Acts 18

Polo'a Kolitiyani taonifi'mo uno mai'niya gemae

Henaga'amo Polo'a Atenisi taonifati'mo ataleno uno Kolitiyani taonifi'mo mai'niye. Polo'a uno ageyana mago Yu vekamo ita'amo'mo Ponitasi kotegamo alino ate'niya vekamo agi'amo Akuvila'a ani taonifi'mo aise'amo akeya'vilagamo eno mai'niya vekamo age'niye. Mago muki vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo agi'amo Kilotiyasi'a Yu vaya'aife'mo, Lomu taonifati'mo ataletapa viyo, huno hapa pai'nige'anae'mo Akuvila'e a'amo agi'amo Pilisila'e'mo ge'amo afite'ana atale'e'ana Kolitiyani taonifi'mo mai'na'ageno Polo'a uno anakae'e'mo magokepi lokaeno mai'niye. Ani yalavela'mo mago selimo miya faili u'a no'mo kisaya ya'mo nefakani'a yalavela'mo mai'na'ageno Polo'a ani agufa ali'ya'mo ne'aliya vekamo mai'niya'mofe'mo anakae'e'mo magokepi ani ali'ya'mo lokaeno alino mai'niye. Polo'a muki sapati afina'ae afina'ae'mo Yu vaya'ai mono nopi'mo haino Yu vaya'e Galiki vaya'mogi'e'mo apakesa afi'a fatago hisaya agufa gemo hapa pai'nige'a ani ge'e'mo huge afige hu'a maitale maitale hu'a mai'nae. Sailasi'e Timoti'e'mo Masetoniya kotegati'mo Polotegamo e'ana ava'yi hu'na'ageno'ae'mo Polo'a aipamo'mo kana hu'nigeno'ae'mo aipafati'mo Yu vaya'aife'mo aeno hakalo huno hapa paino'ae'mo, Yesu'a Kalaisi ne'mo mai'niye, huno hapa pai'niye. Yu vaya'mogimo ge'amo amagi'a atalete'a hu'a faipa hu'a ate'nageno'ae'mo kukena'aleti'mo mumusopamo alino kalo paeno ne'ataleno'ae'mo, O'afi'naya'mofe'mo lapakaemo lageso hisaya'mo'mo nagaemo vai'mo o'aligufa lapakaitapige'mo vai'mo aligae. Lapatale'na alu nofi vaya'aitegamo uguve, huno hapa paiteno apataleno u'niye. Uno mago vekamo Gotife'mo mono nehiya vekamo agi'amo Taitasi Yasiti nopi'mo haino mai'niye. No'amo Yu vaya'ai mono no'mo haopale'mo hane'niye. Ani afina'mo Yu vaya'ai monote'mo ne'yagaiya vekamo agi'amo Kilisipasi'agi afamo anaga'agi mago Kolitiyani vayanagi hu'a ani gemo afite'apae'mo apakesa afi'a fatago hute'a ani'mo fale'nae. Mago hani'ilagamo Polo'a alagamuna agegekana huno ageteno afi'niyana Ala kava ne'mo'a, Koli osuvo. 10 Kagae'e'mo lokae'na mai'nova'mofe'mo afa'a o'maika ge'nimo aeka hakalo huka hapa paige hapa paige huka maiyo. Asole vaya'nimo mani taonifi'mo mai'naya'mofe'mo mago vekamo'a kamagiteno kagafu kisiya ya'mo alino okamigiye, huno ha pai'niye. 11 Ha pai'niya'mofe'mo Polo'a magoke kafugagi sigisi'a kaigi huno Goti ge'amo alino apaya maleno mai'niye.

12 Ani afina'mo Akaiya kotega Lomu gamani vekamo agi'amo Galiyo'a mai'nige'apae'mo Yu vaya'mogimo magokepi he ti'a Polofe'mo kame hu'a atete'a agotile'mo avaleli'u'nae. 13 Apakaemo, Ani vekamo'a Gotife'mo mono hisayafe'mo ke'aepa gefi'mo ohane'niya kate'mo apavalelino ne'viye, hu'a hu'nae.

14 Polo'a ge'apile'mo aeno atagaina huno hapa paigefe'mo aepa faino ge nehigeno'ae'mo Galiyo'a Yu vaya'aife'mo, Yu vaya'mogitapae, huno, Ani vekamo'a ke'aepa gemo amagino atale'nifi hosu kava'mo hu'nifi huno hu'niyesinana getapimo afa'a afuvesine. 15 Hiya'monanafa ge'aletinagi kava'mo agi'aletinagi lapakae ke'aepa getapiletinagi hutapa agoti huta atesayafe'mo nehisayana lapakaitapi yane. 16 Getapimo o'afiguvanagi afa'a ataletapa viyo, huno hapa paiteno agoti nopati'mo alino hapa faino apatale'niye. 17 Galiki nofi vaya'mogi Sosatenisi'a Yu vaya'ai monote'mo ne'yagaiya vekamo agoti no kipate'mo atafau'a amagi'naya'monanafa Galiyo'a ani kavafe'mo agesa o'afino afa'a mai'niye.

