Psalms 132

Tembole Anda Dokona Lakandenge

Kamongo embame Dapiti baa randa nyuo soo pyuo kareya kande
doko kame see napipi.
Baame embapa lao kana minyuo Isaraele wambunya Anatu Porai dokome
pii porai leyamo doko suu pyao karape.
Namba anda paowape luu palenge panda paowape
imambu soo luu palyuo soope pii naro.
Dopa pyuo pao Kamongo karara yuu dokope
dee anda Isaraele wambunya Anatu Porai doko palira anda doko maipala dokopa luu palyuo nenge nao kame sero.

Yuu Beteleme dokona KanaMinyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote doko silyamo dokona leyaminyi siyama.
Dee yuu Jirimi dokona siyamo dokona kando nyiyama.
Namwame lao dokopa Kamongona anda dokona mwua leyama.
Banya petenge isa silyamodorena kingi wapambupi lakao kyaponga pyao misi lama leyama.

O Kamongo, embena Kana Minyuo Lalu Lao Lenge Pii Palenge Bokote dokona embena porainya renge kongwalu ingyuo palamo doko
tembole anda dokona minyuo epo karalu karape.
Embena purisi akali dupwa rolae doko anjuku lao pyuo karenale.
Embena wambu dupwa raeko maiyuo pii porakai lenale.

10 Embena kendemande akali Dapitipa pii lalu lao lee kande.
Embena rombo palyisi kiŋi doko mata maiyuo kaeya napipi.
11 Embame Dapiti kando pii lalu lao lee
doko dee range nyii nare ingyara.
Pii Dapiti kando leene dupwa nambame embena ikinyingi mende kiŋi wasaronopa
emba karenge alo dokona nakama iso karara, lee.
12 Embena ikinyingi dupwame nambana lalu lao lenge pii doko minyuo karo
dee nambana mawa pii maingi dupwa kamba laa narami ramo
nakamana ikinyingi dupwa opetayako emba pinginyili pyuo yuu peparae kiŋi ingyuo kararami, lee.

13 Kamongome yuu Sayone doko rombo palyuo nyepala
banya anda dokona pinya letamo.
14 Yuu dakena namba palyuo karalu kararo.
Yuu dake nambame iso karalana suu pilyu.
15 Nambame yuu Sayone dokona bange yangipyamo karaminyi dokona malu mee mairu.
Nambame nenge pendewa pupyamo karaminyi dokona mairunupa kapa nao sikya piramo kararami.
16 Nambame nakamana purisi dupwa mondo lanyipyambuo piru.
Banya wambu dupwame rae maiyuo kenane pyao pii ketae palyuo lao kararami.
17 Nambame Dapitinya para pyasi mende dae kiŋi wakasa ingyuo karena lao wasaro.
Wasapala nambana kiŋi rombo palyisi doko dae rapu pyuo karalu karena lao piru.
18 Nambame banya yanda pimwai dupwa elya dokome kako pyaramopa karena laro.
Laronopape banya kiŋi yulu doko ando paramopa mupwa ingyuo karara.
Copyright information for `KYC