Matthew 24

Jisas Gotri aka laka lendono tini ri sawero

Mk 13:1-2; Lu 21:5-6

Wosini Jisas Gotri aka laka ri hanja'aisini ri iwani ri himache le rini tambwa wu tani Gotri aka laka ga o tini takaisini dau aka fwelenga rini wu mekusi. Ete wowani mwanji ya wunu ri sawe, “Kunu dele humokuto kipe naha hinga tinda ku heindau'u? Mwe naha ki kunu a sawendau, dele humokuto hinde apa wu hanja'aisiwa ki heiye hinde da kumbwa. Apa tinda wu lendosini o wu rawaikonda.”

Jisas nomo miyafo sukwakondau tini sawero

Mk 13:3-13; Lu 21:7-19

Wosini Jisas Olif kimba ki ri linindawani ri himache letombwa tani ya rini wu sawe, “Ma nunu sawe, hinde gisimbwa, Gotri aka wu lendono sumbu sukwano? Bwele sumbu tito mwaseni sirawa ete nu hambwano, mindo mi ai mi tano gisi ti tahiro, do nuwe ya humbukonda?”

Wowani Jisas ga mwanji wasa ka hinga ya wunu ri sawe, “Kunu hambwafwa'aisini ku da. Foki hima fori apa o kunu gambokonda. Apa hima miyafo naha wu tani hi ahi tini wu yepeni wu uchani ka hinga o wu sawekonda, ‘Ani andombwa Kurais.’ Wokoni himiyama hurahama miyafo apa o wu gambokonda. Wondawa au anayendau atahukwa tini ku mendindani au anayeno mwanji suwa tini o ku mendindakonda. O keke kunu hambwafwa'aisi. Apa ku apapana kei. Do sumbu kunu a sawendau ti, o sukwakonda, woro, Gotri gisi jipe humbuno tito wayambwa. Wondawa ko laka fo saini lo laka fonga opi anayendakonda. King apukolaka fori ri himache fwelenga saini ini king apukolaka fori ri himache fwelenga o wu anayendakonda. Wondawa mapwa fweleki minawe laka dindawa mapwa fweleki iche omwesika laka o wu handakonda. Kale sumbu hinga sukwakondau ti, himiyama to che ra kinani gwai amwaka metengei naha mendindau hinga.

“Woro o gisi ki kunu wu ra'aisiwa amwaka tinga nomo tinga kunu ha ha o kunu yeni sindakonda. Wondawa hi ahi keke ele mapwa kipe himiyama hurahama tinda ete apa sembe enge o kunu andakonda. 10 Wondawa o gisi kumbwa hima miyafo naha Gotri ni sembe handau sumbu ti tinda ete wu hanja'aikondau. Wosini wu ana'omwemendindani hiparakambwe wuhi leni wunu ye kinani sambe sambe ya wunu ra'aindakonda. 11 Wondawa gambolamboni Gotri mwanji bwarakarandau hima fwele wu saini hima miyafo naha ni apa o wu gambondakonda. 12 O hinga wondawa ele kapwa sumbu miyafo naha sukwakondau, wowa hima miyafo naha hima keke wo sumbu o wu hanja'aikonda. 13 Woro hima fwele o gisi hinga ki kwambu tiki ete wu da dawa gisi jipe tawa ele hima Gotri ai wunu ra'aino. 14 Woro Gotri kwambu ni sawendau do mwanji kipe ni ele nuwe mapwa hinga tinda ete wu bwarakarani wu iwa, ele himiyama hurahama wu mendisiwambwa, gisi jipe o takonda.

