Genesis 26

Aisake Baa Yuu Gera Paleya

Yuu dokona wamba Aporakame kareyamo yuu gii dokopa lopo siya dokoko suu pyao dee mende kamba ingyuo lopo siya. Dokopa Aisake baa Pilisitia wambunya kiŋi Apimeleke yuu Gera kareyamo dokona peya. Pao kareyamo dokopa Kamongome Aisake lamaiyuo lao, Emba Isipi dokona paa napipi. Yuu mendenambame emba lasaka pirono dokona palu karare, leya. Dokona palyuo papyuo karare dokopa namba embapa role pyao karapala emba keyange keta pyambuo kararo. Yuu dasipa peparae embamoope dee embena para pyare dupwana sera. Nambame embena rakange Aporakame kando lalu lao leyonuli pyuo jero. Nambame embena manjirinyi dupwa kamame wakasa inginya lao pirunupa yakena bui pilyamo dopaleingyaramopa nambame yuu dake nakama mairu. Mairunupa nakama keta rara peparae elyape keta piso parami. Aporakame namba leyonuli pyuo nambana mawa piidupwape lowa kuki andakepe warombo soo kareyamo dokona lao piralya kande, leya.

Dokona lao Aisake baa yuu Gera dokona palu kareya. Kareyamopa yuu dokona range akali dupwame etenge dokona lao pisiyami dokopa banya pemalengeŋe leya. Baame Orepeka au wakasa piyasa dokona etenge laro ramodokopa yuu range akali dupwame baa pyapala enda doko nyeraminyi lapala pemalengeŋe leya. Yuu dokona andarele Aisake baa karapeyamo dokopaPilisitia kiŋi Apimelekeme windowa kata Aisake etenge Orepekapa kupyaro peteyambinyi kandeya. Dokopa Apimelekeme Aisake kyakale lao epenalapala, Enda dolo embena lamo. Doko akipamo embame embena pemalengeŋe leese? leya.

Dokopa Aisakeme isingi lamaiyuo, Enda baa kandapala nambapyaraminyi kandena lapala leyo, leya.

10 Apimelekeme lao, Doko akindeembame kando leese? Mendeme enda baa kinyi mapwaelyamo lapala kamenge pao etenepa role palirasa namwa keta koo nyuo jisari piri, leya. 11 Lapala Apimelekeme doloma porainyi pyambuo lao, Mendeme akali dakepa banya etengepa kando mende pirami ramo dupwa pyao kumakarami ingilyamo, lamaiya.

12 Kamongome Aisake elyape keta pisinyi pyambuyasa ee waingi wara piyamo dokome ee kana mendaki dokona kamame kaiyakaro ando lyiyamo lyepa piya. 13 Dokopa akali baa dopa pyuo kamame kamongonge bange dupwa konda pyuo nyuo reto pao baa kamongo wakasa ingyuo kareya. 14 Dopa pipala banya mena sipisipi bulamakaope dee banya kendemande akalipi malu kareyaminyisa Pilisitia wambumi yango palyuo kareyami. 15 Yango palyuo karapala ipwa kamuo nyingi yuwale banya rakange Aporakamena kendemande akali dupwame kyasiyami dupwa Pilisitia wambu dupwame puu piyami.

16 Dokopa Apimelekeme Aisake lamaiyuo, Emba ulipili ingyuo porainya renge palyuo namwa pipya kapa ingya nalyamo dokona namwana yuu dake yaki nyepala paale, leya. 17 Dopa leyasa Aisake yuu doko kala yuku pao yuu Gera dokona kareya. 18 Karapala rakange Aporakame kareya dokopa ipwa kamuo nyingi yuwale waso kyaso reteyamo Pilisitia wambumi puu piyami dupwa Aisakeme kamba apukii leya. Apukii lapala rakangeme ipwa pete kingi leyamo dupwako leya.

