John 4

Yesu'a Samaliya kotega a kanomo ha pai'niya gemae

Falasi mono vaya'mogi afiyana Yesu'a asole vaya'mo apavalelineno ge'amo ne'afiya vaya'mo alino hamaleno apateteno ani'mo faleno apate'niye. Ani kava hu'niya kavateti'mo Yoni'a ago aeno agase'niye, hu'a hapa pai'nage'a afi'nae. Afi'naya'monanafa Yesu'a agai'amo ani'mo faleno o'apate'nifa ge'amo ne'afiya vaya'mogige'mo ani'mo fale'a apate'nae. Yesu'a Falasi vaya'mogi afi'naya apaipa apakesamo apaketeno'ae'mo Yutiya kotegati'mo ataleno Galeliya kotegamo halate aino atagi neno ugefe'mo hu'niye. Goti'a Samaliya kotega folagapi'mo ka valino ate'nigeno u'niye. Samaliya kotega mago taonimo agi'amo Saika kotegamo uno ava'yi hu'niye. Ani haopalega Yekopu'a mago mopamo alino mafa'ne'amo Yosefe'mo ami'niya mopamo hane'niye. Ani haopalega Yekopu'a keli kafi male'niya ani kotu'mo hane'nigeno Yesu'a yatala kate'mo e'niya'mofe'mo agufafilagati alaga hae'nigeno eno ani ani kotu haopale'mo itopale'mo mai'niye. Yegemo lamino falesiyafe'mo hogo hu'niya afina'mo mai'niye. Fai mai'nigeno'ae'mo mago Samaliya a kanomo'mo ani'mo he fisiyafe'mo e'nigeno'ae'mo, ani'mo he fika namiyo, huno ha pai'niye. Ge'amo ne'afiya vaya'mo ne'ya'mo miya faisayafe'mo taonifilagamo ago utageno agai'age'mo mai'niye. Yu vaya'e Samaliya kotega mai'naya vaya'e'mo magokepi'mo lokae'a o'mai'nafa apaote apaote hu'a mai'naya'mofe'mo ani a kanomo'a ge'ale'mo aeno atagaina huno'ae'mo, kagaemo Yu nofi vekamo mai'nanage'na nagaemo Samaliya a kanomo mai'novana na kava higekae'mo ani'mo he fika namiyo, huka nehane, huno ha pai'niye. 10 Ha pai'nigeno'ae'mo, kagaemo Goti'a fiku hapa maeno ne'apamiya ya'mo ageteka ani'mo he fika namiyo, huno ge hu'niya vekamo ageka aeto hu'nanesinana agaefe'mo namiyo, huka afi gesanageno kanage kanage huno haineno emine'ne'eya ani'mo kami'niyesine, huno ha pai'nigeno'ae'mo 11 Ala nene, paketi o'ali'nana'mofe'mo yatala kelimo hane'nigi haiyateti'mo ani kanage kanage huno haineno emine'ne'eya ani'mo he figane. 12 Laginago vekamo Yekopu'a mani keli kotu'mo hakino late'niye. Agaemo ani'mo he fino nege mafa'ne anaga'amogi ani'mo he fi'a nege yuna afu anaga'amogi nege hu'a ne'nae. Kagaemo Yekopu'a ae'na agase'nove, huka nehapiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo, 13 ina lagimo mani ani'mo ne'nesafigeno halate anife'mo hapaugiya'monanafa 14 ina lagimo nagaemo ali'na apamisuva ani'mo ali'a nesafigeno halate mago'e huno anife'mo alagi ohapaugiye. Nagaemo ani'mo ali'na apamisugeno apaipafi'mo hane'neno meti anikana huno haineno afa'a maisaya ya'mo alino apamisige'a alagepa hu'a maige maige hu'a maigae, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 15 Ala nene, nagaemo anife'mo o'nahausige'nae'mo e'na manileti'mo ani'mo he ofisuvafe'mo ani ani'mo he fika namiyo, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 16 uka anaukamo'mo avalelika eno, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 17 Anau'nimo'mo o'mai'niye, huno ha pai'nigeno Yesu'a, anau'nimo'mo o'mai'niye, huka hana gemo lama ge hane. 18 Faefu'a vele'mo mai'nanageno hemenimo kagae'e'mo lokaetana mai'na'a vekamo anaukamo'mo o'mai'niye. Lama ge naha pai'nane, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 19 Ala nene, ago kage'novana kagaemo kaune vekamo mai'nanage'na kage'nove. 20 Muki laginago vaya'mogi mani avele'mo Gotife'mo mono hu'naya'monanafa lapakaemo Yu vaya'mogitapa hutapae'mo, Yulusalemu taonifike'mo Gotife'mo mono hiyo, hutapa nehae, huno ha pai'nigeno'ae'mo 21 Yesu'a, Ane, ge'nimo alagepa huka afiyo. Mago afina'mo afole aisige'apae'mo mani avele'mo muki ya'mo Afo'amofe'mo mono osuge Yulusalemu taonifi'mo mono osuge hugae. 22 Lapakaemo Samaliya vaya'mogitapamo ina lafe'mo mono nehupi hutapa alagepa hutapa o'age'nae. Lagaemo Yu vaya'mogita ina lafe'mo mono nehupi huta ago age'none. Yu vaya'aitegati'mo alagepa gemo aino atagu faesigeno Goti'a apakufamo alino katino apateteno hapau vaigiye. 23 Goti Auneme'amo'mo lama ge mono nehaya vaya'ai apaipafi'mo ali'ya'mo alisige'apae'mo muki ya'mo Afo'amofe'mo apaipa apakesafati'mo mono hute'a Goti ge'amo lama gelefe'mo mono hisaya afina'mo afole aigefe'mo nehiya'monanafa hemenimo ago afole ai'niye. Muki ya'mo Afo'amo'a ani agufa vaya'mogi agaefe'mo mono hisaya agufa vaya'mo kahauya huno apakesiyafe'mo nehiye. 24 Goti'a auneme'e vekamo mai'niya'mofe'mo agaefe'mo mono nehaya vaya'mogi apaipa apakesafati'mo mono nehu'a lama gelefe'mo mono hugae, huno ha pai'niye. 25 Ani a kanomo'a, ago afi'novana Mesaiya vekamo agi'amo Kalaisi'a eno'ae'mo muki ani agufa gemo laha paigiye, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 26 Kaha nepaiya vekamo agaeke'mae, huno ha pai'niye.

