Psalms 37

Koo Pingi Keyange Pingipi Nakama Keta Apa Pira Lao Letamo

Koo pilyaminyi dupwana mona nembo kara nao
kopetame pilyaminyi dupwana yango palyuo kara nao pipi.
Nakama rambi isokope mee yando nao
isa pamuli pyuo waiya lao isa parami ingilyamo.

Kamongo keta pyamalyuo karapala wambu dupwa pipya yulu mondo lao pyuo karare.
Dopa piri ramo dokopa embena yuu dokona koo keta pali nao mee palyuo karare.
Emba rae mairinyi renge doko Kamongo keta koto karare.
Dokopa embena monarena suu pilinyili pyuo jeramo karare.

Emba Kamongo kumuo maipala
baa keta pyamalyuo karare dokopa baame emba nyisara.
Baame embena yulu rolae dupwa nyepala korakama neta renge dopale ingyuo rao eŋa nembakaramo karare.

Koo dupwana dopa pirama lao wambu koo dupwame angingyuo lao rapa rapa yulu pyuo pirami dupwana mona nemba napala
Kamongona lenge kambudokona mona sinya lao baame panda nyuo wambo pinya lao male soo karare.

Imbwa kaeyape dee pyalana suu pyaa napipi.
Mona nembo katakaeyare renge dopaleme emba nyisa nange.
Kamongo keta pyamalyuokararami dupwa yuu range dokona nao paliraminyipa
koo pirami dupwa neta nembarami ingilyamo.

10 Koo pyuo kararami dupwa dusa kata serandena pana narami ingilyamo.
Kararaminyi kandalana piri doko kanda nareingilyamo.
11 Range pau lasi ingyuo kararami dupwa yuu dokona nakama kapa palyuo
mona seramopa nao kararami.

12 Akali koo pingi dokome akali keyange pingi kando pyalana suu pingi.
Suu pyapalalenge polo epe kanda nao karenge.
13 Dopa piramopape Kamongome akali koo pingi dupwa kando repe koo keta palyaminyi lapala
giyalya giyana pyuo karenge.

14 Akali koo pingi dupwame nakamana wua gela dupwa nyuo wakyuo nakamana yanda dupwa ipyapala
wambu pendewa dupwa pyalana lao karaminyi.
Dopako pyuo akali keyange pingi dupwa opetaeko pyao kumakalana pilyaminyi.
15 Dopa piraminyipape nakamana wua gela dokome nakama range naramopa
yanda dupwa mee punju para.

16 Akali keyange pingi dokona bange kuki serara dupwame
akali koo pingi dupwana bange malu seraraminyi dupwa isa palyuo sera ingilyamo.
17 Kamongome koo pingi dupwana porai renge doko pyao bembai lanyi nembapala
yulu keyange pingi dupwa yapo kame pyuo minyakamira.

18 Banya letamuli pyuo warombo soo pii minyingi dupwa baame mondo lao rapu pyuo kararamopa
yuu doko nakamana ingyalu ingyuo ingyara.
19 Nakama randa eparamo dokopa moŋo nyii narami.
Lopo seramo dokopa nakama nenge kapa seramopa koo keta pali narami.
20 Koo pyuo karenge dupwa kumarami ingilyamo.
Kamongo nyisu petenge wambu dupwa mee isa jingi rele lao kalya pipala mee ingyuo pao
yangama yangama kopana mendeke ingyuo meeingyuo parami ingilyamo.

21 Wambu kopetame pingi dupwana yulu doko bange saka napala mee yari ingyuo kee lao nyepala dee range maiyakami nange.
Dopa piramopape akali keyange dokome bange mee mairamo doko ketae reto maiyuo maiyuo karara.
22 Kamongo baame rae maiyuo elyape keta petenge wambu dupwa yuu dokona kapa palirami.
Dopa piramopape Kamongome rae mai nara wambu dupwa yuu dokona ralinyi nembara ingilyamo.

23 Kamongome akali baa apa pyuo karara kata dokona lanyuo penge.
Dopa pyuo baa rae mainyi pyambuo pingi wambu dupwa kyawa minyuo karenge.
24 Isa penge ramo dokopa Kamongome nyisilyasa
isa puu pao paa nange.

25 Namba yuu gii malu nembo kareyo doko dakepa emo kaelyo.
Dopa pipunupape akali keyange mende Kamongome kyawa yaki nyiyamo kanda nayo.
Dopako pyuo banya wane wanakepeme nenge jinya lao kongo pyuo kareyaminyi kanda nayo.
26 Yuu peparae baame pakiki maiyuo dee yano reto maiyuoko pingi.
Dopa pilyamopa banya wane wanakepe dupwa baa rae mainyi pyambungi.

27 Yulu koo dupwa yaki nyuo kaepala keyange pyuo karape.
Dopa pyuo karapala dokopa embena para pyarinyi dupwa yuu dokona mondo lao nao palyuo kararami.
28 Kamongome yulu rolae dupwa mona nyingi.
Wambu banya yulu mondo mondo lao pingi dupwa yaki nyuo kaeyara ingya nalyamo.
Kamongo baame nakama kyawa minyuo karenge.
Dopa pilyamopape kopetame pinginya para pyao nyerami dupwa neta nembara.
29 Rolae pilyaminyi dupwa yuu range dokona
mee mondo lao nao palu palirami.

30 Wambu mona palengena pii doko keyange ingyuo penge.
Baame laramo dupwa angi kapa dokonako lara.
31 Baame banya Anatunya lowapii dupwa mona anda dokona reto minyingi.
Yuu mendepe reto yaki nyuo kaeya nange.

32 Akali koo dokome akali keyange doko pyalana leeminyuo karenge.
33 Dopa pilyamopape Kamongo baame yanda pimwainyapawa dokona baa anamasi minyinya lao kyawa yaki nyii nara.
Kote minyaramo dokopa koo pingi dokome kote pii lao wini lapala karapusi nembena lao panda mai nara.

34 Kamongome keyange mende pira lao suu pilini dokona baa keta pyamalyuo karapala banya mawa pii dupwa rape rape lao minyuo karape.
Dokopa yuu dokona nao karalapa lao baame porai renge jeramo karo kandare dokopa
koo pingi dupwa ralinyi neta nembara ingilyamo.

35 Akali koo sungwa sungwa pyuo kareya doko namba kandeyo.
Baa iki londapala doloma nyuo isa palyuo karenge doko kandeyo.
36 Enakana pao karo kandeyo dokopa baa dokona kara nayamo kandeyo.
Koto kareyo dokopa kando nyii nayo.

37 Pii dake angi mende letamo lao selapape. Wambu rolae pingi dupwana kandapala mana nyelapape.
Wambu mona sinya lao piso karo pingi dokona para pyaramo dupwa nakama pisirami ingyara.
38 Koo pingi dupwa koo keta palirami dokopa
nakamana para pyao nyisi dupwa opetae pyao nembarami.

39 Kamongome rolae pingi akali dupwa nyiso karapala
randa epelyamo dokopa kyawa minyuo karenge.
40 Baame nyiso randa epelyamo dupwana lao nenge rekya lao nyingi.
Koo pyuo karelyaminyi dupwana nakama koo keta pali namili lao
baame nyisinya letaminyi dokopa nyiso kyawa minyingi.
Copyright information for `KYC