Matthew 15

Gotri lo mwanji ti atei hima i mwanji hukwe tini dikindau

Mk 7:1-13

Ka gisi ki Farisi hima fwelenga Gotri lo mwanji hambwandau hima fwelenga Jerusalem wu andosini Jisas tambwa wu tani ya wu sawe, “Hinde wowani kale mi himache le nui atei hima to owero sumbu tini wu sirinanda nambwe? Ahirahi wu akoni Gotri miyaningisopo tiki kipe wu sira kinani tapa wuhi ti wu yokonda nambwe.”

Wowani Jisas mwanji wasa ya wunu ri sawe, “Hinde wowani o kui sumbu hukwe tumbwa ete ku sirinandani Gotri lo mwanji tini ku sawesiya'aindau? Gotri ete sawero, ‘Mini mi nuwai yapai ni sumbu kipe mi woni mwanji fihi tini ma sirina. E, hima fori ri nuwai'i ri yapai ni kapwa mwanji ri bwano ti, ori hima sa ri ha.’ Woroti kundo o mwanji ku jamekosini ka hinga ku sawendau: ‘E, hima fori ri nuwai yapai ni ete ri sawewa, “Kini ani hakoro ya mwa'ambwe hinga Gotri aka laka ki ani owero,” woro o sumbu hinga to kipe, o ya mwa'ambwe ki ri nuwai yapai ni okulano sumbu to sa biya da.’ O mwanji hinga ku sawendau ti keke Gotri mwanji tini ku takichasini kui sumbu hukwe tumbwa ku rasaindau. Kunu nimba gambo hima! Gotri mwanji bwarakarandaro hima, Aisaiya, ka hinga ete kunu sawero,

‘Deleha'a himiyama hurahama hi ahi tini takisopo wuhi tiki nimba rasaindau.
Woroti sembe wuhi tito ani ni apahime naha ete dau.
Wosini hima to wosiro sumbu tunumbwa wu ondiyakandiyani sawe, “Doha'a oti Gotri mwanji.” Wosini nimba ani ni ete wu lotu wondau.” ’

Hima i sembe ni kisi wondau sumbu

Mk 7:14-23

10 Wowani Jisas kale himiyama hurahama ni ri uchawani wu tawani ya wunu ri sawe, “Norukweni ma ku mendini ku hambwa. 11 Takisopo ki rawaindau ahirahi le hima ni kisi wonda nambwe. Mina. Ka sembe we kipe mwa'ambwe to takisopo ki sukwani hoko tokwe sirandau tito hima ni kisi wondau.”

12 Wondawani o gisi ki ri himache le tani ya rini wu sawe, “Mini mi mendinda nambwe'e, kale Farisi hima le do mwanji mihi ni wu mendisini mini ni sembe enge ti wu andau ti?”

13 Wowani mwanji wasa ka hinga ya wunu ri sawe, “Ai Yapai hewen ko tiki ri dau ti, rini rupwa chele. Kale rupwa pe mwa'ambwe hinga rinjenga ri si nambwe leni nanji tinga tinda ete ri gwano. 14 Ma wunu ku andosiwa sa wu da. Wunu miyasa, wosini miyasa hima leni numbo ti wu mekundau. Woroti miyasa fori miyasa hima forini numbo ti ri mekusino ti, o fini ana'ape fi ini wa tiki fi raino.”

15 Wowani Pita Jisas ni mwanji wasa ya ri sawe, “Mini do mwanji yepe mi bwaro ti, mwanji mu mwe ti ma sawewa nu mendi.” 16 Ete wowani Jisas ya wunu sawe, “Kunu okwe hikisafakisa. 17 Wo kunu ku hambwanda nambwe'e? Kale ahirahi hinga takisopo ki rawaiwani sembe we tiki raindau ti, semewa ki yindau. 18 E, takisopo ki hoko tokwe sukwandau mwa'ambwe oti inaka to sawekawendawani ya sukwanda. O sumbu hinga tombwa hima i sembe ti kisi wondau. 19 Kale inaka ki sukwandau sumbu ti ka hinga: kapwa inaka rata, hima ni yeni si ti, hima i humwe ni sawe, hili ya, nimba gambo, saweholiya sumbu, e, kale wembisa sumbu. 20 Kale sumbu hinga tombwa tinda ete hima i sembe ti kisi wondau. Woroti, hima le tapa yoko nambwe ahirahi ano ti, o sumbu hinga ti apa hima i sembe hinde kisi wo kumbwa.”

