Matthew 20

Waini rupwa tiki tau randau tau ra himache

“Hima ni aulindau hewen pe kwambu ti, mwanji yepe ki a sawewa ka hinga: Waini rupwa ni aulindau yapai chele hima hinga. Nurumbumbwa, ete ri saini waini tau rihi rano himache fwele rata ki ya ri i. Ri ini hima fwele ri heiwani wunu o gisi funda kumbwa silifa ya funda wu toro kinani mwanji ti rini ga ya wu inji. Wowani ori waini rupwa hima mwe ri wunu humbwewani ri tau tokwe ya wu i. Wosiwani nika sukwani 9 kilok hinga indawani hima waundau michi ki ri ai ini ri heiwani hima fwele wausini ya nimba wu da. Wowani ya wunu ri sawe, ‘Kunu okwe ku ini ai waini rupwa ki tau ku rano'o? Wowa tau ku rano chiki hinga ya ti kunu ani ha.’ Wowani ya wu i. Dani ini ori hima nika gondi naha ga nika raini 3 kilok hinga ikondawani ri ai ini o hingambwa tumbwa ete ya ri wosi.

“Wosini da hinga woni rai rai nika yendawani ri ai ini ri heiwani hima fwele ai wu wausini ya wu da. Wowani ya wunu ri sawe, ‘Hinde wowani aha'a gisi funda laka nimba ku dau?’ Ete wowani wunu ga mwanji wasa ya ai wu sawe, ‘Nunu hima fo tau nu ra ki nunu ondiyasi nambwe.’

“Wowani ya wunu ri sawe, ‘Kunu okwe ma tani ai tau tokwe ku i.’

“Hunduwani tau chele hima mwe ri, ri tau ra himache leni aulindau hima ni ya ri sawe, ‘Ma wunu uchawa sa wu tawa ya ti ma wunu ha. Ele gumwa ki naha ki taro tau ra himache leni metengei ma wunu ha ha ini pwe metengei naha taro tau ra himache le bwe ha.’

“Ele tau ra himache rai rai nika ki wu ini tau raro hima le wu tani silifa ya funda funda ya wu toro. 10 Ete wowani ele metengei naha nurumbu ki wu ini tau raro himako le ka hinga ya wu hambwa, ‘O ya laka o nu torokonda.’ Woroti mina. Wunu okwe silifa ya funda funda numbwa ya wu toro. 11 O keke sembe enge wu ani o tau chele hima mwe ni gumwa tokwe ya rini wu bwanda. 12 Wondani ka hinga ya rini wu sawe, ‘Dele gumwa ki naha ki taro hima le wunu tau kamindache naha wu raro. Wosiwani ya ti wunu mi haro ti, nunu mi haro hingambwa mi haro. Woroti nundo metengei nurumbu naha nu tani tau nu randawani nika sukwani nui tape tenge ki ye yeni ete rai.’

13 “Wowani tau chele hima ori wui nindo tiki dau tau ra himache forini mwanji wasa tini ka hinga ya ri ai sawe, ‘Ai nau, ani kapwa sumbu fo mini a wo nambwe. Do nurumbu mwanji kunu ga nu injiro hingambwa silifa ya funda funda o kunu ani ha to. 14 Ya mihi ma toroni ya mi i. Ai okokona tiki o ya mini ani haro hingambwa kale biya gumwa ki taro hima leni o hingambwa ani haro. 15 O ai okokona hingambwa ani haro. Woro ai okokona ki ya ahi ani ha hinga'a? Hinde wowani sembe amwaka mi andau? Wo sumbu kipe wunu a wosiro keke'e?’ 16 Woro o hingambwa to sa: Ele gumwa ki taro hima le wu mwasewa ele mwasero hima le ai tani jepino.”

Jisas numbo namili ki ete sawero, ri hasini gisi namili iwa ri ai saino

Mk 10:32-34; Lu 18:31-33

17 Wosini Jisas Jerusalem ko laka tokwe ri ikoni ri Himache tapa'angi tapa'angi hatachi fisi le numbwa ri rani ya ri i. Wondani numbo tiki Jisas ka hinga ya wunu sawe, 18 “Ma ku mendi. Nu ini Jerusalem nu raruwa, dori Hima ri Che ni puris hima laka le, e, Gotri lo mwanji hambwandau hima lei tapa tenge tiki o rini wu hakonda. Wosiwa rini wu kotimwosini rini yewa ri hano mwanji tini ya wu injikonda. 19 Wosini hima kupu ba fweleni rini wu hasiwa rini saweholiyandani rini tanambwasini me yapweke tiki rini yewa ya ri hakonda. Wosiwa gisi namili iwa ri ai saino.”

