Hebrews 7

Mono huno ne'apateya vekamo Melikisetekife'mo ava gemo hu'niya gemae

Ani vekamo Melikiseteki'a ema akeya'vilaga Selemi taonifi'mo mai'naya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya kini vekamo mai'niye. Agaemo hogote vekamo anaga Goti veka'amo mono huno ne'apateya vekamo mai'niye. Emalehamu'a mago kini vaya'e'mo kame hute'a huno aeno apakaseteno'ae'mo aino atagineno eno Melikiseteki'e'mo fotu hu'na'ae. Melikiseteki'mo, Goti'a kaha maeno, huno ha pai'niye. Emalehamu'a kame huno huno aeno apakaseteno kagemi ya'apimo ali'niya kagemiyapati'mo alino fako huno teni'a hetamamo male male'neno ani hetamafati'mo magoke hetamamo alino taisimo Melikiseteki'a ami'niye. Inagi Melikiseteki'ae agimo hogote aepa'amo hane'niyana fatago kava'age'mo nehiya kini vekae. Selemi taonifi'mo mai'naya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya kini vekamo mai'niya'mofe'mo agi'afi'mo lole aepa'amo hane'niyana alagepa hu'a magokepi lokae'a mai'naya taonifi'mo yagaino ne'apateya kini vekamo mai'niye. Ita afo'ala'moganimo o'maige loto'amogimo o'maige hu'a o'mai'nae. Alino ate'niya afinafe'mo ava gemo ohanege fali'niya afinafe'mo ava gemo ohanege hu'nigeno Goti Mafa'ne'agana huno mai'neno mono huno ne'apateya vekamo ofalino afa'a maige maige huno mai'niye.

Ala agi vekamo mai'niye, hutapa lapakesamo afitetapa lapakesa afifi hutapa maiyo. Emalehamu'a hogote laginago vekamo mai'niya'monanafa kame huno aeno apakaseteno ali'niya kagemi ya'apifati'mo alino fako huno taisimo ami'niye. Livai nofi vayapati'mo mono hu'a ne'apataya vaya'mogimo Yu vaya'ai taisimo ali'nae. Ke'aepa gemo'mo huno'ae'mo, Livai nofi vaya'mo taisi ofalini yatapimo alita apamiyo, huno hu'nige'a Livai nofi vaya'mogi konaga'apimogi taisimo ali'nae. Konaga'apimogimo Emalehamu aginagomo mai'naya'monanafa apakaetegati'mo taisimo ali'nae. Ali'naya'monanafa Melikiseteki'a Livai nofi vekamo o'mai'niya'monanafa Emalehamu taisimo ne'alino'ae'mo, Goti'a kaha maeno, huno ha pai'niye. Melikiseteki'a Goti'mo, kaha maegauve, huno ha pai'niya vekae'mo ani gemo hu'niye. Muki vaya'amogitamo ago afi'nonana Goti'a kaha maeno, huno hu'niya vekamo'a hapa pai'nige'a afi'naya vaya'mo ago aeno apakase'niye. Mono hu'a ne'apataya vayapati'mo magoke vekamo falite falite hu'a fali'naya'monanafa Goti mukufi'mo avo kae male'niya gemo'mo, afa'a mai'niye, huno ava gemo hu'niya vekamo agi'amo Melikiseteki'a taisimo ali'niye. Melikiseteki'e Emalehamu'e'mo fotu hu'na'a afina'mo Livai'a alino o'ate'nigeno Emalehamu agufafi'mo Livai'a mai'niya'mofe'mo Emalehamu'a taisimo ami'nigeno'ae'mo Livai'a taisimo ali'niya veka'e'mo magokepi ami'niye, huta afa'a ge hugune.

11 Livai nofi vaya'mogi mono hu'a ne'apataya vaya'aitefe'mo Isaleli vaya'mogi Goti ke'aepa ge'amo ali'nae. Livai nofi vaya'mo mono hu'a ne'apataya vaya'mogi vaya'aina hapa mae'nage'a hai'a hapai'naesinana alu nofi vekamo mono huno apatesiya vekamo afole o'aiyesina'monanafa agaemo Livai aginagomo Eloni nofi vekamo o'mai'nifa Melikisetekigana huno mai'niye. 12 Goti'a mono hu'a ne'apataya vaya'mo ago apatale'niya apaimu'yale'mo saufa vekamo afole ai'niya'mofe'mo ke'aepa gemo aimu'yale'mo saufa ke'aepa gemo afole ai'niye. 13 Ani ge huta ava gemo hu'nona vekamo alu nofi vekamo mai'niye. Ani nofi vayapati'mo magoke vekamo'a ofalini hi'yalamute'mo ali'ya'mo o'ali'niye. 14 Lapakaemo ago afi'nayana Ala kava netimo Yuta nofi vayapati'mo afole ai'nigeno Mosese'a ani nofi vaya'aife'mo, mono hu'a ne'apataya vaya'mo maigae, huno osu'niye.

