1 Timothy 1

Nagaemo Polo'namo Yesu Kalaisi apa veka'amo mai'nove. Lagufamo alino katino nelateya vekamo Goti'e lavayagunagu huta agava ne'mauna vekatimo Ala kava ne'mo Yesu Kalaisi'e'mo, apa vekati'amo maiyo, hu'ana naha paite'ana lekana pai'ana nate'na'ae. Kagesa afika fatago nehana mafa'ne'nimo lama ge Goti mafa'ne'amo Timotigae'mo mani avo'mo nekaove. Afotimo Goti'e Ala kava ne'mo Yesu Kalaisi'e'mo fiku kaha mae'ana kamite'ana hanau hu'ana kate'anageno kaipamo'mo falu hino.

Hosu gemo nehaya vaya'aife'mo, ge osuta afa'a maiyo, huka hapa paiyo, huno ha pai'niya gemae

Nagaemo Masetoniya kotegamo visuvafe'mo hu'nae'mo, Efasasi taonifi'mo mai'neka mago hosu gemo nehaya vaya'aife'mo, alu gemo alita apaya o'maleyo, huka hapa paiyo. Kaitene ge'e lapakinago vaya'mogi apaki'apile'efe'mo apava gemo huli'a ne'vaya agufa ge'e'mo lapakesa ala'amo o'afiyo, huka hapa paiyo, hu'na ago kaha pai'novanage'na halate hemeni'e'mo mago'e hu'na hu'na fayu hu'na kaha nepauve. Ani agufa gemo'a Gotife'mo alagepa hu'a mono hisayafe'mo lokiya vaino no'apatefa ge ne'vaiya geleti'mo kaveta hisaya kavake'mo alino afole aino ne'ate. Kagaemo hapa paisanage'a afite'apae'mo hapau apayamopafi'mo hapausiyafe'mo hapa paiyo, hu'na ago kaha pai'nove. Inagi hapau apayamopafi'mo nehapaiya kava'mo yaveyave apaipafati'mo afole aige alagepa huno alino fako huno ne'apateya apakupi mafa'nefati'mo afole aige lama ge hu'a apakesa afi'a fatago nehaya kavateti'mo afole aige huno afole ne'aiye. Mago'amogimo ani alagepa ka'mo ago atale u'a ina agufa gelefeke'mo ge huge afige hu'a afa kavatefeke'mo mono nehae. Apakai'apimo Goti ke'aepa ge'amo ali'a apaya ne'malaya vaya'mo maisayafe'mo hapau'niye. Apakaemo lokiya gemo nehaya'monanafa apakai'apimo nehaya gemo aepa'amo alagepa hu'a o'afi'ne'a na agufa gemo nehupi, hu'a no'afiye. Lagaemo ago afi'nonana vaya'mogi Goti ke'aepa ge'amo alagepa hu'a ali'a apaya ne'malesayana alagepa gemo hane'niye, huta afi'none. Afi'nona'monanafa Goti'a fatago vaya'aitefe'mo ke'aepa ge'amo hu o'male'nifa hosu kava'mo nehaya vaya'aitefeke'mo hu male'niye. Ke'aepa gemo amagi'a atale'a no'afiya vaya'aitefenagi mono osu'a hosu kava'mo nehaya vaya'aitefenagi apaote kava'mo osu'a ma mopafi kava'mo akame nehaya vaya'aitefenagi ita'api afo'apimogi kamiti ne'apamagiya vaya'aitefenagi vaya'mo nehapaya vaya'aitefenagi huno hu male'niye. 10 Kumai kava'mo nehaya vaya'aitefenagi vemogi ve apafalugi ne'aliya vaya'aitefenagi vaya'mo kumaya ne'apavalaya vaya'aitefenagi aigofe gemo nehaya vaya'aitefenagi apago'ya ne'atale'a aigofe gemo nehaya vaya'aitefenagi huno hu male'niye. Inagi mani hosu kavatefenagi muki alu hosu kava alu hosu kavatefenagi huno hu male'niye. Kaita haugekana gemo ohane'neno vaya'aina alino hapageno ne'apateya ge'amo ago amagi'a ne'atalaya kavate'efe'mo hu male'niye. 11 Mani gemo alagepa faigoko gemo hane'niyana Gotife'mo hao ke nehona vekamo ge'amo ha le konali faigoko ge'amo hane'niye. Goti'a mani gele'mo yagai'na atesuvafe'mo alino nami'nige'na alinine'na ae'na hakalo hu'na hapa nepauve.

