Matthew 21

Jisas Jerusalem ko laka ki king apukolaka hinga ri raruro

Mk 11:1-11; Lu 19:28-40; Jo 12:12-19

Wu ini Jerusalem wu takaisini Olif kimba laka wa ki dau Betefasi ko ki ya wu raru. Wosini Jisas ri himache fisi ri humbwewani fi ikowani ya fini sawe, “Ki ini ko cheche ki raruni o ko cheche ki ma ki ma'aika'ainehei. Wokoni metengei ete dongi fo o ki heikonda, kupu tiki wu injisiwani che tinga o fi eninda. Woroti, opi dongi ma ki hungosini che ga nuwai ga ma ki ani rata. E, hima fori mwanji fo kini sawewa, ka hinga ya ma ki sawe, ‘Si Apukolaka tau chele. Wowani heifuni nuwai ga che ga ete si ra'aindau.’ Metengei ete o hinga ki bwawa o kini ohounawa ki takonda.”

Doha'a sumbu sukwaro ti, injelembwa Gotri mwanji bwarakarandaro hima fori bwaro mwanji hingambwa sukwaro. Ka hinga ri sawero:

“Saiyon pe hima leni ka hinga ma ku sawe:
‘Ma ku hei, kui king Apukolaka kunu tambwa o tanda.
Dongi che tenge ki ri litisini hima wahapi sumbu tinga o tanda.” ’
Wosiwani Jisas himache opi fi ini o fini ri sawesiro hingambwa ya fi wosi. Wosini opi dongi nuwai ga che tinga ya fi rata. Fi ratasini tapa huwe siyoti fihi ti opi dongi tenge ki ya kau fi yeto. Wosiwani Jisas o tenge ki ri litisini ya ri tanda. Wondawani ele himiyama hurahama miyafo nika'ari wuhi le numbo tiki wu yeto yeto ya wu inda. Wondawani hima fwele me tali tini wu yekuto yekuto ratani numbo tiki ya wu yeto yeto inda. Wowo hima fwele Jisas ni dikisini wu mwaseni wu indau lenga fwele jepini tandau lenga ka hinga ya wu uchanda,

“Defit i che ni ma nu eripe'aripe! Gotri ri kwambu ti Apukolaka hi tiki tandau ori hima ni sa ri okula.
Gotri hi tunumbwa ma nu rasai!”
10 Jisas ini Jerusalem ko laka ki ri raruwani o ko kipe himiyama hurahama le wu apapanani ya wu sawe, “Doriha'a hinde na hima?”

11 Ete wowani rini ga indaro hima le ya wu sawe, “Jisas mwe ri oto, rini Galili mapwa ki dau Nasaret pe Gotri mwanji bwarakarandau hima.”

Jisas Gotri aka laka ki ya tau randau hima leni ri sahumwaro

Mk 11:15-19; Lu 19:45-48; Jo 2:13-22

12 Wosini Jisas Gotri aka laka we tiki ri raruni wungwa jindau hima leni ya wunu ri sahumwa. Wondani Gotri aka laka ki ya leni anaha anahandau hima lei tei leni ri yisiyesindani, apwenumwa ki ya wungwa jindaro hima le linindaro tei okwe ri toroni ya ri humbwenda. 13 Wosini ya wunu ri sawe, “Gotri chengi ete sawero: ‘Aka ahi ti ka hinga wu sawekondau, Gotri ni uchahambwandau aka.’ Woroti kundo hiliya hima hinga ku tani o Gotri aka ki ku yanisini ku wondau.”

14 Wosini Jisas Gotri aka laka o tiki kwai ri dawani, miyasa hima le, e, seke kapwa hima fwele rini tambwa wu tawani kipe ya wunu ri wosinda. 15 Ete wondawani puris hima laka lenga Gotri lo mwanji hambwandau hima lenga Jisas ele hima apapanandau sumbu ni ri wosindawani o tini ya wu hei. Wondawani ele che to Gotri aka laka we ki wu uchani ka hinga ya wu sawenda, “Defit i che ni ma nu eripe'aripe!” Ete wowani opi sumbu ni wu heikoni sembe wuhi ti enge ya wunu a. 16 Wokoni ya rini wu sawe, “Ka mwanji wu bwandau tini mi mendindau'u?”

Wowani Jisas ya wunu ri sawe, “Ei, a mendinda. Woroti, kunu ka Gotri mwanji chengi tiki dau, ku hambwa nambwe'e, ka hinga ete sawero ti: ‘Mini ele kichapwache ga ele muku andau che lenga takisopo wuhi ti mi haunasiwani hi mihi wu rasaini wu uchandau’?”
17 Ete wosini wunu ri hanja'aisini ko laka hoko tokwe ri raruni Betani ko ki ri isini o niliki ya ri da.

