Seke kapwa hima le ai wu ichi'uchandau. Sechi okwe aro hima le kipe ai wosindau. Wasamba kiti hima le mwanji ai wu mendindawani haro hima le ai wu saindau. Wondawani bwarichape hima le Gotri mwanji ya wu mendinda. E, hima fori ai mwanji tini ri mendini inaka walefo ri hambwa nambwe nawa rini sa ri eripenda.”

Jon himache le wu ai isiwani, Jisas ele himiyama hurahama ni Jon sumbu ni ka hinga ya ri sawe, “Imbihumbwa ka hima nambwe michi ku iro ti, bwele mwa'ambwe forini hei ki ku iro? Ani hambwawani ausuwa to suwa tini sini bwapi'i bwapitandau tini ku hei ki ku iro'o? Mina. Wo kunu bwele mwa'ambwe tini ku hei ki ku iro? Ani hambwawani hima fori ka'apwe kipe naha foti wosiwani ku hei ki ku iro'o? Mina. Ele hima ka'apwe kipe naha so'oisini dau le wunu king apukolaka i aka tukumbwa dau. Hinde wowani kundo ku iro? Gotri mwanji bwarakarandau hima forini hei ki ku iro'o? Ei, mwe naha ki kunu a sawenda. Ori hima ele biya Gotri mwanji bwarakarandaro hima fweleni dikisindau. 10 Ori hima ni Gotri chengi tiki ka hinga sawesindau,

‘Ma mendi, ai mwanji bwano hima ri, mini ni mwaseni o ri ikonda.
Rini numbo mihi tini o nambusikonda.’
11 Ani mwe naha tiki kunu a sawenda: Uku yasindau hima Jon ori tombwa dele nuwe ki sukwaro hima leni dikindau. Woro, ani ni sembe hasini hewen ko ki dau kwambu tini tororo kapwacheche naha forito Jon ni dikindau.

12 “Jon uku wunu yasindaro gisi ti ambwesini ete ta tani apa okwe hima fwele hewen ko kwambu wu raru kinani wu gangambanini tau kwambu ete wu randau. Woro ele himako wu raruhiro. 13 Ele Moses kaisiro lo mwanji tinga Gotri mwanji bwarakarandaro hima le kaisiro chengi ele ga Kurais tano tini ete wu sawero. Wosiwanumbwa Jon mwaseni ya sukwa. 14 Woroti ku mendi kinawa ma mendi. Gotri chengi ki sawesiro Kurais ni mwaseni tano hima, Ilaicha, tahiro. Rini Jon. 15 E, hima rini wasamba chele ti ka mwanji ya sa ri mendi.

16 “Do gisi ki dau himiyama hurahama ele bwele mwanji hinga tini wunu a yepeno? Wunu kale kichapwache hinga, apweli ki wu wausini ele biya kichapwache fweleni ka hinga uchandau,

17 ‘Nunu hambangini ti kunu keke nu wuichindau ti, kunu hukwa ra ra seke ku yitinda nambwe.
Nunu hima keke ichakandau hukwa tini nu randau ti, kunu ku ichakanda nambwe.’
18 Jon tani ahirahi tinga waini uku tinga ri a nambwe. Wosiwani ya wu sawe, ‘Himamwale kapwa rini ga o da.’ 19 Da hinga woni dori Hima ri Che tani rini ahirahi tinga waini uku tinga ya ri a. Wowani ele hima ya sawe, ‘Ma hei, rini ahirahi ti fe hinga ri andani waini uku mama ri ani humbundau. Rini takisi ya toro hima lenga kapwa hima lenga nau funda wu anatororo.’ Woro, hima fori Gotri hambwa tiki tau randau ti nawa, ichai o tau to amwei o wokonda.”

Ko fwele sembe ha nambwe keke fiya kapwa naha

Lu 10:13-15

20 Ko laka fweleki Jisas sumbu kwambu ba fo ba fo ri woro ti, wundo wu heini kapwa sumbu wuhi gumwa wu sisini sembe wu ha nambwe. O keke Jisas mwanji kwambu tiki ya wunu sawenda. 21 Ka hinga ya ri sawe, “Kunu Korasin lenga Besaita lenga! Kunu keke a woro ti, ku hambwa nambwe! Hima fori Taiya ko ga Saiton ko ga ba fo ba fo sumbu ele kui ko tiki a wosiro hinga ri wosipo, injelembwa kapwa Taiya lenga Saiton lenga himisombo wu yeni goro wu hindisini nuwe tiki wu dilembendani wundo wu woro kapwa sumbu tini sembe nomo wu hambwakoro. 22 Woroti kunu a sawenda, Taiya hima lenga Saiton hima lenga Gotri mwanji bwano gisi ki wu mendino amwaka ti, kundo ku mendino amwaka omwesika hinga mina. 23 Kunu ele Kapaneyam ko pe hima le, hewen ko tiki apa hinde kunu rakau kumbwa. Mina. Kunu hi tiki tinda ete ku raino. E, hima fori Sotom ko tiki sumbu kina hinga foti kui ko tiki a woro hinga ri wosipo Sotom ko napo kipe tumbwa ete dakoro. 24 Ka hinga keke kunu a sawendau, Gotri mwanji bwano gisi ti tawa Sotom ko pe hima le mendino amwaka ti kundo ku mendino amwaka omwesika hinga mina.”

Kunu ani tambwa ma ku tani ku himati

Lu 10:21-22

25 O gisi kumbwa Jisas ka hinga ya sawe, “Ai yapai Gotri, hewen ko tinga nuwe tinga mini Apukolaka. Mini ni a wese'anda, hinde wowani, mini dele mwa'ambwe ni do nuwe kipe inaka kipe hambwandau hambwa omwesika tororo hima leni mi yanisini, ele kichapwache hinga wa'airo hima lembwa mi mekusiro. 26 Ei, ai Yapai, inaka mihi ti o hinga to sa. 27 Ele mwa'ambwe hinga tinda ete ai tapa tenge tukumbwa mi ani haro. Hima fori, dori Hima ri Che ni kipe naha ri hambwanda nambwe. Yapai, mindombwa mi hambwandau. Hima fori Yapai Gotri ni kipe naha hambwanda nambwe. Dori ri che tombwa rini hambwandau. Ele hima hinga dori Hima ri Che to Yapai ni wunu mekusi nambwe nawa apa Yapai ni hinde wu hambwa kumbwa.

28 “Kunu ele tau kwambu ku randani nomo laka ku rani ku mwe'imwa'indau hima le, ani tambwa ma ku tawa himati kunu ani ha. 29 Wosini o kunu ani hano tau tini ma ku randani ai sumbu tini ma ku hambwani sirinanda. Hinde wowani, ani ele hima keke a wondani mwanji ti usariche wunu a bwandani, hi ahi tini a rakaindau. O hinga ku wowambwa kui himamwale himatino. 30 Ele tau kunu ani hano ti o tau kwambu nambwe. E, ele nomo ku ra ki kunu ani hano ti, oti nomo nambwe.”

Copyright information for `KWJ