1 Timothy 3

Vayatama vaya'aife'mo apava gemo hu'niya gemae

Mani gemo lama gemo hane'niyana mago vekamo'a siosi vaya'aite'mo yagaisuva vayatama vekamo maigesuve, huno hisiya'mo'mo alagepa ali'yafe'mo hau'niye. Ani vayatama vekamo vai'mo no'amisageno afa'a ne'maisiya vekamo'a magoke a'mo ali'nisiya vekamoke'mo maigiye. Agufale'mo alagepa huno yagaino atege aipa agesale'mo alagepa huno yagaino atege alagepa kava'mo huge nata vaya'aitegamo alagepa huno yagaino apatege afa'a alino apaya malege huno ne'maiya vekamoke'mo maigiye. Lusi ani'mo ne'neno negi nagi osuge kaveta osuge monie'mo ha'ye osuge huteno yagu yaga huno maige ge ne'vaiya kavafe'mo ohauge ma mopafi yafe'mo lusi kava huno ohauge huno ne'maisiya vekamo'mo maigiye. Agaemo afamo anaga'ale'mo alagepa huno yagaino apate'neno mafa'ne'amo muki kavatefe'mo alagepa kavateti'mo alino aiyafi'mo apatesiya kava'mo hane'niye. Mago vekamo'a afamo anaga'ale'mo alagepa huno yagaino apatesiyafe'mo o'age'nisiyana haiya kava huno Goti siosi vaya'ale'mo yagaino apategaiye. Saufa Goti mafa'nemo hamale'nisiya vekamo'mo vayatama vekamo o'maigiye. Satani'a himu'namu agesamo ne'afigeno'ae'mo Goti'a, hosu kagesamo afi'nane, huno hu'niya agufa gemo huno saufamo agesa afino fatago hu'nisiya Goti mafa'nemo'a agufamo avalelino nehaisigeno'ae'mo Goti'a, hosu kava'mo hu'nane, huno hugiye. Malaga vaya'mogi'e'mo, alagepa vekamo mai'niye, hu'a nehisageno ne'maisiya vekamoke'mo maigiye. Fiku yanageno hosu agi'amo amisageno Satani ane'aifi'mo hegekana huno atafaugiye.

Nikeni vaya'aife'mo apava gemo hu'niya gemae

Ani kava'mo hu'a mono ali'yate'mo mai'naya vaya'mogimo alagepa hu'a ne'yagaiya yahauve vaya'mo maigae. Lole gemo osuno magoke gemo huteno lusi ani'mo ne'neno negi nagi osuno monie'mo ha'ye nosisiya vekamoke'mo maigiye. Alagepa agupi mafa'nemo aliteno lagesa afita fatago nehuna gemo hogoteno alino fala ki male'neno henaga'amo ago alino lave li'nigeta age'nona gele'mo atafauno alagi hu'neno akame nehisiya vekamo maigiye. 10 Ani kava'mo hu'a hogote'a amalageka hu'a agesageno'ae'mo alagepa kava'mo nehisaya vekamo nikeni ali'yate'mo maino. 11 Ani kava'mo huno a'amo'mo alagepa huno yagaisiya agufa a kanoge'mo maigiye. Hosu faigoko gemo osuno agufale'mo alagepa huno yagaino atege muki kavatefe'mo alagepa kava'mo huge nehisiya a kanomoke'mo maigiye. 12 Nikeni ali'ya'mo aligefe hisiya vekamo magoke a kanomo ali'nisiya vekamoke'mo maigiye. Agaemo a'ne mafa'ne'ale'mo alagepa huno yagaino ne'apatesiya vekamoke'mo maigiye. 13 Alagepa nikeni ali'ya'mo alisiyana ala agi'amo aliteno agesa afino fatago nehuno lokiya vaino maigiye.

Mono gemo aepa'ae'mo hu'niya gemae

14 Aise afina'mo maite'na kagaetegamo visuvafe'mo nahau'niye. 15 Aise afina'mo maige'na o'visugekae'mo Goti nopi'mo mai'nekae'mo hisana agufa kava'mo agesanafe'mo mani avo'mo nekaove. Ani no'mo afa'a ne'maiya Goti siosi'amo hane'nigeno lama ge'amo'mo hanege hanege huno hanesiyafe'mo no'mo posileke'mo nehaneya kava huno lama ge'amo siosi'ale'mo hane'niye. 16 Mono kavatimo hogote kava'mo alopa kava'mo hane'nigeno alino fala ki male'neno alino lave li'nigeta ani mono kava'mo nehune. Mani gee'mo hutae'mo, Goti'a agufamo aliteno vaya'ai apaulagale'mo afole ai'niye. Goti Auneme'amo'mo, fatago vekae, huno hu'niye. Enisole vaya'mogi age'nae. Alu nofi alu nofi vaya'aife'mo agaefe'mo alagepa faigoko ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa pai'nae. Ma mopafi vaya'mogimo agaefe'mo apakesa afi'a fatago hu'nae. Goti'a avalelino haino koku'napi ate'nigeno mai'niye, huta nehune.

Copyright information for `KYG