1 Corinthians 12

Goti Auneme'amo'mo fiku alino ne'apamiya kavafe'mo ava gemo hu'niya gemae

Konaga'nimogitapae, hu'na, Goti Auneme'amo'mo fiku alino ne'apamiya kavafe'mo ava gemo afisayafe'mo nahau'nige'nae'mo lapa paigesuve. Lapakaemo ago age'nayana malaga vaya'mo mai'nageno'ae'mo lapavalelino uno apake no'aiya negi aigofe goti'apimogitegamo lapate'nigetapa hosu kate'mo u'nae. U'naya'mofe'mo mani gemo afisayafe'mo nahau'niyanagi Goti Auneme'amo'mo alino he tino ne'apateya vaya'mogimo, Yesu'a hosu vekamo mai'niyanageno alagi lageso hugiye, hu'a nehu'a afa'a hu'a faipa hu'a no'atae. Goti Auneme'amo'mo alino he tino o'apate'nisiyana Yesufe'mo Ala kava ne'mo mai'niye, hu'a afa'a osugae.

Alu ya alu ya'amo fiku alino ne'apamiya kava'amo hane'niya'monanafa magoke Auneme'amoke'mo alino ne'apamiye. Ala kava netefe'mo alu ali'ya alu ali'ya'amo hane'niya'monanafa magoke Ala kava ne'mo mai'niye. Alu kava alu kava'amo'mo lokiya'amo hane'niya'monanafa magoke Goti'a alino lokiya vaino ne'apate. Goti Auneme'amo'mo muki siosi vaya'mo apamete apamete hu'a hapa maesayafe'mo muki vaya'ai apaipafi'mo mai'nige'a apakaemo alu kava alu kavateti'mo ali'ya'mo ne'aliye. Goti Auneme'amo'mo mago vaya'amogimo alagepa faigoko ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa paisayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo alagepa ge'amo ali'a apaya malesayafe'mo lokiya'amo alino apamige huno alino ne'apamiye. Magoke Auneme'amo mai'neno ani Auneme'amoke'mo mago vaya'amogimo mago'e hu'a apakesa afi'a fatago hisayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo kaita hapau'nisiya vaya'mo ali'a hapage'a apatesayafe'mo lokiya'amo alino apamige huno alino ne'apamiye. 10 Goti Auneme'amo'mo mago vaya'amogimo aeto agufa no'agaya aune kava'mo hisayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo Goti ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa paisayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo Goti Auneme'aleti'mo ani gemo nehafi alu auneme'aleti'mo ani gemo nehafi hu'a ali'a fako hu'a apatesayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo alu apake alu apakemo aisayafe'mo lokiya'amo alino apamige mago vaya'amogimo ani alu apake alu apakemo ali'a afe le'a hisayafe'mo lokiya'amo alino apamige huno alino ne'apamiye. 11 Ani kava'mo aepa vekamo magoke Auneme'amo mai'neno'ae'mo mani Auneme'amoke'mo hau'nigeno'ae'mo ani kava huno alino ne'apamiye.

Magoke agufamo hane'niya'monanafa muki agufafi'mo alu ya alu ya'amo hane'niya gemae

12 Mago vekamo'mo magoke agufamo hane'niya'monanafa muki agufafi'mo alu ya alu ya'amo hane'niye. Agufafi'mo asole ya'amo hane'niya'monanafa magoke agufamo hane'niye. Ani kava huno Kalaisi agufamo hane'niye. 13 Ani kavatefe'mo Kalaisi'a muki'amogitamo Auneme'aleti'mo agufafi'mo faleno late'nigeta magoke agufa'amo mai'none. Ani kava huno Auneme'amo alino lami'nigeta ani'mo negekana huta neteta ali'none. Muki'amogitamo Yu vayanagi Yu nofi vayapati'mo o'mai'naya vayanagi kalavusi hu'ne'a afa ali'ya'mo ne'aliya vayanagi afa'a ne'maiya vaya'mogi huta magoke Kalaisi agufa'amo mai'none.

