Acts 7

Sitiveni'a aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

Hogote vekamo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a Sitivenife'mo loka huno'ae'mo, Kagaefe'mo ina hosu gemo nehiye, hu'a hu'naya gemo lama gemo nehafiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo Sitiveni'a, Nagana'nimogitapa afo'nimogitapamo afiyo, huno, Akeya'vilaga laginago vekamo Emalehamu'a Mesopotemiya kotegamo mai'neno'ae'mo Helani kotegamo o'u'nigeno'ae'mo aulagale'mo ha le konali ya'a'e vekamo Goti'a alino afole aiteno'ae'mo, Konaga vayakamo apatalege kokamo atalege huteka ali'na kave lisuva kotegamo uka maiyo, huno ha pai'niye. Ha pai'nigeno'ae'mo Emalehamu'a Kalatiya kotegamo ataleno uno Helani kotegamo mai'niye. Emalehamu'a Helani kotegamo mai'nigeno'ae'mo afo'amo'mo falitegeno Goti'a alino ate'nigeno eno lagaemo mai'nona kote'mo mai'niye. Goti'a mago hoya vaisiyafe'mo aise mopamo alino o'ami'niya'monanafa Emalehamu'a anamo vekamo mai'nigeno'ae'mo ani mopamo ali'na kamisuge'apae'mo kaginago vaya'mogimo aligae, huno ha pai'niye. Goti'a ha paino'ae'mo, Kaginago vaya'mogimo ani mopamo atale u'a alu nofi vaya'ai mopale'mo maigae. Mai'nisage'apae'mo ani alu nofi vaya'mogimo apavale'a ali'a kalavusi ali'yate'mo apatete'a lusi kana ya'mo ali'a apamisage'a fo hataleti'a kafugamo kalavusi ali'ya'mo ali'a maigae. Henaga'amo nagaemo kalavusi hu'a apate'ne'a apakaete'mo yagai'a ne'apataya vaya'ai kava'apimo ali'na fako hu'na apatete'na agoti hu'na apatesuge'apae'mo kaginago vaya'mo ani kotegamo atale'e'a manile'mo mai'ne'a nagaefe'mo mono hu'a maigae. Mago kotalake gemo hu'na kate'nisugeno ani kotalake gemo alagena kava'amo hane'nisigeka ve mafa'nekamo agufamo lagauka atalo, huno ha pai'nigeno Emalehamu'a Aisiki'mo alino atetegeno eiti'a afina'mo utegeno'ae'mo agufamo lagauno atale'niye. Aisiki'a Yekopu'mo alino ateteno'ae'mo agufamo lagauno atale'nigeno ani kava'mo huno Yekopu'a mafa'ne anaga'amo tuolofu'a nofi vaya'mo aepa vaya'mo alino apateteno apakufamo lagauno atalete atalete hu'niye. Henaga'amo ani nofi vaya'ai aepa vaya'mogimo Yosefefe'mo apaipa kafamo nehae'apae'mo avale'a alu kotega vaya'mo apami'nage'a miya fai'a avaleli'u'a Isipi kotegamo ate'nageno afa ali'ya'mo alino mai'niye. 10 Mai'niya'monanafa Goti'a alagepa huno ha maeteno hosu kavategati'mo hatu maeno ate'niye. Ha maeteno alagepa aipa agesamo alino ami'nigeno Felo'a Isipi kotega kini vekamo'a ageteno'ae'mo alagepa aipa agesa vekamo mai'niye, huno ageteno'ae'mo, Isipi kote'e muki ya'a'nile'e'mo yagaino apategaiye, huno huteno lekana paino ate'niye. 11 Henaga'amo ne'yafe'mo lusi kafu hu'naya afina'mo afole ai'nigeno muki Isipi kotega vaya'e Kenani kotega vaya'e'mo ne'yafe'mo lusi kafu hute'apae'mo laginago vaya'mogimo ne'yafe'mo kahauya hu'naya'monanafa o'age'nae. 12 Mago vaya'mogi, Ne'ya'mo Isipi kotegamo hane'niye, hu'a ha pai'nageno Yekopu'a afiteno'ae'mo mafa'ne anaga'amo laginago vaya'mo alino apate'nige'a hogote afina'mo u'nae. 13 Ute'a ai'a atagi ne'e'a maite'a halate lole afina'mo u'nageno'ae'mo Yosefe'a nepu'amogife'mo, nagaemo Yosefe'namo mai'nove, huno hapa pai'nigeno Felo'a Yosefe nepu'amogimo apake'niye. 14 Yosefe'a nepu'amogife'mo, utapa Afotimofe'mo, Kagae'e vayaka'e'mo Isipi kotegamo nagaetegamo emiteyo, hutapa ha paiyo, huno hapa pai'niye. Yekopu'e'mo Isipi kotegamo e'naya vaya'mo seveti faefu'a vaya'mo e'a mai'nae. 15 Ani kava'mo hu'a Yekopu'e laginago vaya'e'mo e'a Isipi kotegamo mai'ne'a fali'nae. 16 Fali'nage'apae'mo kefa'apimo alini'u'a Sekemi kotegamo ki'a apate'nae. Emalehamu'a Hamo nofi vaya'ai mopamo miya fai'niya mopafi'mo ki'a apate'nae.

