Matthew 16

Jisas i kwambu tini wu hei kinani wu ucharo

Mk 8:11-13; Lu 12:54-56

Farisi hima lenga Satiyusi hima lenga Jisas ni simiyanehei kinani ya wu ta. Wu tani hewen pe sumbu kwambu tini ri wosiwa wu hei kinani ya rini wu sawe. Ete wowani rini ga mwanji wasa ya wunu ri sawe, “E, niliki ki isangi le ku heiwa ku hambwakonda, ‘Icheki gisi kipe naha.’ E, nurumbu tiki niri hiki ti ku heiwani mwa roni sukwasini da. Wowani ya ku saweu, ‘O hinga ti apa kapwa gisi, mwa ti ya yekonda.’ Ei, mwe naha, niri ti sumbu tini kipe naha ku kilindau. Woroti apa Gotri ondiyasiwani sukwandau do gisi sumbu tini ku heini ku hambwanda nambwe. Kunu kapwa hima le, Gotri ni saweholiya hima naha. Gotri sumbu kwambu ni ku hei kinani gamboni ku gindau. Wondau ti, apa sumbu kwambu foti hinde kunu a mekusi kumbwa, mina. Jona ki sukwaro sumbu numbwa kunu a mekukondau.” Wosini Jisas wunu hanja'aisini ya ri i.

Farisi hima lenga Satiyusi hima lenga hehenandau wo yis mwanji yepe tiki wunu sawero

Mk 8:14-21

Jisas himache ele o fwanjuwei wu yetikinasini ya wu hambwa, bereti fwele wu ra ra wu i nambwe. Ete wowani Jisas ya wunu ri sawe, “Kunu kipe naha ku hambwandani Farisi hima lenga Satiyusi hima lenga hehenandau wo, yis, wuhi ti ku hambwafwa'ainda.” Wosiwani wunjenga ya wu anambwa anambwanda, “Hinde wowani, bereti nu rata nambwe ti keke ri bwandau.” Wowani Jisas wui mwanji ti ri hambwani ya wunu ri sawe, “Kunu sembe ha sumbu kuhi ti kapwacheche naha. Hinde wowani kunjenga ka hinga ete ku anambwandau, ‘Nunu bereti nambwe’? Ka tini ku hambwanda nambwe'e? Ele 5,000 hima ka tapa'angi bereti tini ku ha'i hatawani wu ani wu wofuwani ahirahi gomu le hala geni ku waroro? 10 E, kunu ka tapa'angi hatachi fisi bereti kale 4,000 hima leni ku ha'i hatawani wu ani wu wofuwani ahirahi gomu ti hala geni ku waroro? 11 Hinde wowani ka hinga ku hambwa nambwe? Ani bereti mwanji tini kunu a sawe nambwe. Ani ete a sawero, ‘Kunu Farisi hima lenga Satiyusi hima lenga wui hehenandau wo, yis, o tini ku hambwafwa'ai.” ’ 12 Wowani ete ya wu hambwa. Rini hehenandau wo, yis, tini wu hambwafwa'ai kinani ri sawe nambwe, mina. Rini Farisi hima lenga Satiyusi hima lenga wundo ondiyakandiyandau mwanji wuhi tini wu hambwafwa'ai kinani ri sawero.

Pita Jisas hi tini amwei ete ri sawero, rini Kurais

Mk 8:27-30; Lu 9:18-21

13 Jisas ri saini ri himache lenga Sisariya Filipai mapwa tokwe wu ini ri himache leni ya ri sili, “Kale himiyama hurahama dori Hima ri Che ni hi ti hinde hinga wu uchandau?” 14 Ete wowani ya wu sawe, “Fwele ete sawendau, ‘Ori uku yasindau hima ri, Jon, to ai sairo.’ E, Fwele ete sawendau, ‘Ori Ilaicha,’ wowani fwele saweu, ‘Ori Jeremaiya.’ Fwele saweu, ‘Ori Gotri mwanji bwarakarandau hima.” ’ 15 Ete wowani Jisas ele ri himache leni ya ri sawe, “Wo kundo hinde hinga ku ani hambwandau?”

16 Ete wowani Saimon Pita to mwanji wasa ya rini sawe, “Mini Kurais, himamwale ga dau Gotri Che funda naha.”

17 Wowani Jisas ga Saimon ni mwanji wasa ya ri sawe, “Saimon, Jona i che, mini ma eripe'aripe. Do nuwe kipe hima forito do mwanji mini mekusi nambwe. Mina. Ai Yapai, hewen ki dau, to do mwanji mini mekuro. 18 Apa mini a sawenda. Mini Pita. Pita mwanji mwe ti ‘humokuto.’ Ani ni sembe hano hima leni do humokuto tenge tiki wunu ani esino. Wosiwa heli kwambu ti hinde wunu diki kumbwa. 19 Apa hewen pe kwambu ti tukwano ki ti mini ani hakonda. E, sumbu fweleni do nuwe ki minambwe mi nawa Gotri okwe hewen ko ki o hingambwa ri wosikonda. E, sumbu fweleni do nuwe ki mi ohounawa Gotri okwe hewen ko ki o hingambwa ri wosikonda.” 20 Wosini Jisas ele ri himache leni mwanji kwambu naha ki ya wunu ri sawe, “Apa hima fweleni ete ku sawe kei, ani Kurais.”

Jisas ete ri sawero, ri hasini ri ai saino

Mk 8:31-9:1; Lu 9:22-27

21 O gisi hinga ambwesini ete i ini Jisas ri himache leni rini ki sukwano sumbu leni ka hinga ya wunu ri mekunda, “Jerusalem ko ki ani iwa, ko aulindau mekupu le, puris hima laka le, e, Gotri lo mwanji hambwandau hima le amwaka ani hani ani yewa ani hasini gisi namili iwa ani ai saino.”

22 Ete wowani Pita biya hinga rini ra'aisini mwanji kwambu tiki ya rini sawe, “Apukolaka, minambwe naha! Kaha'a sumbu hinga apa mini ki sukwa hinga.” 23 Ete wowani Jisas ri jamekosini Pita ni ya ri sawe, “Saiten, mini ai gumwa tokwe ma tani i. Mindo ai numbu ti o mi ichakisinda. Mini Gotri inaka tini mi sirinanda nambwe. Mina. Mini hima i inaka tumbwa mi sirinandau.”

24 Wosini Jisas ri himache leni ya ri sawe, “E, hima fori ani ni ri sirina kinawa ori hima hi rihi tini sa rakaisini me yapweke rihi ti ri kichani sa ri ani sirina. 25 E, hima fori ri himamwale tini ete ri enepesiwa himamwale rihi ti humbuno. E, hima fori ani ni hambwani himamwale rihi ti ri ohumbwewa, ichai o hima himamwale rihi ri ai torono. 26 E, hima fori nuwe pe mwa'ambwe hinga tinda ete ri torosiwa himamwale rihi humbuwa apa kale mwa'ambwe hinde hinga rini okulano? Apa ori hima bwele ya mwa'ambwe ni ri hawa o himamwale rihi ri ai ratano? 27 Dori Hima ri Che ri Yapai okusindau hi tinga ri ensel le ra ra funda wu takonda. O gisi ki do nuwe ki dau himiyama hurahama lei kipe sumbu kapwa sumbu wasa wunu ri hakonda. 28 Mwe naha ki kunu a sawendau. Hima fwele do ki enindau ti, hinde apa wu ha kumbwa. Minambwe naha. Ete wu dasini dori Hima ri Che Gotri kwambu tinga tawa wu heisinimbwa.”

Copyright information for `KWJ