Kenan pe humwe ti sembe Jisas numbwa ete ti haro

Mk 7:24-30

21 Wosini Jisas o ko ri andosini Taiya, Saiton mapwa tokwe ya ri ai i. 22 Wowani Kenan pe humwe foti tani ya ti ucha, “Apukolaka, mini Defit i che. Ani keke mi woni ma ani okula. Himamwale kapwa ti ai himiyama che ki raisini walambe sumbu wosindau.” 23 Wowani Jisas mwanji wasa fo ai tini ri sawe nambwe. Ete wowani ri himache leto rini tambwa wu tani rini silisini ya rini wu sawe, “Doha'a humwe ucha ucha nunu sirinandau ti, ma tini sawewa sa i.”

24 O hinga wu sawewani Jisas mwanji wasa ya ai wunu ri sawe, “Gotri ele Isurel pe yapai chele nambwe fe che asa che le kekembwa ri ani rumbwewani a taro.” 25 O hinga ri sawesiwani o humwe to tani Jisas mu tiki ti raini ti ombungwesini ya ti sawe, “Apukolaka, ma ani okula!” 26 Ete wowani Jisas mwanji wasa ti ya tini ri sawe, “Apa ai che le ahirahi ti hoko pe asa tini ani ha hinga.” 27 Ete wowani oti humwe ya ai sawe, “Apukolaka, mwe naha ki mi sawero. Woro asa le wui yapai hima awani gomu sikandau tini rukoni wu andau.” 28 O hinga ti sawewani, Jisas ga mwanji wasa ya tini ai sawe, “O bai humwe, sembe ani ni ni handau ti, omwesika naha. Sumbu fo keke ni ani silindau ti, oti nini ki o sukwakonda.” Ete wowani o gisi kumbwa ti himiyama che kipe ya ti ai wosi.

Jisas hahungo hima miyafo ni kipe ri ai ri wosiro

29 Wosini Jisas o ko andosini Galili fwanjuwei takai tokwe ya ri i. Ri ini kimba tiki ri rauni ya ri liti. 30 Ete wondawani himiyama hurahama miyafo naha rini tambwa tani ya wu wau. Wunu ele seke kapwa hima, miyasa hima, talihapa nambwe hima, mwanji bwanda nambwe hima, e, ba fo ba fo hahungo mendindau hima, ele ni ya wu rata. Wu ratani Jisas i seke mu tiki ya wu owe. Wosiwani kipe ya wunu ri wosi. 31 O hinga ri wosisiwani ele himiyama hurahama inaka miyafo naha ya wu hambwa. Hinde wowani, ele mwanji bwanda nambwe hima le mwanji ai bwandawani, ele talihapa nambwe hima kipe ai wosindawani, ele seke kapwa ai ichi'uchandawani, e, ele miyasa hima le ya ai ma'aika'ainda. O keke Isurel pe Gotri hi ni ya wu rasainda.

Jisas 4,000 hima leni ahirahi yakwaro

Mk 8:1-10

32 Dani ini Jisas ri himache leni uchawani tawani ya ri sawe, “Ani dele himiyama hurahama keke a wondau. Wunu ani ga gisi namili wu dani wunu ahirahi nambwe. Iche tinga wunu handawa hinde apa wunu a sawewa wu i kumbwa. Foki apa numbo tiki misisiweri wunu dino.” 33 Wowani ri himache le ya rini sawe, “Doha'a michi hima nambwe. Apa bereti miyafo naha soki nu ratasini dele himiyama hurahama miyafo naha ni nu hano?” 34 Ete wowani Jisas ya wunu ai sawe, “Kunu bereti geni kunu dau?” Wowani ya wu sawe, “Nunu tapa'angi hatachi fisi bereti ga fwai'omwe fisiche tombwa dau.”

35 Ete wowani Jisas ele himiyama hurahama leni sawewani nuwe tiki ya wu liti. 36 Wosisini ele tapa'angi hatachi fisi bereti ga fwai'omweche fwelenga ri torosini, Gotri ni ri wese'asini ya ri lepika. Wosini ri himache leni ya ri ha. Wowani ri himache lenga ra'aini ele hima ni ya wu ha. 37 Wosiwani ele himiyama hurahama miyafo naha wu awani sembe ti ete wunu tale. Ete wosiwani ele ahirahi gomu gamwe nimba dau ti wu rukoni tapa'angi hatachi fisi hala ki ya wu waro. 38 Ele ahirahi aro hima le 4,000 hima hinga. E, che humwe lenga wu gendi nambwe. 39 Da hinga woni Jisas ele himiyama hurahama ni sawewani ya wu i. Wosini rini kanu tenge tiki rauni Makatan mapwa tokwe ya ri i.

Copyright information for `KWJ