Luke 11

Yesu'a nunumu hisaya kavafe'mo hu'niya gemae

(Mt 6:9-15; 7:7-11)

Yesu'a nunumu huno hano huteno mai'nigeno'ae'mo mago vekamo ge'amo ne'afiya vekamo'a, Ala kava nene, Yoni'a nunumu hisayafe'mo ge'amo ne'afiya vaya'aina alino apaya male'niya kava huka alika laya malo, huno ha pai'nigeno'ae'mo, nunumu hisayafe'mo ina gemo hutapa hiyo.

Afotimogae, koku'napi mai'nanageno kagikamo'mo alagepa huno kaote hane'niyanagi ali'a asaga hiyo. Vaya'aite'mo yagaika apatesana kava'mo ma mopafi'mo afole aino. Muki koku'napi ne'maiya vaya'mogimo gekamo akame nehaya kava hu'a ma mopafi'mo mai'naya vaya'mogimo gekamo akame hiyo.
Muki feluga'ae feluga'ae'mo nesuna ne'ya'mo hemenimo alika lamiyo. Lagaetegamo hosu kava'mo nehaya vaya'aife'mo, afa'a ateyo, huta nehuna agufa gemo huka kagaetegamo hosu kava'mo nehisunagekae'mo lagaefe'mo, afa ateyo, huka huvo. Lamalageka hisiyategamo lavalelikuka olateka hosu vekamo ayapati'mo alika hafaleka latalo,
hutapa nunumu'mo hiyo.

Yesu'a apakaefe'mo, lapakaepati'mo mago vekamogamo hani'ilaga folagu'mo uka kao vekae'mo, Ve'nimo, nao vekamo eno no'nifi'mo mai'niyana ne'ya'mo nesiya ya'mo alagi ohane'nigi lole'e mago'e peleti mayamo alika anona huka nato, huka ha paisanageno'ae'mo no'afati'mo, ago kita ki maleta mafa'ne anaga'ni'e nagai'ni'e'mo ago havae'nona'mofe'mo he ti'na ne'ya'mo ali'na okamiguvanagi afa'a ateka uvo, huno kaha paisiyana na agufa kava'mo hugane. Lapa nepauve, kao vekamo mai'niya'mofe'mo ali'na okamiguve, huno nehisigekae'mo mago'e mago'e huka ge hukae'mo, afa'a alika namiyo, huka ge nehisanageno'ae'mo ne'ya'mo alino kamigiye, huno hapa pai'niye. Inagi nagaemo, afa'a afi nekegeno'ao alino lapamigiyanagi. Kahauya hutaleyo agetapa avatetapa aligayanagi. Kitale'mo hakalu hakalu nehigeno'ao kitamo yakino lapategaiyanagi. 10 Ge hu'a afi nekaya vaya'mogimo ne'aliye. Kahauya nehaya vaya'mogi age'a ne'aliye. Kitale'mo hakalu hakalu nehaya vaya'mo kitamo yakino ne'apate. 11 Mafa'netapimogi, noyamemo alika namiyo, hu'a lapa paisagetapae'mo nagalo'yavemo alitapa apamigafiye. 12 Inagi mafa'netapimogi, kokole amu'mo alika namiyo, hu'a lapa paisagetapae'mo sokopiyonimo alitapa apamigafiye. 13 Lapakaemo hosu vaya'mo mai'naya'monanafa alagepa ya'mo alitapa mafa'netapimo ne'apamiya kava huno mago'e huno koku'napi afotapimofe'mo kaote Kaunekame'mo alika namiyo, hu'a afi gesaya vaya'aina afa'a alino apamigiye, huno hapa pai'niye.

