Luke 15

Lageso hu'niya sipisipie'mo ava gemo hu'niya gemae

(Mt 18:12-14)

Mago afina'mo takesi moni ne'aliya vaya'e Yu mono no'afiya vaya'mogi'e'mo Yesu ge'amo afisayafe'mo e'nae. Falasi vaya'e ke'aepa gemo avo'mo kae'a ali'a apaya ne'malaya vaya'mogi'e'mo hagalu hagalu hu'a ge ne'apae'mo, ani vekamo'a hosu vaya'aina alino falu fala huno apateteno apakae'e'mo magokepi lokaeno mai'neno ne'ya'mo ne'ne, hu'a hu'nae. Hu'naya'mofe'mo Yesu'a ina gemo huno aeno kalafefa gemo hapa paino'ae'mo, Vani hataleti'a sipisipifati'mo magoke sipisipimo apataleno uno lageso hu'nisigeno'ae'mo aepa vekamo'mo afa'a mai'naya sipisipi anaga'amo ka'me kotega kahaule'mo apataleno uno kahauya hume hume uno ageno ava teteno'aeke'mo afa'a maigiye. Lapakaepati'mo ina la'mo ani agufa kava'mo afa'a osugiye. Ageno avateteno avaleno alino agi'nafi'mo ateteno amogaga aime aime no'alegamo egaiye. No'alega eno ava'yi huteno'ae'mo ao vaya'e no'ale vaya'efe'mo ge hisige'a esageno'ae'mo, nagae sipisipimo lageso hu'niya sipisipimo kahauya hu'na ago age'na avatete'na avaleli'na e'novanagi nagae'e'mo egeta magokepi lamogaga aino, huno hapa paigiye. Nagaemo lama gemo lapa nepauve, ani kava'mo hu'a koku'napi mai'naya vaya'mogi ani agufa kavafe'mo apamogaga ne'aiye. Apakaemo 99'a fatago vaya'mogimo apaipamo ali'a afe lesaya kava'apimo ohane'niya vaya'aife'mo aise'amo apamogaga ne'aiya'monanafa mago hosu vekamo'mo aipamo alino afe lesige'apae'mo mago'e hu'a apamogaga ne'aiye, huno hapa pai'niye.

Lageso hu'niya alaga monie'mo ava gemo hu'niya gemae

Ani kava'mo huno mago a kanomo'a naya lole'a vani kina alaga monimo male'niya monifati'mo magoke monimo lageso hisigeno'ae'mo lamu'afi'mo alino kani aeno kaeteno no'afi'mo muki ya'afilagamo aulaga halino lusi kava huno vagi vagi huno kahau ya hume hume uno ageno ava teno aliteno'aeke'mo afa'a maigiye. Haiya a kanomo'a ani agufa kava'mo afa'a osugiye. Ageno aliteno'ae'mo ao vaya'e no'ale vaya'efe'mo ge hisige'a esageno'ae'mo, lageso hu'niya monimo ago age'na avatete'na ali'novanagi egeta nagaegi'e'mo magokepi lamogaga aino, huno hapa paigiye, huno hapa paiteno'ae'mo, 10 nagaemo lama gemo lapa nepauve, ani kava'mo huno mago vekamo'a aipamo alino afe lesige'apae'mo koku'napi vaya'mogimo enisole vaya'ai apaulagale'mo apamogaga ne'aiye, huno hapa pai'niye.

Lageso hu'niya mafa'nee'mo ava gemo hu'niya gemae

11 Yesu'a, mago vekamo'mo lole mafa'ne'ala'mo mai'na'ae. 12 Henaga mafa'ne'amo'mo afo'amofe'mo, Afo, kagemi yakamo alika fako huka nagai'ni kagemi ya'amo namige'nao, huno ha pai'nigeno afo'amo'mo kagemi ya'amo alino fako huno anami'niye.

