Acts 28

Polo'a Moleta kotega ani ago'nanenafi'mo uno mai'niya gemae

Muki vaya'amo ani agi'nale'mo uta ava'yi huta mai'nonage'apae'mo ani ani ago'nanenamo agi'amo Moleta kotegae hu'a agi ae'a laha pai'nageta afi'none. Ani Moleta kotega ve a'nemogimo ali'a falu fala hu'a latete'apae'mo ko'mo ai'nigeno yasimo lahau'nige'apae'mo atamo kae'a loto hu'a late'nae. Polo'a mago aise ata hayamo alino atafi'mo nekaegeno'ae'mo atamo'mo leno amuko hau'nigeno'ae'mo mago nagalo'yavemo ani ata hayafati'mo eno ayapi'mo akafu hanino alagi huteno hanino mulekalale huteno mai'niye. Mai'nige'a Moleta kotega vaya'mogimo agete'apae'mo, Ani vekamo'a mago vaya'mo nehapaeya vekamo mai'negaiye. Anipati'mo faino kasalo pae'niya'monanafa mago goti'a alino fako huno ne'apateya goti'a huno'ae'mo, faligiye, huno hu'niye, hu'a hu'nae. Polo'a aya'mo aino sako ke huno aino valino atalegeno atafi'mo asagauno ai'nigeno Polo'a afa'a mai'niye. Agufamo alino afu lesifi asagauno aiteno falisifi hu'a hute'a agava mai'nae. Yatala afina'mo agava maime maime u'nayana agufale'mo mago kava'mo afole o'ai'nige'apae'mo apaipafi'mo apakesamo afi'apae'mo, Mago goti'a mai'niye, hu'a apakesamo afi'nae.

Ani kotega mago mopamo ani ago'nanenafi'mo hane'niya mopale'mo mai'naya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo agi'amo Pamaliyasi mopamo hane'niye. Pamaliyasi'a lavalelinuno no'afi'mo late'neno'ae'mo lole'e mago'e afina'mo alagepa huno yagaino late'nigeta mai'none. Pamaliyasi afo'amo'mo amuko kaita hauge aitoto aige nehuno hipa'ale'mo havaeno mai'niye. Polo'a no'afi'mo haino agufale'mo aya'mo male'neno nunumu'mo huno ate'nigeno kaita'amo hageno ate'nige'a agete' apae'mo ani ani ago'nanenafi'mo mai'naya vayapati'mo muki kaita hapau'niya vaya'mo ete ete hu'nageno alino alagepa huno apate'nige'apae'mo 10 muki ya'mo afa'a laha mae'a lami'nae. Lagaemo ugefe'mo hu'nonage'apae'mo muki ya'mo o'ali'nona yatimo alinita visunafe'mo alini e'a sipifi'mo late'nae.

Moleta kotegati'mo eta Lomu taonifi'mo uta ava'yi hu'nona gemae

11 Lagaemo mani ani ago'nanenafi'mo hane'niya taonifi'mo lole'e mago'e kaimo maiteta Alekasani kotega sipimo agi'amo alago'ya gotiganiye, hu'a agi ae'naya sipimo mani ani ago'nanenale'mo yasimo ne'aliya afina'mo hane'niya sipifi'mo haita maiteta u'none. 12 Uta Silakusi taonifi'mo uta ava'yi huteta lole'e mago'e afina'mo mai'none. 13 Maiteta ataleta sipifi'mo aita vego huta Lisiyamu taonifi'mo uta ava'yi hu'none. Egamo yasimo'a sipimo alinino visiya agufa yasimo ali'nigeta uta lole afina'mo Putiyoli taonifi'mo uta ava'yi hu'none. 14 Ani taonifi'mo mai'naya konagatimogimo lagaefe'mo, lagae'e'mo maiyo, hu'a hu'nageta magoke salemo apakae'e'mo maiteta apataleta Lomu taonifi'mo visunafe'mo u'none. 15 Lava gemo hu'naya gemo Lomu taonifi konagatimogimo afite'apae'mo Apiyasi maketi kumate'mo ne'ageta fotu hutetae'mo lavale'nageta magokepi ne'unage'apae'mo nata vaya'ai no'mo lole'e mago'e no'mo hane'niya yate'mo mago'e Lomu taonifi konagatimogimo ne'ageta fotu huteta Polo'a apaketeno'ae'mo Gotife'mo hao ke heteno aipamo alino lokiya vaino ate'niye.

