Ezekiel 37

Wambu Kuli Iki Malu Palyaro Karenge Yuu Doko

Namba Anatunya porai renge palenge doko nambapa role pyao karapyamo nakanjo sepapunu dokopa banya Imambu dokome namba nyuo soo pao yuu anda lama lama mendena pupyamo dokopa wambu kuli malu palyaro karapyamo kandapu. Baame namba lanyuo yuu dokona sukusa pupyamo kandapu dokopa kuli dupwa ama malu mee dee ama yando mee ingyapyamo kandapu. Dokopa namba langyuo, Makwa isa ingyuo karo kuku pyaa nare akali doko kuli malu yando dapwa dee lete parami lape lao piso sipya.
Kuli dupwa ama malu mee dee ama yando mee ingyapyamo kandapu. (37:2)


Dokopa nambame isingi lao, Kamongo Mupwa Andake Wakasa karenge doko embame ramo doko dopa pyuo mende pinya lao lare ingilyamo lape.

Baame isingi langyuo dokopa kuli dupwa poropeta pii lamaiyuo, Nakama kuli malu kana malu ingyaro karaminyi dapwa Kamongona pii doko mende lalyamo lao soo nyinya lamaipi. Namba Kamongo Mupwa Andake Wakasa karenge dokome pii dapa pyuo letamo lao kuli dupwa lamaipi. Doko porambaiye poo lanyi pyano nakama wambu ingyuo dee lete nyero. Nambame kuli angae laro karamo dokona kata nyuo pena lao minju nyuo palyoko yanenge wai pyakao poo porambaiye maiyuo wambu ingyuo dee lete nyerono nakamame kandapala namba doko Kamongo lao serami.

Dokopa dopa pyuo poropeta pii lape lao langiyamo doko leyo. Ene pii lao kareyono dokopa kuli malu kaparo kareyamo dupwa ginyi ganyi keke kake lao kata nyuo pao range dokona kimbu sera sera piyaminyi siyu. Nambame kuli angae laro kareyami dupwa apa pilyamo lao kandaro kareyonopa pao minju wailyu dee simbiyu kongapupi wailyu yanenge enenge dokona epo maralyuo piyamo kandeyo. Dopa piyamopape angi wambu ingyuo ŋeeŋae soo lete papa nayaminyi kandeyo.

Dokopa Anatumi langyuo, Makwa isa ingyuo karo kuku pyaa nare akali doko embame porambaiye dupwa poropeta pii lamaiyuo dokopa Kamongo Mupwa Andake Wakasa dokome dopa pyuo letamo lao lamaipi. Porambaiye dupwa kata luna dusipana piso minyuo epo yanenge lete see nalyamo dapwana lanyi pyano lete nyinya lamairi, leya.

10 Leyamosa nambame poropeta pii lape leyamuli pyuo leyo. Yanenge kaoma dokona poo rambaiya minyinyi pyaneyasa wambu ingyuo lenge rao roya peteyaminyi kandeyo. Dopa pyuo yanda kambu marakai doko kareyaminyi kandeyo.

11 Dokopa Anatumi namba langyuo, Makwa isa ingyuo karo kuku pyaa nare akali doko Isaraele wambu dupwa mee kuli malu sipyamo kandelene kande dopaleŋe, leya. Nakamame lao dokopa, Namwana kuli dupwa yando nao kaelyamo. Dee lenge raa narama lyamo. Namwa mee otao kaeyarama ingyuo pelyamo lao karaminyi. 12 Embame nambana Isaraele wambu dupwa poropeta pii lao lamaiyakao, Namba Kamongo Mupwa Andake Wakasa dokome nakamana malu anda dupwa kii lumbwaro. Dopa pyuo nambame nakama neta nyuo Isaraele wambunya yuu dokona dee lanyuo paro letamo lamairi, leya. 13 Nambana wambu malu anda palaminyi kambu doko lumbuo neta nyerono dokopa namba Kamongo doko lao serami, lyakande. 14 Nambame poporambaiye maiyuo lete nyuo nakama yuu kareyaminyi dokona dee lanyuo eparono dokopa namba doko Kamongo doko lamo lao kandarami. Angi piru lao lalu lao kaeyo lapunu pilyamo doko angi pipala kaeyaro lao Kamongo nambame leto.

