Acts 20

Polo'a halate Masetoniya kotega'e Galesiya kotega'e'mo umenitata hu'niya gemae

Apano ae'a hano hutageno Polo'a Ala kava ne'mo ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo ge hige'a ageno apanu kino alino falu fala huno apateteno'ae'mo, maitaleyo, huno hapa paiteno apataleno Masetoniya kotegamo u'niye. Ani kotega umenitata huno apakesa afi'a fatago hu'naya vaya'mo alu ge alu geleti'mo alino lokiya vaino apatemale apatemale huno umenitata hu'niye. Umenitata huteno'ae'mo Galesiya kotegamo uno ava'yi huteno lole'e mago'e kaimo mai'niye. Agaemo Siliya kotegamo sipifi'mo ugefe'mo alo huno mai'nige'apae'mo Yu vaya'mogimo haegaune, hu'a vegemo hu'naya'mofe'mo Masetoniya kotegamo u'na ae'na agase'na ai'na atagine'na egauve, huno agesa afi'niye. Agaegi Meliya kotega vekamo Sopata'agi lole Tesalonaika vekala'mo Alitakasi'agi Sekatasi'agi mago Nemi taonifi vekamo Gaiyasi'agi Timoti'agi lole Esiya vekala'mo Tikikasi'agi Tilofimasi'agi hu'a Esiya kotegamo u'nae. Ani vaya'mo hogote u'a Toloasi taonifi'mo lagava mai'nae. Hopa afina'mo ko nosiya peleti mayamo ne'naya afina'mo ago hano hu'nigeta lagaemo Filipai taonifati'mo sipifi'mo uta haita faefu'a feluga'e hani'ilaga'e'mo lakaeta uta lagava mai'naya vaya'e'mo fotu huteta magoke salemo mai'none.

Polo'a Tolo'asi taonifi'mo uteno'ae'mo alagi ataleno u'niya gemae

Ge'amo ne'afiya vaya'mogimo hogote salefi'mo Yesu kave'mo nesayafe'mo ali'a anupa hu'a mai'nageno'ae'mo Polo'a egamo apataleno visiyafe'mo alo huno mai'neno'ae'mo Goti ge'amo aeno hakalo huno hapa paime hapa paime ne'vigeno hani'ilaga folagu'mo hu'niye. Ali'a anupa hu'a mai'naya no'mo anaga agotofule nopi'mo asole lamu kani'mo'a aeno ha le'niye. Mago neya vekamo agi'amo Yutikasi'a yasi kate yofo yosale'mo mai'nigeno Polo'a ge hume hume ne'vigeno'ae'mo au mai'mai huno maiyatega anaga agotofule nopati'mo mopafi'mo asagauno ai'ni ge'a mopafati'mo avale'a ali'a asagau'nayana ago alagi fali'niye. 10 Polo'a lamino haifi'yale'mo havae'neno anu kiteno'ae'mo, atete olapaino. Afa'a mai'niye, huno hapa pai'niye. 11 Hapa pai'nige'a Yesu kave'mo magokepi lokae'a mai'ne'a nete'apae'mo afa ne'ya'mo nete'a Polo'a asole gemo hapa paime hapa paime ne'vigeno ko netigeno'ae'mo apataleno u'niye. 12 Neya vekamo avaleli u'a no'afi'mo ate'a mai'ne'apae'mo apaipamo'mo hapage hapage hu'niye.