14 Agufafi'mo magoke agufa ya'age'mo ohane'niya'monanafa muki agufafi'mo alu ya alu ya'amo hane'niye. 15 Aiyamo'a, aya'mo ohane'nova'mofe'mo agufafi ya'mo ohane'nove, huno hisiyana agufafi ya'mo ohane'nifiye. Ha'ao hane'niye. 16 Agesamo'a, aulagamo ohane'nova'mofe'mo agufafi ya'mo ohane'nove, huno hisiyana agufafi ya'mo ohane'nifiye. Ha'ao hane'niye. 17 Muki agufafi'mo hane'niya ya'amo'a aulaga'age'mo hane'niyesinana haiya kava huno gemo ne'afiyesine. Muki agufafi'mo hane'niya ya'amo'a agesa'age'mo hane'niyesinana haiya kava huno atu aisigeno ne'afiyesine. 18 Ani kava huno ohane'niya'monanafa Goti'a hau'nigeno'ae'mo agufafi alu ya alu ya'amo ani kava huno alo hu male'niye. 19 Agufafi'mo hane'niya ya'amo magoke agufa ya'age'mo hane'niyesinana agufa'amo ohane'niyesine. 20 Ohane'niyesina'monanafa muki agufafi'mo hane'niya ya'amo hane'nigeno'aeke'mo magoke agufamo hane'niye.

21 Aulagamo'a ayafe'mo, Ali'yakamo ohane'niyanageka o'maisanage'na nagai'nige'mo maisuvana kanale hu'na maiguve, huno afa'a ha opaigiye. Agenopamo'mo aiyae'mo, Ali'yakamo ohane'niyanageka o'maisanage'na nagai'nige'mo maisuvana kanale hu'na maiguve, huno afa'a ha opaigiye. 22 Agufafi'mo mago hane'niya yafe'mo, lokiya no'vaiya ya'mo hane'niye, huta lagesamo ne'afuna'monanafa ali'ya'amo hane'niye. 23 Lagufafi'mo mago hane'niya yafe'mo ala agimo ohane'niya ya'mo hane'niye, huta lagesamo ne'afuna yafe'mo ala agimo ne'amune. Lagufafi'mo mago hane'niya yate'mo o'agesaya ya'mo hane'niye, huta lagesamo ne'afuna yatile'mo aita ati kaeta konali ya'mo ne'malone. 24 Lagufafi'mo mago hane'niya ya'mo'a agai'amo alagepa huno hane'nige'a aulu hae'a ne'agaya yate'mo konali ya'mo no'malone. Goti'a Kalaisi agufafi'mo hane'niya ya'amo alino magokepi lokae male'neno agi ohane'niya ya'mo ala agimo ami'niye. 25 Agufafi'mo hane'niya ya'amo'mo alino fako huno aote aote huno ohane'nisigeno muki agufafi'mo hane'niya ya'amo alu ya alu ya'ae'mo alagepa hu'a apakesamo afisayafe'mo alo hu male'niye. 26 Agufafi'mo mago hane'niya ya'afati'mo agafu nekisigeno'ae'mo muki agufafi'mo hane'niya ya'afati'mo agafuke'mo kigiye. Agufafi'mo mago hane'niya ya'mo'a ala agimo alisigeno'ae'mo muki agufafi'mo hane'niya ya'amogimo apamogaga aigae.

27 Ani kava huno hane'nigetapa Kalaisi agufa'amo mai'netapae'mo agufafi'mo alu ya alu ya'amo mai'nae. 28 Goti'a muki siosifi'mo ne'maiya vaya'mo alu ali'ya alu ali'ya'amo alisayafe'mo lekana paino apate'niye. Apa vaya'mo hogote vaya'mo lekana paino late'niye. Napa tu vaya'mo agaetegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'amo lekana paino apate'niye. Napa tali vaya'mo ali'a apaya ne'malaya vaya'amo lekana paino apate'niye. Aeto agufa no'agaya aune kava'mo nehaya vaya'mo lekana paino apatege kaita nehapaiya vaya'aina ali'a hapage'a ne'apataya vaya'mo lekana paino apatege hapa ne'maya vaya'mo lekana paino apatege yagai'a ne'apataya vaya'mo lekana paino apatege alu apake alu apakemo ne'aiya vaya'mo lekana paino apatege huno lekana paino apate'niye. 29 Muki vaya'amogi apa vaya'mo mai'nafiye. Muki vaya'amogi ali'a apaya ne'malaya vaya'mo mai'nafiye. Muki vaya'amogi aeto agufa no'agaya aune kava'mo nehafiye. 30 Muki vaya'amogi kaita nehapaiya vaya'mo ali'a hapage'a ne'apatafiye. Muki vaya'amogi alu apake alu apakemo ne'aifiye. Muki vaya'amogi alu apake alu apakemo ali'a afe le'a hapa nepaifiye. 31 Inagi hogote ya'mo fiku alino ne'apamiya ya'mo alisayafe'mo lokiya vaitapa lapa'ye hino.

Hemenimo hogote kava'mo aeno agase'niya kava'mo ali'na lapave liguve.

Copyright information for `KYG