19 Dee Aisakena kendemande akali dupwame yuu anda lamalama dokona yuwale mende kyasipala ipwa guu mende kando nyiyami. 20 Yuu Gera range mena sipisipi rapu pingi akali dupwame Aisakena mena sipisipi rapu pingi akali dupwa pipya apiyanda pyuo laiya lapala, Ipwa pete doko namwana, leyami. Baa ipwa nenge yuwale doko nakamba kuli koo palyuo leyami dokona kingi Eseke leya. (Ipuru pii dokonaEseke lenge doko apiyanda pyuo lenge dopale.)

21 Dee mendeko kyasiyami dokona epo apiyanda piyamisa Aisakeme ipwa pete doko kingi Sitina leya. 22 Dokona lano mendeko kyasiyami dokopa mende lapa nayamisa dokona kingi Oriyapote leya. Dopa lao kingi lao dokopa, Namwa kapa palyuo kararami lao Kamongo panda andake retakalyamo dokona wane malu manjo kulimbarama ingilyamo, leya.

23 Dokona piso pao yuu Biasipa dokona peya. 24 Peyamo dokopako kukwaKamongo baa keta epapala lamaiyuo lao, Namba embena rakane Aporakamena Anatu. Dokona papa lao paka napipi. Namba embapa role pyao karoŋo. Nambana kendemande Aporakame kando lalu lao leyo dokona nambame emba elyape keta pisinyi pyambuo emba jingi para pyao manjirinyi dupwa andake inginyi pyambwakaro, leya. 25 Dopa leyasa yuu dokona kiso maingi kana pyare lapala Kamongona kingi lao ateŋa leya. Lapala banya anda dokona pipiyamopa Aisakena kendemande akali dupwame ipwa kamuo nyingi yuwale mende kyasiyami.

Aisake Apimelekepa Kapaŋa Lao Pii Lao Palyiyambi

26 Apimeleke baape banya dopa pyuo piri dapa pyuo piri lao nyiso lenge akali Akusatemoo dee banya yanda singi mupwa Pikole lenge dokomoope yuu Gera dokona karo Aisake kandala epeyami. 27 Epeyaminyi dokopa Aisakeme nakamba piso soo lao, Namba kando epe kanda napala nakamana yuu daa lao pyao ralinyi nembeyaminyi epo karapunu dakena aki nyela epelyamisi? leya.

28 Nakambame isingi lao, Kamongodoko panembena embapa role pyao karapyamo kandapala namwame embapa pii angi mende kana minyuo lalu lao larama. 29 Dokona suu pyao emba koo keta palya nao mondo lao puu leyamanoli pyuo dokona namwa randa jii nalasiŋi. Emba Kamongome ketae pyambwapyamo karene kande, leya. 30 Lapala dokopa Aisakeme nakamba nenge piyamo nao peteyami. 31 Dee dokona yangama sipurao mendeme mende kando lalu lao lapala dokopa Aisakeme nakamba range pena lao mapeyamopa nakama mona siyamo baa yaki nyuo peyami.

32 Yuu gii mendaki dokopako Aisakena kendemande akali dupwame yuwale kyasiyami dokona epo lamaiyuo lao, Namwa yuwale kyasimwa dokona ipwa kando nyimwa, leyami. 33 Dokopa baame kingi doko Sipa leya. Dokona lao dakepa yuu taone doko kingi Biasipa lao karaminyi. (Kingi Biasipa doko Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Yuwale dopale lenge.)

Isona Etenge Yuu Wakale Range Dupwa

34 Aisakena ikinyingi Iso ee kana akalisa kisima (40) epo peyamopa baa Iti enda lama nyiya. Mende akali Beriyana wanenge Jutisi lenge dee mende akali Elonena wanenge Basama lenge dolapo nyiya. 35 Enda dolapome Aisake Orepekapame kando minji nanji pipala sisuku mona palyinyi pyambuyambi.

Copyright information for `KYC