Yesufe'mo, Satani himamu'aleti'mo ani agufa ali'ya'mo ne'aliye, hu'a hute'a hu'a faipa hu'a ate'naya gemae

(Mt 12:22-30; Mk 3:20-27)

14 Yesu'a gemo aino halo aino nosiya vekamo aipafati'mo mago hosu aune vekamo alino hafaitalegeno u'nigeno ani vekamo'a agemo ai'nige'a afite'apae'mo hapau ai'naya'monanafa 15 mago vaya'mogimo, Mielisimuli himamu'aleti'mo hosu apaune vaya'aina alino hapa faino ne'apatale, hu'a hu'nage'apae'mo 16 mago vaya'mogi, koku'napi aune kava'mo huka alika lave liyo, hu'a ha pai'nageno'ae'mo 17 apaipafi'mo apakesa afi'naya kava'apimo ageteno'ae'mo, magoke gamani vaya'mogi yagai'a ne'apataya vaya'mogimo apakai'apimo ali'a fako hu'a apatete'a kame hisayana ani gamanimo ago asagauno aigiye. Magoke afamo anagapati'mo apakai'apimo ali'a fako hu'a apate'nisayana atagu fae'a u'e'a hu'a maisageno apaki ohanegaiye. 18 Lapakaemo nagaefe'mo, Mielisimuli himamu'aleti'mo hosu apaune vaya'aina alino hapafaino ne'apatale, hutapa nehaya'monanafa Satani'a agai'a vaya'mo hosu apaune vaya'aitegamo kame huno apatesiyana haiya kava hu'a Satani nofi vaya'mo lokiya vai'a maigae. 19 Nagaemo Mielisimuli himamu'aleti'mo hosu apaune vaya'mo ali'na hapafai'na ne'apatalesuvana haiya kava hu'a getapimo ne'afiya vaya'mogi ali'a hapafai'a ne'apatalae. Getapimo ne'afiya vaya'mogimo lapakaefe'mo, hosu gemo hu'nae, hu'a lapa paigae. 20 Nagaemo Goti'a ati yagaina ayateti'mo hosu apaune vaya'mo ali'na hapafai'na ne'apatalesuvana Goti'a yagaino ne'apateya kava'mo ago eno lapaopale'mo afole ai'niye. 21 Mago ayamufa vekamo'a ati'e naipe'a'e'mo aliteno no'ale'mo yagaino mai'nisiyana kagemi ya'amo afa'a hanegaiya'monanafa 22 mago no aepa vekamo ayamufamo ago aeno aga se'niya vekamo'mo eno no aepa vekamo amagino aeno aga seteno muki ya'amo'a naha maegaiye, huno agesa afi'niya ya'amo alige muki kagemi ya'amo alige hulinuno ao vaya'aina alino fako huno apamigiye. 23 Nao vaya'mo o'mai'nisayana kame vaya'nimo mai'nae. Nagae sipisipimo ali'a anupa hu'a no'apataya vaya'mogimo ali'a atagu fae'a ne'apatalae.

Hosu aune vekamo halate aino atagi neno e'niya gemae

(Mt 12:43-45)

24 Hosu aune vekamo mago vekamo aipafati'mo alino hafaitalegeno ataleno u'niya hosu aune vekamo'a ani'mo ohane'niya kote'mo uteno maino falu hisiya yafe'mo kahauya hulino uneno hugeteno o'ageno atale'na halate ai'na atagi ne'na u'na no'nifi'mo fale'na hai'na maiguve, huno hu'niye. 25 Huteno eno ageyana ani nopi'mo vagi vagi huno alino kanale hu male'nigeno afa'a hane'nigeno age maleteno 26 aino atagineno uno seveni'a hosu apaune vaya'mogi mago'e hu'a ae'a aga se'a hosu kava'mo nehaya hosu apaune vaya'mo apavalelino e'nige'apae'mo ani nopi'mo hai'a mai'nae. Hosu aune vekamo aipafi'mo mai'niya vekamo'a hogoteno hosu kava'mo huno mai'niya'monanafa henaga'amo mago'e huno lusi hosu kava'mo huno mai'niye, huno hapa pai'niye. 27 Mago a kanomo asole vaya'ai folagapi'mo mai'niya a kanomo'mo alopa gefati'mo ge huno'ae'mo, alino kateteno nu'mo kami'niya afe'mo Goti'a hao ke he'nigeno alagepa huno ne'maiye, huno hu'nigeno 28 Yesu'a, lama gemo nehana'monanafa Goti ge'amo afite'a akame nehaya vaya'aife'mo hapao ke nehege'a alagepa hu'a ne'maiye, huno ha pai'niye.

