Psalms 24

Kiŋi Mupwa Doko

Yuu muu silyamo dokope bange peparae yuu dokona silyamo dupwape Kamongona ingyuo silyamo.
Yuu dokope wambu dokona palaminyi dupwa opetaeko banya ingyuo pelyamo.
Baame wasiyamo doko ipwa pete yalu yuu kokorena kando wasiya.
Ipwa kota andake koko dokona susa ingyuo pyapala wasiya.

Kamongona yuu kyau dokona api rolae ingyuopulyuo para ingilyase?
Api baa kapa pyuo banya tembole anda poo pyasi dokona konando para ingilyase?
Dokona akali mende yulu piramo dokopa koo pii nao suu pingi keyange palyuo
bange kingimi wasisi dupwa lakanda nao kyambo lao kana minya nao pira.
Dopa piramo doko Kamongomebaa elyape keta piso pyuo nyera.
Anatu baa kando koo mende pii nayalyamolara.
Wambu dopale Anatu keta eparaminyi dupwa.
JekopenaAnatu dokona lenge kambu dokona eparamisa pira.

Kame kambu doko pyaali lao lumbuo pee lare.
Kambu dowa wambarae doko lumbware.
Dokopa kiŋi mupwa doko sukusa epara.
Kiŋi mupwa doko apisi?
Baa Kamongo porai, porainya renge palenge doko epara.
Kamongo yanda sipurenge dokopa baame nyuo anamasi minyingi doko epara.

Kame kambu doko pyaali lao lumbuo pee lare.
Kambu dowa wambarae doko lumbware.
Dokopa kiŋi mupwa doko sukusa epara.
10 Kiŋi mupwa doko apisi?
Nyuo anamasi minyingi Kamongo doko baa kiŋi mupwa ingyuo karamo.
Copyright information for `KYC