Titus 3

Sumbu kipe ki kwambu naha ki ma etiwa nu eti

Mini ele himiyama hurahama i inaka tini ma wunu yeni rasaindawa wunu gapiman tako tokwe sa wu dasini, ele gapiman tau ra himache lei wui mwanji ti wu mendini sa wu sirinanda. Wondani wunu ele sumbu kipe ni wu wosi ki sa wu otokunanda. Apa wunu hima forini kapwa mwanji ti wu bwani wu anangiya ki. Wunu wapi hima naha wu dasini ele hima ni mwanji ti awari naha sa wu bwanda.

Mi hambwandau, injelembwa nunu okwe inaka kipe fo nunu ki da nambwe dawani, ri mwanji ti nu sawesiya'aindawani Saiten nunu gambondawani nu ambwatinambwatindani ele sumbu hinga nu wosindaro. Ele hima tape okokona sumbu ga au sai sumbu ga nunu aulindawani ele sumbu ni ete nu sirinandaro. E, ele biya hima ni sembe amwaka nu a a, wui mwa'ambwe ni funda nu okokonandani nu indaro. Ele hima nunu wu omwemendindawani, nunu okwe nunjenga nu ai wunu nu omwemendindaro.

Wondawani nunu ai ratandau Gotri ri hima keke wo sumbu ga hima ni okokonandau sumbu rihi ga amwei sirakoni ya nunu ri ai ri rata. Do nunu ri ai rataro ti, nui sumbu kipe ti keke nunu ri rata nambwe. Minambwe naha. Ri hima keke wo sumbu ki nunu ri ai rataro. Wosini uku ti nunu ri yasisiwani che ako hinga nu sirawani ri Himamwale kipe to himamwale ako ti ya nunu ri ha. Woro Gotri do Himamwale rihi ti nunu ai ratandau hima ri Jisas Kurais ri tau ki omwesika naha ri dawehenasiwani nunu ga ya da. O sumbu hinga ri wosisini Kurais nunu keke woro sumbu ki hima kipe naha nunu ri nasini ka ri ete da ete da himamwale ako nu toro ki nunu ri ondiyasiro ti, nunu o tini nu toro ki sembe ti nu hasini nu nikisindani nu da ki.

Woro do mwanji mwe naha, ani ai okokona ti dele mwanji ni numbo miyafo kwambu ki ku sawewa ele Gotri ni sembe haro hima sa tani o mwanji ni inaka tiki wu owesini wu hambwafwa'aisini sumbu kipe tumbwa sa wu wosindani wu sirinanda. Hinde wowani, dele mwanji hima leni mwe naha okulandau.

Woro ambwatinambwatini hima lenga anambwandau sumbu ti, ele atei hima hi miyafo kairo chengi keke mwanji leki anayendau sumbu ti, anangiya ti, Gotri lo mwanji ti keke mwanji leki anayendau sumbu ti, ele sumbu hinga ni funda hambwafwa'aisini ratako. Mi hambwandau, o sumbu hinga to hinde apa mini okulawa sumbu kipe tini mi sirina kumbwa.

10 Sios hima leni huwa ki randau hima fori mi heiwa metengei autangi mwanji ma rini sawe. E, ri mendi nambwe nawa numbo fonga ma ai rini autangi. Wosiwa mini ri mendini sirina nambwe ti nawa, gumwa ti ma rini sisiwa hoko ki sa ri raru. 11 Mi hambwandau hinga, ete na hima miya hinga ti numbo kipe ti ri hanja'aiwani ri kapwa sumbu tito walambe rini ihiro.

Mwanji tipa fo

12 Ichai Atemas hima pi Tikikas fini forini mini tambwa a rumbwewa ri iwa ma huwainani tani Nikopolis ko ki ani hei. Hinde wowani, ausuwa omwesika sindani fwa ti imbiki'embekindau gisi leki ani apa Nikopolis ko ki a da ki anjenga ai inaka ki ba bwani ani injisindau. 13 Woro mi hambwanahasini ka lo mwanji ki tau randau hima ri, Sinas, rini ga Apolos ga Gotri tau keke numbo ki fi ini fi ratorondau mwa'ambwe leni mi hambwafwa'aisini ma fini okulanda, wosiwa fi ini numbo tiki mwa'ambwe fweleni hinde fi heifu kumbwa.

14 E, ele sembe haro himiyama hurahama le ma wunu ondiyakandiyawa, kwambu tiki wu etisini tau kipe le wu ra ki au wunu saini ele mwa'ambwe heifundau hima leni wu okulano sumbu ti, kipe naha sa wu hambwa. Apa nimba tauwofu wu dasini ahirahi mwe wunu ki sukwa nambwe wu da ki.

15 E, ani ga dau hima le tinda ete o mini wu wese'anda. Nunu ga ka sembe ha sumbu funda sirinandau nui nau leni nui wese'a ti ma wunu sawe.

Gotri hima keke woni hima okulandau sumbu ti kunu ga ya o ete da.

Copyright information for `KWJ