2 Peter 2

Hu'naya'monanafa akeya'vilagamo mago aigofe apaune gemo ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo Isaleli nofi vaya'e'mo magokepi'mo lokae'a mai'nae. Mai'naya kava hu'a aigofe tisa vaya'mo lapakae'e'mo magokepi lokae'a mai'ne'apae'mo aigofe gemo'a alino hosu huno lapatesiya agufa gemo kesi kateti'mo alini e'a ae'a hakalo hugae. Apakaemo Ala kava ne'mo miya faino apate'niya vekamo atalesageno'ae'mo malage huno alino apago'ya lagauno apatalegaiye. Asole vaya'mo alino hosu huno apatesiya gemo akame hugaya'mofe'mo mago vaya'mogimo alagepa ka'mo alino apave neliya lama gelefe'mo hu'a faipa hu'a ategae. Apakaemo hapa'ye nehige'apae'mo aigofe ge'apileti'mo lapakaetegati'mo muki kagemi yatapi'e monitapi'e'mo alisayafe'mo hugae. Muki afina'mo agoti huno apatesiya vekamo fiku no'maifa alo huno'age'mo ne'maiye. Alino apago'ya lagauno apatalesiya vekamo muki afina'mo au nokale. Enisole vaya'mogimo hosu kava'mo hu'nageno'ae'mo Goti'a apakeno o'apatale'nifa seli nofiteti'mo kino apateteno ata kumapi'mo alino yaga auno apatale'nige'a agoti huno apatesiya afinafe'mo hani kopi'mo mai'ne'a agava ne'maiye. Ani kava huno ema akeya'vilaga vaya'mogi Gotife'mo mono osu'naya vaya'aina Goti'a apakeno o'apatale'nifa ani'mo ho, huno hu'nigeno ani'mo heteno muki vaya'amo ago aeno apati kae'niya'monanafa Noa'a fatago kavafe'mo aeno hakalo huno hapa pai'niya veka'e seveni'a vaya'e'mo anipati'mo apakufamo alino katino apate'niye. Sotomi taonifi'mo mai'naya vaya'e Gomola taonifi'mo mai'naya vaya'e'mo agoti huno apateteno lole alopa taonila'mo ataleti'mo muki ya'e vaya'e'mo alagi kaeno asaga lino hano huno atale'niye. Ani agufa aune kava'mo huno Gotife'mo mono nosaya vaya'aitegamo afole aigiye. Loti'a fatago vekamo mai'neno muki ke'aepa gemo ago amagi'a atalete'a kumai kava'mo hu'nageno apaketeno'ae'mo aipamo'mo lusi kava huno kana hu'niye. Ani alagepa vekamo'a apakae'e'mo magokepi'mo lokaeno mai'neno'ae'mo muki afina'ae afina'ae'mo hosu ge'apimo afige hosu kava'apimo agege nehuno'ae'mo aipamo'mo lusi kava huno kana hu'nigeno fatago aipafati'mo agafu ki'nigeno mai'niye. Inagi Ala kava ne'mo'a agaefe'mo mono nehaya vaya'ai apakufamo alino katino apateteno'ae'mo hosu kava'mo hu'naya vaya'mo kayo'mo apamiteno agoti huno apatesiya afina'mo yagaino apatesiyafe'mo ago afi'niye. 10 Ani kava huno apakufamo'mo hau'niya kava'mo akame hute'a kumai kava'mo huge muki yagai'a ne'apataya vaya'ai ge'apimo o'afige hu'a mai'naya vaya'aina mago'e huno lusi hanageke ya'mo apamigiye. Ani agufa aigofe tisa vaya'mogi koli osu'a lusi himu'namu kava'mo hute'a ala apaki vaya'aife'mo apakesamo o'afi'a hu'a faipa hu'a ne'apatae. 11 Ne'apataya'monanafa enisole vaya'ai lokiya himamu'apimo aeno apakase'niya'monanafa Ala kava ne'mo aulagale'mo ala apaki vaya'aife'mo, hosu kava'mo nehae, hu'a hute'a hu'a faipa hu'a no'apatae.

