James 4

Ma mopafi kavafe'mo nehapaiya vaya'mo Goti kame'amo mai'nae, huno hu'niya gemae

Kame huge kaveta huge nehaya kava'mo aepa'ae'mo lapa paigesuve. Lapakufamo'mo hau'niya kavatapimo'a lapakufafi'mo kame nehigeno'ae'mo kaveta nehaya kava'e kame hutapa ne'apataya kava'e'mo alino afole aino ne'ate. Lapakaemo alu ya alu ya'mo alisayafe'mo lusi kava huno lapau'niya'monanafa no'aliya'mofe'mo vaya'mo nehapae. Alu vaya'ai yafe'mo lapa'ye nehiya'monanafa alisaya ka'mo alagi ohane'niya'mofe'mo ani vaya'aina kaveta hapaege kame hutapa apatege nehae. Gotife'mo nunumu hutapa afi nekaya'monanafa no'aliye. Lapakufamo'mo hau'niya kava'mo hisayafe'mo hosu ge hutapa afi nekaya'mofe'mo no'aliye. Ve a'nemogitapamo kumai kava'mo nehaya vaya'mogitapae, ma mopafi kavafe'mo lapau'niya vaya'mogitapamo Goti'mo ataletuta alu vele'mo mai'netapae'mo kumai kava'mo hugekana hutapa mai'nae. Ma mopafi kavafe'mo nehapaiya vaya'mo Goti kame'amo mai'nae, hutapa o'afi'nafiye. Ma mopafi kava'mo ao vaya'amogimo Gotife'mo kame hu'a ne'atae. Goti mukufi'mo hane'niya gemo'a huno'ae'mo, lapakaepi'mo ne'maiya lapaunelapame'mo'a hosu kavafe'mo nehaigeno'ae'mo ha'ye nehiye, huno hu'niya gemo afa gemo hane'niye, hutapa lapakesamo ne'afifiye. Ha'ye nehiya'monanafa Goti'a fiku laha maeno mago'e huno nelamiye. Ani kavatefe'mo huno'ae'mo,

Goti'a ala vaya'mo mai'none, hu'a apakesamo ne'afiya vaya'aife'mo kame huno ne'apateya'monanafa ina agufa vaya'mo mai'none, hu'a apakesamo ne'afiya vaya'aina fiku hapa maeno ne'apamiye,
huno hu'niye.

Ne'apamiya'mofe'mo Goti aiyafi'mo maiyo. Satanife'mo kame hutapa ategeno'ao lapakaetegati'mo ataleno aune heno. Goti haopale'mo vigeno'ao lapakae lapaopale'mo eno. Hosu kava'mo nehaya vaya'mogitapae, hu'na, lapaya'mo sese hiyo. Lole lapakesamo ne'afiya vayanagi lapaipafati'mo o'ani'yamo aeta kalo paetapa ataleyo. Lapaipamo'mo lusi kava huno kana nehinagetapa yulagefa aitapa avi'ya hiyo. Kigi nehaya kavatapimo ataletapa yulagefa aiyo. Lapamogaga ne'aiya kavatapimo ataletapa lapaipamo'mo kana hino. 10 Ala kava ne'mo aulagale'mo lapakufamo alita afepi ategeno'ao alino asaga huno lapateno.

Konagatapimo alita fako hutapa o'apateyo, huno hu'niya gemae

11 Konagatapimogife'mo hutapa faipa hutapa o'apateyo. Mago vekamo'a konaga'amofe'mo huno faipa huno ateteno alino fako huno ne'atesiyana Goti ke'aepa ge'ae'mo huno faipa huno ateteno alino fako huno ne'ate. Lapakaemo ke'aepa ge'amo alita fako hutapa ne'atesayana ke'aepa ge'amo akame osutapa ke'aepa ge'amo alita fako hutapa ne'atae. 12 Ke'aepa ge'amo alino apami'niya Goti'a magoke vekamo mai'niye. Agaemo apakufamo afa'a alino katino apatege alino apago'ya lagauno apatalege nehiye. Lapakaemo alita fako hutapa apategefe'mo nehisayana lapakaemo ina lagitapamo mai'nae.

Afa'a hugune, hutapa himu'namu agufa gemo osiyo, huno hu'niya gemae

13 Mago vaya'amogitapamo, hemenimofi egamofi huta uta taonifi'mo mago kafuga maita ali'ya'mo aliteta monimo aligune, hutapa nehae. 14 Nehaya'monanafa egamo na kava'mo afole aigifi hutapa o'afi'nae. Lapakaemo na agufa yakana hutapa mai'nae. Lapakaemo netepi'mo yosale'mo aise hiya'mo ki'nigeno yegemo haineno nelegeno'ae'mo alino hano hulino ne'viya hiyakana hutapa mai'nae. 15 Lapakaemo, afa'a hugune, hutapa hosu gemo nehaya'monanafa Goti'a hau'niyanageta mani kava'mofi ina kava'mofi huta afa'a hugune, hutapa hugae. 16 Hisaya gemo hane'niya'monanafa hemenimo lapakaemo, afa'a hugune, huta hutetapa lapakitapile'mo alita asaga hutetapa himu'namu gemo nehae. Ani agufa himu'namu gemo nehaya gemo hosu gemo nehae. 17 Alagepa kava'mo hisaya kava'mo hane'nige'a ne'agaya'monanafa nosisayana hosu kava'mo nehae.

Copyright information for `KYG