2 Thessalonians 3

Nunumu hutapa lateyo, huno hapa pai'niya gemae

Konagatimogitapae, huta, atupa gemo hutae'mo, Ala kava ne'mo ge'amo aino atagu faesige'a alagepa hu'a afite'a mago'e hu'a ani gele'mo ali'a asaga hisayafe'mo nunumu'mo hutapa lateyo. Lapakaetegamo hu'niya kava huno muki haopalegamo mai'naya vaya'aitegamo hisiyafe'mo nunumu hutapa lateyo. Muki vaya'mogimo apakesa afi'a fatago nosaya'mofe'mo hosu vaya'ai apayapati'mo lagufamo alino katino latesiyafe'mo nunumu hutapa lateyo. Apakaemo mai'naya'monanafa Ala kava ne'mo'a huguve, huno hu'niya gemo alagi o'ataleno akame nehiya vekamo'a lokiya vaino nelapateno yagaino lapatesigeno hosu kava'mo'a alino hosu huno olapategaiye. Lagaemo Ala kava nefe'mo lagesa afita fatago nehutae'mo lapakaefe'mo, lagaemo hu'nona gemo afite'a akame nehayanage'a afa'a akame hugae, huta lagesamo ne'afune. Ala kava ne'mo'a lapaipa lapakesamo alino ho huno lapatenagetapao Goti'a lagaefe'mo hau ayamopafi'mo hau'niya kava'e Kalaisi'a o'ataleno atafauno alagi hu'niya kava'e'mo alagepa hutapa agetetapa afiyo.

Muki vaya'amogitapamo ali'ya'mo aliyo, huno hapa pai'niya gemae

Konagatimogitapae, huta, Ala kava netimo Yesu Kalaisi agi'aleti'mo lokiya gemo lapa paitae'mo, muki konagatapimogi ali'ya'mo o'ali'a afa'a mai'ne'a hapa pai'nona gemo o'afi'naya vaya'aina maitapa halove huta apataleyo. Lagaemo lapakae'e'mo lokaeta mai'netae'mo afa'a o'maita ali'yake'mo alita mai'none. Ani kava huta lakame hutapa hisayafe'mo ago lage'nae. Ne'yatapimo fiku alita o'ne'nona'monanafa laha maesayafe'mo kanamo alita olapamisunafe'mo feluga'e hani'ilaga'e'mo ali'yake'mo ali'none. Ani kava'mo hu'nonana lapakaetegati'mo ne'ya'mo afa'a fiku alita nesuna lokiyatimo hane'niya'monanafa nehuna kava'mo agetetapa akame hisayafe'mo ali'ya'mo ne'alita ne'yatimo miya faita ne'none. 10 Lapakae'e'mo magokepi lokaeta mai'netae'mo, ali'ya'mo alisiyafe'mo ohau'nisiya vekamo'a ne'yatapimo alino o'negaiye, huta lokiya gemo ago lapa pai'none. 11 Mago faigoko gemo hu'apae'mo, mago vaya'mogi ali'ya'mo o'ali'a afa'age'mo mai'ne'a himu'namu kava'mo hu'a alu vaya'ai yatefeke'mo yagai'a ne'maiye, hu'a laha pai'nageta afi'none. 12 Lagaemo ani vaya'aife'mo Ala kava netimo Yesu Kalaisiteti'mo hutae'mo, himu'namu kava'mo osutapa ali'ya'mo alitapa ne'yatapimo miya faitapa neyo, huta lokiya gemo nehune. 13 Konagatimogitapae, huta, apakaemo ani hosu kava'mo nehaya'monanafa lapakaemo alagepa kava'mo nehutapae'mo alaga'mo olapaeno. 14 Mago vekamo'a mani avo'mo nekaona gemo o'afisiya'mo'mo yagaita mai'netapa avagage hisiyafe'mo maitapa halove hutapa ataleyo. 15 Lapakaemo maitapa halove hutapa atalegaya'monanafa kametimo mai'niye, hutapa osutapa konagatimo'mo mai'niye, hutapa agaefe'mo ehekae, hutapa ha paiyo.

Ge atupa gemae

16 Ala kava ne'mo'a apaipamo alino falu huno ne'apateya kava'mo aepa vekamo'a fiku lapa maeno lapaminageno muki afina'mo muki yafe'mo lapaipamo'mo falu hino. Ala kava ne'mo'a muki'amogitapa'e'mo magokepi lokaeno maino. 17 Nagaemo Polo'namo mani gemo nagai'ni nayapati'mo ali'na avo'mo kae'na, Polo'namo ge lapamamae'nove, hu'na avo'mo nekaove. Muki avo'mo nekaova gemo ani agufa kava'mo hu'na nekaove. 18 Ala kava netimo Yesu Kalaisi'a fiku lapa maeno lapaminagetapa muki'amo alagepa hutapa maiyo. He, lama ge.

Copyright information for `KYG