27 Ani afina'mo Yesu ge'amo ne'afiya vaya'mo ai'a atagi ne'e'a agayana a kano'e'mo kege neha'age'apae'mo e'a anakete'apae'mo lusi kava hu'a hapau ai'nae. Hapau ai'naya'monanafa na agufa ya'mo aligefe'mo nehane, hu'a afi okege na kava higeka mani a kano'e'mo kege nehane, hu'a afi okege hu'nae. 28 E'a ava'yi hu'nageno'ae'mo ani a kanomo ani ke'amo ateno atagi nenuno taonifi'mo mai'naya vaya'aife'mo, 29 mago vekamo'a muki akeya'vilaga hu'nova kava'nie'mo ava gemo huno naha pai'niyanagi utapa ageyo. Ani vekamo Kalaisi ne'mo mai'nisifi hu'na nagesa afuve, huno hapa pai'niye. 30 Apakaemo taonifati'mo atale'a Yesutegamo u'nae. 31 Ne'age'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mogi, Tisao, hu'a, ne'ya'mo alika no, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, 32 lapakaemo ne'ya'nimo hane'niyana ani ne'ya'mo alagi o'age'nae, huno hapa pai'niye. 33 Apakai'api apakai'apimo ge huge afige hu'apae'mo, mago vekamo'a ne'ya'mo ago alinineno ami'nigeno ne'nifi, hu'nae. 34 Yesu'a, alino nate'nige'nae'mo e'nova vekamo'a hau'niya kava'amo nehu'na nami'niya ali'ya'nimo ali'na hano hu'na atesuva ali'ya'mo nagaemo ne'ya'nigana huno hane'niya'mofe'mae. 35 Lapakaemo hutapae'mo, lole'e lole'e kaimo utesigeno ne'ya'mo afu lege'a ne'aliya afina'mo afole ne'aiye, hutapa nehafiye. Muki hoya'afi'mo ageyo. Ne'ya'mo ago afu le'niyanage'a alisaya afina'mo afole ai'niye. 36 Hoyafati'mo ne'ya'mo ne'aliya vaya'mogimo miya'apimo alige maige maige hu'a maisayafe'mo ne'ya'mo alige hu'a ne'aliye. Ne'ya'mo ne'aliya'mofe'mo avina ya'mo nehakalaya vaya'e ne'ya'mo ne'aliya vaya'e'mo magokepi apamogaga aigae. 37 Vaya'mogi, mago vekamo'a avina ya'mo nehakalegeno alu vekamo'a ne'ya'mo ne'aliye, hu'a nehae. 38 Ani gelefe'mo nagaemo ali'ya'mo o'ali'naya hoyafati'mo ne'ya'mo alisayafe'mo ali'na lapate'nove. Alu vaya'mogi hoyafi'mo ali'ya'mo ali'nagetapa lapakaemo ani hoyafati'mo ne'ya'mo ne'aliye, huno hapa pai'niye.

