Revelation of John 18

Bapilon ko laka walambe iro

Ete wosiwanumbwa ani ai heiwani ensel foti hewen ko hanja'aisini ya sika. Rini kwambu rihi tinga ka'apwe rihi lenga ri tawani o ka'apwe rihi to do nuwe ni funda ete taiyani ya i. Wosiwani hapa tinga ri uchani ya ri sawe:

“Bapilon ko laka oti walambe ihiro! Walambe naha ki ihiro!
Apa ambusuwa le o ko ki huwondikawondindawani himamwale kapwa le okwe o kumbwa ichi'uchandau.
Wondawani kapwa miya naha apwe le, kapwa ata gindau apwe le, e, kapwa apwe ba fwele o kumbwa hanga'i hangatanda.
Hinde wowani, ambwatinambwatini ti wosindaro hima i humwe sawe sumbu tihi ti, waini uku kwambu tihi hinga, ele himiyama hurahama hinga tinda ete wu aro.
Nuwe ki dau king apukolaka le o humwe ga kapwa sumbu wu wosindaro.
Wondawani nuwe ki dau pisinis hima le humbunda nambwe okokona tihi ki ya omwesika naha wu raro.”
Ete wosiwani tumwa foti hewen ko ki a mendiwani ka hinga ya sawe,

“Ai himiyama hurahama le, o ko ma tini hanja'aisini ma ku sira.
Foki kapwa sumbu tihi ki o ku rarukonda, wosini tini ga kapwa sumbu wasa o ku torokonda.
Hinde wowani, kapwa sumbu tihi ti omwesika naha ki ti wauwani rauni hewen ko ga anachikisindau.
Wosiwani Gotri ele ti kapwa sumbu ni ri hambwasindau.
Kunu ni ti wosiro sumbu hingambwa o sumbu wasa hingambwa ma ku ai tini ku wosi.
Woro, kapwa sumbu funda ri kunu ti wosiro ti nawa, kunu ga o sumbu hingambwa wasa fisi anangausini ma tini ku ha.
Uku sumbwe kapu fisi ki anahulehusiro waini uku kwambu ti kunu ti haro ti nawa, kunu ga o sumbu hingambwa wasa ti uku sumbwe kapu funda riki anahulehusiro waini uku kwambu naha tini ma tini ku ha.
Hi tihi tini ti rasaindani ya laka ki randau mwa'ambwe miyafo naha ni wausini ti linindaro.
O keke nomo miyafo naha ki ma tini ku hawa inaka ki sawekawe sumbu ti wosindaro o ti sumbu wasa chikini sa ti ichakandani amwaka miyafo naha sa ti mendinda.
Inaka tihi ki ka hinga ti hambwaro:
‘Ani kwini, hi ucha humwe laka, wosini kwini linindau tei ki a linindau.
Ani himanguto hinga nimba a da numbwa.
Nomo hinde apa ani ki sirawa ani ichaka kumbwa. Minambwe naha!’
O hinga keke, kapwa mwa'ambwe naha le gisi funda rukumbwa tini ki o sukwakonda.
Hahungo kapwa naha le tini ki sukwandawa ichaka omwesika naha ki kangundawa iche miyafo naha ya sukwandakonda.
Wondawa hi ti Bapilon ko laka o tini ya ukonda.
Mwe naha, tini ni kilisini kapwa sumbu wasa tihi tini handau Apukolaka Gotri to kwambu chele.”
Do nuwe pe king apukolaka le, tini ga kapwa sumbu wu wondani ele ti okokona sumbu ni sirinandaro le, wu heiwani hi ti o humwe ni uni hiki ti norini raundawa wu ichakandani inaka wuhi le ya wu yetupwandakonda. 10 Wondani o amwaka omwesika ti mendindau tini wu heini wu akini ini apahime wu etisini ka hinga ya wu sawekonda, “Aiyo fiya! Aiyo fiya, Bapilon ko laka. Nini kwambu omwesika laka ga ni daro. Woro amwa funda naha ki kapwa sumbu wasa nihi le nini ki o sukwahiro!”

