Psalms 116

Akali Repeta Kumuo Peyoli Lao Anatu Lakandeya

Nambana pii sipyamo dokona Kamongo doko mona maiyuo karo.
Baame nambana ateŋa lao karapu dupwa silyamo.
Yuu mendepape kaeya nao baa kyakale lapunu yaka lao
nambana pii soo karamo.
Kumunginya puu dokome namba nyuo boke bake pyuo kiimbwanyi palyiya.
Kumunginya paka renge dokome repeta epo kaeya.
Rengya dopa pyuo parondelyamo lao suu pyao paka dokome kumuo kareyo.
Dopa pyuo karapala nambame Kamongo doko kyakale lao
poraiyuo piso sokondali pyuo lao, Nyisape, leyo.

Kamongo baa keyange renge palenge dokome sakame kumungi.
Namwana Anatu dokome namwa mondo lao suu pyao karenge.
Kamongo baame rangeme kapa nyisarami ingya nange dupwa minyalyingi.
Namba koo keta palyuo mona rumbingi kareyo dokopa baame nyisiya.
Kamongome namba kando keyange pilyamo dokona
nambanamona doko baa keta yukulyuŋu yukwaro karape.

Kamongome namba kumaro dokona kyawa lete nyiya.
Baame ee kwuakao
namba pyao isa palyapa nana lao piya.
Dokona lao namba isa wambu palaminyi yuu dokona
Kamongona lenge kambu sipyamo dorena role papyuo karo.
10 Namba kandale doko kwaeyo pao otalyano letono mange dupwanape dee paka renge nyepala
api keta pyamalyuo kararo lao suu pingi dokopape
baa keta mona yukwaro karalu karenge.

12 Kamongo baame nambapa lao yulu keyange pilyamo dokona
aki mende banya pipakamiwane lao sepa nalyo.
13 Nambame ipwa waene doko minyuo epo Kamongome nyisiyamo dokona
ange lao mairu ingilyamo.
14 Banya wambu epo wato larami dokona
nambame baa mairu lao kaeyonuli pyuo mairu.
15 Kamongo banya wambu dokona mende kumungi dokopa

baa mona rando karenge.
16 Kamongo namba embena kendemande kandapi.
Nambame anyimi embena yulu pyakao kareyamo dopaleko ingyuo pyuo karo.
Embame namba kumaro dokona lete wai pyao nyii kande.
17 Nambame ange lao emba bange pyao kiso joo dokopa
nambana ateŋa pii doko opetae jero ingilyamo.
18 Jerusaleme tembole anda kambu dokonape
embena wambu wato laraminyi dokonape
nambame emba jinya lao kaenge kandale doko jero ingilyamo.

Kamongona kingi doko lakando palena.
Copyright information for `KYC