17 Goti'a Emalehamufe'mo, kaginago vaya'mo hatu mae'na apategauve, huno ha pai'niya afina'mo ago eno hogo hu'niye. Hogo nehige'apae'mo Isipi kotega mai'naya laginago vaya'mogimo asole vaya'mo kae'a ai'a atagu fae'a mai'nae. 18 Mai'nageno'ae'mo alu vekamo Yosefe'mo o'age'niya vekamo'a Isipi kotegamo aepa faino yagaino apate'niye. 19 Agaemo laginago vaya'aife'mo humi ne'apateno ve mafa'ne'apimo apatalesage'a falisayafe'mo aini huno apate'niye. 20 Aini huno ne'apategeno'ae'mo anile'mo Mosese'a afole ai'niye. Goti'a Mosesefe'mo, Alagi kanale mafa'nemo mai'niye, huno amuse huno ate'niye. Ita'afo'ala'moganimo lole'e mago'e kaimo no'anifi'mo fala ki'ana ate'ne'ana yagai'ana ate'ana mai'ne'ana kumate'mo avaleli'u'ana lami'ana ate'na'ae. 21 Ate'na'ageno Felo a'mafa'nemo'mo eno ageteno'ae'mo no'alegamo avalelinuno, nagai'ni mafa'nemo maigiye, huno huteno yagaino ate'niye. 22 Isipi vaya'mogimo muki nehaya kava'apimo Mosese'mo ali'a aya male'nageno ageteno himamu'aleti'mo ge huge lokiya kava'mo huge huno mai'niye. 23 Mosese'a ko sino alopa vekamo foti'a kafugamo maiteno'ae'mo, Nagaemo Isaleli vaya'nimo u'na haiya kava hu'a mai'nafi hu'na apakete'na hapa maegauve, huno agesa afi'niye. 24 Felo notegati'mo ataleno uno ageyana mago Isipi vekamo'a Isaleli vekamo ne'amagigeno ageteno'ae'mo Isaleli vekamo ha maeno anonale Isipi vekamo amagi'nigeno fali'niye. 25 Mosese'a, vaya'nimogimo nagete'apae'mo Goti'a Mosese'mo lekana paino ate'niyanageno laha maeno hatu maeno latesigeta afa'a ugune, hu'a apakesa afigae, huno agesa afi'niya'monanafa ani kava'mo hu'a apakesa o'afi'nae. 26 Ega'amo Mosese'a uno anakeyana lole Isaleli vekala'mo kaveta neha'ageno anaketeno'ae'mo alino kugu huteno alino nanu aeno anatesiyafe'mo huno'ae'mo, Ma vekalana afi'ao, Lanakaemo konagala'mo mai'na'ana na kava higetanae'mo kaveta neha'ae, huno anafi ge'nigeno 27 konaga'amo'mo kaveta hu'niya vekamo'a eno Mosese'a alino ago'ya faino ne'ataleno'ae'mo,Ina la'mo lagaete'mo yagai'neka agoti getimo afiteka alika fako huka latesana vekamo maigane, huno lekana paino kate'niye. 28 Egamo Isipi vekamo ago kamiti amagi'nanageno fali'niya kava huka nagaemo namagigapiye, huno afi ge'niye. 29 Mosese'a ani gemo afiteno'ae'mo Isipi kotegati'mo aune hetaleno Mitiyani kotegamo uno no'mo kino mai'neno'ae'mo lole mafa'nela'mo alino anate'niye.

