Acts 3

Mago vekamo aiyala'mo hosu'niya vekamo alino alagepa huno ate'niya gemae

Mago afina'mo Pita'e Yoni'e'mo Yulusalemu taonifi'mo alopa mono notegamo yegemo lamino afafale hu'niya kanale'mo Yu vaya'mogi nunumu'mo nehaya kanale'mo u'na'ae. Mago vekamo ita'amo'mo alino ate'niya afinateti'mo aiyala'mo hosu'niya vekamo muki afina'ae afina'ae'mo avaleli u'a alopa mono no kipate'mo ate'nageno mai'neno'ae'mo mono nopi'mo haite haite hu'naya vaya'aife'mo monie'mo aukaya huge huge huno mai'niye. Ani kipafe'mo hapa'ye nehiya kipa'mo hane'niya'mofe'mo agi'amo aeto agufa kanale kipane, hu'a ate'nae. Agaemo anakeyana Pita'e Yoni'e'mo e'ana mono nopi'mo e'ana haisa'afe'mo e'na'ageno anaketeno'ae'mo, mago monimo nami'ao, huno aukaya hu'niye. Pita'e Yoni'e'mo aulu hae'ana age'ne'anae'mo Pita'a, La'ago, huno ha pai'nigeno'ae'mo, mago ya'mo namisa'afe'mo ha'ae, huno agesa afiteno ne'anakege'anae'mo, Pita'a, monimo alagi o'ali'nova'monanafa ali'nova ya'mo kamiguve. Yesu Kalaisi'a Nasalasa taonifi vekamo agi'aleti'mo he tika umenitata huvo, hu'na kaha nepauve, huno huteno lamaga ayate'mo alino he tino ate'niye. Alino he tino ate'nigeno aiya'e aiya au'a'e'mo lokiya vai'nigeno aeno hailo huno he titeno aepa faino ka umenitata hu'niye. Anakae'e'mo alopa mono nopi'mo nehaino'ae'mo aeno hailo huge ka'mo umenitata huge Goti agi'ale'mo alino asaga huge hume hume uno mai'niye. Mai'nige'apae'mo muki vaya'mogimo agayana umenitata nehuno Goti agi'ale'mo alino asaga hume asaga hume u'nige'a agete'apae'mo, 10 Vaehae, hu'a, aeto agufa kanale kipane, hu'a agi ate'naya kipate'mo mai'neno aukaya huno ne'maiya vekamae. Hemenimo alagepa huno mai'niye, hu'a hute'a apakesa ala'amo afi'a hapau ai'nae.

Pita'a alopa mono nopi'mo Yesufe ava gemo aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

11 Agaemo Pita'e Yoni'e'mo ananu ki'nige'apae'mo hapau aite'a Salomoni hiyato none, hu'a agi ne'aya nopi'mo mai'naya vaya'aitegamo nagu nagu hu'a e'nae. 12 Pita'a apaketeno'ae'mo, Isaleli vaya'mogitapae, huno, Na kava higetapa lapau ne'aitapa lagaefe'mo aulu nelahae. Lapakaemo lapakesa afitapae'mo la'ayamufati'aleti'e alagepa kavati'aleti'e'mo mani vekamo alita'a alagepa huta'a ate'no'ageno umenitata nehiye, hutapa lapakesa ne'afifiye. 13 Ha'ao, Goti'a Emalehamu'agi Aisiki'agi Yekopu'agi hu'a laginago vaya'mogi Goti'apimo ali'ya'ale'mo mai'niya vekamo Yesu agi'ale'mo alino asaga huno ate'niye. Lapakaemo gamani vaya'ai apayapi'mo avaletapa ate'nageno Pailati'a ategauve, huno lapa pai'niya'monanafa Pailati aulagale'mo lapakame'yamo ami'nae. 14 Agaemo aote fatago vekamo mai'niya'monanafa lapakame'yamo amitetapa vaya'mo hapae'niya vekae'mo lapau'nigetapa Pailatife'mo, Lagaetefe'mo afa'a ato, 15 hutapa ha paitetapa afa'a maisaya ya'mo alino ne'apamiya vekamo amagi'nageno fali'niya'monanafa Goti'a ago alino he tino ate'niye. Ago he ti'nigeta age'nona'mofe'mo hemenimo aeta hakalo huta hapa nepauna vaya'mo mai'none. 16 La'agaemo agae himamu'aleti'mo agi'alefe'mo agesa afino fatago hu'niya kavateti'mo mani age'naya vekamo ayamufa'amo alita'a lokiya vaita'a ate'no'ae. He, huno, agaeteti'mo afole ai'niya kavafe'mo agesa afino fatago hu'niya kavateti'mo alagi alita'a lokiya vaita'a ate'no'ageno lapaulagale'mo mai'niye. 17 Vaya'nimogitapae, hu'na, Inagi nagaemo afi'novana lapakae'e ala vayatapimo ne'yagaiya vayatapi'e'mo Yesu'mo agetapa aeto osutapa fiku amagi'nae. 18 Amagi'naya'monanafa Goti'a akeya'vilaga agaetegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo muki agai'a vaya'ai apavayafati'mo gemo huno'ae'mo, Kalaisi ne'mo agafu kisigeno faligiye, huno hu'niya gemo hemenimo ago alino afole aino ate'niye. 19 Ani kava'mo hu'niya'mofe'mo lapaipamo alitapa afe legeno'ao Goti'a hosu kavatapimo alino ataleteno aipamo'mo falu huno lapateno. 20 Lapakaemo ani kava'mo higeno'ao Goti'a aeno hakalo huno lapa pai'niya vekamo Yesu Kalaisi'a alino atenageno emineno. 21 Agaemo koku'napi'mo hogoteno maime maime ne'visigeno'ae'mo muki ya'amo alino saufa ya'mo hamaleno atesiya afinake'mo afole aisigeno'ae'mo eminegaiye. Ani kavatefe'mo Goti'a akeya'vilaga vaya'mogi agaetegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'ai apavayafati'mo hu'niye. 22 Mosese'a laginago vaya'aife'mo lama gemo hapa paino'ae'mo,Ala kava ne'mo Gotitapimo'a konagatapimogipati'mo mago vekamo alino afole aino ategaiye. Nagaemo Gotitegati gemo alinine'na ae'na hakalo hu'na lapa nepauva kava huno Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno lapa paigiyanagi muki ge'amo alagepa huta afiyo. 23 Goti'a ani vekamo ge'amo o'afisaya vaya'mo vaya'afati'mo alino hapa faino apataleteno alino apago'ya lagauno apatalegaiye, huno hapa pai'niye. 24 He, muki vaya'mo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo Samiyo'e Samiyo akamelegati'mo e'naya vaya'mogi'e'mo hemenimo afole ai'niya kavafe'mo hogote'a ava gemo hu'a hapa pai'nae. 25 Lapakaemo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'ai apakinago vaya'mo mai'nae. Goti'a kotalake gemo lapakinago vaya'aifeke'mo osu'nifa lapakae'efe'mo hu'niye. Goti'a kotalake gemo Emalehamufe'mo,Kaginago vekaleti'mo muki ma mopafi vaya'mo alagepa hu'na hapa maegauve, huno hu'niya'mofe'mo 26 Goti'a ali'ya'amo ali'niya vekamo Yesu'a alino he tino ate'neno lekana paino ateteno alino ate'nigeno hogoteno lapakaetegamo ago emine'niye. Alino aino atagi neno lapatesigetapa hosu kavategati'mo ataletapa esayafe'mo emineno hapa mae'niye, huno hapa pai'niye.

Copyright information for `KYG