Tolo'asi'mo ataleno Mailitasi taonifi'mo u'niya gemae

13 Polo'a, Nagaemo mopafi'mo uguvanagi lapakaemo sipimo alitapa viyo. Asosi taonifi'mo uta fotu hugune, huno laha pai'nigeta sipifi'mo uta hogote'none. 14 Asosi taonifi'mo Polo'e'mo uta fotu huteta sipifi'mo avalelita Mitilini taonifi'mo u'none. 15 Egamo Mitilini taonifilagati'mo egamo Kaiyasi ani ago'nanena kote'mo eta ava'yi huteta alita ataleta olaga'amo Samosi ani ago'nanenafi'mo eta ava'yi huteta alita ataleta ema olaga'amo Mailitasi taonifi'mo eta ava'yi hu'none. 16 Polo'a, Efasasi taonimo aeta agaseta Yulusalemu taonifi Petikosi afina'mo uta ava'yi hisunafe'mo malage huta ugune, huno agesa afi'niye. Yu vaya'ai hopa afina'mo agi'amo Petikosi afinane.

Polo'a Efasasi siosi vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayatama vaya'aife'mo Goti ge'amo hapa paiteno apataleno u'niya gemae

17 Polo'a Mailitasi taonifilagati'mo mago gemo huno atalegeno Efasasi taonifi'mo u'niye. Agaemo Efasasi siosi vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayatama vaya'aife'mo, nagaetegamo eyo, huno ge hu'niye. 18 E'a mai'nageno'ae'mo Polo'a, Nagaemo lapakae'e'mo mai'ne'nae'mo na kava hu'na mai'nofi ago nage'nae. Lapakaemo Esiya kotegati'mo e'na ava'yi hu'nova afinateti'mo muki afina'mo lapakae'e'mo mai'nogetapae'mo nage'nae. 19 Yu vaya'mogi nagaefe'mo muki afina'ae afina'ae'mo vegemo hu'a mai'nage'nae'mo lusi kava hu'na kana alige avi'ya huge hu'na mai'ne'nae'mo muki afina'mo ina agufa vekamo mai'nove, hu'na nagi'nile'mo ali'na afepi ne'ate'na Ala kava ne'mo ali'ya'amo ne'alugetapa nage'nae. 20 Nagaemo muki ge'amo lapa maesiya agufa gemo lapa paisuvafe'mo mai'na halove hute'na mago gemo ali'na fala oki'nova'monanafa alita anupa hutapa mai'nayatega'e notapifi notapifi'e'mo ago ali'na lapaya male'nove. 21 Nagaemo Yu nofi vaya'e Galiki nofi vaya'efe'mo ago afi'nova geleti'mo, Gotitefe'mo lapaipamo alitapa afe lege Ala kava netimo Yesu Kalaisifeke'mo lapakesa afitapa fatago huge hiyo, hu'na hapa pai'nove. 22 Hemenimo Goti Auneme'amo'mo Yulusalemu taonifi'mo visuva kava'mo'a kalavusi huno nate'niyanageno nagufale'mo na kava afole aisifi hu'na o'age'novanage'na afa'a uguve. 23 O'age'nova'monanafa alu taonifi'e alu taonifi'e'mo mai'naya vaya'mogi Goti Auneme'aleti'mo, kalavusi hu'a katesageka lusi kava huka hanageke ya'mo aligane, hu'a naha paite naha paite hu'a naha pai'naya'monanafa 24 falisuva kava'mo ina agufa kava'moge'na nagesa o'afi'nove. Ala kava ne'mo Yesu ali'ya'amo alagepa faigoko ge'amo Goti'a fiku hapa maeno ne'apamiya gemo ae'na hakalo hu'na hapa paisuva ali'ya'amo alino nami'niye. Nagaemo ofali'na afa'a maisuvafe'mo atale'na mai'na halove hu'na maiguve, hu'na nagesa no'afufa alino nami'niya ali'ya'nimo ali'na hano hu'na atesuvafe'mo nagu nagu hu'na u'na atupale'mo ava'yi hute'na namogaga aiguve, hu'na nagesamo ne'afuve. 