39 Ani a kanomo'a Samaliya taonifi'mo mai'naya vaya'aife'mo, agaemo muki akeya'vilaga hu'nova kava'nie'mo nava gemo huno naha pai'niye, huno hapa pai'niya'mofe'mo asole Samaliya vaya'mogi Yesufe'mo apakesa afi'a fatago hu'nae. 40 Hu'naya'mofe'mo Samaliya vaya'mogimo agaetegamo u'a ha pai'apae'mo, kahao ke honanagi eka lagae'e'mo magokepi lokaeka maiyo, hu'a ha pai'nageno Yesu'a uno apakae'e'mo lole afina'mo magokepi lokaeno mai'niye. 41 A kanomo'mo hapa pai'niya geleti'mo mago vaya'amo apakesa afi'a fatago hu'naya'monanafa Yesu'a uno hapa pai'niya geleti'mo mago'e hu'a asole vaya'mogi agaefe'mo apakesa afi'a fatago hu'nae. 42 Apakaemo a kanoe'mo, kagaemo laha pai'nana geletike'mo lagesa afita fatago osu'nona'monanafa agai'a avayafati'mo laha pai'niya gemo afitetae'mo lagesa afita fatago nehune. Ma mopafi vaya'ai apakufamo alino katino ne'apateno hapau ne'vaiya vekamae, huta lagesa afita fatago nehune, hu'a ha pai'nae.

Yesu'a gamani vekamo mafa'ne'amo alino hageno ate'niya gemae

43 Yesu'a ani kote'mo lole afina'mo maiteno apataleno Galeliya kotegamo u'niye. 44 Agaemo, Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'aife'mo ko'apile'mo mai'naya vaya'mogimo ala apaki'apimo no'apamiye, huno hapa pai'niya'mofe'mo apataleno Galeliya kotegamo u'niye. 45 Galeliya kotega mai'naya vaya'mo u'a Yulusalemu taonifi'mo hopa afina'mo mai'ne'apae'mo age'nageno Yesu'a hopa afina'mo muki alu kava alu kava'mo hu'nige'a age'nae. Age'naya'mofe'mo ko'ale'mo uno ava'yi hu'nige'apae'mo ali'a falu fala hu'a ate'nae. 46 Yesu'a Galeliya kotegamo uno ava'yi huteno ani Kena taonifi'mo mago afina'mo anilafateti'mo nofi alagafati ani'mo alino hamaleno ate'niya taonifi'mo halate u'niye. Mago gamani vekamo ani taonifi mai'nigeno mafa'ne'amo Kapeneyamu taonifi'mo mai'niyana kaita hau'niye. 47 Yesu'a Yutiya kotegati'mo ago ataleno Galeliya kotegamo mai'niye, hu'a ha pai'nageno afiteno'ae'mo Yesufe'mo, mafa'ne'nimo faligefe'mo nehigi uka alika hageka ategapiye, huno ha pai'nigeno'ae'mo 48 Yesu'a, lapakaemo muki vaya'mogitapamo no'agaya naune kava'mo hisugetapa o'agesayana nagaefe'mo lapakesa afitapa fatago osugae, huno ha pai'nigeno 49 gamani vekamo'a, Ala nene, mafa'ne'nimo ago faligefe'mo nehigi nagae'e'mo magokepi egeta'ao, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 50 mafa'nekamo kaita ohau'nigeno afa'a mai'niyanagi uvo, huno ha pai'nigeno Yesu ha pai'niya ge'ae'mo agesa afino fatago huteno ataleno u'niye. 51 Ega'amo katega ne'vige'apae'mo ali'ya'amo ne'aliya vaya'mo ne'ageno uno fotu hute'apae'mo, mafa'nekamo afa mai'niye, hu'a ha pai'nageno, 52 haiya kanale'mo kaita'amo hage'nigeno alagepa huno afa'a mai'niye, huno apafi ge'nige'apae'mo, yegemo lamino fale'nigeno hani hugefe'mo hu'nigeno'ae'mo amuko hau'niya ya'amo hano hu'nigeno afa'a alagepa huno mai'niye, hu'a ha pai'nae. 53 Afo'amo'mo, Yesu'a ani kanale'mo, mafa'nekamo kaita'mo hano hu'nigeno afa'a mai'niye, huno ha pai'niya gee'mo agesa afiteno agae'e muki afamo anaga'mogi'e'mo Yesufe'mo apakesa afi'a fatago hu'nae. 54 Yesu'a Yutiya kotegati'mo ataleno Galeliya kotegamo e'niya afina'mo lole afina'mo no'agaya agufa aune kava'mo hu'niye.

Copyright information for `KYG