John 3

Nikonimasi'a Yesutegamo e'niya gemae

Mago vekamo agi'amo Nikonimasi'a Yu vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vayatama vekamo Falasi mono vayapati vekamo mai'niye. Agaemo mago hani'ilagamo Yesutegamo eno, Tisao, lagaemo kage'nonana Goti'a alino kate'nigeka eka alika apaya ne'malana vekamo mai'nane. Goti'a kaha o'mae'niyesinana no'agona kaune kava'mo afa'a nosanesine, huno ha pai'niye. Yesu'a, alagi lama ge kaha nepauve, halate alino o'apate'nisiya vaya'mogi Goti'a haiya kava huno yagaino ne'apatefi afa'a afi'a aeto osugae, huno ha pai'nigeno'ae'mo, haiya kava huno alopa vekamo halate alino atesigeno saufa vekamo hamalegaiye. Mago vekamo'a ita'amo aipafi'mo halate uno haisigeno alino atesifiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo, alagi lama ge kaha nepauve, aniteti'e Auneme'aleti'e'mo alino o'apate'nisiya vaya'mo Goti'a yagaino ne'apateya kegi'yafi'mo afa'a fale'a ohaigae. Atafa apaipa hane'niya vaya'mogi atafa apaipa'e vaya'mo ali'a ne'apatae. Goti Auneme'amo'mo saufa apaipa'e vaya'mo alino ne'apate. Halate alino lapateno, hu'na kaha nepauva gee'mo afika kahau o'aiyo. Yasimo'mo hau'nisiya kotegamo alinino ugefe'mo nehisiyana afa'a alinino ugiye. Yasimo'mo age ne'aigekae'mo age'age'mo ne'afina'monanafa ne'eya'amo o'ageka ne'viya'amo no'agane. Ani agufa kava huno Goti Auneme'amo'mo alino ne'apatege'a ne'maiye, huno ha pai'niye. Nikonimasi'a, haiya kava huno afole ne'aiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo, 10 Ala vekamo mai'neka Isaleli vaya'mo alika apaya ne'malana vekamo mai'nana'monanafa ani kavafe'mo o'afi'napiye. 11 Alagi lama ge kaha nepauve, afi'no'a gemo lapa paiteta'a age'no'a kavafe'mo aeta'a hakalo huta'a lapa nepau'a'monanafa geti'amo no'afiye. 12 Nagaemo ma mopafi kavafe'mo kaha pai'nogekae'mo kagesa afika fatago osu'nana'monanafa koku'napi kavafe'mo ava gemo hu'na kaha paiguvana haiya kava huka kagesa afika fatago hugane. 13 Mago vekamo'a koku'napi kava'mo haino o'age'niya'monanafa Vemo Mafa'nemo koku'napati'mo emine'niya vekamogeno hemeni'e'mo koku'napi'mo mai'niye. 14 Mosese'a ka'me kotegamo nagalo'yavemo aune'amo alino yosale'mo maleno kiteno alino he tino ate'niya agufa kava'mo hu'a Vemo Mafa'nemo ali'a he ti'a ategae. 15 Ina lagimo agaefe'mo apakesa afi'a fatago nehisafige'a alagi ofali'a alagepa hu'a maige maige hu'a maisayafe'mo ali'a he ti'a ategae. 16 Goti'a ma mopafi vaya'aife'mo hau ayamopafi'mo hau'niye. Ani kava huno lusi kava huno hau'nigeno'ae'mo ani aiya magoke mafa'ne'amo avaleno apami'niye. Ina lagimo mafa'ne'ae'mo apakesa afi'a fatago nehisafige'a alagi ofali'a alagepa hu'a maige maige hu'a maisayafe'mo avaleno apami'niye. 17 Goti'a ma mopafi vaya'mo agoti huno apateteno'ae'mo, hosu kava'mo hu'nae, huno hisiyafe'mo mafa'ne'amo alino ate'nigeno emi'no'me'nifa apakufamo alino katino ne'apateno hapau vaisiyafe'mo alino ate'nigeno emine'niye. 18 Goti Mafa'ne'ae'mo apakesa afi'a fatago nehaya vaya'mo agoti huno apateteno'ae'mo, hosu vaya'mo mai'nae, huno nosiya'monanafa apakesa afi'a fatago nosaya vaya'mo ago agoti huno apateteno'ae'mo, hosu vaya'mo mai'nae, huno hu'niye. Apakesa afi'a fatago osu'naya'mofe'mae. 19 Goti'a agoti huno apateteno'ae'mo, hosu vaya'mo mai'nae, huno hu'niya gemo aepa'amo hane'niyana ha le ya'amo ma mopafi'mo ago afole ai'niya'monanafa vaya'mogi ha le yafe'mo ohapau'nifa hani yafeke'mo hapau'niye. Hosu kavake'mo nehaya'mofe'mae. 20 Hosu kava'mo nehaya vaya'mogimo ha le yafe'mo alagi ohapau'nige'apae'mo hosu kava'apimo afole o'aisiyafe'mo ha le yategamo alagi no'mae. 21 No'maeya'monanafa lama gemo akame nehaya vaya'mogi Goti ge'amo ne'afiya kava'mo afole aisiyafe'mo ha le yategamo ne'ae.