Kapwa sumbu naha tito sukwakondau

Mk 13:14-23; Lu 21:20-24

15 “Gisi jipe tano gisi ki injelembwa Gotri mwanji bwarakarandaro hima Daniyel ri bwaro mwanji hinga sarahumwarandau kapwa hima fori sukwani Gotri aka laka ki raruni ri etikonda sumbu ti o ku heikonda.” Hima fori do a kairo mwanji ni ri heini ri hambwawa rini sa hambwafwa'ai. 16 “Wowa o gisi ki Jutiya mapwa ki dau himiyama hurahama le wu saini wu akini kimba laka tiki sa wu rau. 17 Hima fori wu litikatindau aka tuwo ki kau ri dawa apa ri aka we tokwe ri raini ri raruni ri usalikamba le ri toro hinga. 18 Hima fori tau tiki dano ti, apa ri ai ini tapa huwe siyoti rihi ti ri ruko hinga. 19 Woro ka gisi ki che sembe ga dau humwe lenga che ni muku handau humwe lenga walambe sumbu fiya wunu wosikonda. 20 O keke tikiningo tano gisi'i himati gisi ku akini ino keke Gotri ni ma ete ku uchahambwanda. 21 Ka gisi ki nomo omwesika naha takondau. Injelembwa do nuwe metengei naha wosisiwani ete ta tani apa okwe do nomo hinga sukwa nambwe. Woro ichai sukwakondau ele nomo i nindo ki ka nomo to omwesika naha. 22 E, Gotri gisi faiche ri owe nambwe nawa, apa ele himiyama hurahama tinda ete wu tikehekondau. Woro mina, Gotri ele hima rihi naro le keke ri hambwafuni gisi faiche hinga ya ri owekonda.

23 “Ka gisi ki, hima fori ete kunu ri sawewa, ‘Ma ku hei, Kurais aha'a ki o da,’ wowa fori ete ri sawewa, ‘Mina, ka biya kwakwa hinga ki o da,’ wowa kunu apa o mwanji ni mendini ku sirina kei. 24 Hinde wowani, hima fwele tani ka hinga gamboni apa o kunu sawekonda, ‘Ani andombwa Kurais,’ wowa fwele sawekonda, ‘Andombwa Gotri mwanji bwarakarandau hima.’ Wondani hima rasaindau sumbu wu wondani sumbu ba fo ba fo apa ele wu wosindakonda. Ete wondani Gotri rihi nasiro himiyama hurahama leni wu gamboni ra'ai kinani o wu simiyandakonda. 25 Dele mwanji kunu a sawero ti, sumbu mwe sira nambwe kunu a sawenda.

26 “E, ete kunu wu sawewa, ‘Ma ku hei, hima da nambwe michi ki kari kaka da,’ wowa apa o michi ki ku i kei. E, ete wu sawewa, ‘Ma ku hei, aka we tiki kari kaka lininda,’ wowa apa o tini ku mendini ku sirina kei. 27 Hinde wowani, dori Hima ri Che ai tano ti, niri tiki lewaunawani hi okuni ele mapwa hinga taiyani indau hinga amwei ri ai tano.

28 “Tau ti tusiwani kwambi wanindawa kandiyasa le hangani wu tani o michi ki ya wu waukonda.

Ichai Hima ri Che ai tano

Mk 13:24-27; Lu 21:25-28

29 “Wosiwa nomo laka rano gisi oti ini humbukowa, metengei ete tapwaki nika ti dasikinani hunduwa, nikahako ti hinde apa okuni taiya kumbwa. Ete wokowa ele isangi hinga tinda ete gwani ya nama'i namatandakonda. Wowa niri tiki dau mwa'ambwe kwambu naha le kau ya ra'aichi'uchandakonda. 30 O gisi kumbwa niri tiki sumbu fo sirawa, nuwe ki dau hima le dori Hima ri Che ai tano tini wu heikoni ya wu ichakakonda. Wondani wu heiwa dori Hima ri Che Gotri kwambu ga okuni taiyandau hi laka tinga ri so'oisini niri tiki dau hiki tenge tiki ri eti eti ya ri sikakonda. 31 Wondawa hambangini tinga fu tinga hapa tinga wuichindawa ri ensel le ri humbwewa wu sikani ele mapwa ele mapwa ki dau rihi ri nasiro himiyama hurahama ele ni wu ratani ya wu waundakonda.

Fik me ti gisi tini yepero

Mk 13:28-31; Lu 21:29-33

32 “Ka fik me ni ma ku hambwa. Uku ti o me tali ki ini kopika ti anandi ai sirawa, ya ku hambwakonda, gisi kipe naha dani nika ti ya yendakonda. 33 O hingambwa ichai ku heiwa dele sumbu hinga tinda ete sukwawa ya ma ku hambwa, ri ai tani lengenumbo takai naha ki ri etihiro. 34 Mwe naha ki kunu a sawendau, kunu do nuwe ki ku dano himiyama hurahama le ku ha nambwe ete ku dawa dele sumbu hinga tinda sirano tini ku heino. 35 Niri tinga nuwe tinga humbuno. Woro ai mwanji tito hinde apa humbu kumbwa.