Lomu taonifi'mo mai'niya gemae

16 Lagaemo Lomu taonifi'mo uta ava'yi huteta ati vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a kalavusifi'mo mai'naya vaya'mo alu vekamo ati vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a yagaino apatesiyafe'mo apavalelinuno ami'niye. Ami'niya'monanafa Polo'a agai'age'mo mago nopi'mo afa'a maigiye, hu'a ha pai'nageno mago ati vekamo'a yagaino ate'niye. 17 Lole'e mago'e afina'mo utegeno Polo'a Lomu taonifi'mo Yu vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'aife'mo ge hu'nige'a e'a ali'a anupa hu'a mai'nageno'ae'mo, Konaga'nimogitapae, huno, Lagae vaya'aife'mo hu'na faipa hu'na o'apatege laginago vaya'ai ge'apimo amagi'na o'atalege hu'nova'monanafa Yulusalemu taonimo kalavusi hu'a natete'a navaleli'e'a Lomu vaya'ai apayapi'mo ai'a nate'nae. 18 Apakaemo nagenoka hu'a nafige'apae'mo, Ani vekamo'a falisiya agufa hosu kava'mo osu'niyanageta afa'a hatu maeta atesunageno ugiye, hu'a hu'naya'monanafa 19 Yu vaya'mogimo ha'ao, hu'a hu'naya'mofe'mo alu ka'mo ohane'nige'na Sisa'a alino fako huno nateteno agoti huno nategaiye, hu'na hapa pai'nove. Yu vaya'nimo agoti hu'na apatesuvafe'mo nagesamo o'afi'nove. 20 Ani kava'mo afole ai'niya'mofe'mo lapakete'nae'mo ani gemo lapa paigefe'mo huve. Isaleli vaya'mogimo apavayagunagu hu'a agava mai'naya vekalefe'mo kalavusi hu'a nate'nage'na hemenimo mai'nove, huno hapa pai'niye.

21 Hapa pai'nige'apae'mo, Yutiya kotegati'mo mago kava gemo hu'a avo'mo kae'a olami'nae. Mago konagatimogi ani kotegati'mo hosu kava gemo huli'e'a laha opai'nae. 22 Huli'a o'me'naya'monanafa muki kotega mai'naya vaya'mogimo alita fako hutapa lapaote mai'naya vaya'mogitapae'mo hosu gemo nehae. Ani gemo afi'nona'mofe'mo ani kavafe'mo kagesamo ne'afina gemo afigesune, hu'a ha pai'nae. 23 Ani gemo hute'a Polo'a mago afina'mo hapa paisiyafe'mo lekana pai male'naya afina'mo asole vaya'mo Polo'mo mai'niya notegamo e'nae. Polo'a netepi'mo aepa faino Goti'a ne'yagaiya kava'mo aepa'ae'mo ava gemo alino apaya malege aeno hakalo huno hapa paige huno mai'niye. Agaemo Yesufe'mo apakesa afi'a fatago hisayafe'mo Mosese ge'e Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'ai ge'api'efe'mo apakesamo alino hapa paime hapa paime ne'egeno yegemo lamino fale'niye. 24 Mago vaya'amogi lama gemo nehiye, hu'a apakesamo afi'nayana mago vaya'amogimo apakesa afi'a fatago osu'nae. 25 Alu apakesa alu apakesamo afite'a atale'a u'nae. Atale'a o'u'nageno'ae'mo Polo'a hogoteno hapa paino'ae'mo, Goti Auneme'amo aote Auneme'amo'mo Aiyeyafe'mo lama gemo ha pai'nigeno Aiyeya'a lapakinago vaya'aife'mo ani gemo alino hapa pai'niye. Goti Auneme'amo'mo ani gemo huno'ae'mo, 26 Kagaemo uka mani vaya'aife'mo ani gemo huka hapa paiyo.

Lapakaemo afige afige hutapa maigaya'monanafa alagi afitapa aeto osugae. Agege agege hutapa maigaya'monanafa agetapa aeto osugae.
27 Mani vaya'mogimo negi nagi apaipa apakesamo hane'nige'apae'mo apakesamo ali'a akanite'a apaulagamo fali kae'a mai'nae. Apakaemo apaulagamo afa'a age'a aya okege apakesamo afa'a o'afige apaipafi'mo o'afige hute'a ai'a afe le'a nagaetegamo o'mesage'na ali'na alagepa hu'na o'apatesuvafe'mo ani agufa kava'mo hu'a mai'nae, huno ha pai'nigeno.
Goti Mukufi'mo avo'mo kae male'niye, huno Polo'a hapa pai'niye.

28 Polo'a hapa paino hano nehuno'ae'mo, Ani gemo hu'niya'mofe'mo alagi alagepa hutapa afiyo. Goti'a alu nofi vaya'mo hapa maesiya gemo alino ate'niya ge'amo visige'a afigae, huno hapa pai'niye. Polo'a ani gemo huno hapa pai'nige'apae'mo Yu vaya'mogi ge vaime vaime atale'a u'nae. 30 Lole kafugamo Polo'a havaeno maisiyafe'mo no aepa nete'mo miya faime faime eno mai'neno'ae'mo muki vaya'mo agaetegamo e'naya vaya'mo alino falu fala huno apate'niye. 31 Agaemo Goti'a ne'yagaiya kavafe'mo ava gemo aeno hakalo huno hapa paige Ala kava ne'mo Yesu Kalaisife'mo ava gemo alino apaya malege huno mai'niye. Vaya'mogimo o'atafau'naya'mofe'mo mago gemo fala okino muki ge'amo aeno hakalo huno hapa paino mai'niye.

Copyright information for `KYG