30 Foti'a kafugamo utegeno Mosese'a mago avemo agi'amo Sainai avele'mo ka'me kotega mai'nigeno aise yosafi'mo atamo nelegeno'ae'mo Ala kava ne'mo enisole vekamo'a ani ata vaipati'mo afole ai'niye. 31 Mosese'a ani atamo ageno hau aiteno'ae'mo ageno alagepa huno agesiyafe'mo yosa aepamo haopa'ale'mo uno mai'nigeno Ala kava ne'mo'a ha paino'ae'mo, 32 Kaginago vaya'mo Emalehamu'agi Aisiki'agi Yekopu'agi hu'na Goti'apimo'namo mai'nove, huno ha pai'nigeno Mosese'a atete hau'nigeno mago'e huno agesiya yafe'mo koli hu'niye 33 Ala kava ne'mo'a, Manile mai'nova'mofe'mo he tika mai'nana mopamo aote mopamo hane'nigi sukamo asagika ataleka maiyo. 34 Age'novana Isipi vaya'mogimo vaya'nilegamo asole hosu kava'mo nehage'na apake'nove. Avovo nehage'na afite'na apakufamo ali'na kati'na apatesuvafe'mo emi'ne'nove. Eka afiyo, huno, Isipi kotegamo ali'na katesugeka ugane, huno ha pai'niye. 35 Ani gemo ha pai'niya'monanafa Isaleli vaya'mogimo Mosesefe'mo,Ina la'mo lagaete'mo yagaika late'neka agoti getimo afiteka alika fako huka latesana vekamo maigane, huno lekana paino kate'niye, hu'a hapa paite'a hu'niya gele'mo ge nagalu hu'nae. Hu'naya'monanafa Goti'a ata vaipati'mo enisole vekamo avayafati'mo, yagaika apateteka hapau vaisana nene, huno lekana paino ate'niye. 36 Agaemo no'agaya agufa lokiya aune kava'mo Isipi kotegagi Haesa anitenagi ka'me kotegagi huno foti'a kafugamo nehuno'ae'mo Yu vaya'mo Isipi kotegati'mo apavalelino u'niye. 37 Ani vekamo Mosese'a Isaleli vaya'aife'mo,Ala kava ne'mo Gotitapimo'a mago vekamo agaetegati gemo alinineno aeno hakalo huno lapa paisiya vekamo nagaekana huno maisiya vekamo alino atesigeno lapakaetegamo egaiye. Lapakaemo muki hisiya ge'amo afiyo, huno hapa pai'niye. 38 Ani vekamo Mosese'a Isaleli vaya'e'mo ka'me kotega alino anupa huno mai'niye. Mosese'a Sainai avefi'mo haino mai'nigeno mago enisole vekamo'mo apaune'apame'mo alino ne'apamiya gemo ha pai'nigeno afiteno emineno laginago vaya'aife'mo hapa pai'nige'a lagaefe'mo laha pai'nae. 39 Huno hapa pai'niya'monanafa hu'niya gele'mo ge nagalu hute'apae'mo, halate atagi neta Isipi kotegamo ugune, hu'a apakesa afi'nae. 40 Apakaemo mono huno ne'apateya vekamo Elonife'mo,Ani vekamo Mosese'a Isipi kotegati'mo lavaleline'niya vekamo haiyategamo uno mai'nifi huta o'age'none. Mago gotitimo'mo alo higetao laulagale'mo u'a hogotete'a lavaleli'a viyo, hu'a ha paite'a 41 aikeli pulumakamo aune'amo alo hute'a yuna afumo avaleli e'a hae'a amite'a apayateti'mo alo hu'naya yafeke'mo apamogaga ai'nae. 42 Goti'a huno'ae'mo, apatalesuge'a kanefitefenagi kailefenagi yegelefenagi hu'a mono hugae, huno hu'niye. Ani kavafe'mo Goti'a akeya'vilaga agaetegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekae'mo ha pai'nigeno avo'mo kae male'niye. Avo'mo kae male'niyana,

Isaleli vaya'mogitapae, huno, ka'me kotega foti'a kafugamo mai'netapae'mo pulumaka'e sipisipi'e'mo hetetapae'mo nagaefeke'mo mono hutetapa ofalinimo o'namigafa aigofe gotitapimogige'mo ofalini apami'nae.
43 Mago aigofe goti'a agi'amo Moloki seli no'amo alinitapa uge mago aigofe goti'a kanefi aune'amo agi'amo Lefani'a alinitapa uge hutetapa mono hu'nae. Ani kava hu'naya'mofe'mo ali'na lapa faitalenagetapa afagi kotega Mamiloni kotegamo ugae,
huno hapa pai'niye.

