2 Corinthians 8

Ofalini monimo malesaya kavafe'mo hu'niya gemae

Konagatimogitapae, huta, Goti'a Masetoniya kotega siosi'ale siosi'ale'mo mai'naya vaya'aina fiku hapa maeno apami'niya kavafe'mo ava gemo afisayafe'mo lahau'niye. Alopa hanageke ya'mo'a apamalageka hu'nige'apae'mo lusi kava hu'a kafu hu'naya'monanafa mago'e hu'a apamogaga ne'ai'apae'mo alopa moni ofalinimo male'nae. Hapa maesiya gemo hu'nae'mo, ofalinimo malesaya himamu'apimo hane'niya agufa aiyaya hu'a male'nae. He, ofalinimo malesaya himamu'apimo mago'e hu'a ae'a agase'a male'nae. Apakai'apimo hu'apae'mo, Lapao ke hone, hu'a, apaote vaya'mo konaga konaga kava'mo huta hapa maeta apamisuna ofalini monimo malegesune, hu'a hute'a alisunafe'mo aukaya hu'nae. Ofalini moni'age'mo malesayafe'mo hu'nae, huta lagesamo afi'nona'monanafa hogote'a Goti'a hau'niya kava'mo hu'a apakai'api apakufamo Ala kava ne'mo amite'apa ofalini monimo ali'a lami'nae. Lami'naya'mofe'mo Taitasi'a lapakaetegamo uno fiku hapa maesaya ofalinimo malesaya ali'ya'mo alino aepa fai'niya vekae'mo, uka ani ali'ya'mo alime alime uka alika hano huka ato, huta ha pai'none. Lapakaemo muki alagepa kava'mo nehutapae'mo Gotifeke'mo lapakesa afita fatago huge alagepa hutapa aeta hakalo huge alagepa hutapa afita aeto huge lapayamukiki huge lagaefe'mo lapau lapayamopafi'mo lapauge nehutapae'mo ani alagepa ofalinimo malesaya ali'ya'e'mo aliyo.

Nagaemo mani kava'mo hiyo, hu'na osu'nova'monanafa mago vaya'mogi apayamukiki hu'naya kavateti'mo lama ge hutapa lapau lapayamopafi'mo nelapaiya kavafe'mo lapamalageka hu'na lapafi nekove. Ala kava netimo Yesu Kalaisi'a fiku lapa maeno lapami'niya kavafe'mo ava gemo ago afi'nae. Hogoteno yahauve vekamo mai'niya'monanafa lapakaemo yahauve vaya'mo maisayafe'mo kagemi ya'amo o'male'niya vekamo hamale'niye.

10 Nagae naipa nagesamo lapa paigesuve. Afe kafugamo ani ali'ya'mo aligune, hutetapa aepa faitapa ali'naya ali'ya'mo hemenimo alita hano hisayana alagepa huno lapa maegaiye. 11 Hugune, hutapa lapayamukiki hu'naya kava hutapa male'nisaya yapati'mo hutapa hano huta hisayafe'mo lapayamukiki hiyo. 12 Lapakaemo hogoteno lapau'nisiya'mo'mo male'nisaya yapati'mo alita fako hutapa magoke aiyaya hutapa hisageno'ae'mo Goti'a haugiye. Goti'a moni'apimo ohanesige'a ofalinimo osisaya vaya'aife'mo ofalinimo hiyo, huno afa'a osugiye. 13 Lapakaemo kanamo alisage'a mago vaya'amo afa'a maisayafe'mo mani gemo nosufa muki'amo lapakae'e apakae'e'mo magoke agufa alagepa kava'mo hutapa maisaya agufa gemo nehuve. Lapakaemo ani afinateti'mo alopa ya'mo male'naya'mofe'mo kafu hu'nisiya vaya'aina hapa maetapa apamisaya kava'mo hane'niye. Henaga'amo lapakaemo kafu nehisayana lapa mae'a lapamigaya'mofe'mae. Ani kava'mo hisage'apae'mo kafu osu'a lapakae'e'mo alagepa hu'a magokepi lokae'a maigae. 15 Goti mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,Asole ya'mo alino anupa huno male'nisiya vekamo ya'amo'a ali'ya'amo hane'niya ya'mo hane'niye. Aise ya'mo alino anupa huno male'nisiya vekamo'a kafu osu'niye, huno hu'niye.

Taitasi'a Kolitiyani taonifi'mo u'niya gemae

16 Nagaemo lapa maesuvafe'mo lusi kava hu'na nagesamo ne'afuva kava huno Taitasi'e'mo lapa maesiyafe'mo agesamo ne'afiye. Goti'a Taitasi aipafi'mo agesamo afi'niya kava'mo alino ami'niya'mofe'mo Gotife'mo hao ke nehove. 17 Taitasife'mo lagaemo ha pai'nona ge'age'mo o'afi'niya'monanafa mago'e huno ayamukiki huno agai'amo hau'nigeno lapakaetegamo u'niye. 18 Mago avagi hisiya vekamo konagatimo'e'mo alita anate'nonage'ana u'na'ae. Ani konagatimo'a alagepa faigoko gemo aeno hakalo huno hapa nepaiya kavateti'mo muki siosi'ale siosi'ale'mo mai'naya vaya'mogimo ala agi'amo ami'nae. 19 Lagae'e'mo magokepi lokaeno visiyafe'mo siosi'ale siosi'ale'mo mai'naya vaya'mogimo lekana pai'a ate'nae. Hapa maesayafe'mo lapau'niya kava'mo alita apave lisunage'a agete'a Ala kava ne'mo agi'ale'mo ali'a asaga hu'a atesayafe'mo ofalini monimo magokepi alinita ugune. 20 Mago vaya'amogimo alopa monimo alinituta apamisuna kavatefe'mo vai'mo olamisayafe'mae. 21 Ala kava ne'mo aulaga'aleke'mo alagepa kava'mo osuguna'monanafa muki vaya'ai apaulagale'e'mo alagepa kava'mo hugesune.

22 Lagaemo mago alu konagatimo'a anakae'e'mo alita lokaeta apate'nonage'a u'nae. Lagaemo muki afina'mo amalageka huta ate'nonageno'ae'mo laha maesiyafe'mo muki afina'mo ayamukiki huno mai'niye. Agaemo lapakaefe'mo alagepa kava'mo hugae, huno lusi kava huno agesamo afi'niya'mofe'mo mago'e huno ayamukiki huno u'niye. 23 Mago vaya'mo Taitasife'mo afigesayana, magoke agufa ali'ya'mo ne'alu'a'mofe'mo nafalu'nimo'mo mai'nigeta'a nagae'e'mo magokepi lokaeta'a ali'ya'mo ne'alu'ae. Agae'e'mo lokae'ana u'na'a konagatila'moganife'mo anafi gesayana, siosi'ale siosi'ale'mo mai'naya vaya'mogimo ali'a anatage'ana u'na'a apa vekala'mo mai'na'ae. Kalaisi'a anakaeteti'mo ala agi'amo ne'aliye. 24 Apakaefe'mo lapau lapayamopafi'mo lapau'niya kavatapimo alita apave lige'apao na kava nehagetae'mo lapakitapile'mo alita asaga nehupige'a apakaemo muki siosi'ale siosi'ale'mo mai'naya vaya'mogi'e'mo lapakeyo.

Copyright information for `KYG