John 11

Layosi'a ago fali'niya gemae

Mago vekamo agi'amo Layosi'a Metani taonifi'mo mai'niya vekamo kaita hau'nigeno mai'niye. Asa'ala'moganimo Maliya'e agana'amo'mo Mata'e'mo Metani taonifi'mo magokepi lokae'a mai'nae. Ani Maliya'a hogoteno alagepa atumo ne'aiya uvelimo alino Ala kava ne'mo aiyale'mo lakino faleno ateteno ayokateti'mo alino hau huno ate'niye. Asa'amo'mo Layosi'mo kaita hau'niye. Asa'ala'moganimo Yesutegamo ge hu'ana atala'ageno u'niya gemo, Ala kava nene, ani kahau kayamopafi'mo kahau'niya vekamo kaita hau'niye, hu'ana hute'ana mago vekamo apa'mo ali'ana atale'na'ageno u'niye. Yesu'a ani gemo afiteno'ae'mo, ani kaita'mo falisiya agufa kaita'mo ohau'nifa Goti ha le konali ya'amo agete'apae'mo agi'ale'mo ali'a asaga huge Goti mafa'ne'amo agi'ale'e'mo ali'a asaga huge hisayafe'mo ani kaita'mo hau'niye, huno hapa pai'niye.

Yesu'a Mata'e agana'amo'e asa'amo'mo Layosi'efe'mo hau ayamopafi'mo hau'nigeno'ae'mo kaita hau'niye, hu'ana hu'na'a gemo afiteno'ae'mo lole afina'mo ani mai'niya kotegamo mai'niye. Lole afina'mo utegeno'ae'mo Yesu'a ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo, halate Yutiya kotegamo vigetao, huno hapa pai'nige'apae'mo, Tisao, ani kotega mai'naya Yu vaya'mogimo yafa kayoteti'mo kamagisayafe'mo hu'nayana halate Yutiya kotegamo visanafe'mo nehapiye, hu'a afi ge'nageno'ae'mo, Magoke afina'mo yegemo tuolofu'a aovamo letegeno hani'mo nehiye. Vaya'mogimo yegemo neleya afina'mo ma mopafi'mo aeno ha le'nige'a umenitata nehaya'mofe'mo nohapae. 10 Hanipi'mo umenitata nehisaya'mo'mo apaipafi'mo ha le ya'mo'a aeno ha noleya'mofe'mo nehapae. 11 Lao vekamo Layosi'mo ago au kaleno mai'niya'mofe'mo u'na aupati'mo haune'na ategauve, huno hapa pai'nige'apae'mo, 12 Ala kava nene, au kaleno mai'nisiyana kanalene, hu'a ha pai'nae. 13 Yesu'a Layosi'mo ago fali'niya kavafe'mo au kaleno mai'niye, huno hapa pai'niya'monanafa afa'a au kaleno mai'nigeno'ae'mo hu'niye, hu'a apakesa afi'nae. 14 Yesu'a hu'niya gemo afi'a aeto osu'nageno'ae'mo Yesu'a huno afole aino hapa paino'ae'mo, Layosi'mo ago fali'niye. 15 Nagaemo agae'e'mo ani afina'mo magokepi lokae'na o'mai'nova'mofe'mo lapakaetefe'mo nagesa afite'na namogaga ne'auve. Nagaefeke'mo lapakesa afitapa fatago hisayafe'mae. Agaetegamo vigetao, huno hapa pai'niye. 16 Tomasife'mo lago'ya mafa'ne'ae, hu'a agi ne'aya vekamo'a Yesu ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo, agaegi'e'mo magokepi lokaeta falisunafe'mo lokaeta vigetao, huno hapa pai'niye.

Yesu'a fali'nayateti'mo alino he tino apateteno'ae'mo afa'a maisaya ya'mo alino ne'apamiya gemae