25 Nagaemo lapakaetegamo umenitata hu'na Goti kegi'yafi'mo ne'maiya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya kavafe'mo ae'na hakalo hu'na lapa pai'nove. Hemenimo ago afi'novana halate mago'e hutapa naugosamo o'nagegae. 26 Nagaemo muki gemo Goti'a akeya'vilaga apakaetefe'mo huguve, huno hu'niya gemo lapa paisuvafe'mo atale'na mai'na halove osu'na ae'na hakalo hu'na lapa pai'nova'mofe'mo lapakaemo lageso hisaya'mo'mo lapakaeteti'mo nagaemo vai'mo o'aligufa lapakaitapifike'mo vai'mo hane'niye, hu'na hute'nae'mo, ehetapiye, hu'na lapa nepauve. 28 Goti Auneme'amo'mo sipisipi vaya'aite'mo yagaitapa apatesaya vayatama vayane, huno lekana paino lapate'niyanagi lapakaitapile'mo alagepa hutapa yagai'netapa muki'amo magoke anaga vaya'mo sipisipi vaya'aite'mo alagepa hutapa yagaitapa apateyo. Goti'a agai'a siosi vaya'amo kola'aleti'mo miya faino ne'apateya sipisipi vaya'amo mai'nayanagi alagepa huta yagaitapa apateyo. 29 Ago afi'novana lapatale'na visuge'apae'mo vaya'mo nehapaya afela kalamogimo lapakaetegamo e'a magoke anaga sipisipi vaya'amo lapaesayafe'mo mai'a halove osu'a muki afina'mo lapaegae. 30 Mago vaya'mo lapakaepati'mo he ti'a apakame hisayafe'mo aigofe gemo hute'a apakesa faite'a apayate aligae. 31 Ani kava'mo hugaya'mofe'mo alagepa hutapa yagai'netapa hu'nova gee'mo lapakesa afiyo. Lole'e mago'e kafugafi'mo feluga'e hani'ilaga'e'mo naulagafati'mo naunumo nelamige'nae'mo muki'amogitapae'mo, ehetapiye, hu'na lapa paime lapa paime e'nove. 32 Konaga'nimogitapae, hu'na, hemenimo nagaemo Goti'a yagaino lapatesiyafe'mo ayapi'mo ali'na lapate'nove. Goti'a fiku hapa maeno ne'apamiya ge'aleti'mo afa'a alino lokiya vaino lapateteno hetamatapimo alino lapamiteno apaote vaya'a'e'mo magokepi alino lokaeno lapategaiye. 33 Nagaemo vaya'ai monimofi kagemi ya'apimofi kukena'apimofi hu'na alisuvafe'mo naha'ye osu'nove. 34 He, ago nage'nage'na nayateti'mo ali'ya'mo alite'na nagae'e lokae'a ali'ya'mo ali'naya vaya'e'mo ne'yati'e kukenati'e'mo miya fai'nogetapa ago age'nae. 35 Ani kava nehu'nae'mo apayamufa ohane'niya vaya'mo hapa maegaune, hu'na ali'na lapave li'nove. Ala kava ne'mo Yesu'a huno'ae'mo, Fiku hapa mae'a ne'apamiya vaya'mogimo apami'nage'a ne'aliya vaya'mo ae'a apakase'a Goti aulagale'mo alagepa hu'a mai'nayage'a afa'a apamogaga aigae, huno hu'niya ge'ae'mo alagepa hutapa lapakesa afitapa ho hiyo, huno hapa pai'niye. 36 Ani gemo hapa paiteno'ae'mo apakae'e'mo magokepi ale'ya faino mai'neno'ae'mo nunumu'mo hu'niye. 37 Apaulagafati'mo apaunumo nelamige'apae'mo Polo'mo anu ki'a hae'a ne'nae. 38 Polo'a, halate naugosamo o'nagegae, huno hapa pai'niya'mofe'mo lusi kava huno apainaga fai'nigeno apaipamo'mo kana hu'nige'apae'mo agae'e'mo sipimo nehaneya yategamo magokepi lokae'a u'nae.

Copyright information for `KYG