Acts 10

Pita'e Koniliyasi'efe'mo anava gemo hu'niya gemae

Mago vekamo agi'amo Koniliyasi'a Sisaliya taonifi'mo mai'neno'ae'mo ami ati vaya'aite'mo yagaino apate'niye. Ami ati vaya'aife'mo apaki ae'apae'mo Itali kotega vayane, hu'a apaki ae'nae. Agaemo mono huno mai'nige'a agae'e konaga anaga vaya'a'e'mo Gotife'mo koli nehu'a mono hu'a mai'nae. Agaemo Yu vaya'mo monimo apamige hapa maege huno mai'neno'ae'mo muki afina'mo Gotife'mo nunumu'mo huno mai'niye. Yegemo lamino falesiyafe'mo lase lase nehigeno'ae'mo alagamuna agegekana huno ageyana Goti enisole veka'amo agaetega emineno, Koniliyasiyo, huno hu'nigeno'ae'mo, Ala kava nene, huno, na agufa yane, huno afi ge'nigeno'ae'mo, Nunumu'mo huge kagemi ya'apimo ohane'niya vaya'mo hapa maeka apamige nehana kavakamo'a Goti aulagale'mo afole aiteno agesale'mo hane'niye. Kagaemo mago vaya'mo alika apatege'apao Yopa taonilagamo viyo. U'a mago vekamo agi'amo Saimoni'mo mago agi'amo Pitafe'mo ge hisageno eno. Agaemo hamo'amo Saimoni nopi'mo agae'e'mo lokaeno mai'niye. Hamo'amo'mo afu agufaleti'mo alu ya alu ya'mo alo hisayafe'mo heno kalo paeno alino api aino ne'ateya vekamo no'amo ani agi'nale'mo hane'niye. Agaemo, ina kava huka maiyo, huno kaha paigiye, huno ha paiteno'ae'mo enisole vekamo ataleno u'niye. Inagi Koniliyasi'a no'afi'mo ali'ya'mo ne'ali'a vekala'e ami ati vekamo mono nehiya vekamo agae'e'mo muki afina'mo lokaeno ne'maiya veka'efe'mo ge hu'nige'a e'nageno afole ai'niya kavafe'mo ava gemo huno hapa paiteno alino apate'nige'a Yopa taonifi'mo u'nae. Ega'amo Yopa haopalega kategamo ne'ageno'ae'mo Pita'a felugakuku'mo nehavaeya no'mo nokato'mu'amo otu nokato'mumo hane'nigeno nunumu'mo hisiyafe'mo hai'niye. 10 Lusi kava huno aga te'nigeno ne'ya'mo nesiyafe'mo ne'ya'mo nekaegeno'ae'mo alagamuna agegekana huno age'niye. 11 Age'niyana koku'na'mo halo ai'nigeno alopa latapa lavolavomo mopa afafale'mo emine'niye. Lole'e lole'e atupale'mo nofi aeteno atalegeno emine'niye. 12 Ani lavolavofi'mo muki agufa afugi afela afugi nagalo'yavegi namagi hu'a mai'nae. 13 Mago vekamo'a, Pitao, huno, He tika amagika kaeka no, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 14 Ala kava nene, huno, Ha'ao. Lagaefe'mo Yu mono ke'aepa gemo'a huno'ae'mo, alu hosu afumo ame'amo o'neyo, huno hu'nige'na mosi'nova yane, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 15 Goti'a alino alagepa huno ate'niya yafe'mo hosu ya'mo hane'niye, huka osuvo, huno ha pai'niye. 16 Lole'e mago'e afina'mo ani kava'mo afole ai'nigeno agetegeno'ae'mo koku'napi'mo alino vayu hulino hai'niye. 17 Pita'a alagamuna agegekana huno age'niya kava'mo aepa'ae'mo agesa ala'amo ne'afige'apae'mo Koniliyasi'a alino apate'nige'a e'naya vaya'mo Saimoni nofe'mo kahauya hume hume e'a age'a avatete'a lafi kipate'mo he ti'nae. 18 Apakaemo, Saimoni Pita'a eno mai'nifi o'mai'niye, hu'a afi ge'nae.

