Genesis 28

Dokopa Aisakeme Jekope epena lapala baa elyape keta pisinyi pyambuo poraiyuo lamaiyuo, Emba Kenane enda dokonamende nyii nana, leya. Dokona suu pyao sipurapala endakinyinya rakange akali Betyuele palenge yuu Mesopotemia dokona pupi. Pao Lapane endakinyinya pemalenge dokona wanenge mende nyere, leya. Anatu Porai Wakasa dokome emba ketae nembo wai kisaramo dokona wambu akalyanda liti pyuo parami, leya. Dokona ingyuo Anatumi Aporakame elyape keta pisinyi pyambuyamuli pyuo embape embena manjiri dupwape elyape keta pisinyi pyambwara. Dokopa yuu Anatumi Aporakame maiyamo dupwana emba palyuo papyuo karene doko embena ingyuo para, leya. Dopa pyuo lapala Aisakeme Jekope mapanyi nembeyamo dokopa yuu Mesopotemia Areme akali Betyuelena ikinyingi Lapane dokona anda peya. Lapane baa Jekope Isopana apange Orepekena pemalenge doko.

Isome Dee Enda Mende Nyiya

Aisakeme Jekope elyape keta pisinyi pyambwapala yuu Mesopotemia enda nyeraŋa kota pena leyamo doko Isome kandeya. Dee Aisakeme Jekope elyape keta pisinyi pyambuo karapala dokopa rakangeme embame Kenane enda mende nyii nana daa lao lamaikondali piya. Aisakeme dopa leyamosa Jekope baame endangirakangepana pii warombo sepala yuu Mesopotemia dokona peya doko Isome kandeyako. Kandapala Isome Aisakeme Kenane enda dupwa rae mai nayamo doko kandeya. Isome kandapala kala pao akali Isimaele Aporakamena ikinyingi dokona wanenge Makalate lengende enda wambo dolapona konda pyuo nyiya. Enda doko Nepayotena pemalenge doko.
Lora mende yuunya piso pao yakena pyare lao makaro kareya. (28:12)


Jekope Katasa Kombeya Piya

10 Jekope yuu Biasipa yaki nyuo Arane dorena ingyuo pena peya. 11 Pao yuu panda mendena peyamo dokopa neta anda papala yuu kwuaya. Dopa piyasa kana mende nyuo kilyanda pyapala luu paleya. 12 Paleyamo dokopa kombeya pipala kandeyamopa lora mende yuunya piso pao yakena pyare lao makaro kareyamopa dokona Anatunya aŋala dupwa pulyuo lupyuo pyuo kareyaminyi kandeya. 13 Kandeyamodokopa Anatu dokona repeta karapala lamaiyuo, Namba Kamongo Anatu embena rakaneAporakamepa Aisakepana Anatu lyakande. Dokona yuu emba palu silini dake nambameembape embena para pyao manjirinyi dupwape keta jero, leya. 14 Embena para pyarene dupwa yuunya sinjimu ingyaramo dokona piso raeyarenepa palyuo yuu muu peparaena dumurena dalyarena donorena dulurena pao piraminyipa nakama keta rara peparae elyape keta pisarami, leya. 15 Kando karape. Nambame embapa karapala anja panda parene dupwa minyuo paeyo dee yuu dakena laeyo lanyuo eparo. Dopa pyuo nambame emba yaki nyii nao karo langipu dokona palyapala kaeyaro, leya.

16 Dokopa Jekope lenge rapala, Kamongo doko angi yuu dakena karelyamosee nalolyamo, leya. 17 Kando pakapala lao, Mona penge yuu dake Anatunya anda dopale. Yakena kata kambu dake lamo, leya.

18 Jekope yangama dokopa wamba kukwa sipurapala kana kilyanda pyaro paleyamo doko nyuo yuunya pisapala ketaerename mamba yangeya. 19 Yangapala yuu doko kingi Betele leya. (Ipuru pii dokona Betele doko Anatunya anda lenge.) Dopa leyamopape yuu taone doko wambo angi kingi Lusi lenge. 20 Lapala Jekope kana minyuo lalu lao laodopa leya. Anatumi kinyi nambapa role pyao dopa pyuo karo lara ramo doko paronodupwana nenge nengepe wapungipi jera. 21 Dopa pyuo kararamo dokopa nambana rakanena anda mona kyuu lao seramo epapala dokopa Kamongo baa nambana Anatu lao kararo. 22 Kana dae pisilyu doko Anatunya anda ingyaramopa bange peparae namba jeramo dupwana akalisa dokona mende nyepapu Anatu range mairu, leya.

Copyright information for `KYC