1 Corinthians 1

Goti'a agai'amo hau'nigeno'ae'mo Yesu Kalaisi apa veka'amo maisuvafe'mo keya aeno ge hu'nige'nae'mo nagaemo Polo'na'e konagatimo'mo Sosatenisi'e'mo Kolitiyani siosi vaya'mogitapae'mo ge lapamamae'no'ae. Goti'a Kalaisi Yesupi'mo aeno kalo paeno lapateteno lapavaleno alino lapaote lapate'niya vaya'amo maisayafe'mo keya aeno ge hu'niye. La'agaemo lapakae'e muki haopalega mai'naya vaya'mogi'e'mo Yesu Kalaisi'a Ala kava netimo Ala kava ne'apimo agi'alefe'mo ge nehaya vaya'efe'mo mani avo'mo nekao'ae. Goti'a Afotimo'e Ala kava netimo Yesu Kalaisi'e'mo fiku lapa mae'ana lapami'anageno lapaipamo'mo falu hino.

Polo'a Gotife'mo hao ke he'niya gemae

Goti'a Kalaisi Yesuteti'mo fiku lapa maeno lapami'niya kavatefe'mo muki afina'mo Goti'nimofe'mo hao ke nehove. Ani kavatefe'mo Goti'a Kalaisipi'mo mai'nageno'ae'mo muki kavatefe'mo lusi kava huno lapa maeno lapami'nigetapae'mo alagepa hutapa aeta hakalo hutapa hapa paige muki ya'mo alagepa hutapa agege hutapa mai'nae. Lagaemo Kalaisife ava gemo aeta hakalo huta lapa pai'nonageno'ae'mo ani gemo'mo lapaipafi'mo lamino lokiya vaino hane'niya'mofe'mae. Ani kava hutapa mai'netapae'mo lapaunelapame'mo yafe'mo kafu osutapa Ala kava netimo Yesu Kalaisi'a afole aisiyafe'mo agava mai'nae. Agaemo he titapa maisayafe'mo lokiya vaino lapateme lapateme ne'uno'ae'mo Ala kava netimo Yesu Kalaisi'a agai'a afina'amo afa'a vai'mo olapamigiye. Goti'a mafa'ne'amo Ala kava netimo Yesu Kalaisi'e'mo magokepi lokaeta afalu afalugana hutapa maisayafe'mo keya aeno ge hu'niye. Agaemo halate ataginovano gemo osugifa huguve, huno nehiya gemo alagike'mo nehiye.

Alu apaipa alu apaipamo kali'naya kavafe'mo apava gemo hu'niya gemae

10 Konaga'nimogitapae, hu'na, Ala kava netimo Yesu Kalaisi agi'aleti'mo aukaya hu'na ge hu'nae'mo, Alita fako hutapa alu vaya alu vaya'mo o'maitapa magoke vaya'mo mai'netapa magoke agufa ge'age'mo hutapa maiyo. Alagepa hutapa magokepi lokaeta maitetapa magoke lapaipa lapakesamo alita maiyo. 11 Konaga'nimogitapae, hu'na, Kilovi vaya'amogimo lapakaitapi lapakaitapi ge ne'vaiye, hu'a lapava gemo hu'a naha pai'nae. 12 Ani kavafe'mo, lapakaemo alu ge alu gemo nehae. Mago vaya'amogimo, Polo'mo akame nehune, hu'a huge mago vaya'amogimo Apolosi'mo akame nehune, hu'a huge mago vaya'amogimo Pita'mo akame nehune, hu'a huge mago vaya'amogimo Kalaisi'mo akame nehune, hu'a huge nehae. 13 Kalaisi'a folagapati'mo heno apalo atino aluga aluga huno mai'nifiye. Polo'namo lapa maesuvafe'mo malipu yosale'mo nili aite'a ali'a he ti'a nate'nafiye. Lapakaemo nagi'nilefe'mo ani'mo fale'nafiye. 14 Nagaemo loleko vekala'mo Kilipasi'e Gaiyasi'e'mo ani'mo fale'na anate'nova'mofe'mo Gotife'mo hao ke nehove. 15 Ani kava'mo hu'nova'mofe'mo mago vaya'mogi, Polo agi'alefe'mo ani'mo faleno late'niye, hu'a afa'a osugae. 16 He, Setefanasi afamo anaga'amo ani'mo fale'na apate'nove. Mago'e vaya'mo ani'mo fale'na apate'nisufi ago nage kani'niye. 17 Kalaisi'a u'na ani'mo fale'na apatesuvafe'mo alino natege'na o'u'nofa alagepa faigoko ge'amo ae'na hakalo hu'na hapa paisuvafeke'mo alino natege'na u'ne'na nehuve. Nagaemo alagepa hu'a gemo afi'ne'a alagepa gemo nehaya agufa vaya'ai ge'apileti'mo ae'na hakalo hu'na hapa paisuvafe'mo alino natege'na o'u'nove. Fiku yanage'na Kalaisi'a malipu yosale'mo fali'niya kavafe'mo ava gemo ae'na ati kaesugeno ali'ya'mo o'aligiye.