Jemis hima pi Jon findo apukolaka fi eti ki fi okokonaro

Mk 10:35-45

20 O gisi ki Sepeti humwe fi che pinga Jisas tambwa ya wu ta. Wu tani fi nuwai nuwe tiki ti ombungwesini sumbu foti keke ya rini ti sili. 21 Wowani Jisas ya tini sawe, “Nini bwele mwanji tini ni ani sawekondau?”

Ete wowani ya rini ti sawe, “Ma ohounawa dopi ai che King Apukolaka hinga mi linindano gisi ki mini ga takaini fi litino'o, fori mi tapa mama tokwe litiwa fori tapa usanji tokwe sa liti?”

22 O hinga ti sawewani Jisas ga mwanji wasa ka hinga ya wunu sawe, “Kunu ku hikisasini do mwanji ku ani siliro. Woro ando amwaka a mendikondau hingambwa kunu okwe o hingambwa ku mendino'o?”

Wowani ya rini fi sawe, “Ei, si mendi sindau.”

23 Wowani Jisas ya ai fini sawe, “Mwe naha amwaka a mendino hinga ki mendino. Woroti namoto ai tapa mama tokwe litiwa namoto ai tapa usanji tokwe litino ti, o ai tau mina. Dopi tei litino hima pi, ai Yapai tombwa fini otokunasindau.”

24 Ete wowani ele ri tapa'angi tapa'angi himache le o mwanji ni wu mendini opi wui hiparakambwe fisi ni sembe enge ti ya fini wu a. 25 O hinga wu wowani Jisas wunu uchawani rini tambwa wu tawani ya wunu ri sawe, “Kunu ku hambwandau, ele hima ba fwele wui king apukolaka le wui himache leni aulindau ti, mwanji kwambu tiki wu bwandawani wu mendini wu akikoni ya wu sirinau. 26 Woro o sumbu hingambwa apa kui nindo tiki sukwa hinga, minambwe naha. E, hima fori kui nindo ki kunu aulino hima laka hinga ri eti kinawa, rini kui himache hinga kui tako tiki sa ri da. 27 E, hima fori kui apukolaka ri eti kinawa, rini kui tau ra himache hinga sa ri da. 28 Woro hingambwa dori Hima ri Che ri taro ti, hima leto rini okula ki ri ta nambwe, mina. Rini do nuwe kipe hima leni ri okula ki ri taro, wosini himamwale rihi ti ele himiyama hurahama keke wungwa ri jisiwa wunu ri ai ri rata kinani.”

Jisas miyasa hima fisi ni kipe ri wosiro

Mk 10:46-52; Lu 18:35-43

29 Wosini Jeriko wu hanja'aisini ya wu i. Wondawani himiyama hurahama miyafo Jisas ni wu sirinani ya wu i. 30 Ete wondawani miyasa hima fisi opi numbo takai naha ki ya fi lininda. Fi linindani fi mendiwani wu uchani ya wu sawe, “Jisas aha'a numbo ki o tanda.” Ete wowani hapa tinga ka hinga ya fi ucha, “Apukolaka, mini Defit i che, sini keke mi woni ma sini okula!” 31 Wowani ele hima fi gaina kinani mwanji kwambu tiki hapa tinga ya fini wu sawe. Wondawani fini hapa tinga ka hinga ya fi ai ucha, “Apukolaka, mini Defit i che, sini keke mi woni ma sini okula!”

32 Ete wowani Jisas etisini fini uchani ya fini sawe, “Kini bwele sumbu hinga tini kini a wosi kinani ki ani uchandau?”

33 Wowani ya rini fi sawe, “Apukolaka, si miya kipe mi wosi kinani mini si uchandau.”

34 Ete wowani Jisas fini keke woni, tapa rihi ti fi miya ki ri owewani metengei ete fi ripakoni ya fi ma'aika'ai. Wosini rini fi sirinani ya fi i.

Copyright information for `KWJ