Juta Isaraelepa Kiŋi Mendakinya Ingyuo Parambi

15 Kamongome namba deyako langiya. 16 Makwa isa ingyuo karo kuku pyaa nare akali doko isa lomasi mende nyepala dokona Jutana kiŋi yulu dokona suu pyao pepa pyape. Pepa pyapala dee isa lomasi mende nyepala dokona Israelena kiŋi yulu dokona suu pyao pepa pyare. 17 Pepa pyapala isa lomasi dolapona pinjingi nyuo keto laro kararene dokopa mendaki ingyuo penale, leya. 18 Dokopa embena wambu dupwame kandapala pilyu doko langi lao pisiyaminyi lamaiyuo kande dokopa 19 dapa lamairi. Namba Kamongo Mupwa Andake Wakasa dokome Isaraele wambupi Juta wambupi makande pyuo silyambinyi dolapo nyepala nakamba lama ingyaro karambinyi. Doko mendaki ingyanyi pyambwapala nambana kingi rakana minyaro kararo, leya.

20 Isa lomasi pepa pyapinyi dolapo wambu dupwa kandena lao embena kingi rakana minyaro karape. 21 Dopa pyuo karo nakama lamaiyuo, Namba Kamongo Mupwa Andake Wakasa dokome nambana wambu yuu muu wakale dupwana karo pelyaminyi dupwa nyuo pyaso karo yuu range dokona lanyuo epo kararo letamo, lamairi. 22 Dopa pipala dokopa nambame nakama wambu yuu liti mendakinya palenge dopale ingyuo pena lao yuu kyau Isaraele wambunya dupwana nyuo pyasaro. Kiŋi mendakimi iso kararamopa dee kambako yuu wambupi doko lama ingyuo karo kiŋi wakale wakale ingyuo liti pyuo karo pii narambi, leya. 23 Nakama mona karo petelyamopa isa kanape dupwa angiko ingyuo kingi lao wambarae yulu suu pingipi pyaminyi kata dupwana deeko pii narami. Nambame nakama koo dopale mata kando pilyaminyi dokome namba yanda pimwailyamo doko nenge rekya lao nyero. Nakama dopa pyuo poo pyao nyeronopa nakama nambana wambu paraminyipa namba nakamana Anatu kararo, leya. 24 Kiŋi mende nambana kendemande Dapiti yale dokome nakama iso karara. Nakama kiŋi mendakimi isaramo dokopa mendakinya ingyuo nambana mawa pii dupwa warombo soo mondoko lao minyarami. 25 Nakama yuu nambana kendemande akali Jekope maiyunu dokona palirami. Jekopena para pyasi nakamana rora ambasupi ingyuo dupwa palyuo kareyami. Nakamape nakamana wane dee dupwana para pyao paramo dupwape dokona palyuo karalu kararami dokopa kiŋi mende nambana kendemande akali Dapiti yale dokome nakama iso karalu karara. 26 Nambame nakama pipya pii lalu lao lao kana minyuo laronopa nakama keta mumbwa palyaramopa elyape keta palyuo puu parami. Namba dopa pyuo kanda soo pipala wambu wai kiso andake inginyi pyambwapala nambana tembole anda doko nakamana yuu dokona wasaronopa karalu karara, leya. 27 Namba doo nakama paliraminyi dokona palyuo kararo. Dopa pyuo namba nakamana Anatu ingyuo kararonopa nakama nambana wambu ingyuo kararami. 28 Nambame nambana tembole anda doko nakama pipya yuu dokona karalu karara lao wasarono dokopa yuu muu wakale dupwame namba Kamongo dokome Isaraele wambu dupwa rangena kipungi ingyarami lao rombo palyuo nyilyamo lao serami, leya.
38:1—48:35Isaraele wambunya nyisu petenge dupwa isa parami, Kamongome leya. Dee Anatunya wambu dupwa nakamana yuu range dokona dee eparami, leya. Pii repa repa piyamo dokopa Isikiolo baa yuu Jerusaleme dokona tembole anda dee kamba pirami kandeya. Dee apa pyuo tembole anda dokona yulu pirami doko kandeya. Dee Anatunya wambu anda eparaminyipa apa pyuo yuu doko liti pyuo mokwa serami lao kandeya.


Copyright information for `KYC