Ephesians 4

Goti'a apakae'e'mo alino magoke vaya'mo hamaleno lapate'niya gemae

Inagi nagaemo Ala kava netefe'mo kalavusifi'mo mai'ne'nae'mo, Goti'a alagepa kava'mo hutapa maisayafe'mo keya aeno ge hu'niya'mofe'mo ani kava hutapa alagepa kava'mo hiyo, hu'na ali'na he ti'na nelapatove. Muki afina'mo lapakufamo alita afepi atetapa vase hutapa mai'netapae'mo hosu ya'mo ali'a nelapamisagetapae'mo lapaipamo'mo falu hino. Konagatapimogimo kanamo ali'a nelapamisagetapae'mo afa'a atale'netapa konagatapie'mo lapaino. Goti Auneme'amo'mo magokepi alino lokaeno lapate'niyanagi magokepi'mo lokaeta maisayafe'mo lapayamukiki hiyo. Lapaipamo'mo falu hu'ninagetapa magokepi alagepa hutapa lokaeta maiyo. Kalaisi agufa'amo mai'nonageno magoke agufamo hane'niye. Magoke Auneme'amo mai'niye. Magoke kavafeke'mo agava ne'maune. Goti'a keya aeno ge hu'nigetae'mo ani magoke kavafeke'mo agava ne'maita lavayagunagu nehune. Magoke Ala kava ne'mo mai'niye. Magoke agufa kava'mo huta agaefe'mo lagesa afita fatago nehune. Magoke agufa kava'mo huta ani'mo fale'none. Magoke Goti'a muki vaya'amogita afotimo'mo mai'niye. Agaemo muki vaya'amogitale'mo yagaino latege muki vaya'amogitafi'mo aino atagu faeno ali'ya alige muki vaya'amogita laipafi'mo maige huno ne'maiye.

Magoke vaya'mo mai'nona'monanafa Kalaisi'a hau'nigeno Goti ali'ya'amo alisuna himamu'amo alino fako huno lamete lamete huno fiku laha maeno lami'niye. Ani kavatefe'mo Goti mukufi gemo'a huno'ae'mo,

Agaemo kame huno aeno apakaseteno apatafauno apavalelino anagamo nehaino'ae'mo alu ya alu ya'mo alino vaya'aina fiku apami'niye,
huno hu'niye.
Inagi hai'niya gemo aepa'amo na gemae. Mani gemo aepa'amo hane'niyana Kalaisi'a hogoteno ma mopamo ema afe'alumelaga uno lami'niye. 10 Emineteno lami'niya vekamo'a agai'amo muki vaya'aina lusi kava huno fiku hapa maeno apamisiyafe'mo koku'napi'mo aeno agaseno hai'niye. 11 Agaemo vaya'aina fiku hapa maeno apami'niya gemo aepa'amo hane'niyana mago vaya'amo apa vaya'mo maisayafe'mo lekana paino apatege mago vaya'amo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa paisaya vaya'mo lekana paino apatege mago vaya'amo agai'ae'mo alagepa faigoko ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa paisaya vaya'mo lekana paino apatege mago vaya'amo sipisipi vaya'aite'mo yagai'a ne'apate'a ali'a apaya malesaya vaya'mo lekana paino apatege huno lekana paino apate'niye. 12 Ani vaya'mogimo Goti apaote vaya'amo ali'a alagepa hu'a alo hu'a apatesage'a ali'ya'amo alisayafe'mo lekana paino apate'niye. Goti vaya'amogimo Goti ali'ya'amo alisageno'ae'mo Kalaisi agufamo kosino alopa hegaiye. 13 Ani kava huta kosime kosime ne'utae'mo magokepi lokaeta mai'neta magoke lagesa afita fatago huge Goti Mafa'ne'amo alagepa huta agege nehutae'mo alopa vayakana huta mai'neta haita hapaigune. Kalaisi'a alagi alopa vekagana huno mai'niyanageta ani kava huta kosime kosime uta Kalaisikana huta maigune. 14 Mago'e huta mafa'negana huta o'maita kosigune. Mafa'negana huta mai'nisuna'mo'mo aigofe vaya'mogi ali'a apaya ne'malaya gemo yasimo alinino uneno nehigeno aino afelo afalo nehiya sipigana huta maigune. Apakaemo apakai'apimo apakesamo afi'ne'a humi'nami gemo nehu'a apayate ne'aliye. 15 Lagaemo vaya'aife'mo lahau'nisigeta lama gemo akame nehutae'mo kosime kosime uta Kalaisikana huta maigune. Muki vaya'mo apakenopamoke'mo muki apakufale'mo yagaino ne'apateya kava huno Kalaisi'a lagenopagana huno mai'neno yagaino nelategeno agufamo alino kosino ne'ate. 16 Agufafi alu ya alu ya'amo alagepa huno hane'nigeno aeno hapai'niya ya'mo'a atafauno ate'nigeno magokepi lokaeno hane'niye. Agufafi alu ya alu ya'amo'a ali'ya'mo ne'aligeno'ae'mo agufamo ko nesiye. Ani kava huta magokepi lokaeta mai'netae'mo lahau layamopafi'mo nelahaigetae'mo magokepi ko nesune.

