Revelation of John 3

Satis pe sios ni mwanji humbwero

“Mini Satis sios ni okulandau ensel o rini chengi fo ma kaini ka hinga ma rini sawe: ‘Ani tapa'angi hatachi fisi Gotri ga randau himamwale ga tapa'angi hatachi fisi isangi lenga ai tapa ki a torosindau. Woroto do mwanji mini a humbwendau:

“‘Ele sumbu mi wondau tinda ani hambwasindau. Ka hinga mini sawendau ti, doha'a sios to Gotri Himamwale tinga randau, woro mina, himamwale wuhi tinda hasindau.
O keke kui tuku tipa ti ma ku hanja'aisini saini ku wohambwakahambwanda. Wondani sembe ha sumbu kuhi fwele raikondau naha ele ni ma ku ai rasaini kwambu ki ku esi. Hinde wowani, ele sumbu mi wosindau ti, ani heiwani ai Gotri miyaningisopo ki kipe naha chikinda nambwe. O keke imbihumbwa ka Gotri mwanji mi mendini mi inaka ki mi torosiro tini mi ai hambwandani kapwa sumbu mihi gumwa mi sisini o mwanji ni ma ete sirinanda. E, tuku tipa mihi mi lekutoni mi sai nambwe ti nawa, mini tambwa hiliya hima hinga a tano. Woro a tano gisi oti hinde apa mi hambwa kumbwa. Woro Satis sios kipe hima fwele nika'ari wuhi ti kisi rau nambwe ele da. Wunu nika'ari wamwa wu so'oisini ani ga wu ichi'uchandano. Hinde wowani, wunu hima kipe naha, o sumbu ni chikisini wu dau. E, hima fori au anayendau sumbu ni ri dikiwa o nika'ari wamwa hinga ni rini a so'oisini, hi rihi ti himamwale ga dau chengi ki a kaisiro ti apa hinde ani ai somu kumbwa. Mina. Hi rihi ti ai Yapai miyaningisopo ki, e, ele ri ensel lei miyaningisopo ki amwei wunu a sawekonda.

“‘Hima wasamba chele ti Gotri Himamwale ele sios hinga ni sawehambwandau mwanji ti wasamba yayanasini norukweni sa ri mendi!’

Filatelifiya pe sios ni mwanji humbwero

“Mini Filatelifiya sios ni okulandau ensel o rini chengi fo mi kaini ka hinga ma rini sawe: ‘Ani kipe naha halayasini a dau hima, wosiwani ani sumbu mwe naha tini rasirandau hima naha. Andombwa Defit i ki a torosindau. O ki ki aka a tukwasiwa, hima fori hinde ri ai dimi kumbwa. Ete wosini o ki kumbwa aka ti ani ai dimisiwa, hima fori hinde ri ai tukwa kumbwa. Woro ori hima to dori mwanji mini a humbwendau:

“‘Ele sumbu mi wosindau ti tinda ani hambwasindau. Woro ma hei. Mi miyaningisopo ki aka fo o a tukwasinda. Woro hima fori o tini hinde ri ai dimi kumbwa. Ani hambwanda, kwambuche mihi gamwe o ete dawani hi ahi ti mi yani nambwe o ete mi sirinanda. Kale Saiten hima kupu fwele mi hambwanda. Wunu ete wu sawendau, “Nunu Juta hima kupu fo,” woro wunu Juta hima kupu mina, nimba wu gambondau. Apa ma mendi, ele himako wunu a wosiwa wu tani mi seke mu ki takaini wu opulisinimbwa ya wu hambwakonda, ani mini keke a wondau hima naha. 10 Ele nomo mi kichani ani ni mi nikisinda ki mini a sawero ai mwanji ni mi torosini ete mi sirinandaro ti keke, mini ani aulindawa do nuwe ki dau himiyama hurahama leni simiyaneheino sumbu omwesika sukwano gisi ki sumbu fo mini ki hinde apa sukwa kumbwa, minambwe naha. Mini kipe tumbwa ete mi dano. 11 Ani mini ki metengei naha a sukwakondau. O mwa'ambwe mi torosindau ti, funda ete ma toronambusi. Apa hima fori mi rani mi dikiro keke Gotri ekikinasindau mwa'ambwe mihi ti o mini leningini ra'aikonda. 12 E, hima fori au anayendau sumbu ti ri dikiwa apa ai Gotri aka kipe naha ni geleyesindau worumbo hinga rini ani esisino. Wosiwa hoko tokwe apa hinde ri ai raru kumbwa. Minambwe naha. Ete ri dawa ai Gotri ri hi ga Gotri ko laka hi tinga o rini a kaisikonda. Gotri ko laka hi mwe ti, Jerusalem ako. Ko mwe ti Gotri to hewen ko ki ri otokunasindau tini ri rawakakondau. Wosini hi ako ahi ti okwe o rini o kaisikonda.