Yoni'a Yesu agi'ale'mo alino asaga huno ate'niya gemae

22 Ani gemo hutege'apae'mo Yesu'e ge'amo ne'afiya vaya'e'mo Yutiya kotegamo u'a mai'ne'apae'mo Yesu'a muki afina'ae'mo apakae'e'mo magokepi lokaeno mai'neno mago vaya'mo ani'mo faleno apate'niye. 23 Inoni kotega Selemigayagamo asole ani'mo hane'niya'mofe'mo Yoni'a ani kotegamo ani'mo faleno apate'niye. Mago vaya'mo agaetegamo e'nageno ani'mo faleno apate'niye. 24 Ani afina'mo Heloti'a Yoni'mo kalavusi huno o'ate'nigeno afa'a mai'niya afinane. 25 Yoni ge'amo ne'afiya vaya'e Yu nofi vaya'e'mo ani'mo fale'a ne'apataya kavafe'mo ge vai'nae. 26 Ge vaite'a Yonitegamo, Tisao, muga faliga kagae'e'mo lokaeno mai'niya vekamo ava gemo hu'nana vekalegamo muki vaya'mo u'nageno ani'mo faleno ne'apate, hu'a ha pai'nageno 27 Yoni'a, Goti'a mago vekamo agi'ale'mo alino asaga huno o'ate'nisiyana ala agi'amo o'aligiye. 28 Hogote'na, Mesaiya vekamo o'mai'nova'monanafa alino nate'nige'na hogote'na e'nove, hu'na lapa pai'nova gemo ago afi'nae. 29 A'mo aligesuve, huno hu'niya vekamo'a alisiya a kanomo agai'a a'mae. A'mo aliguve, huno hu'niya vekamo ao vekamo eno magokepi lokaeno he tino mai'nigeno a'mo aliguve, huno hu'niya vekamo'a amogaga aino ge hu'nigeno afiteno'ae'mo amogaga ne'aiye. Ani kava huno a'amo ne'alige'nae'mo lusi kava hu'na namogaga ne'auve. 30 Agi'amo'mo kosime kosime anagamo nehaisigeno nagi'nimo'mo alino aise aise hume hume afelaga lamigiye. 31 Anagati'mo emine'niya vekamo'a muki vaya'amo ago aeno apakase'niye. Ma mopafati'mo afole ne'aiya vaya'mo ma mopafi vaya'mo mai'ne'apae'mo ma mopafi kavafe'mo ava gemo nehageno koku'napati'mo emine'niya vekamo'a aeno apakase'niye. 32 Agaemo afiteno age'niya kavafe'mo hapa nepaige'apae'mo muki vaya'mogi ani gemo no'afiya'monanafa 33 ge'amo ne'afiya vaya'amogige'mo hu'apae'mo, Goti'a lama ge nehiye, hu'a hu'nae. 34 Goti'a alino ate'nigeno e'niya vekamo'a Goti ge'amo hapa nepaiye. Goti'a Auneme'amo alino fako huno mago'amo maleteno o'ami'nifa muki'amo alagi alino ami'niya'mofe'mo Goti ge'amo aeno hakalo huno hapa nepaiye. 35 Muki ya'mo Afo'amo'a mafa'ne'ae'mo hau ayamopafi'mo hau'nigeno'ae'mo muki yate'e vaya'aite'e'mo yagaino apatesiya himamu'amo alino ami'niye. 36 Muki vaya'amogi Mafa'ne'ae'mo apakesa afi'a fatago nehisaya vaya'mogimo alagepa hu'a maige maige hu'a maisaya ya'mo ago ali'nae. Muki vaya'mogimo Mafa'ne'amo ge'amo akame nosisaya vaya'mo Goti'a aipamo leno ne'apateya kava'amo apakaete'mo alagi hane'niya'mofe'mo alagepa hu'a maige maige hu'a o'maigae.

Copyright information for `KYG