17 Yesu'a uno ava'yi huteno afi'niyana Layosi'mo ago faligeta kita ate'nonageno lole'e lole'e afina'mo u'niye, hu'a ha pai'nageno afi'niye. 18 Metani taonimo Yulusalemu taonimo haopale'mo hane'nigeno tali kilomita agufa aise afagi'ale'mo hane'niye. 19 Asole Yu vaya'mo Mata'e Maliya'e'mo anasa'animo'mo ago fali'niya kavafe'mo hapau hu'a anatesayafe'mo anakaetegamo e'nae. 20 Yesu'a ne'e, hu'a hu'nageno Mata'a ani gemo afiteno'ae'mo kategamo ne'visigeno ne'esige'ana fotu hisa'afe'mo u'nigeno'ae'mo Maliya'a nopi'mo mai'niye. 21 Mata'a uno Yesu'e'mo fotu hute'anae'mo, Ala kava nene, manile'mo mai'nanesinana nasa'nimo'mo ofali'niyesina'monanafa 22 ago afi'novana hemenimo kagaemo Gotife'mo namiyo, huka ge huka afi gesanageno afa'a alino kamigiye, hu'na nagesa afi'nove, huno ha pai'nigeno 23 Yesu'a, kasakamo'mo halate he tigiye, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 24 ago afi'novana ma mopamo hano hisiya afina'mo halate he tigiye, hu'na ago afi'nove, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 25 nagaemo fali'nayateti'mo ali'na he ti'na apatege afa'a maisaya ya'mo ali'na apamige hu'na mai'nove. Nagaefe'mo apakesa afi'a fatago nehisaya vaya'mo faligayana halate ago he ti'a afa'a maigae. 26 Ina lagimo afa'a mai'ne'apae'mo nagaefe'mo apakesa afi'a fatago nehisafige'a ofali'a afa'a maige maige hu'a maigae. Ge'nie'mo kagesa afika fatago nehapiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo, 27 He, Ala kava nene, kagaemo Kalaisi vekamo Goti Mafa'ne'amo ma mopafi'mo eminegaiye, hu'a hu'naya vekamo mai'nane, hu'na nagesa afi'na fatago nehuve, huno ha pai'niye.

Yesu'a avi'ya'mo hu'niya gemae

28 Mata'a ani gemo huteno'ae'mo halate aino atagi neno uno vaya'mogimo o'afisayafe'mo agana'amo'mo Maliyafe'mo sumi huno ha paino'ae'mo, Tisa vekamo ago eno manile'mo ava'yi huteno kagaefe'mo eno, huno ge nehiye, huno ha pai'nigeno 29 Maliya'a ani gemo afiteno malage huno he tino uno fotu hisa'afe'mo uno lami'niye. 30 Yesu'a taonifi'mo uno ava'yi osu'niyanafa Mata'e'mo fotu hu'na'a yate'mo mai'niye. 31 Maliya'e'mo magokepi'mo lokae'a mai'ne'a hapau hu'a anate'a mai'naya vaya'mogi agayana Maliya'a malage huno he tino uno lami'nige'a agete'apae'mo ki'a ate'naya kanolulegamo uno avi'ya'mo hisiyafe'mo ne'viye, hu'a hute'a akame hu'a u'nae. 32 Maliya'a Yesutegamo uno ava'yi huno ageteno aiyafi'mo asagauno aino mai'neno'ae'mo, Ala kava nene, manile'mo mai'nanesinana nasa'nimo'mo ofali'niyesine, huno ha pai'nigeno'ae'mo 33 Yesu'a ageyana Maliya'a avi'ya'mo hu'nige'apae'mo agae'e'mo magokepi e'naya vaya'mogi'e'mo avi'ya'mo hu'nageno apaketeno'ae'mo lusi kava huno aipamo'mo kana hu'niye. 34 Agaemo, haiyate'mo kitapa ate'nae, huno apafi ge'nige'apae'mo, Ala kava nene, eka ago, hu'a ha pai'nae. 35 Yesu'a avi'ya'mo hu'niye. 36 Avi'ya'mo hu'nige'apae'mo Yu vaya'mogi, Ageyo, ani vekae'mo lusi kava huno hau ayamopafi'mo hau'niye, hu'a hu'nae. 37 Mago vaya'amogi, ani vekamo'a aulagamo alagepa huno no'ageya vekamo aulagamo alino alagepa huno ate'niya vekamo eno manile'mo mai'niyesinana himamu'aleti'mo alino hageno atesigeno ofali'niyesipiye, hu'a hu'nae.