Mago vaya'mogi alagena kava'mo alika lave liyo, hu'a hu'naya gemae

(Mt 12:38-42; Mk 8:12)

29 Asole vaya'mo e'a kili pae'a mai'nageno'ae'mo, hemeni afina'mo mai'naya vaya'mo hosu vayane. Apakaemo, alagena kava'mo huka alika lave liyo, hu'a nehaya'monanafa ali'na apave oliguve. Alagena kava'mo hu'na ali'na apave oliguva'monanafa Yona'a Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a mago alagena kavakana huno afole ai'niya kava hu'na ali'na apave liguve. 30 Yona'a Niniva taonifi'mo mai'naya vaya'ai apaulagale'mo alagena kavakana huno afole ai'niya kava huno Vemo Mafa'nemo'a hemeni afina'mo mai'naya vaya'ai apaulagale'mo alagena kavakana huno afole aigiye. 31 Goti'a agoti huno apatesiya afina'mo Si'ma kotegamo mai'naya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya ala a kanomo'mo he tino hemeni afina'mo mai'naya vaya'aife'mo, hosu vayane, huno hapa paigiye. Ani a kanomo'mo Salomoni'a alagepa huno afi'niya vekamo ge'amo afisiyafe'mo afagitegati'mo e'niya'monanafa Salomoni'mo ago aeno aga se'niya vekamo manile'mo mai'niyana ge'amo alagepa hu'a no'afiye. 32 Goti'a agoti huno apatesiya afina'mo Niniva taonifi'mo mai'naya vaya'mogi he ti'a hemeni afina'mo mai'naya vaya'aife'mo, hosu vayane, hu'a hapa paigae. Yona'a Goti gemo aeno hakalo huno hapa pai'nige'apae'mo apaipamo ali'a afe le'naya'monanafa Yona'mo ago aeno aga se'niya vekamo manile'mo mai'niya vekamo ge'amo alagepa hu'a no'afiye.

Apaipafi lamue'mo hu'niya gemae

(Mt 5:15; 6:22-23)

33 Vaya'mogi lamufi'mo kani ae'a kaete'apae'mo hipakapi'mo o'malege samofi'mo malete'a avayamo ai'a akani malege nosafa nopi'mo hai esaya vaya'mogimo alagepa hu'a age'a hale'a maisayafe'mo afole yate'mo hi'yalamuteke'mo ne'malae. 34 Lapaulagamo'mo aeno ha nelegeno'ae'mo lapaipafi'mo lamugana huno aeno ha nele. Lapaulagamo alagepa huno nehanesiyana muki lapaipafi'e'mo aeno ha nele. Lapaulagamo alagepa huno nohanesiyana muki lapaipafi'e'mo hani'mo nehiye. 35 Ehetapiye, hu'na, Naipafi'mo aeno ha nelefi aeno ha nolefi hutapa lapakesa afiyo. 36 Lapaipafi'mo aeno ha le'nisiya'mo'mo magokayaga lapaopale'mo hani ya'mo ohanesigeno muki lapakufafilagamo aeno ha lesigeno lamumo'mo lapakufale'mo aeno ha neleya kava huno aeno ha legaiye, huno hapa pai'niye.

Mono vaya'ai hosu kava'apie'mo hu'niya gemae

(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40)