19 Pita'a, Age'nova kava'mo aepa'amo na kava age'nofi, huno agesa ala'amo ne'afigeno'ae'mo Goti Auneme'amo'mo, Afiyo, huno, Lole'e mago'e vaya'mogi kagaefe'mo kahauya hu'a kagesayafe'mo ne'agi 20 he tika lamiyo. Nagaemo ali'na apate'noge'a ne'agi lole kagesa o'afika apakae'e'mo afa'a uvo, huno ha pai'niye. 21 Pita'a he tino lamino Koniliyasi'a alino apate'nige'a e'naya vaya'aife'mo, Lapakaemo nagaefe'mo etapa kahauya nehaya vekamo mai'nove. Na agufa yafe'mo nagaetegamo ne'ae, huno apafi ge'nige'apae'mo, 22 Ami ati vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo agi'amo Koniliyasi'a kagaetegamo alino late'nigeta ne'one. Agaemo kanale vekamo Gotife'mo mono nehiya vekamo mai'niye. Muki Yu vaya'mogimo, kanale vekae, hu'a nehaya vekamo mai'nigeno Goti enisole veka'amo'a agaefe'mo, Pitafe'mo ge hugeno'ao eno kaha paisigeka ge'amo afigane, huno ha pai'niye, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, 23 Haitetapa mani nopi'mo havaeyo afa'a yagai'na lapategauvanagi, huno hapa pai'niye.

Ega'amo Pita'a he tino u'nige'apae'mo agae'e mago Yopa taoni konaga vaya'a'e'mo magokepi u'nae.
24 Ega'amo Sisaliya taonifi'mo u'a ava'yi hu'nae. Koniliyasi'a agai'a nofi vaya'e ao vaya'efe'mo ge hu'nige'a e'a ali'a anupa hu'a Pitafe'mo agava mai'nae. 25 Pita'a eno nopi'mo faleno haigefe'mo ne'egeno'ae'mo Koniliyasi'a eno aiyafi'mo ago'ya faiteno ape huno mai'neno agaefe'mo mono nehigeno'ae'mo 26 Pita'a alino he tino ateteno'ae'mo, He tiyo, nagae'e kagae'e'mo vayalafatala'mo mai'no'ae, 27 huno ha paiteno'ae'mo magokepi hai'anae'mo Pita'a apakeyana asole vaya'mo ali'a anupa hu'a mai'nageno apake'niye. 28 Apaketeno'ae'mo, Lagae ke'aepa gemo'a huno'ae'mo, Yu vaya'e alu nofi vaya'e'mo magokepi lokaetapa o'maiyo, huno hu'nigetapa ago afi'nae. Hu'niya'monanafa Goti'a, Mago vekae'mo hukae'mo, hosu vekamo mai'niyanage'na agae'e'mo magokepi lokae'na o'maiguve, huka osuvo, huno ago alino nave li'niye. 29 Alino nave li'niya'mofe'mo nagaefe'mo eno hutapa ge hu'nage'nae'mo mago gemo osu'na afa'a e'nove. Nagaefe'mo na agufa yafe'mo ge hu'nae, huno apafi ge'nigeno'ae'mo 30 Koniliyasi'a, Ega olagamo ne'ya'mo o'ne'na mosi'na maime maime ne'e'nae'mo yegemo lamino nelapaneya agufa kanale'mo no'nifi'mo nunumu'mo hu'na mai'nogeno malage huno mago vekamo alave alave'age nehiya kukenamo vaili'niya vekamo naulagale'mo afole aiteno'ae'mo, 31 Koniliyasiyo, huno, Nunumu'mo huge kagemi ya'apimo ohane'niya vaya'mo hapa maeka apamige nehana kavakamo'a Goti aulagale'mo afole aiteno agesale'mo hane'niye. 32 Kagaemo mago vaya'mo alika apatege'apao Yopa taonilagamo viyo. Mago vekamo agi'amo Saimoni'a mago alu agi'amo Pitafe'mo ge hisageno eno. Agaemo hamo'amo Saimoni nopi'mo agae'e'mo lokaeno mai'niye. Hamo'amo'mo afu agufaleti'mo alu ya alu ya'mo alo nehiya vekamo no'amo ani agi'nale'mo hane'niye. Eno'ae'mo kaha paigiye, huno naha pai'niya'mofe'mo 33 malage hu'na kagaefe'mo ge hu'nogeka alagepa kava huka nagaetegamo e'nane. Goti'a ani gemo hapa paiyo, huno kaha pai'niya gemo laha paisanageta afisunafe'mo hemenimo Goti aulagale'mo eta alita anupa huta mai'none, huno ha pai'niye.