Polo'a Gotife'mo amuse huno ate'niya gemae

12 Ala kava netimo Kalaisi Yesu'a nagaefe'mo agesamo afino'ae'mo, ali'ya'nile'mo o'ataleno muki afina'mo alagepa huno ali'ya'mo aligiye, huno huteno lokiya vaino nateteno ali'ya'ale'mo navaleno nate'niya'mofe'mo hao ke nehove. 13 Hogote'na Yesufe'mo hu'na faipa hu'na atege vaya'alegamo naini hu'na apatege kame hu'na apatege hu'na mai'nova'monanafa hau huno nate'niye. Alagepa hu'na o'afi'na nagesa afi'na fatago osu'nova'mofe'mo hau huno nate'niye. 14 Ala kava netimo'a lusi kava huno fiku naha maeno nami'nige'na Kalaisi Yesupi'mo mai'ne'nae'mo nagesa afi'na fatago nehu'nae'mo nahau nayamopafi'mo nahau'niye. 15 Mani lama gee'mo apakesa afi'a fatago hute'a alisaya gemo hane'niyana Kalaisi Yesu'a hosu vaya'ai apakufamo alino katino apateno hapau vaisiyafe'mo ma mopafi'mo emine'niye, huta nehune. Inagi nagaemo hosu kava'mo nehaya vaya'aina mago'e hu'na ago ae'na apakase'na hogote hosu vekamo mai'nove. 16 Mai'nova'monanafa Yesu Kalaisi'a maige maige hu'a maisaya ya'mo alisayafe'mo apakesa afi'a fatago hisaya vaya'mo hogoteno nagaemo nageno yagu yaga huno natale'niya kava'amo alino apave lisiyafe'mo hau huno nate'niye. Alino apave lisige'a agete'apae'mo, alagi hosu vekalegamo hu'niya agufa alagepa kava'mo lagaetega'e'mo afa'a hugiye, hu'a apakesamo afisayafe'mo hau huno nate'niye. 17 Ala kini vekamo ofalino maige maige huno ne'maiya vekamo no'agona vekamo agai'age'mo ageteno afi'niya vekamo ala agi'a'e ha le konali ya'a'e'mo muki afina'mo hanege hanege huno haneno. He, lama ge.

Lokiya vaika kame huka apato, huno ha pai'niya gemae

18 Mafa'ne'nimo Timotiyo, hu'na, Hogote'a mago vaya'mogi Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mogi kagaefe'mo ge hu'nae. Ge'apilefe'mo hu'nae'mo, Ge'apileti'mo lokiya vaika alagepa kamemo huka apato. 19 Kame nehukae'mo kagesa afika fatago nehuka kagupi mafa'nemo ge'amo afiyo. Mago vaya'ai apakupi mafa'nemo'a, hosu kava'mo nehae, huno nehige'apae'mo no'afigeno'ae'mo apakesa afi'a fatago hu'naya kava'apimo alagi alino atagaeno ne'atale. 20 Ani agufa kava'mo Haimeniyasi'e Alekasana'e'mo hu'ana mai'na'ae. Afite'ana Goti agi'ale'mo hu'ana faipa hu'ana o'atesa'afe'mo Satani ayapi'mo ali'na anate'nove.

Copyright information for `KYG