Hebrews 6

Aepa faita afi'nona gemo ataleta haita hapaigetao, huno hu'niya gemae

Lagaemo agava mai'nona vekamo Kalaisi nefe'mo ava gemo aepa faita afi'nona gemo afi'none. Aepa faita afi'nona gemo hane'niyana fali kava'mo ali'ya'alefe'mo lapaipamo alita afe leyo, hu'a hageta afige Gotife'mo lapakesa afita fatago hiyo, hu'a hageta afige sese nehaya kavafe'mo ali'a laya male'nageta afige ali'a apaya ne'malaya gemo afige fali'naya vaya'mo he tisaya kavafe'mo ava gemo afige agoti huno apatesiya kavafe'mo ava gemo afige huta ago afi'none. Ani aepa faita afi'nona gemo'mo no'mo fai'a ne'ataya yakana huno hane'niye. Fiku yanageta halate alita faita ategaunanagi ataleta haita hapaigetao. Goti'a he, kanalene, huno hisigetae'mo ataleta uta hano hugune. Goti'a mago vaya'mo koku'napati'mo ha le ya'amo fiku alino ne'apamiya ya'amo ago alino apami'nige'a ali'a ne'a afige'nae. Goti Auneme'amo'mo alino ne'apamiya himamu'amo alige Goti alagepa ge'amo afi'a ne'a afige saufa afina'mo himamu kava'amo age'a ne'a afige hu'nae. Agete'apae'mo alagi atale'a asagau'a ai'naya'mofe'mo halate apaipamo alagi ali'a afe lesaya ka'mo ohane'niye. Apakaemo Goti Mafa'ne'amo malipu yosale'mo nili ai'naya kava hu'a apaipafi'mo halate ani agufa kava'mo nehu'apae'mo vaya'ai apaulagale'mo agi'ale'mo ali'a afepi ne'ataya'mofe'mae. Ko'mo mopafi'mo aino nelamigeno'ae'mo ne'ya'mo nehageya mopamo'mo hoyamo ne'vaiya vaya'mo hapa ne'maegeno Goti'a, alagepa mopamo hane'niye, huno alagepa huno yagaino ne'ate. Ne'ateya'monanafa mago mopafati'mo aufe nofi'e aufe ino'e'mo aesigeno'ae'mo ina agufa mopamo hane'niyanageno Goti'a aise afina'mo huno'ae'mo, hosu mopamo hane'niye, huno atafi'mo alino kaeno asagalino atalegaiye.

Lahau'niya vaya'mogitapae, mani gemo nehuna'monanafa hosu mopagana hutapa o'mai'nae, huta lagesamo ne'afune. Goti'a apakufamo alino katino ne'apateya vaya'ai apaipafi'mo alino ne'maleya ya'mo hogote ya'mo lapaipafi'mo ago alino male'niya vaya'mo mai'nae, huta lokiya vaita lagesamo ne'afune. 10 Lapakaemo ali'ya'mo alige Gotife'mo lapau lapayamopafi'mo lapau'nigetapae'mo ali'ya'amo alige nehutapa apaote vaya'amo hapa mae'nayanagetapae'mo hapa ne'mae. Goti'a hosu kava huno alino fako huno no'apateya'mofe'mo alagepa kavatapie'mo alagi age okanigiye. 11 Lahau'niyanagetapa muki'amogitapa ani kava nehutapa lapavayagunagu hutapa agava maime maime ne'visageno'ae'mo hano hisiya afina'mo he tisayafe'mo lapayamukiki hugae. 12 Alaga'mo olapae'ninagetapa Goti'a polomasi gemo huno'ae'mo, ali'na lapamiguve, huno hu male'niya ya'mo ago ali'naya vaya'ai apaiyakamo aliyo. Apakaemo o'atale'a apakesa afi'a fatago nehu'a atafau'a alagi hu'a maime maime ne'e'apae'mo ali'nae.

Goti'a lapa maegauve, huno polomasi gemo hu male'niya gemae

13 Akeya'vilaga Goti'a Emalehamufe'mo, fiku kaha mae'na kamiguve, huno polomasi gemo huno ha pai'niye. Mago vekamo'a Goti'mo aeno agase'niya vekamo alagi o'mai'niya'mofe'mo Goti'a agai'a agi'aleti'mo ago'yamo ne'ataleno hu male'niye. 14 Goti'a,alagi lama gemo kaha nepauve hu'na, kaha mae'na kamiguve. Nagaemo muki kaginago vaya'mo kaha mae'na kamiguve, huno ha pai'niye. 15 Huno ha pai'nigeno Emalehamu'a o'ataleno agesa afino fatago nehuno agava maime maime ne'egeno'ae'mo Goti'a hu male'niya gemo afole ai'nigeno ali'niye. 16 Mago vaya'mo ago aeno apakase'niya vekamo agi'aleti'mo lokiya gefati'mo hu'nage'a afite'apae'mo, vae, alagi lama gemo nehae, hu'a ge no'nae. 17 Ani kavakana huno Goti'a, lapa maegauve, huno hapa pai'niya vaya'mogi, Goti'a halate ataleno alu gemo osugiye, hu'a alagepa hu'a afisayafe'mo agai'a agi'aleti'mo ago'yamo ne'ataleno hu'niya ge'alefe'mo agesamo afi'neno'ae'mo, ani kava'mo afa'a afole aigiye, huno hu male'niya gele'mo alino lokiya vaino ate'niye. 18 Goti'a ani lole kava'mo ago hu male'niya'mofe'mo halate ataleno alu kava'mo osisiya agufa kava'mo huno aigofe gemo huteno ataleno alu kava'mo hisiya ka'mo alagi ohane'niye. Agaemo ani kava hu'niya kavateti'mo laune hetaleta uta fala kita ne'mauna vaya'mogita laulagale'mo alino afole aino ate'niya yate'mo atafauta lavayagunagu huta agava mai'neta ani kava'mo alagi hisunafe'mo alino he tino nelate. 19 Lavayagunagu huta agava ne'mauna ya'mo lokiya ya'mo afa'a hanesiya ya'mo hane'niye. Sipimo ae'a atafau'a ne'ataya yakana huno hane'neno lagupi mafa'nemo atafauno ne'ate. 20 Yesu'a lavayagunagu huta agava ne'mauna vekamo laha maesiyafe'mo Goti'a ne'maiya yate'mo aeno asai male'niya lavolavofi'mo ago hogoteno faleno haino aote nopi'mo ne'maiye. Agaemo Melikisetekigana huno mai'neno hogote vekamo mono huno ne'apateya vekamo hamale'niyanageno muki afina'mo maige maige huno maigiye.

Copyright information for `KYG