12 Goti'a afela afumo vaya'mogi apatafau'a apamagisayafe'mo alo huno apate'niya afugana hu'a mai'nae. Apakaemo o'age'naya kavafe'mo, hosu kava'mo hane'niye, hu'a nehae. Hu'a hute'a hu'a faipa hu'a ne'atayanageno Goti'a alino apago'ya lagauno apatalegaiye. 13 Hosu kava'apimo anona'apilefe'mo alino apago'ya lagaugiye. Apakaemo felugamo ha le'nige'apae'mo apakufamo'mo hau'niya kava'mo hu'a lusi ne'ya'mo nege ani'mo nege hosu kava'mo huge hute'a apamogaga ne'aiye. Lapakae'e'mo ne'ya'mo ne'ne'apae'mo kukena'apile'mo o'ani'ya fai'nigeno alagena ya'mo nehaneya agufa yakana hu'a mai'ne'a aigofe ge'apileti'mo humi lapatete'apae'mo apamogaga ne'aiye. 14 Kumai kava'mo'a apaulagafi'mo havai te'niyanage'a hosu kava'mo alagi o'atalegae. Apakaemo lokiya vai'a no'maiya vaya'mo apayate ne'aliye. Hapa'ye hisiya kava'mo alagi ago agete'a afi'nae. Goti'a huno'ae'mo, hosu vaya'mo mai'nayanage'a alagi lageso hugae, huno hu'niye. 15 Meo mafa'nemo Melami'a monie'mo ha'ye hu'nigeno hosu kava'mo hu'niya kava hu'a alagepa ka'mo ago atale'a atagu fae'a u e'a hu'a mai'nae. 16 Hosimogi apake no'aiya afumo mai'naya'monanafa mago hosimo'a vaya'mogi nehaya agufa gemo huno Melamife'mo, hosu kava'mo nehane, huno ha pai'niye. Melami'a gemo aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a negi kava'mo hu'nigeno'ae'mo ani kava'mo mago'e huno osisiyafe'mo huno atafauno ate'niye. 17 Apakaemo ina kava'mo hu'a kelifi'mo hane'niya ani'mo leno lane'nigeno keli'age'mo hane'niya agufa keligana hu'a mai'nae. Hiya'mo yasimo'a alinino ne'viya hiyakana hu'a mai'nae. Goti'a lusi hani hu'niya kopi'mo maisayafe'mo alo huno apate'niyanage'a maige maige hu'a maigae.

18 Apakaemo falo gefati'mo hute'apae'mo himu'namu kava'mo hute'a afa hosu gemo nehae. Nehu'apae'mo kumai kava'mo hisayafe'mo amega apakufamo'mo hau'niya hosu kava'mo nehaya vaya'aitegati'mo ae'a kasalo pae'a e'naya vaya'ai apayate'mo ne'aliye. 19 Apakaemo hu'apae'mo, lapakufamo'mo hau'niya kava'mo hisayana lapatafauno lapatesiya ke'aepa gemo alagi ohane'niyanagetapa afa vaya'mo maigae, hu'a hute'a ali'a hosu hu'a ne'apataya kava'mo'a apatafauno apate'nige'a kalavusifi'mo mai'nae. Hosu kava'mo'a aeno apakase'nisiya vaya'mo hosu kava'mo'a nofi aeno apate'nige'a mai'nae. 20 Apakaemo Ala kava ne'mo'a apakufamo alino katino ne'apateya vekamo Yesu Kalaisi'mo age'naya kavateti'mo ma mopafi hosu o'ani'ya kavategati'mo ae'a kasalo paetale'a e'nayanageno halate hosu kava'apimo'a nofi aegekana huno apatafauno apate'neno aeno apakasesiya'mo'mo aepa fai'niya afina'mo hosu kava hu'a ne'maiya'monanafa hano hisiya afina'e'mo mago'e hu'a alagi hosu kava hu'a maigae. 21 Apakaemo fatago kava'mo alisaya kafe'mo ava gemo o'afi'naesinana alagepa hu'a mai'naesina'monanafa aote gemo ma kava'mo hiyo, huno hapa pai'niya ke'aepa gemo afite'a atale'naya'mofe'mo alagi hosugiye. 22 Ani agufa vaya'aife'mo alagi lama gege'mo hu'a ae'a kalafefa gemo hu'apae'mo,kalamogimo mu vali'a atale'a ute'a halate ai'a atagi ne'e'a ne'nae. Ani kava hu'a afumo ani'mo fale'a ate'naya afumo'mo halate uno hapafi'mo kasepu ne'aiye, hu'a hu'nae.

Copyright information for `KYG