1 Thessalonians 1

Polo'namogi Silivenisi'agi Timoti'agi huta Tesaloniyani siosi vaya'mogitapa afotimo Gotipi'e Ala kava netimo Yesu Kalaisipi'e'mo mai'naya vaya'mogitapae'mo mani avo'mo nekaone. Afotimo Goti'e Ala kava netimo Yesu Kalaisi'e'mo fiku lapa mae'ana lapami'anageno lapaipamo'mo falu hino.

Tesaloniyani vaya'mogi apakesa afi'a fatago hute'a alagepa hu'a mai'naya apava gemae.

Lagaemo muki'amogitapae'mo Gotife'mo muki afina'mo nunumu'mo huta hao ke nehone. Lapakesa afita fatago hu'netapae'mo alagepa kava'mo nehae. Lapau lapayamopafi'mo lapau'nigetapae'mo lokiya ali'ya'mo ne'aliye. Ala kava netimo Yesu Kalaisife'mo agava mai'netapa lapavayagunagu nehutapae'mo o'ataletapa atafauta alagi hutapa ne'maiye. Lagaemo Afotimo Goti aulagale'mo olapataleta ani kavatapie'mo muki afina'mo lagesamo ne'afitae'mo nunumu'mo huta nelapatone. Goti'a hau ayamopafi'mo hau'niya konagatimogitapae, huta, Goti'a agai'amo lekana paino lapate'niye, huta lapake'none. Alagepa faigoko ge'amo aeta hakalo huta lapa pai'nonageno'ae'mo lapaipafi'mo ge'age'mo afole o'ai'nifa himamu'a'e ge'aleti'mo ali'ya'mo aliteno alino afole aino ate'niye. Aote Auneme'aleti'mo lapa pai'nonagetapae'mo, he, lama gemo hane'niya gemo nehae, hutapa alagi lapakesa afita fatago hu'nae. Lapa maesunafe'mo lapakae'e'mo magokepi lokaeta mai'neta haiya kava huta ali'ya'mo ali'nopi huta ago lage'nae. Ani kava'mo lapakaetegamo afole ai'niya'mofe'mo Goti'a lekana paino lapate'niye, huta lapake'none. Goti ge'amo alagepa hutapa afitetapa lusi kava hutapa kanamo ali'nageno Goti Auneme'amo'mo lapa mae'nigetapa lapamogaga ne'aitapae'mo lakame huge Ala kava ne'mo akame huge hutapa mai'nae. Lapakaemo ani kava'mo nehutapae'mo lapakame hisaya agufa kava'mo apakesa afi'a fatago hu'naya vaya'mo Masetoniya kotega vaya'e Akaiya kotega vaya'e'mo ago alitapa apave li'nae. Ala kava ne'mo ge'amo lapakaeteti'mo Masetoniya kotega'e Akaiya kotega'eke'mo aino atagu faeno uneno osu'nifa muki kotega'e'mo aino atagu faino uneno hu'nige'apae'mo lapakesa afitapa fatago hu'naya kavafe'mo ago lapava gemo afi'naya'mofe'mo mago'e huta hapa paisuna gemo ohane'niye. Ani vaya'mogimo lagaefe'mo, apakaemo Tesaloniyani vaya'aitegamo u'nage'apae'mo aigofe goti'apimogi apatale'a ai'a afe le'a Gotitegamo e'a afa'a ne'maiya lama ge Goti ali'ya'amo ne'aliye. 10 Mai'ne'apae'mo Goti'a alino he tino ate'niya Mafa'ne'amo'mo Goti'a aipamo leno nelateya kayo'mo lamisiyategati'mo lagufamo alino katino nelateya Mafa'ne'amo koku'napati'mo eminesiyafe'mo agava ne'maiye, hu'a nehae.

Copyright information for `KYG