Hebrews 3

Yesu ala agi'amo'mo Mosese ala agi'amo ago aeno agase'niya kavafe'mo hu'niya gemae

Goti'a lapakaefe'mo koku'napi'mo haitapa magokepi lokaetapa maisayafe'mo keya aeno ge hu'niya lapaote konaga'nimogitapae, hu'na, Yesufeke'mo lapakesa afifi hutapa maiyo. Lagaemo lagesa afita fatago hutae'mo, Goti apa veka'amo mai'neno hogote mono vekamo mono huno nelateya vekamo mai'niye, huta aeta hakalo nehune. Mosese'a Goti nopi'mo ali'ya'mo ne'alino Goti afamo anaga vaya'aite'mo ali'ya'amo o'ataleno alagepa huno ali'niya kava huno Yesu'a lekana paino ate'niya Gotitefe'mo ali'ya'amo o'ataleno alagepa huno ali'niye. Afamo anaga vaya'ai aepa vekamo'a no kigekana huno mai'niya vekamo'mo ala agimo hane'nigeno afamo anaga vaya'mo aeno apakaseno mai'niya'mofe'mo ani kava huno Yesu'a Mosese'mo ago aeno aga se'niya'mofe'mo mago'e ala agi alisiya vekamo mai'niye. Muki no'amo agai'amo afa'a afole no'aifa vaya'mogige'mo nekiye. Inagi Goti'a muki ya'mo aepa vekamo mai'niye. Mosese'a Goti nopi'mo Goti afamo anaga vaya'alefe'mo ali'ya'amo o'ataleno alagepa huno ali'ya'mo alino afole aisiya vekae'mo ava ge huno hapa pai'niye. Hapa pai'niya'monanafa Kalaisi'a afamo anaga vaya'ai aepa vekamo Mafa'ne'amo'mo Goti afamo anaga vaya'ale'mo yagaino ne'apate. Lagaemo alagepa huta maige maige huta maigune, huta lole lagesamo o'afita lavayagunagu huteta koli osuta lamogaga ne'aitae'mo o'ataleta atafauta alagi huta maime maime ne'uta hano hisiya afina'mo ani kava huta mai'nisuna'mo'mo Goti afamo anaga vaya'amo mai'none.

Goti vaya'amo mai'a falu hu'a maisaya kavafe'mo hu'niya gemae

Ani kavatefe'mo Goti Auneme'amo aote Auneme'amo ge'amo alagepa hutapa afiyo. Agaemo huno'ae'mo,

Hemenimo lapakaemo Goti ge'amo ne'afisayana lapaipamo alita lokiya vaitapa o'ateyo. Lapakinago vaya'mogimo ka'me kotegamo nata ne'a ne'u'apae'mo namalageka hu'nae. Ge'nimo ago amagi'a atale'naya kava hutapa ge'nimo amagitapa o'ataleyo.
Nagaemo lusi alagepa kava'mo hu'na foti'a kafugamo hapa mae'noge'a alagepa kava'nimo ago nage'naya'monanafa hosu kavake'mo nehu'apae'mo, na agufa kava'mo hisifi, hu'a namalageka hu'nae. 10 Hu'naya'mofe'mo ani afina'mo muki mai'naya vaya'aife'mo naipamo le'na apate'nae'mo, muki afina'ae'mo hosu apaipa apakesage'mo ne'afi'apae'mo ne'natalae. Ge'nimo alagi alagepa hu'a no'afiye. 11 Naipamo le'nige'nae'mo nago'yamo ne'atale'na lokiya gefati'mo hu'nae'mo, nagae'e'mo hai'e'a mai'a falu hisaya kote'mo alagi fale'a hai e'a o'maigae, hu'na hu'nove,
huno hu'niye.
12 Konaga'nimogitapae, ehetapiye, fiku yanagetapa mago vaya'amogitapamo hosu lapaipamo kalitapa lapakesa afita fatago osutapa afa'a ne'maiya ya'mo aepa vekamo Goti'a lapakame'ya ne'amita ataletapa ugayanagi. 13 Hosu kava'mo'a humi nelapateno alino lokiya lapaipamo kalino lapategaiyanagi muki afina'ae afina'ae'mo konagatapie'mo, atafauta alagi hiyo, hutapa alita lokiya vaita apateyo. Akeya'vilaga Goti'a, hemenimo afiyo, huno hu'niya gemo hemeni kanatapimo hano osuno afa'a hane'niya'mofe'mo hemenige'mo konagatapimo alita he titapa apateyo. 14 Hogoteta lokiya vaita lagesamo afitae'mo, lama gemo hu'niyanageno alagi afole aigiye, huta huteta o'ataleta atafauta alagi huta maime maime ne'utae'mo hano hisiya afina'e'mo ani kavake'mo huta mai'nisuna'mo'mo Kalaisi'a alita laipafi'mo ate'nonageno ne'maiye. 15 Goti mukufi'mo avo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,

Hemenimo Goti ge'amo ne'afisayana lapaipamo alita lokiya vaili'netapa o'afiyo. Ge'nimo amagi'a atale'naya kava hutapa ge'nimo amagitapa o'ataleyo,
huno hu'niye.

16 Haiya vaya'mogimo Goti ge'amo afi'naya'monanafa amagi'a atale'nae. Mosese'a Isipi kotegati'mo muki apavalelino u'niya vaya'mogige'mae. 17 Goti'a haiya vaya'aife'mo foti'a kafugamo aipamo leno apatege apatege huno mai'niye. Hosu kava'mo hute'a ka'me kotegamo fali'naya vaya'aife'mae. 18 Goti'a haiya vaya'aife'mo lokiya gefati'mo huno'ae'mo, Nagae'e'mo mai'a falu hu'a maisaya kote'mo fale'a hai e'a o'maigae, huno hu'niye. Ge'amo ago amagi'a atale'naya vaya'aife'mo hu'niye. 19 Inagi ago afi'nonana apakesa afi'a fatago osu'naya'mofe'mo afa'a fale'a ohai'nae.

Copyright information for `KYG