Jisas fik me foni sawewani rika'airo

Mk 11:12-14; 20-24

18 Nurumbumbwa ete Jisas ko laka tokwe ri ai ri raru kinani ri indawani iche tinga ya rini ha. 19 Wokoni ri ma'aini ri heiwani me hi foti, fik, o ri ino numbo gamba naha ki ya eninda. Woroti takai ri i ri heiwani mwe fwele wa nambwe, mina. Minga le tombwa dawani ri heifuni ya ri sawe, “Mwe apa mi ai wa hinga. Minambwe naha a nasindau.” Ete wowani metengei ete me mwe oti ya ete rika'ai.

20 Wowani ri himache le o sumbu ni wu heikoni wu apapanani ya wu sawe, “Hinde wowani o bai fik me metengei ete rika'airo?”

21 Ete wowani Jisas mwanji wasa ya wunu ri sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau, e, sembe mwe naha ku hani sembe fisi ku da nambwe nawa do fik me ni a wosiro sumbu hinga kunu okwe ku wosikonda. Woroti do sumbu numbwa mina, ele sumbu hinga tinda ku wosino. E, ete ku sawewa, ‘Do kimba, ma saini o bai soluwara ki chunani rai,’ wowa apa rai sindau. 22 E, sembe ku hasini Gotri ni ku uchahambwawa, ele mwa'ambwe keke ku uchahambwaro ti tinda ku toro sindau.”

Wunu Jisas ni wu siliro, kwambu namo to rini haro

Mk 11:27-33; Lu 20:1-8

23 Wosini Jisas Gotri aka laka ki ri rarusini ele himiyama hurahama ni ya wunu ri ondiyakandiyanda. Wondawani puris hima laka lenga Isurel pe mekupu hima lenga rini tambwa wu tani ya wu sawe, “Mini bwele kwambu hinga ni mi torosini dele tau hinga mi randau? Namoto do kwambu mini haro?”

24 Wowani Jisas ga mwanji wasa ka hinga ya wunu ri sawe, “Ani okwe mwanji fotini kunu a silineheikondau. E, mwanji wasa ahi ku sawewambwa ani ga bwele kwambu hinga a torosini dele tau a randau tini kunu a saweno. 25 Woro uku yasindaro hima, Jon, kwambu soki ri torosini tau rihi ri randaro? Kwambu rihi ti Gotri to rini haro'o, hima leto rini haro?”

O tini wu mendikoni wunjenga ya wu anambwa anambwa, “E, ete nu sawewa, ‘O Gotri to haro,’ wowa apa ka hinga o nunu ri sawekonda, ‘Wo hinde wowani sembe rini ni ku ha nambwe?’
26 E, ete nu sawewa, ‘O hima leto rini haro,’ wowa apa ele hima ni nu heini nu akikonda. Hinde wowani, wunu tinda ete ka hinga wu hambwandau, Jon ori Gotri mwanji bwarakarandaro hima fo.” 27 Wofunu Jisas ni mwanji wasa ka hinga ya wu sawe, “Nunu nu hikisandau.”

Wowani Jisas ga ya wunu sawe, “O hinga ti, ani okwe apa kunu a sawe hinga, kwambu soki a torosini dele tau a randau.

Yapai fori ri che fisi fi mwanji yepe

28 “Woro, kunu ka mwanji yepe ni hinde hinga ku hambwakondau? Yapai fori dawani ri hurahama che pi fisi. Wowani yapai ini mwa laka che ni ya ri sawe, ‘Ai che, apa ma ta ini waini rupwa ki tau ti randa.’ 29 Wowani che mwa laka rihi ori ya sawe, ‘Ani a diyaha.’ Wosinumbwa dani ini inaka rihi ti jamekowanimbwa ya ri i. 30 Wowani yapai ai ini ri hipache ni ri che mwa laka ni sawero hingambwa ya ri sawe. Ete wowani ya ri ohouna, ‘Ei, yapai, ani ikonda.’ Woroti ori che i nambwe. 31 Woro opi che fisi ki namoto yapai mwanji mendini sirinaro?”

Ete wowani ele puris hima laka lenga Isurel pe mekupu hima lenga ya wu sawe, “Che mwa laka rito sirinaro.”