Hima fori Gotri Che ai tano gisi ga amwa ga ri hambwanda nambwe

Mk 13:32-37; Lu 17:26-30, 34-36

36 “Woro, hima fori do gisi ga do amwa ga hinde apa ri hambwa kumbwa. Hewen ko ki dau ensel hima le wunu hambwanda nambwe. Dori ri Che okwe ri hambwanda nambwe. Yapai tombwa o gisi ri hambwandau. 37 Dori Hima ri Che ri ai tano sumbu ti, Nowa dawani wu wosindaro sumbu hingambwa o wu wosikonda. 38 Fwa laka ti taleni sukwa nambwe gisi ki hima le ahirahi le wu andani uku sumbwe le wu andani wu anahopwendani ete i ini Nowa sipi tiki ri raruro gisi ki ya wu ambwe. 39 Woro wunu sumbu fo sukwano tini wu hambwa nambwe, wunu ele sumbu hukwe wuhi numbwa ya wu wosinda. Wondawani fwa laka ete taleni sukwani wunu yewaliwani ele himiyama hurahama tinda ete uku sumbwe wu ani ya wu ha. Woro dori Hima ri Che ai tano gisi okwe o hingambwa o wu wosikonda. 40 O gisi ki hima fisi tau tiki fi dawa, Gotri forini ri ra'aisini forini tau tiki ya ri hanja'aisikonda. 41 Humwe fisi nakuhopo ti fi bangendawa, Gotri foni ri ra'aisini foni o michi kumbwa ya ri hanja'aisikonda. 42 O keke ma ku hambwafwa'aisini ku da. Kui Apukolaka ai tano gisi ti ku hambwanda nambwe. 43 Do sumbu hinga ni ma ku hambwa. Hima fori niliki tani hima fori aka ni setapweningisini ri raruni mwa'ambwe ri ra'ai kinani ri otokunaro tini o aka chele hima mwe ori o tini hambwasini niliki aulini ri dapo apa hili ya hima ori hili hinde ri yakoro ambwa. 44 O hinga keke kunu ma ku hambwafwa'ainda. Hinde wowani, dori Hima ri Che ri ai tano ti ku hikisafwa'aisini ku dawa ete ri tano.

Tau ra himache fisi fi mwanji yepe

Lu 12:42-46

45 “Hinde na tau ra himache rito sumbu rihi kipe naha, wosini tau norukweni ri randau? Ka tau ra himache to oto. Ri apukolaka tau kipe randau hima ori ni ele ri tau ra himache leni ri auli kinani ya rini esisi, wosiwa ahirahi norukweni wunu ri yakwanda ki. 46 Wondawa dani ini ri apukolaka ai tani rini heiwani injelembwa ri sawero hingambwa ri sirinani ri wosindau ti nawa, o tau ra himache sa ri eripe. 47 Mwe naha ki kunu a sawendau, o sumbu hinga ri wowa o ri apukolaka rini esisiwa ele mwa'ambwe rihi hinga tinda ete rindombwa aulindano. 48 Woro ka tau ra himache tombwa kapwa inaka ri hambwani ka hinga ri sawewa, ‘Apa ai apukolaka amahani hinde ri ai ta kumbwa.’ 49 Wosini ele tau funda wu randau himache leni ri yendani, ri ini uku sumbwe ani ambwatinambwatindau hima ba fwelenga ya wu ichi'uchanda. 50 O hinga ri wondani ri hikisafwa'aisini ri dawa gisi foki o ri apukolaka ete ya ri ai takonda. 51 Wosini o ri tau ra himache ni heini walambe sumbu naha ki ya rini wosikonda. Wosini rini rawaisiwa o ki ele gambolombondau hima lenga ri dani ri ichakandani fu rihi ti ya ri ai tangindomunandakonda.

Copyright information for `KWJ