13 “‘Hima wasamba chele ti Gotri ri Himamwale ele sios hinga ni sawehambwandau mwanji ti wasamba yayanasini norukweni sa ri mendi!’

Leotisiya pe sios ni mwanji humbwero

14 “Mini leotisiya sios ni okulandau ensel o rini chengi mi kaini ka hinga ma rini sawe: ‘Ani ando Mwe Naha. Wosini Gotri mwanji kipe naha tumbwa a bwandani Gotri hi tini mwe naha ki a sawendau. Gotri ele mwa'ambwe hinga wosiro ti, ele mwa'ambwe mu naha ani ki dau. Worotito do mwanji mini ni a humbwendau:

15 “‘Ele sumbu mi wosindau tinda ani hambwasindau. Mini tikiningo naha mina, e, hi naha mina. Woro ai okokona ti mini fo naha kumbwa mi da ki. 16 Woro mina. Mini hindamiya hinga mi dasini, hi naha hinga mi sira nambwe, tikiningo naha mi sira nambwe. O keke ai takisopo ki mini a taileni a rawakakonda. 17 Mini ka hinga mi sawendau: “Ani ya mwa'ambwe chele hima naha, mwa'ambwe foti keke ani heifunda nambwe.” Woro mina. Mini kapwa naha ki mi dasini, huruhumba miya naha mi sirasindau. Miya mini sasiwani bwarichape mi dasini hima tapembwa mi dau tini inaka gamweche ri mi ai hambwanda nambwe. 18 O keke do inaka mini ani handau. Hi tiki uni yinesini(wuinisini) ai lenjilenjinandau gol ahi ti, ya chele hima hinga mwe naha mi sira kinawa o tini ma ra. Wosini hima tapembwa mi dasini huruhumba mi andau keke nika'ari wamwa fo ani ki ma rasini mi so'oini hima tape mihi ma ichaki. Ete wosini miya owendau marasini fo ani ki ma rasini miya mihi ki ma hindisini pwe norukweni mi bwe hei. 19 E, ani hima fweleni ani okokonano ti, ele hima kapwa sumbu wosiwa mwanji kwambu ki wunu a saweni wui sumbu tini a wonorukwekondau. O keke ele mi wosindau sumbu tini mi hambwafwa'aisini kapwa sumbu mihi gumwa ma ai si. 20 Ma hei! ani lengenumbo rarusirasi ki ani etisini aka a yendau. E, hima fori ai mwanji mendini aka ri tukwawa, a raruni rini ga ahirahi ani awa rini okwe ani ga ahirahi ri akonda. 21 Hima fori au anayendau sumbu ri dikiwa, rini ani ohounawa a linindani ani aulindau tei ahi kumbwa funda si litino, ka imbihumbwa ani okwe au anayendau sumbu a dikisini apa ai Yapai ga o ri linindaro tei tenge rihi ki si linindau hinga.

22 “‘Hima wasamba chele ti Gotri Himamwale ele sios hinga ni sawehambwandau mwanji ti wasamba yayanasini norukweni sa ri mendi!” ’

Copyright information for `KWJ