Isaiah 58

Nenge Kinyi Angi Wasaka Pyuo Petenge

Kamongo dokome lao, Pii poraiyuo kaeyo lao nambana Isaraele wambu dupwana koo dupwana lao lamaipi, letamo. Nakamame namba yuu peparae kingi wapambupi lakao kingi letaminyi. Lapala lao nakamame nambana yulu dupwa soo wangu lakao nambana mawa pii rape rape lao rolae dokona palyuo pimwali lao letaminyi. Lapala nambame nakama mawa pii rolae dupwa jipiliŋi lao namba rae maiyuo lakandelyamano, letaminyi.

Lapala wambu dupwame piso soo lao, Nenge wasaka pyuo pisaramano dokopa Kamongome kando gisa nara ramo doko akipamo wasaka piramase? Namwame nenge naa nao kararamano dokopa Kamongome mende suu pyaa nara ramo akipamo namwa dopa piramase?

Kamongome nakama lamaiyuo lao, Kinyi nakama nenge wasaka pilyaminyi. Piminyipape nakama rangena bange yulupi dupwana lao suu pyao nakamana yulu pingi wambu dupwa mona kendanyi pyambuo pilyaminyi.
Dopa pyuo nakamana nenge naa nao wasaka pyuo pisiminyi dokome laiya lao pyakando pyuo karaminyi. Dokona nakamame suu pyaminyi dokopa doo nenge wasaka pyuo petaminyi yulu dokome nambame nakamana ateŋa doko sakareŋe lao suu pilyamisi? Nakama nenge wasaka piminyi gii dokopa nakama range randa nyuo rambi pau pyao kamba kamba paleyamuli pyuo ayemba rukyuo kumanda piso wapungi komau kwuayo pee lombo retapala ketae palaminyi. Doo pilyaminyi dopa pyuo nakamame nenge wasaka pilyamano lengese? Nakambame suu pyaminyi dokopa namba doko rae mairiŋi lao suu pilyamisi?
Nambame nenge wasaka pyuo petenge yulu mende suu pilyu doko dake. (58:6-7)


Nambame nenge wasaka pyuo petenge yulu mende suu pilyu doko dake. Wambu lapo mona kendo randa nyilyaminyi dupwape dee wambu lapo nakamana yangome nakama kando rolae ingyuo pyakamyuo kara nalyaminyi dupwape kiiramo nyerami ingilyamo. Wambu lopange dupwa nakamana nenge maiyuo andana pali nange dupwa nakamana andana palyuo dee komau aeya nalyamo karenge dupwa komau wapunya lao maiyuo karo dokopa nakamana andare ree palu mendaki dupwa kaeya nao nyisarami ingilyamo.

Dopa pirami dokopa nambame nakama kando epe kando yangamana neta lepo lepo pyuo nakama keta ranyi peenge dopale inginyi pisaro. Dopa piru dokopa nakamana yongo dupwana mendasa wua kakupi pisiramo dokopa waiya lao umbwa pinyi retakaro. Nambame yuu peparae nakama pipya role pyao karo kyawa lete nyuo kararo. Nambame dorena darena pyuo nakama konambe ingyuo alyasa minyaro. Nakama ateŋa laraminyi dokopa nambame yano pyakaro. Dee nakamame namba kyakale laraminyi dokopa aopa ŋee lao sakaro.

Renge doko nakamame wambu randa maingi yulupi kingi sikisame suu lao kooŋo lao lengepe pii koo lengepe dupwa yaki nyuo kaepala
10 nakamame lopange wambu nenge maiyuo dee mende aeya naramo kararaminyi dupwa bange maiyuo kararami ramo dokopa nakama keta iminjapyamo karaminyi doko alowa pipala yango rali pira. 11 Dokopa yuu peparae nambame nakama bange keyange dupwame mende yangya naramo karamili lao joo kata angi lasaka pyuo kararo. Dopa pyuo dokopa nambame nakama yanenge reto porai ingyuo karalapa lao minyaro kararo. Dokopa nakama ee nenge ipwa apupi nyepala menya menya lao andenge dopale ingyuo kararami. Dee ipwa guu doko sokwa nao epo karenge dopale ingyuo palyuo karo pirami. 12 Dokopa nakamana wambu dupwame anda wamba kwaeyasi silyamo dupwa karenge panda dokonako dee pirami. Dokopa nakama kana kame awali lao kamba pyuo dee anda momo nao lalyuo pasi doko kamba karengenyili pyuo piyaminyi dupwaŋa lao kingi larami.

Koro Petenge Yuu Gii Doko Poraiyuo Suu Pyao Minyaro Karo Yano Nyerami

13 Kamongo dokome lao, Nambana koro petenge yuu gii doko poo pyasiŋi lao suu pyapala rangena rae maiyaraminyili pyuo yuu gii dokona pii nalapape. Nambana yuu gii doko rape rape lao karo kata papyuope yulu pyuope pii kopetame laope kara narami ramo 14 nambana yulu pyakarami dokona rae maingi renge eparamo kando nyerami. Nambame nakamana kingi ketae pyambuo yuu muu dupwana uu lepa lepa pena laronopa yuu nambame nakamana kauwane Jekope keta maiyunu dokona kapa rae maiyuo nao palirami lao namba Kamongo dokome lapunu pilyamo.
59:1-21Poropeta akali dokome wambumi koo piyaminyi doko kando leya. Leyamopa nakamana koo dupwa polo leyami. Kamongo dokome rapa rapa pipala wambu dupwa nyisapuli yaka lao suu pyao lete wai pyao nyero lao lalu lao leyamo pii palamo.


Copyright information for `KYC