Yesu'a Layosi'mo alino he tino ate'niya gemae

38 Yesu'a halate lusi kava huno aipamo'mo kana hu'nigeno'ae'mo kanolulegamo u'niye. Yafa kapi'mo ki'a atete'a avayale'mo yafateti'mo ai'a akani male'nae. 39 Yesu'a, ani yafa'mo alitapa heleve hulitutapa ataleyo, huno hapa pai'nigeno Mata'a fali'niya vekamo asa'amo'mo, Ala kava nene, fali'nigeta kita ate'nonageno lole'e lole'e afina'mo ago u'niya'mofe'mo ago kano atumo ai'niye, huno ha pai'niye. 40 Yesu'a, kagesa afika fatago hu'nisana'mo'mo Goti ha le konali ya'a'e himamu'a'e'mo agegane, hu'na kaha opai'nofiye, huno ha pai'nige'apae'mo 41 yafa'mo ali'a heleve hu'a atale'nageno'ae'mo Yesu'a alino maku huno koku'nategamo age'neno'ae'mo, Afo'nimogae, ge'nimo ago afi'nana'mofe'mo kahao ke'mo nehove. 42 Muki afina'mo ge'nimo ne'afine, hu'na ago afi'nove. Afi'nova'monanafa manile'mo nagae'e'mo magokepi'mo lokae'a mai'naya vaya'mogimo afite'apae'mo, Goti'a alino ate'nigeno emine'niye, hu'a apakesa afi'a fatago hisayafe'mo ani gemo nehuve, huno huteno 43 alopa gefati'mo ge huno'ae'mo, Layosiyo, he tika emikeno, huno ge hu'niye. 44 Lavolavoleti'mo fali'niya vekamo augosafi'e aiya ayatega'e'mo hayae'a ate'naya vekamo he tino emine'niye. Inagi Yesu'a, lavolavomo alitapa hakalu hetapa ataletetapa ategeno vino, huno hapa pai'niye.

Yesu'mo amagisayafe'mo vegemo hu'naya gemae

(Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lu 22:1-2)

45 Asole Yu vaya'mo Maliyategamo e'a mai'naya vaya'mogimo Yesu'a hu'niya kava'mo agete'apae'mo agaefe'mo apakesa afi'a fatago hu'nae. 46 Hu'naya'monanafa mago vaya'amogimo u'a Falasi vaya'aife'mo Yesu'a hu'niya kavafe'mo ava gemo hu'a hapa pai'nae. 47 Afite'a kanisole vayanagi mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayanagi Falasi vayanagi hu'a ali'a anupa hu'a mai'ne'apae'mo, na agufa kava hisune. Ani vekamo'a no'agona agufa asole aune kava'mo nehiye. 48 O'atafauta afa'a ageta atale'nisunageno ani agufa kavake'mo hulino ne'visige'apae'mo muki asole vaya'mogimo agaefeke'mo lama ge nehiye, hu'a hute'a akame hugae. Lomu gamani vaya'mogimo e'a alopa mono notimo he'a halagape vai'a atalete'a kame hu'a latesageta ataleta atagu faetuteta huta maigune, hu'a hu'nae. 49 Apakaepati'mo mago vekamo agi'amo Kaiyafasi'a ani kafugamo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a, lapakaemo aise'amo o'afi'nae. 50 Magoke vekamo'a muki vaya'mogitalefe'mo falino latesigeta hano osuta afa'a maisunafe'mo kanalene, hutapa hutetapa lapakesa afifi huge huge hutapa no'maiye, huno hapa pai'niye. 51 Agai'amo ani gemo osu'nifa ani kafugamo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo mai'niya'mofe'mo aune gemo huno Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa paino'ae'mo, Yesu'a Yu nofi vaya'aitefe'mo falino apategaiye. 52 Yu nofi vaya'alefeke'mo falino o'apategaiya'monanafa muki Goti mafa'ne'amo atagu fae'u'e'a hu'a mai'naya vaya'amo apavalelineno alino anupa huno apateteno magoke nofi vaya'mo alino ha maleno apategaiye, huno hapa pai'niye. 53 Ani afinateti'mo haiya kava huta amagisupi, hu'a hute'a vege hu'a mai'nae. 54 Hu'naya'mofe'mo Yesu'a mago'e huno Yu vaya'ai apaulagale'mo umenitata osuno ataleno ka'me kotegamo uno Ifalemu taonifi'mo ge'amo ne'afiya vaya'e'mo mai'niye.

55 Yu vaya'ai Pasova afina'mo eno hogo hu'nige'apae'mo hogote'a muki vaya'amogimo mono kava'mo akame hisayafe'mo alo hute'a ne'ya'mo nesayafe'mo muki ko'apimo atale atale hu'a Yulusalemu taonifi'mo u'nae. 56 U'a hai'a alopa mono nopi'mo he ti'a mai'ne'apae'mo Yesu'a agesayafe'mo apakai'apimo, na agufa yane, hutapa lapakesa ne'afiye. Ne'ya'mo nesayategamo o'megaiye, hutapa lapakesa ne'afifiye, hu'a hu'nae. 57 Mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'e Falasi vaya'mogi'e'mo hu'apae'mo, mago vekamogamo agesana'mo'mo eka laha paigetao kalavusi huta ateno, hu'a hu male'nae.

Copyright information for `KYG