Psalms 46

Anatu Namwa Pipya Karapyamo Pilyamo

Anatu namwana konambena mendeke ingyuo porai renge joo pyuo karenge.
Randa epelyamo dupwana kaeya nao yuu peparae rapa rapa piru karapala nyisingi.
Dokona lao isa yuu dake walu walu andake laowape
dee yuu kyau dupwa poro lapala ipwa kota sukusa pao piramopape namwa paka narama.
Dee mende ipwa kota doko mangalya mangana pyuo oo lao eparamo dokopa
yuu kyau dupwa walu walu laraminyipape namwa paka narama.

Ipwa Anatunya yuu taone dokona epopelyamo dokome rae maingi renge minyuo epo penge.
Epo Anatu Ama Ketaena anda poo pyasi dokona penge.
Isa yuu dake walu walu andake laramopape namwa paka narama. (46:2)

Anatu baa yuu taone andake dokona palyuo karelyasa kapa kwaeya nange.
Ene yango rombalo piramo dokopa baame nyisala epara.
Yuu muu ree lao dupwa peparae pakame kumaraminyipa kiŋinya isingi yulu dupwa peparae walu larami.
Anatu pii reeko yuu gono lele laramo dokopa yuu dupwa mee ingyuo rali pira.

Kamongo Porai Wakasa doko namwa pipya role pyao karapyamo pilyamo.
Jekopena Anatu doko namwana yalu pingi panda ingyuo karamo.

Kamongome aki yulu mende pilyamo lao kandala ipupwa.
Baame yulu wambumikando yamarangungi dupwa isa yuu dakena pilyamo kandalapa.
Baame yuu muu peparaena yanda pilyaminyi dupwa kaena lao nenge rekya lao nyilyamo.
Baame yanda kakupi dupwa punjinyi nembo
konambe dupwa nyuo isarena yango pilyamo.
10 Yanda pilyaminyi dupwa kaepala namba doko Anatu ingyuo karapunu pilyamoŋo doko soo nyelapape.
Yuu liti dupwanape dee yuu muu ree lao dupwanape mupwa ingyuo karoŋo letamo.

11 Kamongo Porai Wakasa doko namwa pipya role pyao karapyamo pilyamo.
Jekopena Anatu doko namwana yalu pingi panda ingyuo karamo.
Copyright information for `KYC