2 Peter 1

Nagaemo Saimoni Pita'namo Yesu Kalaisi ali'ya'amo ne'aluva vekamo mai'ne'na apa veka'amo mai'nove. Goti'a lagufamo alino katino nelateya Gotitimo'a Yesu Kalaisi fatago kava'aleti'mo fiku lapamaeno lapami'nigetapa lapakesa afita fatago hu'naya vaya'amogitapae'mo mani avo'mo nekaove. Lapakesa afita fatago nehaya kavatapimo alopa monileti'mo miya nefaiya agufa yakana huno hane'niya kava'e lagesa afita fatago nehuna kavati'e'mo magoke aiyaya kava'mo hane'niye.

Lapakaemo Goti'e Ala kava netimo Yesu'e'mo lapakaemo anaketa aeto hu'naya kavateti'mo fiku lapa mae'ana lapami'anageno lapaipamo'mo falu hino.

Lapakaefe'mo keya aeno ge hu'niyanagi alu alagepa kava alu alagepa kava'mo alita magokepi lokaeta ateyo, huno hu'niya gemae

Goti'a himamu'a'e vekamo mai'neno muki vaya'aina ago aeno apakaseno ne'maiya yalagisa vekamo himamu'aleti'mo alagepa huta mai'neta Gotifeke'mo alagepa huta mono hisunafe'mo muki ya'amo fiku laha maeno lami'niye. Lagaemo Goti'mo ageta aeto hu'nona kavateti'mo muki ya'amo alino lami'nigeta ali'none. Ha le konali ya'amo aliteta agaekana huta maisunafe'mo lagaefe'mo keya aeno ge hu'niye. Goti'a ani kavateti'mo alopa monileti'mo miya nefaiya ya'mo ago aeno agase'niya ge'amo fiku lapa mae'na lapamiguve, huno hu male'niya ge'amo hemenimo ago laha pai'niye. Lapakaemo ma mopafi kavafe'mo hapa'ye nehigeno alino hosu huno ne'apateya kavategati'mo ago aeta kasalo pae'nayanagetapa Goti aipa agesamo alisayafe'mo mani alopa alagepa ge'amo ago lapa pai'niye.

Goti'a mani kava'mo hu'niya'mofe'mo lapakesa afita fatago nehutapae'mo anile'mo lokiya alagepa kava'mo hisayafe'mo lapayamukiki hiyo. Lokiya alagepa kava'mo nehutapae'mo anile'mo ageteta afi'naya kava'mo aliyo. Ageteta afi'naya kava'mo ali'netapae'mo anile'mo lapakufale'mo yagaitapa ateyo. Lapakufale'mo yagaitapa ate'netapae'mo anile'mo o'ataleta atafautapa alagi hutapa maiyo. O'ataleta atafautapa alagi hutapa mai'netapae'mo anile'mo Gotife'mo mono hiyo. Gotife'mo mono nehutapae'mo anile'mo konagatapimo alita lapao ya'mo hiyo. Konagatapimo alita lapao ya'mo hu male'netapae'mo anile'mo lapau lapayamopafi'mo lapaino. Mani kava'mo mago'e mago'e hutapa hisayana Ala kava netimo Yesu Kalaisi'mo agetapa aeto hu'naya kavateti'mo afa'a o'maitapa alagamo aegae. Mani muki kava'amo nosisaya vaya'mogimo apaulagafa ali'nige'a afagitegamo hane'niya ya'mo no'agae. Apakaemo Goti'a hogote hosu kava'apimo alino atale'niya kavafe'mo ago apake kani'niye. 10 Konaga'nimogitapae, hu'na, Mani gemo hu'niya'mofe'mo lapakaemo, Goti'a lagaefe'mo keya aeno ge hu'niye. He, lekana paino lateteno keya aeno ge hu'niye, hutapa ageta aeto hisayafe'mo lapayamukiki hiyo. Lapakaemo muki mani kava'mo nehisayana alagi asagautapa o'aigayanagi hiyo. 11 Goti'a ani kavateti'mo lusi kava huno lapa maeno lapamiteno kitamo yakino lapatesigetapa Ala kava netimo lagufamo alino katino nelateya vekatimo Yesu Kalaisi'a yagaino apatesiya kote'mo hanege hanege huno hanesiya kote'mo haitapa maigae.

12 Inagi mani avo'mo nekaova gemo ago afitetapa ani gelefe'mo lokiya vaitapa mai'naya'monanafa ali'na he ti'na lapatesugetapa mani gee'mo halate lapakesamo afisayafe'mo afa'a o'maigufa alagepa hu'na gemo lapa paiguve. 13 He, nagesamo afi'novana kanale kavanage'na muki afina'mo ofali'na seli no'nifi'mo afa'a mai'ne'nae'mo ali'nage'mo he ti'na lapatesugetapa halate lapakesamo afisayafe'mo mani avo'mo kae'na lapa nepauve. 14 Ala kava netimo'mo falisuva kava'mo ago alino nave li'nige'na age'novanage'na aise afina'mo utesige'na seli no'nimo atale'na uguve. 15 Ani kava'mo hu'na falitesugetapae'mo halate mani gee'mo lapakesamo afisayafe'mo nayamukiki hu'na ali'ya'mo ne'aluve.

16 Lagaemo alagepa huta lagesamo afiteta alo hu'nona kaitene geleti'mo humi lapatesiya agufa gemo lapa opai'nopa lagaemo laulagafati'mo ala agi'a'e himamu'a'e'mo agetetae'mo, Ala kava netimo Yesu Kalaisi'a himamu'aleti'mo afole ai'niyanageno eminegaiye, huta ago lapa pai'none. 17 Goti'a afo'amo'mo ala agi'a'e ha le konali ya'a'e'mo alino ami'nigeta age'none. Ha le konali'age koku'napi'mo mai'niya vekamo'a ani ya'mo alino amiteno'ae'mo, Uma vekae'mo nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya mafa'ne'nimo mai'niye. Nagaemo lusi kava hu'na amuse hu'na ne'atove, huno hu'niye. 18 Lagaitige'mo aote avele'mo agae'e'mo haita magokepi lokaeta mai'nonageno'ae'mo koku'napati'mo age aino ge hu'nigeta afi'none. 19 Ema akeya'vilaga Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mogi ge hu'nageno afole ai'niya ge'e'mo hane'niye. Kanalenagi mani gemo alagepa hutapa afiyo. Mani gemo'a hanipi'mo aeno ha neleya kanikana huno aeno ha leme ha leme ne'visigeno ko netiyategamo aeno ha neleya kanefikana huno lapaipafi'mo aeno ha legaiye. 20 Goti gemo aepa'amo vaya'ai apaipafati'mo afa'a afole no'aiye, hutapa hogoteta alagepa huta lapakesamo afiyo. 21 Na kava hige'apaene. Goti ge'amo vaya'mogi hapau'niya kavateti'mo vaya'ai apaipafati'mo afole no'aiya'monanafa Goti Auneme'amoke'mo apaote vaya'aina ka'mo alino ho huno apate'nige'apaeke'mo Goti ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa pai'nae.

Copyright information for `KYG