44 Goti'a Mosesefe'mo, Mago seli nofe'mo kaha paisugekae'mo ina kava'mo huka kiyo, huno ha pai'nige'a ani gemo akame hu'a ki'nae. Goti'a apakae'e'mo magokepi lokaeno mai'niya seli no'mo ka'me kotegamo ki male'nae. 45 Henaga'amo Yosuva'e laginago vaya'mogi'e'mo ani seli no'mo ali'ni'u'a alu nofi vaya'mo ali'a hapa faitale'a mopa'apimo alite'a mai'nae. Ani seli no'mo haneme haneme ne'egeno'ae'mo Nevini'a afole ai'niye. 46 Nevinife'mo Goti'a hao ke he'niya vekamo'a Gotife'mo, Mago no'mo ki'na kategesugi kanalepiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo, Ha'ao, huno ha pai'nigeno'ae'mo 47 Salomoni'a Nevini mafa'ne'amo'mo ki'niye. 48 Ki male'niya'monanafa anaga hogote vekamo'a ma mopafi vaya'mogi nekiya nopi'mo no'maiye. Mago vekamo Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a ani kavafe'mo huno'ae'mo,

49 Koku'napi'mo yagai'na ne'apatova siakana huno hane'nige'na fai mai'ne'na naiyamo mopafi'mo ae'na ne'mauve. Na agufa no'mo kitapa nategae. Havaesuva kotegamo haiyategamo hane'niye. 50 Nagai'nige'mo muki ya'amo alo hu'nove, huno hu'niye,
huno avo'mo kae male'niye.
51 Lapaipa lapakesa akanifa vaya'mogitapae, huno, Goti ge'amo no'afiya nofi vayakana hutapa mai'nageno Goti ge'amo afisayafe'mo lapaipa lapakesa aino halo no'aiye. Lapakinago vaya'mogi hu'naya kava hutapa muki afina'mo Goti Auneme'amo'mo lapakaefe'mo ge nehiya gemo ataletapa maitapa halove nehae. 52 Lapakinago vaya'mogi Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'aife'mo muki vaya'mogi apaini hu'a apate'nae. Goti ali'ya'amo ne'aliya vaya'mogi, Alagepa kava'age'mo nehiya vekamo egaiye, hu'a hu'nage'apae'mo lapakinago vaya'mogi apamagi'nage'a ago fali'nae. Hemenimo lapakae'e'mo kutulu ya'mo alitetapa ava gemo hu'naya vekamo ago amagi'nageno fali'niye. 53 Enisole vaya'mogimo Goti ke'aepa ge'amo alini e'a lapami'nayana akame nosae, huno hapa pai'niye.

Sitiveni'a yafa kayoteti'mo ali'a amagi'nageno fali'niya gemae

54 Kanisole vaya'mogimo ani gemo afi'nageno'ae'mo apaipafi'mo fai'nigeno lusi kava huno apaipamo le'nige'apae'mo apavepi'mo hani'nae. 55 Goti Auneme'amo'mo Sitiveni aipafi'mo haino havai te'nigeno'ae'mo Sitiveni'a koku'napi'mo alino aulu heno ageyana Goti ha le konali ya'amo'a aeno ha le'nigeno Yesu'a Goti lamaga haopale'mo he tino mai'nigeno age'niye. 56 Ageteno'ae'mo, Ageyo, huno, Koku'na'mo halo ai'nige'na agovana Vemo Mafa'nemo Goti lamaga haopale'mo he tino mai'nige'na age'nove, huno hapa pai'niye. 57 Apakaemo alopa gefati'mo hute'a apakesale'mo ali'a akanili'a Sitivenitegamo nagu nagu hu'a u'a 58 taonifati'mo he'a halauli'u'a yafa kayoteti'mo ali'a amagi'nae. Agoti hu'a ate'naya vaya'mogi kukena'apimo asagi'a neya vekamo Solo yagaino maisiyafe'mo aiyafi'mo male'nae. 59 Apakaemo yafa kayoteti'mo Sitiveni'a ne'amagigeno'ae'mo Ala kava nefe'mo, Ala kava ne'mo Yesuo, naune'name'ale'mo aliyo, huno ha pai'niye. 60 Ne'amagigeno'ae'mo ale'ya fai'neno alopa gefati'mo huno'ae'mo, Ala kava nene, mani hosu kava'apimo anona'apile'mo apamisanafe'mo kagesa o'afiyo, huno huteno au kale'niye.

Solo'a amagi'nageno fali'niya kavafe'mo aipafi'mo kanalene, huno agesa afi'niye.

Copyright information for `KYG