Mono huno ne'apateya vekamo Melikisetekigana huno mai'niya gemae

15 Alu vekamo mono huno ne'apateya vekamo Melikisetekigana huno mai'niya vekamo ago afole ai'niya'mofe'mo mago'e huta afita alagepa huta afi'nonana saufa gemo afole ai'niye. 16 Agaemo amega apakufalefe'mo ke'aepa ge'aleti'mo afole o'ai'nifa ofalino afa'a maige maige huno ne'maino maino hano osuno ne'maiya himamu'aleti'mo mono huno ne'apateya vekamo afole ai'niye. 17 Goti'a ani kavafe'mo huno'ae'mo,

Melikisetekigana huka mono huka ne'apatana vekamo maige maige huka mai'neka maika hano osuka maigane,
huno hu male'niye.
18 Inagi atafa ke'aepa gemo'a vaya'mo hapa maesiya lokiya'amo ohane'nigeno hapa o'mae'niya'mofe'mo Goti'a ani gemo ago atale'niye. 19 Ke'aepa gemo'a hai'a hapaisaya ka'mo valino o'apate'niya'monanafa hemenimo ago aeno agase'niya kava'mo male'nigeta lavayagunagu huta agava ne'mauna kavatetike'mo Goti haopale'mo ne'une.

20 Goti'a ali'ya'ale'mo afa'a avaleno o'ate'nifa ago'yamo ne'ataleno lokiya gemo hu male'niya ge'aleti'mo avaleno ate'niye. 21 Goti'a mono hu'a ne'apataya vaya'mo ali'ya'apile'mo apavaleno apateteno'ae'mo agai'a agi'aleti'mo ago'yamo ne'ataleno lokiya gemo osu'niya'monanafa agaefeke'mo agai'a agi'aleti'mo lokiya gemo huno'ae'mo,

Ala kava vekamo'na nagai'ni nagi'nileti'mo nago'yamo ne'atale'na lokiya gemo hu'nae'mo, Mono huka ne'apatana vekamo Melikisetekigana huka maige maige huka mai'neka maika hano osuka muki afina'mo maigane, hu'na hu male'novanage'na mago alu nagesamo alagi o'afiguve,
huno hu male'niye.
22 Huno hu male'niya'mofe'mo Yesu'a saufa kotalake gemo aeno agase'niya kotalake geleti'mo anonale apakae apaimu'yale'mo maisiya vekamo afole ai'niye. 23 Mono hu'a ne'apataya vayapati'mo falime falime ne'e'apae'mo ali'ya'apimo alagi ataleme ataleme e'naya'mofe'mo asole vaya'mo mai'nae. 24 Fali'naya'monanafa agaemo ofalino afa'a maige maige huno maigiya'mofe'mo mago alu vekamo'mo eno agae aimu'yale'mo ali'ya'mo o'aligiye. 25 Agaemo muki afina'mo nunumu huno apatesiyafe'mo alagi maige maige huno ne'maiya'mofe'mo agai'aleti'mo Gotitegamo ne'aya vaya'ai apakufamo alagi alino katino apateteno apakaetefe'mo ali'ya'amo afa'a alino hano huno ategaiye. 26 Inagi Yesu'a ani hogote vekamo mono huno nelateya vekamo mai'niya'mofe'mo afa'a laha maegaiye. Agaemo Gotitegamo alagepa kava'mo huge vaya'aitegamo falu fala kava'mo huge hu'nigeno'ae'mo hosu kava'mo'a alagi alino hosu huno o'ate'nigeno ma mopafi vayakana huno o'mai'nifa aote vekamo mai'niye. Goti'a koku'napi'mo alino asaga huno ate'nigeno koku'napi ne'maiya vaya'mo ago aeno apakaseno mai'niye. 27 Mono hu'a ne'apataya vaya'mogi muki afina'ae afina'ae'mo apakai'api hosu kava'apile'e muki vaya'ai hosu kava'apile'efe'mo afumo he'a Goti'mo ofalinimo ami'naya'monanafa agaemo muki afinatefe'mo magoke afina'mo vaya'ai hosu kava'apilefe'mo agai'a agufa'amo Goti'mo ago ami'niye. 28 Vaya'mogi Mosese ke'aepa gelefe'mo mono hu'a ne'apataya ali'ya'mo alisayafe'mo hai'a metale'naya vaya'mo lekana pai'a apate'naya'monanafa Goti'a ke'aepa gemo akamelega'amo ago'yamo ne'ataleno Mafa'ne'amo lekana paino ate'niye. Ali'ya'amo alisiyafe'mo alino alagepa huno ate'niyanageno muki afina'mo alagepa huno afa'a maige maige huno maisiya Mafa'ne'amo lekana paino ate'niye.

Copyright information for `KYG