Matthew 17

Jisas tape ba fo hinga ai siraro

Mk 9:2-13; Lu 9:28-36

Wosiwani gisi ti tapa'angi hatachi funda isiwani Jisas to Pita, Jemis, ri analongo, Jon, wunu ra ra kimba hime laka fotiki ya wu rau. Wosini wundombwa ya wu da. Wu dani wu heiwani Jisas tape ti jamekoni ba fo hinga ya ai sira. Wowani ri miyaningisopo ti nika hinga okukoni ri nika'ari le wamwa naha hi hinga ya ete oku. Wosiwani wu heiwani Moses hima pi Ilaicha sikani Jisas ga mwanji ya wu anambwanda. Wowani Pita o tini ri heikoni Jisas ni ya ri sawe, “Apukolaka, doha'a ki nu dawani kipe naha. E, mi ohounandau ti nawa, doha'a ki teikwara akache namili a kisi, fo mini keke, fo Moses keke, e, foti Ilaicha keke.”

O hinga ete ri bwandawani, hi hinga okundau hiki wamwa ti sikani ya ete wunu yoho. Wowani o hiki we tiki tumwa foti ka hinga uchani ya wunu sawe, “Dori Che o ai Che, rini keke a wondani sembe ahi rini keke kipe naha ani hambwanda. Woro ri mwanji tini ma ku mendi.”

Ete wowani ri himache le o mwanji wu mendikoni miyaningisopo wuhi ti nuwe tiki wu opulisini aki omwesika naha ki ya wu aki. Wowani Jisas wui mu tiki takai tani wunu ri torosini ya wunu ri sawe, “Ma ku sai. Apa ku aki kei.” O hinga ri sawewani wu mauni hima fo wu hei nambwe, Jisas tombwa ya da.

Wosini o kimba ete wu raindani, Jisas mwanji kwambu ki ya wunu ri sawe, “Apa hima foni do ku heiro sumbu sawe kei, kui inaka ki sa ete dawa, dori Hima ri Che hasini ai saino gisi tiki pwe.”

10 Ete wowani ri himache le ya rini wu sili, “Hinde wowani kale Gotri lo mwanji hambwandau hima le ete wu sawendau, Ilaicha to Kurais ni mwaseni tano?”

11 Wowani mwanji wasa ya wunu ri sawe, “Ei, mwe naha, Ilaicha to tani ele mwa'ambwe tinda ete ri wonorukweno. 12 Woroti kunu a sawendau, Ilaicha taro. Wosiwani hima le rini ni wu hambwa nambwe. Mina. Wunu wui okokona tunumbwa wu sirinandani kapwa sumbu ba fo ba fweleni rini wu wosiro. O hingambwa dori Hima ri Che ni walambe o wu wosikonda.” 13 Jisas o hinga sawewani ri himache le ya wu hambwa, oti uku yasindaro hima ri, Jon, ni ri sawero.

Jisas himamwale kapwa tinga dau che foni kipe ri wosiro

Mk 9:14-29; Lu 9:37-42

14 Wosini wu ini himiyama hurahama miyafo dau michi tiki ya wu raru. Wowani hima fori Jisas tambwa ri tani ya ri ombungwe. 15 Wosini ya ri sawe, “Apukolaka, mini ai hurahama che keke ma wo. Rini apwe yitindani hima tape rihi ti walambe naha isindau. Ei, gisi miyafo naha hi tiki ri raindani fwa tiki ri raindau. 16 Wondawani mi himache le tambwa rini a ra'aiwani himamwale kapwa rihi ti wu rani wu humbwe'i nambwe.”

17 Wowani Jisas mwanji wasa ya rini sawe, “Kunu sembe kipe ku ha nambwe hima tiya. Kui inaka ti sawesiya'ai tumbwa ku hambwandau. Gisi geni apa kunu ga ete a dano? Numbo geni apa kunu keke ete a wondano? O che ani tambwa ma ani rata.” 18 Wowani Jisas o himamwale kapwa ni mwanji kwambu ki sawewani, o hima wapache ni andosini ya i. Wowani metengei ete kipe ya ri ai wosi.

19 Wosiwani ri himache letombwa yanini wu tani Jisas ni ya wu sawe, “Hinde wowani ka himamwale kapwa nundo nu rani rumbwe kinani nu simiyafuro?”

20 Wowani ya wunu ri sawe, “Sembe ku handau ti, mwe naha ku ha nambwe. O hinga keke ku simiyafuro. Ei, mwe naha ki kunu a sawendau, sembe kuhi ku handau ti, ka masitet tukoche hinga mwe naha ku hasini do kimba ni ete ku sawewa, ‘Ma saini o biya tokwe ini eti,’ wowa apa ino. Ete wowambwa ele sumbu hinga tinda ete ku wono. [ 21 Woroti ka himamwale kapwa rani humbwe'ino ti, numbo ba fo nambwe, mina. Ahirahi hakindani Gotri ni ete uchahambwandau numbo tombwa oto.]”

Jisas numbo fisi ri sawero, ri hasini ai saino

Mk 9:30-32; Lu 9:43-45

22 Wosini Galili mapwa ki funda wu indani Jisas ele ri himache ni ya ri sawe, “Dori Hima ri Che hima lei tapa tenge tiki o wu hakonda. 23 Wowa rini wu yeni wu sisiwa gisi namili iwa ri ai ri saino.” Ete wowani ri himache le sembe wuhi ti nomo naha ya wunu i.

Jisas Gotri aka laka tiki takisi ya ti haro

24 Wosini Kapaneyam ko ki wu ini wu raruwani Gotri aka laka keke takisi ya torondau hima le Pita tambwa wu tani ka hinga ya rini wu sawe, “Ka kunu ondiyakandiyandau hima ori Gotri aka laka keke takisi ya handau'u?”

25 Wowani Pita ya sawe, “Ei, o ri hakonda.” Wosini aka we tokwe ri raruwani Jisas mwanji rasaini ya rini sawe, “Saimon, hinde hinga mi hambwandau? Do nuwe ki dau king apukolaka le wunu ele takisi ya namoki wu torondau? Wundo wui che leki wu torondau, hima fweleki wu torondau?”

26 Wowani Pita ya sawe, “Hima ba fweleki wu torondau.” Ete wowani Jisas ya rini sawe, “O hinga nawa king apukolaka le wui che le takisi ya handa nambwe. Ani hewen kipe King Apukolaka i che. 27 Woro o hingambwa apa nu wosiwa nunu wu bwano. Woro o sumbu hinga sukwano ti nu diyahandau. O hinga keke fwanjuwei tokwe ma ini huku ti ma wali. Wosini o metengei mi rono fwai'omwe ti takisopo ti ma toroni haunasini mi heiwa humokuto ya foti kai dakonda. O ya ti mini keke, e, ani keke takisi ya hinga ma wunu ha.”

Copyright information for `KWJ