Pita'a Koniliyasi nopi'mo alino apaya male'niya gemae

34 Pita'a aepa faino hapa paino'ae'mo, Hemenimo ago afi'novana Goti'a amega apakufale'mo apaketeno hapa no'maefa muki haopalega mai'naya vaya'aitegamo magoke agufa kava'mo huno hapa ne'mae, hu'na ago afi'nove. 35 Goti'a alu nofi vaya alu nofi vayapati'mo agaefe'mo koli nehu'a alagepa kava'mo nehaya vaya'aife'mo hapao ke'mo nehe. 36 Goti'a mago alagepa gemo Yu vaya'mogitalegamo alino ate'nigeno e'niye, hu'a hu'nagetapa ago afi'nae. Ani gemo'mo huno'ae'mo Yesu Kalaisi'a muki ma mopafi vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a ma mopafi vaya'e Goti'e'mo alino nanu aeno apateteno alino magoke apaipamo kalino apate'niye. 37 Ani alagepa gemo Yoni'a ani'mo faleno ne'apateya afinateti'mo Galeliya kotegamo afole aiteno muki Yutiya kotega'e'mo aino atagu faeno uneno hu'niye. 38 Lapakaemo Yesu'a Nasalasa taonifi vekamo ava gemo ago afi'nae. Goti'a uvelimo lakino faleno ateteno'ae'mo Auneme'amo alino amiteno'ae'mo ayamufa huno ate'niye. Agaemo muki aupilaga umenitata nehuno'ae'mo alagepa kava'mo huno vaya'mo hapa maeteno Satani'a yagaino ne'apatege'a kanamo ali'a mai'naya vaya'mo alino alagepa huno apate'niye. Goti'a agae'e'mo lokaeno mai'niya'mofe'mo ani kava'mo hu'niye. 39 Agaemo Yulusalemu taonifi'e muki Yu vaya'ai kotega'e'mo hu'niya kava'mo agetetae'mo aeta hakalo huta hapa nepauna vaya'mo mai'none. Apakaemo malipu yosale'mo nili ai'nageno fali'niya'monanafa 40 lole'e mago'e afina'mo utegeno Goti'a ago alino he tino ateteno lagae laulagale'mo alino afole aino ate'niye. 41 Agaemo muki vaya'ai apaulagale'mo afole o'ai'nifa ageteta aeta hakalo huta hapa paisunafe'mo Goti'a lekana paino late'niya vaya'mogita laulagaleke'mo afole ai'niye. He tino mai'nigetae'mo agae'e'mo ani'mo nege ne'ya'mo nege huta mai'none. 42 Agaemo, Nagaefe'mo nava gemo hutapa hapa paitapae'mo Goti'a afa'a mai'naya vaya'e fali'naya vaya'e'mo alino fako huno agoti huno apatesiya vekae, huno huteno lekana paino ate'niye, hutapa aeta hakalo hutapa hapa paiyo, huno laha pai'niye. 43 Muki laginago vaya'mogi Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mogimo ava gemo hu'apae'mo, Goti'a ani vekamo agi'aleti'mo agaefe'mo apakesa afi'a fatago nehaya vaya'ai hosu kava'apimo alino atalegaiye, hu'a avo'mo kae male'nae, huno hapa pai'niye.

Goti'a alu nofi vaya'mo Koniliyasi'e vaya'a'e'mo Auneme'amo alino apami'niya gemae

44 Pita'a ani gemo hapa nepaigeno'ae'mo Goti Auneme'amo aote Auneme'amo'mo muki ani gemo afi'naya vaya'aite'mo emine'niye. 45 Yu vaya'mo apakesa afi'a fatago hu'naya vaya'mo Pita'e'mo Yopa taonifati'mo e'a mai'naya vaya'mogimo ani kava'mo agete'apae'mo hapau ai'nae. Alu apake alu apakemo ne'ai'apae'mo Goti agi'ale'mo ali'a asaga hu'nage'a afi'nae. Afite'apae'mo Goti'a fiku hapa maeno ne'apamiya Auneme'amo alu nofi vaya'mo alino apami'niya'mofe'mo hapau ai'nae. 47 Pita'a huno'ae'mo, Lagaemo Goti'a Auneme'amo ago alino lami'niya kava huno mani vaya'mo ago alino apami'niya'mofe'mo ani'mo faleta apatesuna kavate'mo mago vekamo'a ka akanino o'ategaiye. 48 Yesu agi'alefe'mo ani'mo faletapa apateyo, huno hapa pai'niye. Ani'mo fale'a apatetage'apae'mo Pitafe'mo, Mago'e afina'mo lagae'e'mo lokaeka maiyo, hu'a ha pai'nae.

Copyright information for `KYG