Wowani Jisas ya wunu ri sawe, “Mwe naha ki kunu a sawendau, takisi ya torondau hima lenga numbo tenge humwe lenga kunu dikisini mwaseni wu ini Gotri aulindau kwambu wu raru sindau.
32 Hinde wowani, uku yasindaro hima, Jon, tani sumbu kipe tunumbwa kunu mekundaro ti, sembe rini ni ku ha nambwe. Wondawani takisi ya torondaro hima lenga numbo tenge humwe lenga rini ni sembe wu haro. Woro o sumbu ni ku heisini inaka kuhi ti ku jamekoni sembe kuhi ti rini ni ku ha nambwe.

Kapwa hima leto waini rupwa aulindau mwanji yepe

Mk 12:1-12; Lu 20:9-19

33 “Mwanji yepe fonga ma ku ai mendi. Hima fori nuwe tipa omwesika laka o ki waini sino rupwa tau ri woni waini tuko ri kisini ini ti ya ri injisi. Wosini o tau we ki waini uku dahakino tangi laka fo ya ri esisi. Wosini o rupwa kumbwa kwai o rupwa aulino hima keke aka huwe laka fo ya ri kisi. Ete wosini o rupwa rihi tau ra hima fwele tapa tenge ki ya ri hasi, wosiwa waini ki wungwa jiro ya wu toro toro ya tipa rihi rini wu handa ki. Ete wosini rini ko sumbwe foki ya ri i. 34 Dani ini ele waini mwe numbuno gisi takai tawani o yapai chele rupwa ri tau ra himache fweleni ya ri humbwe, wosiwa wu ini waini mwe rihi fwele wu numbu ki. 35 Wosiwani wu iwani rupwa ki tau randau hima le ele ri tau ra himache leni wu heini, forini kumbo ba wu tanambwasini, forini wu yewani hawani, forini humokuto ba wu ekeheni ya rini wu ye. 36 Ete wowani yapai chele rupwa ri himache fweleni ri ai humbwewani ya wu i. Metengei iro tau ra himache le miyafo mina. Wowani ele tau randau hima le wunu heini o sumbu hingambwa tunumbwa ya wunu wosi. 37 Dani inumbwa ri hurahama che ni ri humbwewani wunu tambwa ri ikowani Yapai ka hinga ya ri hambwa: ‘Do hurahama che ahi ri mwanji o wu mendikonda.’ 38 Wowani o rupwa tau randau hima le rini ni wu heini ka hinga ya wu anambwa, ‘Ichai doriha'a che ri yapai seke wange o sirinakonda. O keke ma rini nu yeni nu si. Wosini ri yapai rupwa doha'a nundo nu ra'ai.’ 39 Wosini rini rani rupwa hoko tokwe rini rakwaisini rini yewani ya ri ha. 40 Woro ka mwanji ni ku hambwawani hinde hinga? Ichai yapai chele rupwa mwe ri tani rupwa tau randau hima leni hinde hinga ri wosikonda?”

41 Ete wowani ya rini wu sawe, “Apa ele kapwa hima ni walambe sumbu naha ki wunu ri wosi sindau. Wosini o waini rupwa, tau ra hima anandi fweleni ri hasiwa wundo aulindano. Wowa o waini mwe numbuno gisi ki rihi hinga humwasini norukweni ra'aini rini wu hano.”

42 Wowani Jisas ya wunu sawe, “Gotri chengi ki dau mwanji fo ku heini ku hambwa nambwe'e, ka hinga sawero ti?:

‘Doha'a humokuto aka wondau hima leto dukweleni rumbwero tito humokuto kipe naha ai wa'aisini o aka ni mwe naha ekikinasindau.
Apukolaka to o sumbu hinga ri wowani siraro ti nu heiwani kipe naha.’
43 Woro o keke kunu a sawendau. Apa Gotri aulindau kwambu rihi kunu hasiro ti, ri ai ra'aini ele himiyama hurahama ahirahi mwe naha wandau hima leni o ri hakonda. 44 [E, hima fori do humokuto tenge ki ri raiwa ori hima talihapa rihi ti apa funda ete rini tukumorino. E, do humokuto to hima fori tape tenge tiki sikawa ori hima ni funda ete rini yembisewa hapi hinga ri sira sindau.]”

45 Wowani ele puris hima laka lenga Farisi hima lenga Jisas o mwanji yepe ri bwaro tini wu mendini ya wu hambwa, ‘Do nunu ni ri sawero.’ 46 Ete wokoni rini ni wu toroningikoni ele himiyama hurahama ni wu heini ya wu aki. Hinde wowani, ele hima wunu wu hambwandau, Jisas rini Gotri mwanji bwarakarandau hima.

Copyright information for `KWJ