Kalaisi'a Goti ayamufa'amo mai'niya gemae

18 Ani kavatefe'mo, Alino apago'ya lagauno apatalesiya kate'mo ne'vaya vaya'mogimo Kalaisi'a malipu yosale'mo fali'niya kava'mo ava gee'mo, negi nagi ge, hu'a nehae. Nehaya'monanafa Goti'a lagufamo alino katino latesiya kate'mo ne'una vaya'mogitamo, mani gemo Goti ayamufa'amo hane'niye, huta lagesamo ne'afune. 19 Ani kavatefe'mo Goti mukufi'mo avo kae male'niya gemo'a huno'ae'mo,

Nagaemo afite'a age'naya vaya'mogi afite'a age'naya ge'apimo ali'na hano hu'na atalegauve. Age'naya vaya'mogi afi'naya apakesamo ali'na atalegauve,
huno hu male'niye.
20 Hu male'niya'mofe'mo afite'a age'naya vaya'mo hemenimo haiyatega mai'nae. Avo kae male'naya gemo afite'a age'naya vaya'mo hemenimo haiyatega mai'nae. Vaya'ai ge'apile'mo ge hu'a ae'a ati nekaya vaya'mo hemenimo haiyatega mai'nae. Goti'a ma mopafi vaya'mogi afite'a age'naya kava'mo alino lave lino'ae'mo negi nagi kava'mo hane'niye, huno ago alino lave li'niye. 21 Goti'a afi'niya ge'aleti'mo ani kavafe'mo, afite'a age'naya kavateti'mo nage'a aeto osugae, huno huteno ka'mo alino akani male'niye. Agaemo negi nagi gemo hane'niye, hu'a apakesamo ne'afiya faigoko ge'amo aeta hakalo huta hapa nepauna ge'aleti'mo Kalaisife'mo apakesa afi'a fatago nehaya vaya'ai apakufamo alino katino ne'apate. 22 Yu nofi vaya'mogimo, no'agona agufa alagena aune kava'mo alita lave liyo, hu'a nehage'apae'mo Galiki nofi vaya'mogimo agete'a afisaya kafeke'mo kahauya nehae.

23 Nehaya'monanafa lagaemo Kalaisi'a malipu yosale'mo nili aite'a ali'a he ti'a ate'naya kavafeke'mo ava gemo aeta hakalo huta hapa nepaunage'apae'mo Yu vaya'mogimo ani gemo afite'apae'mo hosu apaipamo kalite'a apaiyamo fai'a lo aete'a heleve hu'nage'apae'mo Yu nofi vayapati'mo o'mai'naya vaya'mogimo ani gemo afite'apae'mo, negi nagi gemo hu'nae, hu'a nehae. 24 Nehaya'monanafa Goti'a keya aeno ge hu'niya vayapi'mo Yu nofi vayanagi Yu nofi vayapati'mo o'mai'naya vaya'mogi, Kalaisi'a Goti ayamufa'a'e ageteno afi'niya kava'a'e'mo mai'niye, hu'a age'a aeto nehae. 25 Na kava higeno'aene. Mago vaya'mogimo Goti'a ageteno afi'niya ge'ae'mo negi nagi gemo hane'niye, hu'a apakesamo ne'afiya'monanafa Goti'a mani negi nagi ge'aleti'mo vaya'mogi afite'a age'naya ge'apimo ago aeno agase'niye. Ani kava'mo hu'a mago vaya'mogi Goti'a nehiya kavafe'mo, lokiya no'vaiya kava'mo nehiye, hu'a apakesa ne'afiya'monanafa Goti'a lokiya no'vaiya kava'aleti'mo vaya'mogi nehaya lokiya kava'apimo ago aeno agaseno nehiye.

26 Konaga'nimogitapae, hu'na, Goti'a lapakaefe'mo keya aeno ge hu'niya afina'mo haiya agufa vaya'mo mai'nonageno'aepi, hutapa lapakesa afiyo. Lapakae folagapi'mo asole vaya'mogimo ma mopafi vaya'ai apaulagale'mo afite'a age'naya vaya'mo o'maige apayamufa vaya'mo o'maige ala apaki vaya'mo o'maige hu'a mai'nae. 27 Goti'a afite'a age'naya vaya'mo apavagage hisiya ya'mo alino apamisiyafe'mo ma mopafi vayapati'mo o'afi'naya vaya'mo lekana paino apate'niye. Goti'a apayamufa ne'valaya vaya'mo apavagage hisiya ya'mo alino apamisiyafe'mo apayamufa no'valaya vaya'mo lekana paino apate'niye. 28 Apaki ohane'niya vaya'mo lekana paino apatege ma mopafi vaya'mogimo, apakaemo ina agufa vaya'mo mai'nae, hu'a nehaya vaya'mo lekana paino apatege huno lekana paino apate'niye. Ala apaki vaya'mo alino afepi apatesiyafe'mo o'mai'negekana hu'a ne'maiya vaya'mo lekana paino apate'niye. 29 Muki vaya'mogimo apakai'apieke'mo apamogaga o'aisayafe'mo nehiye. 30 Goti'a Kalaisi Yesupi'mo faleno lapate'nigetapa mai'nae. Goti'a Kalaisi'mo ageteta afisuna agufa kava'mo alino hamaleno ate'nigeta lagaemo Goti aulagale'mo fatago vaya'mo maisunafe'mo Kalaisiteti'mo fatago kava'amo ali'none. Goti'a lagaetefe'mo Kalaisiteti'mo fatago kava'mo hu'niyanageno alino alagepa huno nelateyanageno hosu kavatimo alagi alino atalegaiye. 31 Ani kava nehiya'mofe'mo avo kae male'niya gemo'a huno'ae'mo,muki vaya'mogimo hapao ke hete'a apamogaga ne'aiya vaya'mogi apakai'apie'mo hapao ke ose'a Ala kava nefeke'mo hao ke nehe'a apamogaga aiyo, huno hu'niye.

Copyright information for `KYG