13 Aise afina'mo utegeno henaga mafa'ne'amo'mo muki kagemi ya'amo alino anupa huno alinino afagi kotegamo uno mai'neno'ae'mo muki moni'amo fiku atale'niye. 14 Muki moni'amo ago ataleno hano hu'nigeno'ae'mo ani kotegamo ne'yafe'mo kafu hu'naya afina'mo afole ai'nigeno aepa faino muki ya'ae'mo kafu hu'niye. 15 Kafu hu'niya'mofe'mo ani kotega mai'niya vekae'mo uno, kagaete'mo ali'ya'mo aligesuve, huno afi ge'nigeno'ae'mo, uka afu anaga'nimo ne'ya'mo alika apamiyo, huno ha paiteno alino ate'nigeno uno afule'mo yagaino mai'niye. 16 Agaemo afu anaga'ai yosa alaga ne'yapati'mo alino nesiyafe'mo hu'niyana ani kotega vaya'mogi ne'ya'mo alagi o'ami'nae. 17 Inagi hogoteno negi nagi kava hu'niyana ani afina'mo agesamo aino halo ai'nigeno agesa afino'ae'mo, afo'nimo ali'ya'amo ne'aliya vaya'mogi mago'e huno lusi ne'ya'mo hane'nige'a ne'naya yafena naga netege'na aise afina'mo faligesuve. 18 Atale'na he ti'na afo'nimotega u'nae'mo, Afo, Gotitegamo hosu kava'mo hute'na kagaetega'e'mo hosu kava'mo hu'novanagi 19 nagaefe'mo mafa'ne'niye, huka hisana kava hu'na o'mai'nove. Ali'yakamo ne'aliya vayakana huka ali'yakale'mo alika natege'na ali'yakamo alino, hu'na ha paiguve, huno agesa afiteno 20 ataleno he tino afo'amotegamo e'niye. Afagitega ne'egeno afo'amo'mo ageteno'ae'mo hau huno ateteno nagu nagu huno uno anu kiteno haeno ne'niye. 21 Mafa'ne'amo'mo, Afo, Gotitegamo hosu kava hute'na kagaetega'e'mo hosu kava hu'novanagi nagaefe'mo, mafa'ne'niye, huka hisana kava hu'na o'mai'nove, huno ha pai'niya'monanafa 22 afo'amo'mo ali'ya'amo ne'aliya vaya'aife'mo, malage hutapa hogote lokiya yatala kukenamo uta alinitetapa vaitapa ateyo. Aenimo alinitetapa ayate'mo vaita atetetapa aiyale'mo su'mo vaitapa ateyo. 23 Afaya'a'e aikeli pulumakamo uta kegi'yafati'mo avalelitetapa amagigetao ne'ya'mo yagita huta neta ateta maita magokepi'mo lamogaga aita maigune. 24 Mafa'ne'nimo fali kavategati'mo ataleno afa'a ne'maiyategamo eno mai'niye. Ani kava huno uno lageso hu'niyategati'mo e'nige'na agete'na avale'nova'mofe'mo lamogaga aita ne'ya'mo negaune, huno hapa pai'nige'apae'mo aepa fai'a apamogaga ai'a mai'nae.

25 Apamogaga ne'aigeno'ae'mo yege mafa'ne'amo hoyafilagamo mai'niyateti'mo eno no haopaleti'mo afiyana yoke huge apaiya aige nehageno afi'niye. 26 Agaemo ali'ya ne'aliya vekae'mo ge higeno e'nigeno'ae'mo, na agufa kava'mo nehae, huno afi ge'nigeno'ae'mo, 27 Kaganakamo'mo e'nigeno afokamo'mo afaya'e pulumakamo amagino yagita huno ne'ate, fali'niyateti'mo e'niya'mofe'mae, huno ha pai'nigeno 28 aipamo le'nigeno nopi'mo haisiyafe'mo ohau'nigeno kumatega mai'nigeno'ae'mo afo'amo'mo emineno, kahao ke hogi nopi'mo haikeno, huno ha pai'niyana, 29 muki kafuga'ae kafuga'ae'mo ali'yakamo ali'na mai'ne'nae'mo magoke afina'mo gekamo amagi'na o'atale'nova'monanafa nao vaya'e'mo lamogaga aisunafe'mo meme aikelimo heka o'nami'nane. 30 O'nami'nana'monanafa mafa'nekamo'mo uno kumai a'ne'aite'mo muki monikamo fiku ataleno hano huteno e'nigekae'mo kagaemo hogote afaya'e pulumakamo heka ami'nane, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 31 mafa'ne'nimogae, muki afina'mo nagae'e'mo magokepi maiteta'ae'mo muki nagae ya'amo kagaika ya'mo hane'niye. 32 Kaganakamo'mo fali kavategati'mo eno afa'a mai kavategamo mai'niye. Lageso hu'niyategati'mo e'nige'na agete'na avale'nova'mofe'mo kanalenageta laipamo'mo falu hu'nigeta lamogaga ne'aune, huno ha pai'niye, huno Yesu'a hapa pai'niye.

Copyright information for `KYG