Saufa kava'mo higetao, huno hu'niya gemae

17 Ani kava'mo hutapa mai'naya'mofe'mo nagaemo Ala kava ne'mo agi'aleti'mo lokiya gemo hu'na lapa pai'nae'mo, Malaga vaya'mogi nehaya agufa kava'mo hogotetapa hu'naya'monanafa hemenimo mago'e hutapa osiyo. Fiku apakesamo ne'afigeno'ae'mo apaipa apakesamo'mo hani hu'nigeno apaipamo lokiya vai'niya'mofe'mo no'agaya'mofe'mo Goti'a afa'a maisaya ya'mo alino ne'apamiya ya'mo o'ali'a malaga vaya'mo ne'maiye. 19 Apaipamo'mo faligekana huno nehanege'a apaipafi'mo ali'a o'amalagi'a apakufale'mo yagai'a o'atege alu kava alu kava'mo o'ani'ya kava'mo nehu'apae'mo mago'e hu'a hapa'ye nehige'a ne'maiye. 20 Lapakaemo ani agufa kava'mo hisayafe'mo Goti'a Kalaisi'mo alino lapave oli'niye. 21 Kalaisi'a alino lapaya male'nigetapa afi'nisayana lama gemo aepa vekamo ge'amo afi'nae. 22 Agaemo, hogotetapa hu'naya kavatapilefe'mo atafa vekatapimo alita ataleyo, huno alino lapaya male'niye. Atafa vekatapimo'a lapa'ye nehiya kavatapileti'mo kasalime kasalime uno humi nelapate. 23 Goti'a saufa lapaipa lapakesamo alino hamaleno lapatenagetapa maiyo. 24 Atafa vekatapimo ataletetapa saufa vekatapimo Goti'a alo hu'niya vekatapimo agai'agana huno ne'maiya vekatapimo alita vaiyo. Lama ge'aleti'mo saufa vekatapifati'mo vaya'aitegamo fatago kava'mo huge Gotitegamo lama ge mono kava'mo huge hugae.

25 Inagi mago'e hutapa aigofe gemo osutapa magoke agufafi'mo alu ya alu ya'amo mai'nona'mofe'mo muki'amogitapamo konagatapimogife'mo lama gemo hiyo. 26 Hosu kavafe'mo lapaipamo leno. Lapaipamo lesiya afina'mo hosu kava'mo osiyo. Fiku yanagetapa lapaipamo leme leme ne'visageno yegemo lamino falegaiye. 27 Fiku yanagetapa kitamo yaki male'nisageno Satani'mo eno faleno haigiye. 28 Kumaya ne'aliya kava'mo ataletapa lapayateti'mo aepa faitapa alagepa ali'ya'mo aliyo, kagemi ya'apimo o'malesaya vaya'aina apamisayafe'mae. 29 Alino hosu huno apatesiya agufa gemo osutapa hapa maesiya agufa gemo ayamufa huno apatesiya gemo alagepa hu'a o'afi'nisaya gemo hapa paigeno'ao alino alagepa huno apateno. 30 Goti'a henaga'amo lapavalesiya afinafe'mo Auneme'aleti'mo lapakaete'mo alagena kava'amo ago hu male'neno'ae'mo, mafa'ne'nimo mai'nae, huno hu'niya'mofe'mo Aote Auneme'amo'mo aipamo'mo kana hisiya ya'mo alitapa o'amiyo. 31 Atu neheya lapaipamo okalige lapaipamo olege lapai o'vaige falo gemo osuge ge ohapauge muki agufa lapaini nehaya kava'mo atalege hutapa maiyo. 32 Lapaipamo lapamete lapamete hutapa ne'apamita afalu afalu kava'mo hutapa lapau hutapa apateyo. Goti'a Kalaisiteti'mo hosu kavatapimo afa'a alino atale'niya kava hutapa konagatapimogi'e'mo afalu afalu kava'mo hutapa hosu kava'apimo alitapa ataleyo.

Copyright information for `KYG