Polo'a atagi neno Atiyoki taonifi'mo e'niya gemae

18 Inagi Polo'a konaga'amogi'e'mo Kolitiyani taonifi'mo yatala afina'mo apakae'e'mo lokaeno maiteno apataleno ugefe'mo hu'nigeno'ae'mo mago yalavela'mo Pilisila'e Akuvila'e'mo sipifi'mo magokepi Siliya kotegamo u'a ava'yi hisayafe'mo lokae'a u'nae. Ugefe'mo nehuno'ae'mo Senekiliya taonifi'mo mai'neno'ae'mo hogoteno Gotife'mo huguve, huno ha pai'niya kava'mo akame huno ayoka'mo lagau'niye. 19 Lagautege'apae'mo u'a Efasasi taonifi'mo ava'yi hute'a Polo'a Pilisila'e Akuvila'e'mo anatalenuno Yu vaya'ai mono nopi'mo haino hapa pai'nige'apae'mo Yu vaya'e'mo ani gemo huge afige hu'a mai'nae. 20 Yu vaya'mogi, Lagae'e'mo yatala afina'mo maiyo, hu'a ha pai'nayana, ha'ao, huno huteno, 21 Na agufa kava'mo Yulusalemu kotegamo afole aisifige'na u'na hopa afina'mo maisuvafe'mo ugesuve. Goti'a hau'nisiyana halate atagine'ne'na lapakegauve, huno hapa paiteno apataleno Efasasi taonifati'mo sipifi'mo u'niye.

22 Sisaliya taonifi'mo uno ava'yi huteno ataleno uno Yulusalemu taonifi'mo haino siosi vaya'mo ge apamamaeteno apataleno Atiyoki taonifi'mo uno lami'niye. 23 Mago afina'mo maiteno ataleno uno Galesiya kotega'e Filisiya kotega'e'mo umenitata huno muki vaya'mogi ge'amo ne'afiya vaya'mo Goti ge'aleti'mo alino lokiya vaino apatemale apatemale hu'niye.

Apolosi'a Efasasi taonifi'e Kolitiyani taonifi'e'mo Goti ge'amo aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

24 Mago Yu vekamo agi'amo Apolosi'a ita'amo'mo Alekesani taonifi'mo alino ate'niya vekamo'a eno Efasasi taonifi'mo mai'niye. Agaemo Goti mukufi'mo avo'mo kae male'naya gemo aepa'amo alagepa huno afi'neno mono gemo alagepa huno aeno hakalo huno hapa pai'niye. 25 Ala kava ne'mo kafe'mo ava gemo ali'a aya male'naya vekamo mai'neno ayamukiki huno alagepa huno Efasasi vaya'mo alino apaya male'niye. Agaemo Yoni'a ani'mo faleno ne'apateya vekamo ava ge'ageke'mo afi'niye. 26 Agaemo Yu vaya'ai mono nopi'mo aepa faino koli osuno lokiya gemo huno hapa nepaige'anae'mo Pilisila'e Akuvila'e'mo afite'anae'mo avaleli'e'ana no'anifi'mo o'afi'niya agufa gemo mago'e hu'ana Goti kafe'mo ava gemo alagepa hu'ana ali'ana aya male'na'ae. 27 Apolosi'a, Akaiya kotega ugesuve, huno hapa pai'nige'apae'mo konaga'amogimo, He, kanalene, hu'a hute'a, Galiki konaga'apimogi Goti ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo mago avo'mo kae'apae'mo, Alitapa falu fala hutapa ateyo, hu'a kae'a ami'nae. Uno ava'yi huteno'ae'mo Goti'a fiku hapa maeno apami'nige'a apakesa afi'a fatago nehaya vaya'mo alagepa huno hapa mae'niye. 28 Agaemo he tino vaya'ai apaulagale'mo mai'neno lokiya alagepa ge'aleti'mo Yu vaya'ai ge'apile'mo huno aeno ati kaeno hapa paino'ae'mo, Yesu'a Mesaiya ne'mo mai'niye, huno Goti Mukufi'mo hane'niya ge'aleti'mo alino apave li'niye.

Copyright information for `KYG