37 Ani gemo huno hano hutegeno'ae'mo mago Falasi vekamo'a, eka no'nifi'mo ne'ya'mo no, huno ha pai'nigeno eno no'afi'mo haino hi'yalamute'mo fai mai'niye. 38 Yesu'a ne'ya'mo nesiyafe'mo mono kava'mo akame huno aya'mo sese osu'nigeno'ae'mo Falasi vekamo'a ageteno'ae'mo hau ai'niye. 39 Ala kava ne'mo'a, Falasi vaya'mogitapamo kapu agotofu'alega'e yuvapa agotofu'alega'e'mo sese nehaya'monanafa lapaipafi'mo lapa'ye nehiya kava'e hosu kavatapi'e'mo havai te'niye. 40 Negi vayane, Goti'a amega apakufamo alo hu'niya vekamo'a apaku'afi'e'mo alo osu'nifiye. 41 Lapakaemo agotofulega sese nehaya'monanafa agu'afilaga hane'niya ya'e ya'e'mo alitapa kagemi ya'apimo ohane'niya vaya'aina apamigeno lapakaetefe'mo muki ya'mo alagepa huno haneno. 42 Falasi vaya'mogitapae, vaehae, lapakaetegamo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiyanagi. Lapakaemo kifenagi atunagi hefigi hutapa alita fako hutapa ofalinimo ne'amiyana fatago kava'mo osutapa Gotife'mo lapau lapayamopafi'mo nolapaiye. Goti'a ofalinimo ne'amiya kava'mo kanale kava'mo hane'niyanagi mago'e kava'mo hutapa fatago kava'mo hutetapa Gotife'mo lapau lapayamopafi'mo lapaino. 43 Falasi vaya'mogitapae, ehetapiye, lapakaetegamo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiyanagi. Mono nopi'mo hogote vaya'mogi ne'maiya siate'mo maisayafeke'mo lapau'niye. Maketi kumate'mo ge lapamamae'a ali'a falu fala hu'a lapatesayafeke'mo lapau'niye. 44 Ke'aepa gemo avo'mo kaetapa alita apaya ne'malaya vayanagi Falasi vayanagi hutapa aeta ati nekaya vayanagi vaehae, lapakaetegamo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiyanagi. Lapakaemo fali'nage'a ki'a apate'naya vaya'ai keligana hutapa mai'nae. Vaya'mo keli avayale'mo u'e'a nehu'apae'mo, kefa'amo hane'niye, hu'a no'agae, huno hapa pai'niye. 45 Mago ke'aepa gemo afi'niya vekamo'a, Tisao, lagae'efe'mo hosu vaya'mo mai'nae, huka nehane, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 46 vaehae, hu'na, ke'aepa gemo afi'naya vaya'aitega'e'mo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiye. Lapakaemo vaya'aina kana hu'niya ali'ya'mo alitapa ne'apamiya'monanafa magoke ati yagaina lapayateti'mo ali'ya'mo no'aliye. 47 Vaehae, hu'na, Lapakaetegamo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiye. Lapakinago vaya'mo Gotitegati gemo alini'e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'aina hapae'nagetapae'mo kanolu'apile'mo konali alitapa apate'nae. 48 Hapae'nagetapa kanolu'apile'mo konali alitapa ne'apataya'monanafa lapakae'e lapakinago vaya'e'mo magoke agufa lapakesa ne'afiye. 49 Ani kavafe'mo Goti'a alagepa huno agesa afiteno age'niya vekamo'a, nagaemo ge'nimo alini'a u'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'e apa vaya'e'mo ali'na apatesuge'a u'a mai'nisage'apae'mo kamiti apamagige apaini hu'a apatege hugae, huno hu'niye. 50 Ma mopamo alo hu'niya afinateti'mo ma mopafi vaya'mogimo Gotitegati gemo alini'a e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo kamiti hapaege hapaege hu'a mai'nae. Goti'a hemeni afina'mo mai'naya vaya'mo ani hosu kavatefe'mo agoti huno apategaiye. 51 Hogote'a Evo'mo haete'a mago'e vaya'mo hapaeme hapaeme e'a henaga'amo Sekalaiyasi'a mono no kumate'mo hae'nae. He, lapa pai'nae'mo, Goti'a hemeni afina'mo mai'naya vaya'mo ani kavatefe'mo agoti huno apategaiye. 52 Ke'aepa gemo ne'afiya vaya'mogitapae, vaehae, lapakaetegamo aiye aiye avovo kava'mo afole aigiyanagi. Lapakaemo alagepa gemo afisayafe'mo nopi ki'mo ago alinitutapa male'nae. Faletapa ohai'netapa fale'a haigefe'mo nehaya vaya'mo ka'mo akanitapa ne'apatae, huno hapa pai'niye. 53 Hapa paiteno ataleno ne'vige'apae'mo ke'aepa gemo avo'mo kae'a ali'a apaya ne'malaya vaya'e Falasi vaya'mogi'e'mo ge'apileti'mo kame hu'a atete'a muki kavafe'mo loka hu'a afige afige hu'a mai'nae. 54 Agoti hu'a atesayafe'mo hosu gemo hisiya'ae'mae, hu'a hute'a ane'ai hanagigekana hu malete'a agava hu'a mai'ne'a afi'a yagai'a mai'nae.

Copyright information for `KYG