11 Wosiwa nuwe ki dau pisinis hima le o ko laka keke wu ichakandani sembe nomo ti ya wunu sukwandakonda. Hinde wowani, mwa'ambwe wuhi wungwa namoga apa wu ji kumbwa. 12 Ele wu wondaro mwa'ambwe le kale: gol, silifa, humokuto kipe naha le, sel ki wosiro hachasiki tuko le, nika'ari wamwa kipe naha le, nika'ari naro ba fwele, arifefenaha silika nika'ari fwele, ele kuwa kipe me ba fwele, omwe laka hi foti, elefen, lei fu ki wosiro mwa'ambwe le, ya laka ki randau me lenga buras lenga aini lenga, e, wange chele humokuto lenga ele ki wosiro mwa'ambwe ba fwele. 13 Wu wondaro mwa'ambwe fwele okwe kale: Kuwa kipe tandau weli fo hi ti, sinamon, wo ba fo hi ti, sipais, kuwa kipe tandau paura le, kukwe chele giris le, sanda kipe le, waini uku lenga weli uku lenga, falawa kipe lenga witi mwe lenga, bulumakau lenga sipisip lenga, hosi lenga omwe longondau kari lenga, himamwale tinga dau tau ra himache lenga, woro kale mwa'ambwe hinga tinda ete hinde apa wu ra kumbwa. 14 Pisinis hima ele apa ka hinga o wu sawekonda: “Sembe nihi ki ni toro ki au nini saindau mwa'ambwe hinga le tinda nini hanja'airo. Ele ya laka ki randau mwa'ambwe kipe naha lenga ele ka'apwe kipe naha nihi lenga tinda ete nini hanja'airo. Hima le imbihumbwa nini heiwani ya mwa'ambwe chele ni daro hinga apa o hinga hinde ai nini hei kumbwa!”

15 Kale pisinis hima le, wunu o ko laka ki wu dasini kale mwa'ambwe kipe naha wuhi ki ya tau wu rani ya omwesika laka wu torondaro ti, o ko laka nomo raro tini wu heini ya wu akindakonda. Wofunu apahime wu etisini sembe nomo wunu indawa ya wu ichakandakonda. 16 Wondani ya wu sawekonda, “Aiyo fiya! Aiyo fiya, do ko omwesika laka. Imbihumbwa nika'ari wamwa kipe naha le, nika'ari naro ba fwele, hima tape ki ti injisini gol ki wosiro ka'apwe le, humokuto kipe naha le, e, sel ki wosiro hachasiki tuko le ti so'oindaro. 17 Woro amwa funda naha kumbwa ele ya mwa'ambwe tihi tinda ete walambe ihiro!”

Ele sipi torondau hima lenga, sipi ki rarusini ko ba fweleki i kinani ya haro hima lenga, sipi tau randau hima lenga, e, soluwara ki ya tau randau ele hima hinga tinda ete Bapilon ko laka tini apahime ya wu enindakonda.
18 Ete wondani o hi tini undau hiki ti wu heisini ka hinga wu uchani ya wu sawekonda, “Hinde na ko laka to do ko laka hingambwa dau?” 19 Ete wondani hapi ti mwa wuhi ki wu rawau rawau sembe nomo wunu indawani wu ichakakoni ya wu sawe, “Aiyo fiya! Aiyo fiya, do ko omwesika laka. Ele yapai chele sipi soluwara ki o ko laka ya chele hima le keke ya tau wu rani ya miyafo naha wu torondaro! Aiyo fiya! Amwa funda naha kumbwa walambe ete fiya tini iro!”

20 “Mini hewen, tini ki sukwaro sumbu keke ma eripe'aripe. Kunu Gotri himiyama hurahama le, kunu Jisas himache le, e, kunu imbihumbwa Gotri mwanji bwarakarandaro hima le, kunu tinda ete do ko laka ni wosiro sumbu tini ku heini ma ku eripe'aripe. Hinde wowani, Gotri ka ko laka kunu wosiro kapwa sumbu tini ri heini ri kilisini kapwa sumbu wasa o tini ri hasinda.”

21 Ka mwanji ini humbuwani talihapa ga dau ensel fori witi tumbulindau humokuto laka hinga fotini ri toroni rasaini soluwara we ki ya ri rawai. Wosini ya ri sawe, “Ka humokuto laka ni rawairo hingambwa ka Bapilon ko laka ni o hingambwa o rawaikonda. Wosiwa hima o ko ni apa hinde ai hei kumbwa. 22 Wosiwa gita yendau ata ti, ata gale kipe sukwandau mwa'ambwe le gindau ti, hambangini yendau ata le, fu wuichindau ata le, ele ata ba fwele apa nini ki hinde wu ai mendi kumbwa. Hima le tau ba fwele ra kinani hambwa kipe wu tororo ti, ele hima hinga nini ga hinde ai dawa apa wu hei kumbwa. Witi tumbulindau humokuto ata ti nini ki hinde apa ai wu mendi kumbwa. 23 Lamu okundau hi ti nini ki hinde apa ai oku kumbwa. Humwe hura anahopwekondau tumwa ti, nini ki hinde apa wu ai mendi kumbwa. Nini ki ya tau randaro pisinis hima le, wunu hi chele, ele nuwe mapwa ki dau pisinis hima leni mwasendaro. Wondawani ele hima ni wasisaya bomo fweleki wunu ni gambolombondaro.”

24 Gotri o ko laka ni heiwani ri mwanji bwarakarandaro hima lenga ri himiyama hurahama lenga wunu yeni sindaro. O keke ele sumbu wasa tihi nomo omwesika laka tini haro. Nuwe ki daro hima leni yeni sindaro nomo ti okwe Bapilon ko laka numbwa o ri hakonda.

Copyright information for `KWJ